808ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΛΙΟΥ MHNOC Περιέχον την πρέπουσαν αυτω, άπασαν άκολουΟίαν. Έτε'. από της δεονονίας, νιλιοςώ πεντα- κοσιοςώ όγδοεικοςώ ευδόμω. ΜΙΜΗΤΑΙ ΕΣΤΕ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ· (A la fin :) Ή των τετραδίων κατά τάςιν ακολουθία, α β γ δ ε ζ η Q. "Απαντα είσΐ τετράδια, πλην του" 0 δπερ είσΐ πεντάοιον. Το παρόν μηναϊον έτυπώΟη, εν ενετία'.ς -αρά των κληρονόμων, Χριςοφόρου τοϋ τζανέτου, αναλώμα<π μεν, τοίς αύτοΰ. Έπίμελεία δε, διορθωΟεν παρά τοϋ εν ίερεϋτιν Γεωργίου βλαςοΰ κρητος τοΰ επονομαζομένου Πουν'ία- λε'του. Έτεί τψ από της ένσάρκου οικονομίας, τοΰ κυρίου ημών Ίησοΰ Χριςοΰ, αφπή. In-folio de 66 feuillets non chiffres, divises en 8 cahiers de 8 feuillets chacun, sauf le dernier, qui en a 10. Impression rouge et noire disposee sur deux colonnes. 44 lignes a la colonne pleine. Rarissime. Communication du R. P. Matthieu. Bibliotheque du monastere de Roussico (Mont Athos). Sacristie de l'Eglise grecque de Naples. apprehendes. Nam prxter verba mittilata ty confwsa, integras quoquc lineas qux in prioribits editiambm non Jtabebantur fi de- liter restituimus. LVGDVNf, Λρικί IJarlholomaeum Yincen- tium. M.D.XIIC.In-8° de 920 pages, dont la derniere blanche. Marque typogra- phique sur le titre. Rare. Bibliotheque nationale d'Athenes : Philolog. gr. 1384. δουξίν ρ' ος -ροτέροις περικυοέας ένθετο τίτλος, ηο άγλαής αρχής έ'ρκος εριψνότατον '.

ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΛΙΟΥ MHNOC

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΛΙΟΥ MHNOC