Τα Διηγήματα του δειλινού

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 4013. — Ν. Έπισκοποπούλου τα Διηγήματα τοΰ δειλινοΰ. 'Αθήναι, τύποις 'Ανέστη Κωνσταντινίδου. (.A la fin ή Έν 'Αθήναις, τύποις 'Ανέστη Κωνσταντινί- δου. 1899. In-16 de 122 pages (dont les deux premieres blanches) et trois feuillets, dont le dernier blanc. A la page 1, on lil: 'έκδοσις οευτέρα, et, en outre, la juslilicalion clu tirage sur dilTerenls papiers, en tout 200 exemplaires. Dedie a Demetrius Caclamanos.
  3. Ν. Έπισκοποπούλου