Νεωτάτη μέθοδος προς ταχείαν εκμάθησιν της αγγλικής γλώσσης

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3956. — Dr F. Ahn. Νεο)τάτη μέθοδος προς ταχεϊαν έκμάθησιν τής αγγλικής γλώσσης καταλλήλως διασκευασθεϊσα και έπαυξηθεϊσα προς χρήσιν τών Ελλήνων ΰπο II. Γρατσιάτου. 'Εκδότης Γρηγόριος Λάμπρου. Έκδοσις β' βελτιωμ.ένη κα* επηυξημένη. Έν 'Αθήναις, βιβλιοπωλεϊον Γρηγορίου Λάμπρου. 1898. (All v° du litre:) Τύποις Παρασκευα Λεώνη. Ιη-8° de 244 pages.
  3. F. Ahn