749ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ cyn ©εω Απω. Περιέχουσα την πρέπουσαν αυτή άκολουθίαν ¦ τω σαββάτω εσπέρας, εν τψ μικρψ έσπερινω ' εις το κε έκέκραξα, ίστώμεν στίβους, ο'. και ψάλλομεν στί'/ηρά αναστάσιμα της όκτωήχου, γ', δευτεροΰντες το α', δόξα, και νϋν, 6τ. το δογματικον ή'/ος α'. Ή θεία αύτη και ίερα βίβλος, τετύπωται ένετίησι έγγΰς 'Ιωάννου βαπτιστοΰ του ρικαίνου ¦ άναλώ- μασι μεν τοις αυτοΰ, ήτις εστίν εκ τοΰ καθολικού τύπου, του ποτέ σπι- νέλου. 'Επιμέλεια δέ καΐ επιδιορθώσει Διονυσίου ιεροδιακόνου, μαθη- τού τοΰ πανιβρωτάτου, και λογιωτάτου, μητροπολίτου φιλαδελφείας, κυρίου Γαβριήλ, επιτρόπου και έξάρχου τοΰ της κωνσταντινουπόλεως νέας ρώμης οικουμενικοΰ πατριάρχου, κυρίου 'Ιερεμίου. Έτει από της ένσάρκου οικονομίας αφπά. ΜΙΜΗΤΑΙ ΕΣΤΑΙ TOV XPI2TOV· In-folio de 200 feuillets non chiffres, divises en 25 cahiers de 8 ff. chacun, signes α-ω et A. Titre encadre d'un bois. Impression rouge et noire. Rarissime. Communique par feu le professeur Alexis Pavloff. Biblfotheque de l'imprimerie synodale de Moscou : n° 23, in-fol.

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ CΥΝ ΘΕΩ ΑΓΙΩ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ CΥΝ ΘΕΩ ΑΓΙΩ