Το Ζήτημα του κτηματολογίου εν Ελλάδι κατά την δεκαετίαν 1888-1898

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3968. — Κ. Δ. Καρούσου το Ζήτημα του κτηματολογίου έν Ελλάδι κατά την δεκαετίαν 1888-1898. Έν 'Αθήναις, βιβλιοπωίλεϊον χί}ς Εστίας, 44, δδος Στα- δίου, 44. 1898. (A lap. 4de la couverture:) Έκ του τυπογραφείου τή"ς 'Εστί- ας, Κ. Μάϊσνερ και Ν. Καργαδούρη. 1898. In-8° de 65 pages. La page 66 est blanche.
  3. Κ. Δ. Καρούσου