796ΤΡίωΔΙΟΝ- γινωσκοντες συν αεω, ερρ σιοαλερόν εϊη, επανορθώσατε, χαλκογράφων γαρ πάθος το άμαρτάνειν. "Ετει από της ένσάοκου οικονομίας, αφπστ'. ΜΙΜΗΤΑΙ GCTG TOV XPICTOV. (A la fin :) Το παρόν βιβλίον τετΰποται ένετίησιν, παρά των κληρο- νόμων, Χριςοιρόρου τοϋ τζανέτου. άναλώμασι μεν τοις αυτού, επιμέ- λεια δέ και επιδιορθώσει, Γεωργίου ιερέως Βλαςοϋ κρητός τοϋ επονο- μαζομένου πουνίαλέτου. α<ρπς', αβγδεζηθικλμνξοπρστ υ φ χ ψ ω. αα ββ γγ δδ εε ζζ ηη. "Απαντα είσι τετράδια.

ΤΡΙΩΔΙΟΝ-

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΤΡΙΩΔΙΟΝ-