Ανατόλ Φράνς

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 4012. — Ν. Έπισκοποπούλου Άνατολ Φρανς. 'Αθήναι, άνατυπωσις έκ τής « Τέχνης». In-8" de 23 pages.
  3. Ν. Έπισκοποπούλου