Ποικίλη Στοά, εθνικόν εικονογραφημένον ημερολόγιον διευθυνόμενον

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3978. — Ποικίλη Στοά, έθνικόν ε'ικόνογραφημένον ήμερολόγιον διευθυνόμενον υπό 'Ιωάννου Α. Άρσε'νη, τη φιλόφρονι συνεργασία εγκρίτων λογίων, έτος δέκατον τρίτοι. Έν 'Αθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου τής Εστίας Κ. Μάϊσνερ και Ν. Καρ- γαοουρη. 1898. In-8° de 472 pages et 4 pages de musique.
  3. Ιωάννου Α. Άρσε'νη