739ΤΡΙωΔΙΟΝ To παρόν βιβλίον τετύπωται ένετίησιν, εγγύς 'Ιωάννου βαπτιςοΰ Τοΰ ρικαίνου ' άναλώμασι μεν τοις αύτοΰ, δπερ εςιν εκ του καθολικού τύπου, του ποτέ σπινέλου ¦ επιμέλεια 3ε και επιδιορθώσει Διονυσίου ίερο3ιακόνου · μαθητού τοΰ πανιερωτάτου και. λογιωτατου μητροπολίτου φιλαδελφείας, κυρίου Γαβριήλ, επιτρόπου και έξάρ'/ου τοΰ της κωνςαντινουπόλεως νέας ρώμης, οικουμενικού πατριάρχου κυρίου Μητροφάνους. Έτει άπό της ενσάρκου οικονομίας. αφπ . ΜίΜΗΤΑΐ ecire τον χριστού. (A la fin :) Το παρόν βιβλίον τετύπωται ένετίησιν εγγύς Ιωάννου τοΰ Βαπτιςοΰ τοΰ ρικαίνου άναλώμασι μεν το"ϊς αύτοΰ ' επιμέλεια οε και έπι3ιορθώσει, Διονυσίου ιεροοιακόνου, τοΰ μαθητοΰ τοΰ πανιερωτά- του, καί λογιωτατου, μητροπολίτου <ριλα3ελφείας, κυρίου Γαβριήλ και επιτρόπου και έξάρχου τοΰ της κωνςαντινουπόλεως νέας ρώμης, οικου- μενικού πατριάρχου κύ Μητροφάνους. Έτι τω άπο της ενσάρκου οικο- νομίας, αφπ'. αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω. αα ββ γγ 33 εε ζζ ηη. άπαντα είσί τετρά8ια. In-folio de 248 feuillets non chiffres, dont le dernier blanc, divises en 31 cahiers de 8 feuillets chacun. Titre dans un encadrement xylographique. Monogramme de Spinelli a la fin du volume. Impres- sion rouge et noire sur deux colonnes. 44 lignes a la colonne pleine. Au feuilleta, epitre-preface de Gabriel Severe, laquelle ne presente qu'un tres mince interet. Rarissime. Communique par le R. P. Mat- thieu et par A. Papadopoulos Kerameus. Bibliotheque du monastere de Roussico (Mont Athos). Bibliotheque du monastere de Cosinitza (Macedoine).

ΤΡΙΩΔΙΟΝ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΤΡΙΩΔΙΟΝ