Περί του ημετέρου κατά γην στρατού

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3975. — ΙΙερί του ημετέρου κατά γήν στρατού υπό 'Ιωάννου Σέχου, αρχαίου συνταγματάρχου τοΰ Μηχανικού και νυν άποστρατήγου. Έν Ζακύνθω, Νέον τυπο- γραφεΐον Ε. Φινομε'νου. 1898. In-8°de 40 pages. Un errata occupe la troisieme page de la couverture, laquelle par consequent doit etre conservee.
  3. Ιωάννου Σέχου