SE L'IIVOMO DIVENTA BVONO O CATTIVO VOLONTARIAMENTE | TRATTATO DE COLORI DE GL' OCCHI | SIMONIS PORTII NEAPOLITANI DE HVMANA MENTE DISPVTATIO | DE PVELLA GERMANICA, QVAE FERE BIENNIVM VIXERAT SINE CIBO, POTVQVE AD PAVLVM III. PONTIFICEM MAXIMVM, SIMONIS PORTII DISPVTATIO | DE CONFLAGRATIONE AGRI PVTEOLANI SIMONIS PORTII NEAPOLITANI EPISTOLA | MODO DI ORARE CHRISTIANAMENTE CON LA ESPOSITIONE DEL PATER NOSTER | CLAVDII PTOLEMAEI PElusiensis Alexandrini omnia quae extant opera | IVLII FIRMICII MATERNI IVNIORIS SICVLI V. G. AD MAVORtium Lollianum | I COMMENTARI DELL' ORIGINE DE PRINCIPI | ΜΗΝ ΙΑΝΝΟΥΑΡΙΟC | FORMAE ORANDI CHRISTIANAE, ENARRATION SIMONIS PORTII | ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | ΠΕΝΤΗΚΟCΤΑΡΙΟΝ | DE DIVO NICOLAO SMIRNAE PONTIFICE IO | OCTO PHYSICORVM ARISTOTELIS LIBROS COMMENTARIA | PLETHONIS ELEGANS | MELETII PHILOSOPHI DE NATVRA STRVCTVRAQVE HOMINIS OPVS. POLEMONIS ATHENIENSIS | AD. LAZARVM BONAMICVM EPISTOLA EXPOSTVLATORIA IOCOSA IN CERTI AVTHORIS | AELIANI DE MILITARIBVS | NOVI XENOPHONTIS, APPELLATI | LETTERE SCRITTE AL SIGNOR PIETRO ARETINO, DA MOLTI SIGNORI | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | PRAECLARISSIMA COMMENTARIA IN LIBROS ARISTOTELIS | ORDINIS PRAEDICATORVM, IN LIBROS PERIHERMENIAS ARISTOTELIS. CVM DVPLICI TEXTV, ANTIQVO VIDELICET, ET ARGIROPOLI | ΠΕΡΙ του καταφρονείν τον θάνατον | DE RERVM NATURALIVM PRINCIPIIS. SIMONIS PORTII NEAPOLITANI | L. COELII LACTANTII FIRMIANI | FL. VEGETII RENATI VIRI ILLVSTRIS DE RE MILITARI LIBRI QVATVOR. SEXTI IVLII FRONTINI | GENEALOGIA D' IMERATORI ROMANI ET CONSTANTINOPOLITANI ET DE REGI PRENCIPI ET SIGNORI | Ειδύλλια, μικρά ποιήματα | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΙΣ | EPIGRAMMATVM GRAECORVM ANNOTATIONIBVS | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ | DE ITINERE SVO CONSTANTINOPOLITANO, Epistola | ORACVLA MAGICA ZOROASTRIS | Breues Notae .In omnes Evripidis Tragoedias, quae, typis mandatae reperiuntur, in lucem nunc primum prodeuntes, ET Nobilissimo, Amplissimoq3 Viro | Μήν φεβρουάριος | ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΕΡΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | Νέον Aνθολόγιον | DE RERVM NATVRALIum Principiis | M. TVLLII CICERONIS CATO MAIOR SEV DE SENECTVTE, CVM GRΑΕCA | ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΕΤΡΑΣΤΙΧΑ. | Epistola | Lettere, & Orazioni | ORATIONES | IL VERATO SECONDO OVVERO REPLICA DELL' ATTIZZATO ACCADEMICO FERRARESE In difesa del Pastor fido | ΒΙΒΛΙ0Ν TOΥ MAIOV ΜΗΝΟΣ. | THEOREMATA Contra Communes Iuris consultorum Sententias. | DIONYSII ΗALICARN. Antiquitatum Rom. Libri XI. AB | ΜΗΝ AYΓOYCTOC CYN ΘΕΩ ΑΓΙΩ | ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙOC CYN ΘΕΟΥ ΑΓΙΟΥ | LA GENEALOGIE DV GRAND TVRC, ET LA DIGNITE des offices, & ordre de sa Court, | PANEGIRICO DI IASON DE NORES IN LA VDE DELLA SERENISS | Eγκώμιιον | DIONYSII HALICARNASSEI Antiquitatum Rom. Libri xi. | ETHICA PHILOSOPHICA ET Christiana. | DE CALENDARIO NOVO GREGORIANO, | BIBΛION TOV ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΗΝΟΣ | IEPON ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | ΗΡΩΙΚΑ. ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ, HOMERI ILIAS, POSTREMA EDITIO. | DE NATVRA LIBRI TRES | SPHERA DI IASON DENORES Raccolta da Nobilissimi Scrittori, & con nuovo ordine sommamenie facilitata. | ΒΙΒΛΙΟΝ ONOMAZOMENON ΘΗΣΑΥΡΟΣ | POETICA | Epistola | ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΛΙΟΥ MHNOC | AFFΙNITATES OMNIVM PRINCIPVM GIIRISTIANITATIS,CVM SERENISSIMO FRANCISCO MEDICES MAGNO DVCI HETRVRIAE | ΩΡΟΛΟΠΟΝ. | ΑΔΙΛΟΓΟC Κατά άλφάβητον ανού και του χάρου. | IACOBI GORSCII ANIMADVERSIO, siue CRVSIVS. IN THEOLOGOS WIRTEMBERgenses, | Vitae & Mortis Compendium AVCTORVM diuersorum graece & latine ad MORVM honeslatem & LINGVAE exercitia BASILEAE | ΤΡΙΩΔΙΟΝ- | ΠΕNTHKOCTAPION : | DE RE MILITARI LIBRI QVATVOR; | Anderer vnd dritter Theil Der CENSVR vnd Vrtheils, dess Patriarchen zu Constantinopel, vber die Augspurgische Con-fession, Darumben jhm solche Confession von den Wurtenbergischen Predicanten zu Tubingen vnd Stϋtgardt zϋgeschickt worden. | AD VVIRTEMBERGENSIVM THEOLOGORVM INuectiuam ; QVAM ACTIS ET SCRIPTIS SVIS, CVM HIEREMIA PATRIARCHA CONSTANTINOpolitano, de Augustana Confessione, per cos Greece & Latine editis,praefixerunt : Brevis responsio. | TVRCOGRAEGIAE LIBRI ΟCTO | RHETORICA | ΜΗΝ MAPTIOC | ANGELICO LVME DEL VECCHIO, ET NVOVO TESTAMENTO | HODOEPORICON, | PRAECLARISSIMA COMMENTARIA IN LIBROS ARISTOTELIS PERIHERMENIAS, ET POSTERIORVM ANALYTICORVM. | ETHIC0RVM ARISTOTELIS STAGIRITAE. AD NICOMACHVM LIBRl DECEM. | HISTORIA VNIVERSALE DELL' ORIGINE, ET IMPERIO DE' TVRCHI. | D. SOLOMONI SCHWEIGKERO SVLTZENSI, qui Constantinopoli in aula legati imp. rom. aliquot annos ecclesiasta fuit : | ORATIO DE STATV ECCLEsiarum hoc tempore in Graecia, Asia, Africa, Vngaria, Boemia, &c. ET EPISTOLAE ALIQVOT Patriarchae Constantinopolitani, & aliorum, ex Oriente recens scriptae : aliaeque narrationes, lectu non indignae, nec iniucundae. | POETAE TRES ELEGANTISSIMI | TA VOLE DI IASON DENORES DEL MONDO, ET DELLA SPHERA | ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΓΡΑΙΚΩΝ | ΜΗΝ ΦEBPOYAPIOC | LA DEFFENSE DES RELIGIEVX, contre ceux qui soustiennent que l'habit de Religion est seulement pour les pauures, | VNIVERSAM PHILOSOPHIAM De Vita, et Moribus, Ad Illustrissimos, & Sapientissimos Patauinse Academiae Moderatores, Ioannem Donatum. | ΜΗΝ NOEMBPIOC OVTOCI | ΜΗΝ CΕΠΤΕΜBPIOC OVTOCI | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ CΥΝ ΘΕΩ ΑΓΙΩ | DE RE MILITARI, | Diuionensis monumentum. | ORATIO DE STATV ECCLEsiarum hoc tempore, in GRAECIA | Histoire d' Herodian EXCELLENT HISTORIEN GREC | HISTOIRE DES NEVF LIVRES | CATALOGVS VIRORVM ILLVSTRIVM VETERIS ET Noui testamenti | ARISTOΟELIS STAGIRITAE PHILOSOPIIORVM PRINCIPIS PHILOSOPHIAE NATVRALIS libri omnes | DEFENSIO VERAE SENTEN TIAE DE MAGISTRATV POLITICO IN ECCLESIIS CHRISTIAnis retinendo | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | DEFENSIO QVINQVE CAPITVM | HISTOIRE CONTENANT VNE SOMMAIRE DESCRIPTION DES GENEALOGIES | COLENAEI IN GRAECAS BVDAEI EPISTOLAS ANNOTATIONES, FAMILIARES INPRIMIS | ΣΠΑΝΟΣ | ΑΠΟΛΩΝΙΟC | PORPHYRII PHOENICIS ISAGOGE, ID EST, INTRODVetio in Dialecticen. ARISTOTELIS STAGIRITAE PRINCIPE PHILOSOPHORVM OPERA OMnia | ORATIONE | ORATIONE | DE VENATIONE. DE AVCVPIO. DE RE MILITARI DE SINGVLARI CERTAMINE. | FEDRA TRAGEDIA | Bibliolheca Siue Antiquitates VRBIS CONSTANTInopolitanae. ARGENTORATI | INNOCENTII IIII. PONT. MAX. In Quinque Libros Decretalium, NECNON IN DECRETALES PER EVNDEM INNOCENTIVM EDITAS, QVAE MODO IN SEXTO earundem volumine sunt inserte, & in huius operis Elencho, vl cunctis pateant adnotatae, | BREVE INSTITVTIONE DELL' OTTIMA REPVBLICA : | INTRODVTTIONE DI IASON DENORES RIDOTTA POI IN ALCVNE TAVOLE SOPRA I TRE LIBRI DELLA RHETORICA DI ARISTOTELE | BREVE RACCOLTO DELLE GONSTITVTIONI MONASTICHE DI SANTO BASILIO MAGNO, MOLTO VTILE A ΤVTTI QVELLI CHE HANNO ELETTO DI FARE VITA MONASTICA. | OPVSCVLA ECCELLEΝTISS | Ιςτορία του ρε της σκότζίας με την ρίγησα της εγκλητέρας | Διήγησις εις τας πράξεις του περιβόητου στρατηγού των ρωμαίων, μεγάλου Βελισαρίου | L'HISTOIRE DE LA DECADENCE DE L' EMPIRE GREC,ET ESTABLISSEMENT DE CELVY des Turcs | RACCOLTA DI CINQVE DISCORSI, INTITOLATI CORONE | DOCTRINA RECTE VIVENDI AC MORIENDI | ARISTOTELIS STAGIRITAE METAPHYSICORVM LIBRI XIIII. THEOPHRASTI METAPHYSICORVM LIBER. DE CAVSIS LIBELLVS | DE ADMIRABILI UNIVERSI ORBIS OPIFICIO Theoremata varia ex Philosophia, Arteq; Medica deprompta | NASONIS | TYBERIADIS, D. BARTOLI DE SAXOFERRATO, IVRISCONSVLTORVM OMMVM FACILE PRINCIPIS | EXCELLENTE APOLOGIE ET DEFENSE DE LYSIAS ORATEUR, | poemata | ORPHEVS ANTIQVISSIMVS | ETHICORVM ARISTOTELIS STAGIRITAE LIBRI DECEM,AD NICOMACHVM | QVAE EXTANT. ET SEX. POMPEI FESTI DE VERBORVM SIGNIFICATIONE LIBRI XX | ECLOGARVM LIBRI DVO | HISTORIE GRAECAE COMMENTARIO-RVM LIBRI DVO | HISTOIRE DES NEVF LIVRES DE HERODOTE D'ALICARnasse | M. VERRIIFLACCI QVAE EXTANT, SEX. POMPEI FESTI DE VERBORVM SIGNIFICATIONE LIBRI XX. ET IN EOS IOSEPHI SCALIGERI IVL. CAESARIS FILII CASTIGATIONES | Epithalamium Henrici III, | CONSILIA QVAESTIONES ET TRACTATVS | ΕΡΓΑ | ΙΕΡΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | DE PLATONICAE ATQVE ARISTOTElicae philosophiae differentia, libellus, EX Greaca lingua in Latinam conuersus. | BREVE TRATTATO DELL' ORATORE | ORATIO | ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ | ARISTOTELIS DE ANIMA LIBRI TRES,Cum AVERROIS COMMENTARIIS | CHOROGRAFFIA, ET BREVE HISTORIA VNIVERSALE | HISTORIA VNIVERSALE DELL' ORIGINE, ET IMPERIO DE' TVRCΗI, RACCOLTA DA M. FRANCESCO SANSOVINO CAVALIERO ANGELICO DI COSTANTINO | STATVTI Ε CAPITOLI DELLA MILITIA AVREATA, ANGELICA,COSTANTINIANA, DI S. GIORGIO. | LETTERE, ET ORATIONI | TPIΩΔION | DE VICTORIA | LA CYROPEDIE, EXCELLENT PHILOSOPHE | Sonetti | Vn Sonetto | LETTERE DI ΧIII HVOMINI ILLVSTRI: ALLE QVALI OLTRA | ΒΙΒΛΙΟΝ ΣΥΝθω περιέχον της μάλτας πολιορκίαν, και πως ο σουλαϊμάνις βασιλεύς των τούρκων, έδωκεν βουλήν, να πέψει τήν αρμάδαν του κατά της μάλτας και εκέυσεν όλους του τους άξιους ηγεμώνας, να δείξουν την δύναμίν των | NARRATIONE DELLA GVERRA DI NICOSIA, FATTA NEL REGNO DI CIPRO | BREVE TRATTATO DEL MONDO ET DELLE SVE PARTI, SEMPLICI ET MISTE | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | LA GENEALOGIE DV GRAND TVRC | Barzeletta di qvattro compagni Strathiotti de Albania | ORDINIS PRAEDICAtorum, in libros Perihermenias Aristotelis | IN TRES LIBROS ARISTOTELIS De Anima praeclarissima Expositio | Τα σωζόμενα Των παλαιότατων Ποιητών ΓΕΩΡΓΙΚΑ, ΒΟΥΚΟΛΙΚΑ, και ΓΝΩΜΙΚΑ | ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΝ ΤΟΙΣ ΠΑΣΙ | ICTOPIA ΤΗΣ ΣΩΣΑΝΝΗΣ | ARISTOTELIS DE ANIMA LIBRI tres | EXPOSITIO SVBTILISSIMA NECNON ET COLLECTANEA COMMENTARIAQVE IN TRES LIBROS ARISTOTELIS DE ANIMA | ΒΙΒΛΙΟΝ TOΥ AΥΓOΥCTOΥ MHNOC | ΒΙΒΛΙΟΝ TOΥ ΙΟΥΛΙΟΥ MHNOC | ΒΙΒΛΙΟΝ TOΥ lOΥNIOΥ MHNOC | ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΜΑΙΟΥ MHNOC | ΒΙΒΛΙΟΝ TOΥ ΑΠΡΙΛΛΙΟΥ ΜΗΝΟΣ | BIBAION TOΥ MAPTIOΥ ΜΗΝΟΣ | BIBΛION ΤΟΥ ΦΕΥΡΟΥΑΡΙΟΥ ΜΗΝΌΣ | ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΙΑΝΝΟΥΑΡΙΟΥ MHNOC | IL TEMPIO DELLA DIVINA SIGNORA DONNA GERONIMA COLONNA D' ARAGONA | NASONIS FASTORVM LIB | CORPVS HISTORIAE BYZANTINAE IN QVO NON SOLVM RES A GRAECIS IMPERATORIBVS A TEMPORE CONSTANTINI MAGNI, AD CONSTANTINVM POSTREMVM, ET CONSTANTINOPOLIM A TVRCIS OCCVPAtam | PRIMVS TOMVS LIBRORVM OMNIVM NATVRALIS PHILOSOPHIIAE ARISTOTELIS STAGIRITAE PRINCIpis | Θυσαυρός | BIBΛION ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ MHNOC | ΒΙΒΛΙΟΝ TOΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΗΝΟΣ | ΒΙΒΛΙΟΝ TOΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ΜΗΝΟΣ | ΒΙΒΛΙΟΝ TOΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΗΝΟΣ | BIBΛION ΤΟΥ MAIOΥ ΜΗΝΟΣ | ΒΙΒΛΙΟΝ TOΥ ΑΠΡΙΛΛΙΟΥ ΜΗΝΟΣ | ΒΙΒΛΙΟΝ TOΥ ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΙΝΟΣ (sic) | HISTORIA VNIVERSALE DELL' ORIGINE ET IMPERIODE TVRCHI | LA SECONDA PARTE DE GLI OPVSCOLI MORALI DI PLVTARCO ; RECATI IN QVESTA NOSTRA LINGVA | DE LE COSE MORALI DEL DIVINO PLVTARCO IN QVESTA NOSTRA | ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ | CORPVS VNIVERSAE HISTORIAE, PRAESERTIM BIZANTINAE | DIALETTICA CON LEINTERPRETATIONI DEL NEOMAGO, ET DEL LATOMO. TRADOTTA DA ORATIO TOSCANELLA DELLA FAMIGLIA DI MAESTRO LVCA FIORENTINO | ARISTOTELIS STAGIRITAE PERIPATETICORVM PRINcipis Ethicorum ad Nicomachum libri decem | CΟRΟNA PRETIOSA | Η παλαιά τε και νέα διαθήκη | ΠΕNTHKOCTAPION | ΒΙΒΛΙΟΝ TOΥ NOΕMBPIOΥ MHNOC | DEL SITO, ET LODI DELLA CITTA DI NAPOLI CON VNA BREVE HISTORIA DE GLI RE SVOI | LEXICON GRAECOLATINVM | EROΤIANI GRAECI SCRIPTORIS VETVSTISSIMI VOCVM, QVAE APVD HIPPOCRATEM SVNT COLLECTIO | LIBRVM ARISTOTELIS ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΩΝ | Commentaria QVI PARVA NATVRALIA ARISTOTELIS | COMMENTARIA IN OCTO PHYSIGORVM ARISTOTELIS LIBROS | εΥΧΟΛΟΠΟΝ | ΒΙΒΛΙΟΝ TOY OKTΩBPIOY MHNOC | ΒΙΒΛΙΟΝ TOY CΕΠΤΕMBPIOY MHNOC | PΗΙLOSOPHI IN ARISTOTELIS LIBROS POSTERIORYM ANALYTICORVM | LIBROS DE ANIMA ARISTOTELIS EXPOSITIO | ARISTOTELIS STAGIRITAE PERIPATETICORVM PRINCIPIS, ETHICORVM AD NICOMACHVM LIBRI DECEM | DELL' HISTORIA VNIVERSALE DELL' ORIGINE ET IMPERIO DE TVRCHI | THEAGES.OV, DE LA SAPIENCE. DIALOGVE de Platon | ΠΕΝΘOC ΘΑΝΑΤΟΥ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΠΟΙΗTOY ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΥ, ΠΕΡΙ ΚΑΙΣΑΡΩΝ ΤΩΝ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΑΙΩΝ | LIBROS ETHICORVM ARISTOTELIS AD NICOMACVM | Commentaire sur les Quatrains de saint Gregoire de Nazianze | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ | ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | DE OFFICIIS | IN QVATVOR LIBROS ARISTOTELIS DE COELO, ET MVNDO COMMENTARIA | PRAECLARISSIMA COMMENTARIA IN LIBROS ARISTOTELIS PERI HERMENIAS ET POSTERIORVM ANALYTICORVM | OPERA QVAE ADIPISCI LICVIT OMNIA | DE RERVM NATVRALIVM PRINCIPIIS. SIMONIS PORTII NEAPOLITANI LIBRI DVO | Marulli Constantinopolitani Epigrammata & Hymni | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | DELL' HISTORIA VNIVERSALE DELL' ORIGINE ET IMPERIO DE TVRCHI | OBITVM GENEROSI ACMAGNIFICI ADOLESCENTIS GEORGII Bona Transyluani | ALPHAlBEtum Graecum | TRES LIBROS ARISTO. DE ANIMA | DE OFFICIIS LIBRI III | SCHOLIA | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΕΙΔΥΛΛΙΑ ΕΞ ΚΑΙ ΤΡΙΑΚΟΝτα | ONOSANDRI PLATONICI DE OPTIMO IMPERATORE | Arbor illustrissimae Heraclidarum familiae | DIGESTVM VETVS LECTYRAE | Aristotelis Rhetoricorum ad Theodecten | PHYSICORVM ARISTOTELIS LIBRI | La Genealogie du grand Turq | BYZANTINI GRAMMATICAE COMPENDIVM | ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΛΟΓΟΙ ΕΝΝΕΑ, ΟΙΠΕΡ ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΥΣΑΙ | ARISTOTELIS LIBER NVNC PRIMVM VERSVS, Aduersus Xenophanem, Zenonem, et Gorgiam | MATHEMATICAE CONSTRVCTIONIS | Libellus de FLVVIORVM ET MONtium nominibus, & quae in iis reperiuntur | ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ EΛΛHNIKAI | HAERESEOLOGIA, HOC EST, OPVS VETERVM | LAONICI CHALcondylae. Atheniensis de oriGINE ET REBVS GESTIS TVRCOrum Libri Decem | THOMAEI DE VARIA HISTORIA LIBRI TRES | LA CYROPEDIE DE XENOPHON | VN BRIEF ET VRAY RECIT DE LA PRINSE de Terouane & Hedin | DE MORINI | BYZANTINI GRAMMATICAE COMPENDIVM | ARISTOTELIS STAGIRITAE PERIPATETICORVM PRINCIPIS, ETHICORVM AD NICOMACHVM LIBRI | CRETENSIS EPISTOLAE | L'HISTOIRE D'HERODIAN. EXCELLENT HISTORIOGRAPHE, TRAITANT | ARRIANI NICOMEDENSIS NOVI XENOPHONTIS | PROBLEMATVM ARISTOTELIS SECTIONES DVAE DE QVADRAGINTA. PROBLEMATVM ALEXANDRI APHRODISIEI LIBRI DVO | REVERENDI PATRIS Dominici Soto Segouiensis Theologi ordinis Praedicatorum | PIIYSICORVM ARISTOTELIS, sev, DE NATVRALI auscultatione, libri octo | ARISTOTELIS STAGIRITAE PERIPATETICORVM PRINCIpis Ethicorum ad Nicomachum libri decem | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | ELEGIARVM DE REBVS GESTIS ARCHIDVCVM AVSTRIAE | RISPOSTA DI CARMIDE ATHENIESE. A TITO QVINTIO FVLVIO | IN EPISTOLAM Q. HORAtij Flacci de Arte Poetica Iasonis de Nores Ciprij | L'AMORE DI TROLIO, ET GRISEIDA, OVE SI TRATTA IN BVONA PARTE LA GVERRA DI TROIA | ΕΞHΓHCIC TOY ΘAYMACTOY ΥΜBEPIOY | AΠOKOΠOC | ΕΙΔΥΛΛΙΑ | GENEALOGIA D' IMPERΑΤΟRI ROMANI ET CONSTANTINOPOLITANI ET DE REGI PRENCIPI ET SIGNORI | RENATI VIRI ILLVSTRIS DE RE MILITARI LIBRI QVATVOR. SEXTI IVLII FRONTINI | LACTANTII FIRMIANI | DE RERVM NATURALIVM PRINCIPIIS | ΠΕΡΙ του καταφρονείν τον θάνατον. EPMEIOΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΔΙΑσυρμός των εξω φιλοσόφων | ORDΙNΙS PRAEDICATORVM, IN LIBROS PERIHERMENIAS ARISTOTELIS. CVM DVPLICΙ TEXTV, ANTIQVO VIDELICET, ET ARGIROPOLI, NVPER | PRAECLARISSIMA COMMENTARY IN LIBROS ARISTOTELIS | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | LETTERE SCRITTE AL SIGNOR PIETRO ARETINO, DA MOLTI SIGNORI | ARRIANI NICOMEDENSIS, NOVI XENOPHONTIS, APPELLATI | AELIANI DE MILITARIBVS | AD LAZARVM BONAMICVM EP-STOLA EXPOSTVLATORIA IOCOSA IN CERTI AVTHORIS | MELETII PHILOSOPHI DE NATVRA STRVCTVRAQVE HOMINIS OPVS | OCTO PHYSICORVM ARISTOTELIS LIBROS COMMENTARIA | DE DIVO NICOLAO SMIRNAE POINTIFIGE I0.IVSTINIANI SERMO | ΠΕNTHKOCTAPION | FORMAE ORANDI CHRISTIANAE | ΜΗΝ IANNOΥAPIOC | I COMMENTARI | IVLTI FIRMICI MATERNI IVNIORIS SICYLI V. C. AD MAVORtium Lollianum, Astronomicωn Libri VIII | PElusiensis Alexandrini omnia quae extant opera | MODO DI ORARE CHRISTIANAMENTE CON LA ESPOSITIONE DEL PATER NOSTER | DE CONFLAGRATIONE AGRI PVTEOLANI | DE PVELLA GERMANICA, QVAE FERE BIENNIVM VIXERAT SINE CIBO, POTVQVE AD PAVLVM III. PONTIFICEM MAXIMVM | NEAPOLITANI DE HVMANA MENTE DISPVTATIO | TRATTATO DE COLORI DE GL' OCCIII | SE L'IIVOMO DIVENTA BVONO O CATTIVO VOLONTARIAMENTE | PORTII NEAPOLITANI | Genealogia d'Imperatori Romani et Constantinopolitani et de Regi Prencipi et Signori | OTTHOMANORVM FAMILIA seu DE TVRCARVM IMPERIO, HISTORIA | LIBER QVARΤVS, DE CONstrutione partium orationis | PROBLEMATVM ARISTOTELΙS SECTIONES | OCTO PHYSICORVM ARISTOIELIS LIBROS COMMENTARIA | ΜΗΝ ΔΕΚΕMBPIOC | ΜΗΝ OKTΩBPIOC | ΜΗΝ CΕΠΤΕMBPIOC | Georgii Dousae, De itinere suo Constantinopolitano, epistola, Accesserunt veteres inscriptiones Byzantio [et] ex reliqua Graecia... | Lettere, & orazioni di monsignor Bessarione Cardinal Niceno, scritte a principi d'Italia intorno al collegarsi, et imprender guerra contro al Turco | 1LTANEGIRICO DI VINCENTJO BIANCO, Detlo per nomedeiο Academia de' Signori STARtLf | LOGISTICA | HISTORIA VNIVERSALE DELL' ORIf.l.NE ET IMPERIODE' TVRCI1I | Histoire d'Herodian EXCELLENT HISTORIEN Grec, trai-tant des faicts mιmorables des successeurs de Marc Avrele ΰl'Empire de Rome | EPISTOLA | ORATIODEBACCALAVBEATVS LAVDIBVSHABITA " | In M. T. C. UNIVERSAM PIIILOSOPHIAM de Vita $ Mori-bus : Brevis # distincta INSTITVTIO | EX LIBROSEXTO FRAGMENTVM.De militia Romana. | LEXICON GILECOLATINVM | ΩΡΟΛΟΠΟΝ.] | QV^STIONESNATVRALES | VIRI INL. DE RE MILITARI LIBRI QVATVOR | ΣΓΖΗΤΗΣΙΣ PIA De admiranda & aeterna SPIRITVS SANCTIA PATRE ET FILIO processione in gratiam Iuuentutis sus-cepta eodem | ΜΗΝ IOYAIOC CYN θ€(0 ANGu· | GLI ILLVSTRI ET GLORIOSI GESTI, ET VITTORIOSEIMPRESE, FATTE CONTRA TVRCHI | APOLOGIA CONTRA L'AVTTOR DEL VERATO | ΚΛΙΜΑΞ TOΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ | SPONGIA | ΤΟ ΠΑΡΟΝ eVXOAOriON. | TPICOAION | IL VERRAIO OVVERO DIFESA DI QVANTO HASCRIITO M. GIASON DENORES. CONTRA LE TRAGI-COMEDIE, ET LE PASTORALI, IN VN SVO DISCORSODIPOESIA | Oratio ad Rudolphum II, | Λόγοςίκετήριος | ARISTOTELIS STAGIRIT.E PERIPATETICORVM PRIN-cipis Ethicorum ad Nicomachum libri decern | VITAIACOBI DE SPOTAEMOLD A VOR VM REG VLI | IIISTORIA RERVM IN ORIENTE GESTARVM AB EXOR-DIO MVNDI ET ORBE CONDITO AD NOSTRA LIAEC VSQVETEMPORA. | DISGORSO | LES GRANDS MIRACLES ET LES TRES SAINCTESPLAYES | LES GENEALOGIES DE SOIXANTE ET SEPT TRES-NO-BLES ET TRES-ILLVSTRES MAISONS | LES DROICTS, AVTORITEZ ET PREROGATIVES QVEPRETENDENT AV ROYAVME DE Hierusalem, les Princes& Seigneurs Spirituels & temporels cy aprθs nommez | DELLE ISTORIE DEL MONDO | GERMANOGRAECIAE libri sex : In quorum prioribus tribus,Orationes : in reliquis Carmina, Graeca & Latina, continentur. | BASILICONPH1LACTIRION, | GL1ILLVSTRI ET GLORIOSI GESTI ET VITTORIOSE IM-PRESE FAITE CONTRA TVRCHI, | DE MALEFICIIS TRACTATVS, DEINQVIRENDIS ANIMADVERTEiNDISQVE criminibus. | ETTIIOPIO/E IIELIODORI IIMori;e.Epitome CVM OBSERVATION] H VS EIVSDEM. Omm tuttiptmetum, qui miscuit vlilc du/ci. EIVSDEM DR PARENIIbussuis narratio | ΕΡΩΤΗΜΑΤΑΤΟΥ ΧΡΥΣΟΑΩΡΑ.HOC EST,GRAMMATICAE QVAESTIONES,CURYSOLORAE, | DE CONSTITVTIONE PARTIVM VNIVERSAE IIVMA-NAE, ET CIVILIS PIIILOSOPHIAE, | CENSVRA ORIENTALIS ECCLESLE | ΩΡΟΑΟΓΙΟΝ. | AnOCTOAOCcvn ©eco Απω | Al θεΐΑΙ ΑείΤΟΥΡΠΑΙ TGON eN AHOIC ΠΑΤΕΡΟύΝ Ιωάννουτοΰ Χρυτοςόμου. Βασιλείου του μεγάλου. ΚαΙ ή των προηγιασμένων. | ORATIO DE STATV ECCLESIARVM HOCTEMPORE IN GRACIA, Asia, Boλmia, &e. EPISTOLMCONSTANTInopolitanas § alias circiter XXX | INTERROGATIONES y Responsiones DE PROCESSION ΕSPIRITVS SANCTI Λ PATRE et Filio | Epistola Constantinopoli recens scripta. DE PRAESENTITVRCICI IMPERII STATV, ET Gubernatoribus pr?cipuis,&de bello Pcrsico. | CENSVRA ORIENTALIS ECCLESIAE. | Censura Orientalis Ecclesiae de praecipuis nostri saeculi haereticorum dogmatibus … | CENSVRA ORIENTATES ECCLESLE. | DAVIDISREGII PRO-PHETAEPSALMI OMNES, | ΜΗΝ Ο AGKGMBPIOC | ΜΗΝ IANNOYAPIOC | ΑΝΘΟΑΟΠΟΝ | DEFENSIO QVINQVE CAPITVM, QVJE INsancta § ?cumenica Florentine/, Synodo continentur | ΜΗΝ OKTCOBPIOC | DESCRIPTION DE TOVTE LISLE DE CYPRE, ET DESROYS, PRINCES, | ΑΝΘΟΣ ΤΩΝ ΧΑΡΙΤΩΝ | RERVM QYJE POST PVGNAM 'MANTINEAM IN GRACIA | εργα | TA EVPliKOMIiNΑ ΑΠΑΝΤΑ | LESNEVF LIVRES DESHISTOIRES DE HERO-DOTE PRINCE ET PREMIER DESHistoriographes Grecz, intitulez dunom des Muses. | ARISTOTELIS ET THEOPHRASTI HISTORIAE | AN HOMO BONVS VEL MALVS VOLENS FIAT

(03) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XV-XVI TOME QUATRIEME

  1. Ψηφιακό τεκμήριο