Σχόλια εις την Ξενοφώντος Κύρου

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3983. — Σχόλια εις τήν Ξενοφώντος Κάρου άνάβασιν υπό Λ. Γ. Παπανδρέου, καθηγητού του έν 'Αθήναις β' γυμνασίου (κατά τάς οδηγίας του Υπουργείου της ΙΙαιδειας). Τεύχος ά, βιβλίον ά και β'. Έν 'Αθήναις, έκ του τυπογραφείου Ιίαρα- σκευά Λεώνη. 1898. In-8" de 08 pages.
  3. Λ. Γ. Παπανδρέου