761ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΪΠΟ ΤΩΝ ΓΡΑΙΚΩΝ ποιηθησομένη, προστάγματι τοΰ άγιωτάτου κυρίου ημών κυοίου Γρηγορίου Πάπα ιγ', εκδοθείσα. PROFESSIO OR- THODOXE FIDEI Α GitECIS FACIENDA Iussu Sanctissimi Domini Nostri Domini Gregorij Papee XIII. edita. ROMAE Apud Franciscum Zanettum MDLXXXII. PERMISSV SVPERIORVM. In-4° de 12 pages dont la derniere blanche. Armes de Gregoire XIII sur le titre. Un exemplaire de cette rarissime plaquette est relie dans le cod. Vaticanus latin 5527, apres le feuillet 29. Cette profession de foi est celle-la meme que faisaient les eleves du College grec de Rome. STephani Polonise Regis Theologo, ex grseco in latinum con- uersa, ac quibusdam annotationibus, ad proprias Grsecorum opiniones respondentibus illustrata. AD GRKGOHIVM XIII. Pontifξcem Maximum. Cracouiœ, In officina Typographica La- zari. cla. L·. xxcn. In-folio de 236 pages, dont la derniθre non chiffrιe. Edition de la plus extraordinaire raretι. Bibliothθque nationale d'Athθnes : Thιol.

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΓΡΑΙΚΩΝ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΓΡΑΙΚΩΝ