Μελετήματα ιατροδικαστικά

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3546. — Μελετήματα 'ιατροδικαστικά ύπο Α. Δ. Καλλιβωκά, ύφηγητοΰ τη*ς 'ιατροδικαστικής έν τω έθνικω Πανεπιστημίω. α' περί των έξ αίματος κηλίδων μετά εικόνων. Έν 'Αθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου τής Κορίννης, όδος ΙΙατησίων, αριθ. 3. 1887. ln-8° de 62 pages et un feuillet.
  3. Α. Δ. Καλλιβωκά