Κατορθώσαντες να λάβωμεν αντίγραφα της μεταξύ του ενταύθα ημετέρου μητροπολίτου και των αρχών της πρώην ιονίου Κυβερνήσεως αλληλογραφίας περί του λατινεπισκόπου Νίχολσον

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 2542. — Κατορθώσαντες νά λάοωμεν αντίγραφα τής μεταξύ τοϋ ενταύθα ημε- τέρου μητροπολίτου κα'ι των αρχών τής πρώην ιονίου Κυβερνήσεως αλληλογραφίας περί του λατινεπισκόπου Νιχολσων, δημοσιευομεν αυτά ώς ά'ςια, καθ' ήμας, περιερ-ANNEE 1866 5S1 γείας και αναγνώσεως. Ε. Α. Π. — 'Υπόμνημα ίδιαίτερον προς την αύτοΰ έξοχό- τητα τον λορδ Σήτωνα, μέγαν άρμοστήν. (.4 la fin :) Κέρκυρα, 2/14 αΰγουστου 1832. Γεώργιος Βελιανίτης, Δημήτριος Βολτέρρας, Νικόλαος Χωραφας, Στέφα- νος Παδοβάς, Σπυρίδων Άνδρώνης, Μάρκος Τσαρλαμπας, 'Ιωάννης Κλάδας. Έν Κέρκυρα, κατά φεβρουάριον 1866. Τυπογραφεϊον ή Ίονία. In-8° de 24 pages.
  3. Γεώργιος Βελιανίτης | Δημήτριος Βολτέρρας | Νικόλαος Χωραφάς | Στέφανος Παδοβάς | Σπυρίδων Ανδρώνης | Μάρκος Τσαρλαμπάς | Ιωάννης Κλαδάς