Ορθόδοξος χριστιανική κατήχησις

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3951. — Βιβλιοπωλεΐον της 'Εστίας. 'Ορθόδοξος χριστιανική κατήχησις υπό Ι. Ε, Μεσολωρα, καθηγητού1 του Πανεπιστημίου.·Έγκρίσει τής ιεράς συνόδου. Προς χρήσιν των μαθητών των γυμνασίων. Εν 'Αθήναις , έκδοτης Γεώργιος Κασδόνης. 1898. I n-8° de 112 pages.
  3. Ι. Ε, Μεσολωρα