802ΑΔΙΛΟΓΟΟ Κατά άλφάβητον άνού καΐ τοΟ χάρου. (A la fin :) "Ε~ε>. άπο της ένσάρκου οικονομίας τοΰ κύ καΐ θϋ κα·. σος ήαών Ίϋ Χϋ αφπστ'. In-8" de quatre feuillets non chiffres, en un seul cahier signe A. Sans nom d'imprimeur mais les caracteres et les ornements se retrouvent dans les publications du meme genre, sorties des presses de Christophe Zanelti, typographe a Venise. Il n'y a qu'un titre d'entree en matiere. L'exemplaire de ce livre, que possede la Bibliotheque universi- taire de Tubingue (cote : DKI. 10. 8°), est le seul connu jusqu'a ce jour et a jadis appartenu a Martin Crusius. En tete de la premiere page, on lit la note suivante : M. Martini Crusii. Accept Tybingic 28 mart, datum Venetiis, 29 fcbruar. 1588, ab archicpiscopo Phila- delphia, d. Gabriel·'. Et a la fin : 5 iunii i 58 8, percurri cum Grxco (έκ νήσου Χάλκη; r.p'o; -f, 'Ρόδψ νγ-'σφ όρμωμένω) NicoklO Halle hic TybincjiC mecum uersante eleemosynamque colligente. Sur le Nicolas Rhallis, dont il est question dans cette derniere note, Martin Crusius nous fournit ailleurs les renseignements com- plementaires ci-apres : Iun. 4 (ann. 1588) uenit hue (a Tubingue) Grsecus Nicolaus Rhales, literis gr?cis mihi ex urbe Praga commendatus a Philippo Mauricio ', ibi, post libertatem a Turcis adeplam, habitante. Com- mendationem etiam a patriarcha Hieremia habebat. Etsi enim is in exilio erat, tamen patriarcha? nomen ei non deciderai. Erat Rhales patria insula prope Rhodum Chalce dicta. In quam cum 14 italici homines effugissent ex Rhodo, ipse eos abscondiderat, effeceralque ut barca in Cretam euaderent. Latuit hoc aliquandiu, sed postea Turcis innotuit. Unde in carcerem menses 9 coniectus, Ιίτρον qmerere cogebalur. Dicebat grajeos episcopos et sacerdotes nolle ut Biblia legantur a populo ; ilaque populum nihil audire, nihil scire de euangelio -. 1. Dans une liste de lettres adressees a Martin Crusius, laquelle figure aux p. 173 et suiv. du codex Tubingensis Mb .17 et comprend cinquante numeros, on trouve, sous le n° 34, cette indication « Epistola uulgaris α Praga a Philippo Mauricio 15 aprilis 1588 Prag? scripta et mihi 4 iunii a Nicolao Rale, ex insula Chalce prope Rhodum orto, allata. » 2. Martin Crusius, Annates suevici, t. II, p. 809.

ΑΔΙΛΟΓΟC Κατά άλφάβητον ανού και του χάρου.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΑΔΙΛΟΓΟC Κατά άλφάβητον ανού και του χάρου.