Γυμνάσματα περί το συντακτικόν της ελληνικής

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3953. — Γυμνάσματα περί το συντακτικόν της ελληνικής, κατά το πρόγραμμα και τάς νεωτάτας οδηγίας του Υπουργείου της Παιδείας. Μέρος β , τεΰχος β'. Προς χρήσιν των μαθητών της γ' τάξεως των ελληνικών σχολείοιν. Εκδοσις β , υπό Λ. Γ. Παπανδρέου γυμνασιάρχου. Έν 'Αθήναις, έκ του τυπογραφείου Μΐ£. Ι. Σαλιβέρου, 30, οδός 'Αγίου Μάρκου, 30. 1898. In-8" de 80 pages.
  3. Λ. Γ. Παπανδρέου