Γυμνάσματα περί το τυπικόν της ελληνικής

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3954. — Γυμνάσματα περί το τυπικον τής ελληνικής ΰχο Λ. Γ. ΙΙανανδρέου, καθηγητού του έν 'Αθήναις β' γυμ.νασίου. Μέρος β', τεύχος ά. "Εκδοσις β'. Έν 'Αθήναις, έκ του τυπογραφείου Μιχαήλ Ι. Σαλιβέρου, 36, όδος Αγίου Μάρκου, 36. 1898. In-8° de 88 pages.
  3. Λ. Γ. ΙΙανανδρέου