Έγχειρίδιον περί νομισμάτων, μέτρων και σταθμών των διαφόρων επικρατειών του κόσμου

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3991. —- Έγχειρίδιον περί νομισμάτων, μέτρων και σταθμών τών διαφόρων επι- κρατειών του κόσμου (περ'ι εδαφικής εκτάσεως, πληθυσμού και τών κατά καιρούς αυξο- μειώσεων αυτών, περ'ι μεταλλικού και πιστωτικού νομίσματος, δημοσίου χρέους και τραπεζών, προς δε ώς συμπληρωματικοί παράρτημα περί τής καταμετρήσεως τοΰ χρόνου, τής θερμοκρασίας, τής θερμότητος τοΰ άτμοΰ, του ηλεκτρισμού, τοΰ ύδατος), υπό Διονυσίου Α. Καλύβα, πολιτικού μηχανικοΰ και πτυχιούχου τή'ς έν Ζυρίχη πολυ- τεχνικής Σχολής. Άθήνησι, τύποις Α. Καλαράκη, 11β, οδός 'Αριστείδου, 11β. 1899.
  3. Διονυσίου Α. Καλύβα