828ΘΕΟΔΩΡΟΥ TOΥ ΓΑΖΗ θεσσαλονικέως, κϊνος έγκώμιιον, ou πρότερον έντετυπωαένον. IHEODORI GAZ/E THESSALON1CENS1S Canis encomium, non ante excusum. LATIN VM FECIT, ET NOUS ILLVSTRAVIT DAN. AVGENTIVS, LVTETLE PROFESSOR REGIVS. ΑΩ ILLVSriiiSS. ET CLARISS. J). D. Henricihn Card. Cactaiuuu, S. II. E. Cameraritt, # in Franc, a latere legatum. Δεύτερο» φροντίοες σόοώτεοαι. PARISIIS, Ε Typographia Steph. Preuosteau, in via aurigarum iuxta trium Crescentiam. M. D. LXXXX. In-4° de 28 pages, dont la deuxieme et la derniere sont blanches. Signatures : A-G, de 4 feuillets chacune ; D, de 2 feuillets. Marque de l'imprimeur sur le titre. Plaquette de la plus insigne rarete. Les pages 3-4 sont occupees par l'epitre dedicatoire en grec, laquelle est ainsi datee : Iv τή των Παρισίων Λευκετία, νουμηνία του γαμηλιώνος, εΐ'τουν 'Ρωμαίοις καλουμένου ΐανουαρίου μηνά;, ετει χιλιος(]> πεντακοσιοςώ έννενηκοςψ. h'Eloge du chien occupe les pages 5 a 15. Le reste du volume est rempli par la traduction de l'epitre dedicatoire, la traduction de Y Eloge et par les notes. Le cardinal Angelo Mai, qui croyait cet opuscule inedit, l'a publie, avec une traduction latine, dans sa Nova Patrum bibliotheca, t. VI, seconde partie, pp. 202-212. Il l'avait tire d'une copie conser- vee dans le Reginensis 983 [e. la Vaticane). Bibliotheque nationale de Paris : Inv. Res. Ζ 671-679. Bibliotheque d'Ingram Bywater (a Londres).
ΘΕΟΔΩΡΟΥ TOΥ ΓΑΖΗθεσσαλονικέως

Eγκώμιιον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Eγκώμιιον