548 εΥΧΟΛΟΓΙΟΝ C'jv [Λυρίοισι τα καλά νίγνεται -όνοίζ. (A la lin :) Ένετίητιν τάρα '/ριςοφόρω τω ζανέτω ¦ νεωςΐ μετά πολλής επιμέλεια; οιορΟωΟεν, χαΐ εντυπωΟέν, ετε·. τω έντάοχονι οικονο- μίας, α^νγ'. 1553. In-4° de 324 feuillets non chiffres. Signatures : f, 4 feuillets ; ηα-&ω, AA-Qn, de 8 feuillets chacune. Sur le tilre, xylographie du Crucifiement. Impression rouge et noire. Rarissime edition. Bibliotheque du Musee britannique : G. 12187.

ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ