Στρατιωτικαί αποκαλύψεις

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3979. — Στρατιωτικαί αποκαλύψεις. Α', το μυστήριον των άνακριτ. συμβουλίων. Β', α! ένεργηθεϊσαι στρατ. έπιθεο)ρήσεις, ύπό Διονυσίου Σ. Άλβανάκη δημοσιογρά- φου. Έν 'Αθήναις. 1898. In-8° de seize pages.
  3. Διονυσίου Σ. Άλβανάκη