Λόγος εκφωνηθείς την 3ην μαΐου 1899

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 4010. — Λόγος εκφωνηθείς τήν 3ν μαίου 1899, έν τω εν Σύρω ίερω ναω της Παναγίας τοΰ Καρμήλου ΰπό τοΰ σεβασμιωτάτου επισκόπου Σύρου Θεοδώρου 'Αντω- νίου \\ϊ\'.-.ο. Έν Έρμουπόλε·. Σύρου, εκ τοΰ τυπολιθογραφείου αδελφών Φρε'ρη. 1899. ln-8" de dix pages.
  3. Θεοδώρου 'Αντω-νίου