ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ | ΠΡΟΟΙΜΙΑΚΟΣ Μετά ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ Γραμμάτων, και Συλλαβών | ΩΙΔΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΟΝ | ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΜΗΝΟΣ | ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ TOΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΔΟΣΙΣ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | H ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | AI ΘΕΙΑΙ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ ΤΩΝ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ, ΚΑΙ Η ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ | ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ CYN ΘΕΩ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΤΩ ΔΑΒΙΔ | IMMORTALITATI ALCIDII PHILELLENI | ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΗΓΟΥΝ ΔIHΓHCIC ΧΑΡΙΕΣΤΑΤΗ, ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ | ΒΙΒΛΙΟΝ ONOMAZOMENON ΘΗΣΑΥΡΟΣ | ΒΙΒΛΙΟΝ TOV AVΓOVΣTOV ΜΗΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΡΗΤΟΡΟΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ, Πραγματεία | XPHCIMOC | LEONIS ALLATII DE PATRIA HOMERI | ΠΕΡΙ ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΕΩΣ | ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΣΥΝΤΑΓΜAΤΙΑ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΟΥ | LEONIS ALLATII DE AETATE, ET INTERSTITIIS | ΗΜΠΕΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ | ΣΑΛΛΟΥΣΤΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΠΕΡΙ ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΥ | H ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑ | ICTOPIA ΤΗΣ ΣΩΣΑΝΝΗΣ | ACTA SACRI CECVMENICI CONCILII FLORENTINI | DOCVMENTI SPIRITVALI DEL P. MAESTRO GIOVANNI D'AVILA | EVAΓΓEΛICTAPION | ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΝΕΩΣΤΙ | DICTIONARIVM LATINO EPIROTICVM | ΛΕΞΙΚΟΝ ΛΑΤΙΝΙΚΟΝ, ΡΩΜΑΙΚΟΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ | LEONIS ALLATII ERIDANVS | ΓΑΔΑΡΟΥ ΛΥΚΟΥ Κιαλουπούς, διήγησις ωραία | ΕΚΛΟΠΟΝ· | PHILOSOPHI ROMANI VITA, | ROMANΑE ΑEDIFICATIONES | ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΣΥΝ TE ΛΕΞΙΚΩ πασών των έν αυτή Λέξεων. ΚΑΙ Παραφράσει του πρώτου Ηχου. | ΟΚΤΩΗΧΟΣ. | ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΝ. | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ TOΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, Ήγουν τα ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ | ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΨΥΧΩΦΕΛΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑΡΙΟΝ, | ΣΑΡΑΝΤΑΡΙ.ΗΓΟΥΝ ΕΞΗΓΗΣΙΣ ΨΥΧΩΦΕΛΕΣ | Βιβλίου (sie) ονομαζόμενον CΠANOC | ICTOPIA TΟΥ ΤΑΓΙΑΠΙΕΡΑ | Ιστορία του ρε της Σκότιας με την ρίγησα της Εγκλητέρας | Γεωπονικών, | Sophista, | DECRETVM SYNODALE | ΒΙΒΛΙΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΘHKAPAC | ΠΑΡΑΦΡΑΣΙΣ τών ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΣΤΙΧΗΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΗΧΟΥ | ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ ΩPAIOTATON ΚΑΙ ΧΑΡΜΟΣΥΝΟΜ (sic) | ΤΥΠΙΚΟΝ CYN ΘΕΩ ΠΕΡΙΕΧΟΝ | ΜΗΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟC | ΛΕΞΙΚΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΝ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ, και θεολογικόν ΤΗΣ ΟΚΤΩΙΙΚΟΥ | ΛΕΞΙΚΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ. | ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΩΝ ΨΑΛΜΩΝ. | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΤΟ ΨΥΧΟΣΩΤΡΙΟΝ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | HELLAS, In Natales DELPHINI GALLICI. | ANθOC ΤΩΝ ΧΑΡΙΤΩΝ : | BENNONIS DVRKHVNDVRKHI SLAYI | IN ANTIQVITATVM ETRVSCARVM FRAGMENTA | ΟΜΙΛΙΑ ήτοι λόγος επιδεικτικός ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ. | ΓΑΔΑΡΟΥ ΛYKOY Κιαλουπούς, διήγησις ωραία. | ΑΠΟΛΟΝΙΟC | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΠENTHKOCTAPION | ΒΙΒΛΙΟΝ TOY ΙΟΤΛΙΟY ΜΗΝΟΣ. | ΒΙΒΛΙΟΝ TOY MAIOY.ΜΗΝΟΣ. | ΒΙΒΛΙΟΝ TOV MAPTIOV.ΜΗΝΟΣ. | LICETVS | In Causa PERMVTATIONIS | ΠΟΡΤΟΛΑΝΟC ΩΛΟΝΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ | EXCERPTA VARIA | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ ΣΥΝ ΘΕΩ ΑΓΙΩ. | ΒΙΒΛΙΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙCOC | ΑΜΑΡΩΛΩΝ CΩTHPIA . | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Του αναγνώστου, ήγουν τα. Συλλειτουργικά. | AΠOCTOAOC ΣΥΝ ΘΕΩ ΑΓΙΩ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ. | FORNIX | ANIMADVERSIONES IN ANTIQVITATVM ETRVSCARVM FRAGMENTA | PHILO BYZANTΙVS DE SEPTEM ORBIS SPECTACVLIS, | IΛΙAC | AI ΘΕΙΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ ΤΩΝ EN ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ. | Περί ΘΕΩΝ και ΚΟΣΜΟΥ. | H ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, | Ειρμηνεία είς το Άσμα των Ασμάτων, του σοφού Σολομώντος. | ΕΙΡΜΟΛΟΠΟΝ : | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | CYNOPITHECOMACHIA SEV CANVM, ET PITHECORVM PVGNA | ORATIO LIMINARIS HABITA A PERILL. ET EXCELLENTISS. | ORATIO ACADEMICA DE VERA NOBILITATE | ORATIO ACADEMICA De Formis Rerumpublicarum : Habita in inclyta Ricouratorum Academia | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ γλώσσας.GRAMMATICA LINGVΑΕ GRΑECΑΕ.VVLGARIS. | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΒΙΒΛΙΟΝ TOΥ ΑΠΡΙΛΛΙΟΥ ΜΗΝΟΣ | H ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ Χρίστου, ΔΙΓΛΩΤΤΟΣ | ΙΕΡΑ ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ | ΕΡΩΦΙΛΗ, | ΧΕΙΡΑΓΩΓΙΑ ΕΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ή Γραμματική νέα εκ παλαιών τε, και νεωτέρων Γραμματικών Ελληνικών | ΝΕΑ ΣYΝΩΨΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ICTOPΙΩN.ΑΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΚΤΙΣΕΩΣ ΚΟΣΜΟΥ, | SOCRATIS,ANTISTHENIS,ET ALIORVM SOCRATICORVM EPISTOL.E. | ΒΙΒΛΙΟΝ ICTOPIKON ΠΕΡΙΕΧΟΝ EN ΣYΝΟΨΕΙ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΧΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ | DE ASCENSIONEMENTIS IN DEVM PER SCALAS RERVM CREATARVM.ΠΕΡΙ ΑΝΑΒΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ | Εγχειρίδιον. | DOTTRINACHRISTIANADI BELLARMINO.ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΙΑΣ TOY ΘEOΥ | ΠΕΡΙΤΟΥ ΚΑΘΑΡΤΗΡΙΟΥ ΠΥΡΟΣ ΚΑΤΑ ΒΑΡΛΑΑΜ, | ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΝ EVAΓΓEΛION | SERENISSIMI, AMPLISSIMIQVE SENATVS VENETI LIBERALITATE. | Εξήγησις Εις την ωδήν της Θεοτόκου | CYNTAΓΜΑ ΤΙΝΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ ΨΥΧΟΦΕΛΕΣΤΑΤΟΝ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | GALLICVS | LEOΝIS ALLATII | MANVALE SCHOLASTICVM DE VITUS ET PECCATIS | ΠΡΟΚΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ | ΣΥΝΤΑΓΜΛΤΙΟΝ. ΠEPIEXON, KANONAC TE ΚΑΙ EΥKAΣ (sie), IΚΕΤΗΡΙΟΥΣ. | CYNOΨΙC TΩN ΘΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ της Εκκλησίας δογμάτων, ΕΙΣ ΩΦΕΛΕΙΑΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ. | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ. | ΩΛΟΓΟΠΟΥΛΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΤΩ ΔΑΒΙΔ. | BARBERINA CLIO | DE PSELLΙS, ET EORVM SCRIPTIS Diatriba. | ΠΕNTHKOCTAPION | VRBANO VIII.PONT. OPT. MAX.PANEGYRICA ODE | EFFIGIES MARMOREA siue ERATO MODVLATRIX | APES VRBANAE siue DE VIRIS ILLVSTRIBVS, | KYPIΛΛOΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ Κωνσταντινουπόλεως ομολογία της Χριστιανικής πίστεως. | ΣΥΝΟΨΙΣ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΤΗΣ Εκκλησίας Μυστηρίων | ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ, | OKTΩHXOC. | AΠΟΣΤΟΛOC | DE CONFICIENDO EPIGRAMMATE | ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑTΑΚΡΙΣΙΣ Τοις επ' ονόματι Κυρίλλου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως εκδοθείσης ομολογίας της πίστεως, | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ | VERA VTRIVSQ; ECCLESIΑE SACRAMENTORVM CONCORDIA | LECTIONES | ΒΙΒΛΙΟΝ ICTOPIKON | CENSVRA CONFESSIONIS FIDEI, | ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΡΓΑΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΤΗΝ. REFVTATIO PSEVDOCHRISTIANAE CATECHESIS EDITΑΕ Α ZACHARIA GERGANO GRΑECO. | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΚΑΝΟΝΑC ΤΕ ΚΑΙ ΕΥΧΛΣ, ΙΚΕΤΗΡΙΟΥΣ | DE IOANNA PAPISSA | ΠΑΝΟΠΛΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | Gallicvs Alcides De Rypella Perdomita | In Hexahemeron Commentarius | LA CONFESSION DE FOY | LA CONFESSION DE FOY | LA CONFESSION DE FOY | CONFESSIO FIDEI REVERENDISSIMI | H ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ EN ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΣΥΝΟΔΟΣ. ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ. SANCTA GENERALIS FLOREN-ΤΙΝΑ SYNODVS. TOMVS PRIMVS. | ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ και οικουμενικής συνόδου της Φλωρεντίας | AΠΟΛONIOC | ΟΔΗΓΙΑ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ | ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ της αγίας και οικουμενικής συνόδου της Φλωρεντίας | ΝΕΟΣ ΘΗΣΑΤΡΟΣ | ΘΗΣΑΥΡΟΣ. | ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΗΝΟΣ. | BIBΛION ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΗΝΟΣ | DE ATTICAE LINGVAE NECESSITATE AD PERFECTE INTELLIGENDVM, | H ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑ | AΠΟΚΟΠΟΣ | ΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Β. | SGRITTVRE DIVERSE PVBLICHE ET AVTENTICHE | ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ | λόγοι αποδεικτικοί | ICTOPIAΤΟΥ ΡΕ ΤΗΣ ΣΚΟΤΙΑΣ.Με την ρίγησα της εγν.λητέρας. | PRIVILEGI IMPERIALΙ Ε CONFERMATIONI APOSTOLIGHE, | ICTOPIA ΤΟΥ ΤΑΓΙΑΠΙΕΡΑ | ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ | ΛΟΓΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ | ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΝΕΙΛΟΝ TON ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ περι της αρχής του πάπα. CONFVTATIO NILI TIIESSALONICENSIS de Primatu Papae | ΒΙΒΛΙΟΝ TOV IOΥNIOV ΜΗΝΟΣ. | PHILOSOPHIAE AC SACRAETHEOLOGIE DOCTORIS, | OKTΩHXOS | ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΑ ΨΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΙΝ της υπεραγίας θκού | SPECCHIOΟ VEROCOMPENDIO | ΘΕΟ ΦΙΛΟΥ TOY ΚΟΡΥΔΑΛΕΩΣ | ΒΙΒΛΙΟΝ TOΥ MAPTIOΥ ΜΗΝΟΣ | INSTITVTIONES LINGVAE ARABICAE | Institutio Compendiaria GRAMMATICES GRAECAE. OLIM IN PROPRIUM VSVM REGLAE SCHOLAE WESTMONAS-TERIENSIS | ICTOPIA TOY PΕ THC CKOTIAC Με την ρίγησα της εγκλητέρας. | ANΘΟC ΤΩΝ ΧΑΡΙΤΩΝ | DE APOSTASIA ECCLESLΑE, ET DE HOMINE PECCATI, SCILICET ANTICHRISTO, | ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΚΑΙ περι του ανθρώπου της αμαρτίας | EVAΓΓΕΛΙΣTAPION | Al ΘΕΙAC ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | VOCABOLARIO ITALIANO ET GRECO, | Seeliges Endt Welches Robertus Bellarminus Romischen Kirchen Cardinal und Priester der Societet Jesu | LAGALLΑE DE COELO ANIMATO DISPVTATIO. | ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ, | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΜΕΘΟΔΙΚΟΝ, | Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ | VRANIA | NOCTES TVSGVLANAE ET RAVENNATES | GENEALOGIA-DIVERSARVM PRINGIPVM FAMILIARVM MVNDI INCIPIENDO AB ADAMO, | EXCERPTA EX LITTERIS | ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΤΤΗΣ,ΗΤΟΙ ΕΚ ΤΩΝ ΣΥΝΑΞΑΡΙΩΝ | ΑΝΘΟΛΟΠΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΤΩ ΔΑΒΙΔ. | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | OKTΩHXOC. | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ ΕΚ ΠΟΛΛΩΝ | ΕΓΚΩΜΙΟΝ | Enchiridion De Institutis Graecorum. | ΣΟΥΪΔΑΣ. SVIDAS | ΠΟΡΤΟΛΑΝΟ ΟΛΟΥΝΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ. | CHRISTOPHER ANGELL | DISPVTATIO PHILOSOPHICA, ET THEOLOGICA | ΒΙΒΛΙΑ ΕΞ | ΠΕNTHKOCTAPION | DEFENSIO ANNALIUM | CHRISTOPHER ANGELL, | Πόνησις | PERGAMENI Commentarius | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΙΑΣ TOΥ ΘΕΟΥ ΡΩΜΑΪΚΗΣ, | ΤΥΠΙΚΟΝ. | RESPONSIO AD CAPVT IV. | ORAZIONE | ORAZIONE | DIONYSII HALICARNASSEI Antiquitatum Rom. Libri xi. | ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΛΙΟΥ ΜΗΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΡΙΟΝ | ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | CYNTAΓMA ΤΙΝΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ | EPISTOLA MONITORIA, AD IOANNEM BAR-CLAIVM, | EPISTOLA AD AMICVM GALLVM | ORATIONE | AEMILII PORTI FRANCISCI PORTI CRETENSIS F. | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | QUOD Ad Omnipotentis, & Aeterni Dei Perpetuum honorem, et immortalem Gloriam, Ad gloriosam Ecclesiae Christianae Propagationem, Ad felicem Reipub. Literariae Promotionem, Ei Ad praeclaram studiosae Iuventutisutilitatemeedat. | BIOC ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΟΣΧΟΒΙΑΣ | OPERETTA INTORNO AL GALEGGIARE DE CORPISOLIDI. | Responsio ΛD EPISTOLAM ISAACI CASAVBONI. | ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΗΝΟΣ | CONFVTATIO ANTICO-TONI | ORATIO | NARRATIO INCLYTI CERTAMINIS FLORENTINORVM | ΔIHΓHCIC TOY ΚΛΕΙΝΟΥ AΓΩNOC,ΤΩΝ ΦΛΩΡΕΝΤΙΝΩΝ | APOCALYPSIS APOCALYPSEOS | PARALLELVS TORTI AG TORTORIS EΙVS L. CICESTRENSIS | APOLOGIA | De Nihili antiquitate, & mvltiplici Potestate Tractatus. | SOMMARIO DI ALCVNI PRIVILEGII | ΜΥΘΟΙ. | VOCABVLARIO NVOVO | Νέος Θησαυρός. | ΒΙΒΛΙΟΝ TOY IOYNIOC MHNOC | BIBAION TOY CEΠΤΕBPIOY MHNOC | ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΗΝΟΣ. | OKTCOHXOC | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | DE NIHILI ANTIQUITATE, ET MULTIPLICI POTESTATE TRACTATUS | HOMERI ODYSSEA, ID EST, DE REBVS AB VLYSSEGESTIS. Eiusdem Batrachomyomachia, Hymni & Epigram-mata omnia | HEROICA. HOMERI ILIAS, | ΔΙΔΑΣΚΑΛΗΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ | DEANTICHRISTO SOPHISMATA | ΩΚΩΙKOC | ΒΙΒΛΙΟΝ TOY NOΕMBPIOY MHNOC | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΤΩ ΔΑΒΙΔ | ΚΩΜΩΔΙΑΙ | ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΟΚΤΩ TOV ΛΟΓΟΥ ΜΕΡΩΝ | Νέος Θησαυρός | V. AMPLISSIMI CLAVDII PVTEANI TVMVLVS | ΚΩΜΩΔΙΑΙ | CYNAZAPIA ΗΤΟΙ ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΤΤΗΣ, | ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ MHNOC | ΒΙΒΑΙΟΝ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ. MHNOC | BIBAION ΤΟΥ ΜΑΙΟΥ MHNOC | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ. | PINDARICVMLEXICVM, | ORATIOHABITAIN CREATIONESERENISSIMI | Peripateticorum post Aristoteleaprincipis, | EPISTOLΕ | CYDONII E SOCTETATE IESV | ΠΕΝΤΗΚΟCTAPION | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ | ΤΟΥ ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ Φιλαδέλφειας γαβριήλ, | ΠΕΡΙ THC ΠΑΛΑΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΤΟΙΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ.DE PRISGA GRECO-RUM COMPOTATIONE, | TPIΩΔΙΟΝ. | ΤΟ ΠΑΡΟΝ TVΠΙKON | ΠΑΡΑΚΛΗTIKH. | ΤΟ ΠΑΡΟΝ l€PON £ΥΑΓΓ€ΛΙΟΝ | ΛΕΞΙΚΟΝ ΙΩΝΙΚΟΝΕΛΛΗΝΟΡΡΩΜΑΙΚΟΝ, | ΛΕΞΙΚΟΝ ΔΩΡΙΚΟΝΕΛΛΗΝΟΡΡΩΜΑΙΚΟΝ | Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟC ΜΑΚΕΔΩΝ | ΘΗΣΑΥΡΟΣ | DE GRAECAEET LATINAEMISSAE CONSENSV | ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΛΙΟΥ ΜΉΝΟΣ. | ΜΗΝ IANOYAPIOC | ΜΗΝ Ο ΔΕKΕMBPIOC | ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ | ΤΡΑΓΩδιών οσα σώζονται | CONTRA IVDAEOS Homiliae VI. | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ | OKTCOHXOC. | BREVIS TRACTATVS DE CONSILIIS ATQ | Componimenti Poetici Volgari, Latini & Greci di Diuersi Sopra la s. imagine della beata vergine | Εγχειρίδιον περί συντάξεως των του λόγου μερών: εν ω και περί σχημάτων, και ιδεών του λόγου και περί στίχων τινών και επιγραμάτων συντόμως τε,… | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ TOΥ ΦΩΤΙΟΥ. | SACRAE LITVRGIAE

(04) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVII TOME PREMIER

  1. Ψηφιακό τεκμήριο