Αποσπάσματα εκ του Απολωλότος Παραδείσου

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3946. — 'Αποσπάσματα εκ τοΰ Άπολωλότος Παραδείσου του 'Ιωάννου Μίλτω- νος, κατά καιρούς μεταφρασθέντα εις τήν έλληνικήν έμμέτρως ΰπο Σπυρίδωνος Κ. Ά- ραβαντινοΰ. Τυποις Λέοντος Ν. Π. Κουρβισιάνου. 1898. In-8° de douze pages. Epitre dedicatoire du traducteur a Jean Petaloudis, datee d'Argostoli, 16 septembre 1898.
  3. Ιωάννου Μίλτω-νος