Πατριδογραφία της νήσου Ζακύνθου

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 4016. — ΙΙατριδογραφία τής νήσου Ζακύνθου προς χρήσιν τών έν τοις δημοτικοϊς σχολείοις μαθητών ϋπο Λεωνίδα Χ. Ζώη (εκδοσις β'). Έν Ζακΰνθω, τυπογραφεΐον Ν. Κοντόγιωργα (συνοικία Εβραϊκής). 1899. In-8° de seize pages. La premiere edition est de 1892.
  3. Λεωνίδα Χ. Ζώη