Ορθόδοξος χριστιανική κατήχησις

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 4015. — Ορθόδοξος χριστιανική κατήχησις προς χρήσιν της έν τοις γυμνασίοις και διδασκαλείοις μαθητιώσης νεότητος ϋπο Γεωργίου Σ. Γέγλε, έγκρίσει τής ίερας συνόδου. "Εκδοσις πρώτη. Έν Πάτραις, έκ του τυπογραφείου 'Ανδρέου Πάσχα. 1899. Ιιι-8° de ς' (6) pages, un feuillet blanc et 152 pages.
  3. Γεωργίου Σ. Γέγλε