Λεύκωμα επί τη συμπληρώσει της τριακονταετηρίδος του φιλολογικού σταδίου

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 4034. — Λεΰκωμ-α έχί τή συμπληρώσει τής τριακονταετηρίδος του φιλολογικού σταδίου του Χαραλάμπους Άννίνου. 1869-1899. Εν Αθήναις, έκδοτης Γεώρ- γιος Κασδόνης, έκ του τυπογραφείου τής Εστίας. 1900. In-8°de 116 pages. Contienl deux portraits de Ciiaralampe Annixos, compris dans la pagination.
  3. Χαραλάμπους Αννίνος