Αποφάσεις τινλες του εμποροδικείου και του πρωτοδικείου Σύρου

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3348. — 'Αποφάσεις τινές του έμποροδικείου και τοϋ πρωτοδικείου Σύρου έκδο- θεϊσαι τή ε'ισηγήσειτοΰ προέδρου των έν Σύρω πρωτοδικών Κ. Μανιακή. Έν Έρμου- πόλει, τύποις αδελφών Καμπάνη. 1883. Ιπ-8° de 32 pages. G. Maniakis est de Zante.