Στιχουργήματα

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 2457. — Στιχουργήματα ύπο Ν. Κ. Έν Κέρκυρα, τυπογραφεΐον ή Ίονία Σπυρίδωνος και Ά. αδελφών Κάων. 1864. In-8° de 15 pages. L'auteur de ces poesies est N. Conemenos, qui a signo l'epitre dedicatoire a Panagis Scaltsounis.
  3. Ν. Κ.