Λόγος εκφωνηθείς εν τω ιρώ ναω της Μητροπόλεως

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 4007. — Λόγος εκφωνηθείς έν τω ΐερώ ναω τής Μητροπόλεως, τή 30 Ιανουαρίου 1899, ΰπο Ι. Ε. Μεσολωρά, τακτικού καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου, εντολή τής ακαδημαϊκής συγκλήτου. Έν 'Αθήναις, εκ τοΰ τυπογραφείου τών καταστημάτων 'Ανέστη Κωνσταντινίδου. 1899. In-8" de .Ί2 pages.
  3. Ι. Ε. Μεσολωρά