Ο Κεφαλλονίτης

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3984. — 'Ανδρέου Μαρτζιόκη ό Κεφαλλονίτης, ποίημα εις τους σεβαστούς φίλους, διαπρεπείς δε Κεφαλλήνας κκ. Ίωάννην και Παναγην αδελφούς Σκαλτσούνη (άπηγ- γελθη εν τη αίθούση του εκπαιδευτηρίου Γ. Σφήκα, τήν 20ΐν Οκτωβρίου 1899, τ^ΛριχΊ καθ' ην ο'ι ένταΰθα αδελφοί Κεφαλλήνες εορτάζουσι τήν μνήμην του εαυτών πολιού- χου). (.4 Ια fin ή Τύποις Ν. Κοντόγιωργα. In-8° de buit pages.
  3. Ανδρέου Μαρτζιόκη