Θέματα εκ της νεωτέρας ελληνικής εις την αρχαίαν

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3998. — Θέματα έκ της νεωτέρας ελληνικής ε!ς τήν άρχαίαν, κατά τ'ο τελευ- ταϊον πρόγραμμα και τάς οδηγίας του Υπουργείου, προς χρήσιν των μαθητών της ά τάξεως των γυμνασίων, ϋπο Λ. Γ. Παπανδρέου, πρ. γυμνασιάρχου. Έκδοσις δευτε'ρα έπηυξημένη. Έν 'Αθήναις, έκ του τυπογραφείου Νομικής. 1899. In-8°de δ' (4) el 108 pages.
  3. Λ. Γ. Παπανδρέου