779ΜΗΝ MAPTIOC OVTOCI Τετύποτα-. ένετίησι εις το σημεΐον τοΰ ευαγγελισμού Της μακάριας και άειπαρθένου Μαρίας, παρά κυοίου 'Ιωάννου βαπτιςοΰ, τοΰ ρικαινοΰ. "Ος έςίν εκ τοΰ χαρακτηρος τοΰ ιδίου γράμματος των σπινέλων. αναλώμασι μεν τοις αυτοΰ. επιμέλεια δε και επιδιορθώσει, Γρηγορίου τοΰ μαλαξοΰ. Έτει άπα της ένσάρκου οικονομίας αφπδ'. ΜΙΜΗΤΑΙ ΕΣΤΕ TOV ΧΡΙΣΤΟΥ. (A la fin :) Ή των τετραδίων κατά τάςιν ακολουθία, α|3γ5εζηθικλμ. "Απαντα είσΐ τρ'.άο'.α. In-folio de 72 feuillets non chiffres, divises en douze cahiers de six feuillets chacun. Titre dans un encadrement xylographique. Impression rouge et noire sur deux colonnes. M lignes a la colonne pleine. Sur le titre, meme vignelte et memes legendes que dans le n° precedent. Monogramme de l'imprimeur a la fin du volume. Rarissime. Communique par le R. P. Matthieu. Bibliotheque du monastere de Roussico (Mont Athos). Maximum. Accessit eiusdem Auctoris Concio dc Eucharistiœ Sacramento, coram Poloniœ reηjc habita. Omnia post cditioncm pi'imam diligcntcr recognita, & ΰ mcndis purgata : ctiam nous marginum illustrata, per H. M. Francis, fev- ardextivm Francis- canQ, in Academia Parisiensi Prol'cssorcm tlieologum. PARl- SflS, Apud Arnoldum Sittart, sub scuto Coloniensi, monte Diui Hilarij. cb. h. xxciiii. Cvji puivilecio regis. In-8°de 6 feaillcts non chiffras + 178 feuillets chiffrιs. Signa- tures : X, de C feuillets; A-Y, de 8 feuillets chacune; Z, dc deux feuillets. Une des plus rares editions de cet ouvrage. Un exemplaire, reliι en demi vιlin, est cotι 18 marks, sous le n° C88 a, dans le Catalogue XX de Jacques Rosenthal, p. 84. Bibliothθque Mazarine : n° 211227. Bibliothθque royale dc Munich : 11. Eccl. 273''. Mise. 2.

ΜΗΝ MAPTIOC

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΜΗΝ MAPTIOC