Greek bibliography (ci. 1466-1800). Volume Second (eng)
Ελληνικά
κβ΄, 635 σελίδες ; 28 εκατοστά
Πραγματείες της Ακαδημίας Αθηνών ; Τόμος 48, 1986.
  • (English) This is the supplement of the volume entitled "Greek Bibliography (1466-1800)", which was published in 1984. Publications which either were completely unknown or we have insufficient information about them, are described and criticised. Most of the bibliography, have been recorded briefly in the two indexes of the first volume. In the section "Additionals" (p. 349-476), bibliography which were discovered after the publication of the first volume, has been tabulated.

  • (Ελληνικά) Ο τόμος αυτός αποτελεί παράρτημα του κατά το έτος 1984 δημοσιευμένου τόμου, με τίτλο "Ελληνική Βιβλιογραφία (1466 - 1800): Αλφαβητική και Χρονολογική Ανακατάταξις". Στον τόμο αυτό περιγράφονται λεπτομερώς και σχολιάζονται, εκδόσεις οι οποίες ή ήταν εντελώς άγνωστες προηγουμένως ή διαθέτουμε ελλιπείς πληροφορίες γι' αυτές. Οι περισσότερες των εκδόσεων αυτών έχουν καταχωρηθεί συνοπτικά στα δύο ευρετήρια του πρώτου τόμου. Εξαιρούνται οι εκδόσεις, οι οποίες περιγράφονται στο τμήμα "Επιπροσθήκαι" (σελ. 349-476), αντίτυπα των οποίων βρέθηκαν όταν είχε περατωθεί η εκτύπωση του πρώτου τόμου.

VITA / DI / PIETRO / IL GRANDE / IMPERADOR DELLA RUSSIA | REFLEXIONS / SUR / L' ETAT CRITIQUE ACTUEL / DE LA /PUISSANCE OTTOMANE | IN FESTUM / VIRGINIS PURIFICATAE / PETRO IOANNI DE BERTHELET | FLORES GENEALOGICI / AUGUSTAE FAMILIAE / JULIAE FLAVIAE / LASCAREAE | Ausfuhrliche / RELATION,/ Von / Aufhebung der Turckischen Velagerung / der hochst-wichtigen Venetianischen / Festung Corfu,/ und volligen Verlassung der gantzen / Insel | L' ORTO/DELLA SACRA SPOSA/FIORITO NE' CARATTERI VERGI-/nali, e trapiantato in Messina nella/Sacra LETTERA/DI MARIA/PANEGIRICO SACRO/DETTO DAL PADRE ANTONIO SOFFIETT I | DE / MENSIVM VITUS./ SPECIMEN INAUGURALE MEDICUM | TRATTATO / DI / MATERIA MEDICA | ALGESTE / TRAGEDIA | Sammlung / der merkwtirdigsten Reisen / in den Orient /in Uebersezungen und Ausziigen / mit ausgemachten Kupfern und Karten / Amrnerkungenund kollectiven Registern | Θησαυρός | DE / NARCOTICORUM / REMEDIORUM VIRTUTE,/ SPECIMENINAVGURALE MEDICUM | Cullen, G.: Trattato di materia medica, torn. III-V. | Chaptal [de Chanteloup Jean Antoine] | TELEMAGO / NELL' ISOLA DI / GALIPSO / DRAMMA | LA MORTE / DI / SEMIRAMIDE / OSSIA / LA VENDETTA DININO / DRAMMA | DISSERTATIO INAVGVRALIS MEDICO-ANTIQVARIA / DE /MORBIS VTERI /SECVNDVM LIBRVM HIPPOCRATIS / ΠΕΡΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΦΥΣΙΟΣ | LA MORTE / DI CLEOPATRA / TRAGEDIA | DISSERTATIO | Die Sitten - der ersten Christen,/ in welcher Sprache beschrieben | Clavis Homerica: sive, Lexicon Vocabulorum omnium, quae continenturin Homeri Iliade et potissima parte Odysseae | Εορτολόγιον / δια την Βέρροιαν / της Μακεδονίας | ΒΙΒΛΟΣ ΕΝΙΑΥΣΙΟΣ / Η ΚΑΙ ΠΑΝΘΕΚΤΗ,/ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑΡΙΑ | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ | HISTORIAE / RADICIS SCILLAE MARINAE / PHYSICO-MEDICAE / SPECIMENI | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | TRATTATO ELEMENTARE | ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟ | GIORNALE FISICO-MEDICO | GIORNALE FISICO-MEDICO OSSIA | ELEMENTΙ DI CHIMICA | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΟΝ | ΜΥΘΟΙ | LETTER | CORSO ELEMENTARE / DELL' ARTE / DI RACCOGLIERE I PARTI / DIVISO IN LEZIONI | RACCOLTA / D' OSSERVAZIONI / DI CHIRURGIA / INTORNO A VARIEFERITE,EDAL MIGLIOR /METODO DICURARLE | DISSERTATIO | ORDINIS MEDICI DECANI | Η ΜΙΚΡΑ / ΣΤΙΧΟΛΟΓΙΑ | LETTERA | [Εις σελ. VI]: PUOLICE, DEFENDET. AD. SAN. APOL./ PRAENOBILIS | METODO / DI ANALIZABE / LE ACQVE MINE BALI / Praticamente dimostrato nell' / ACQUA ACETOSA / DI ROMA | De rubeola benigna. | OSSERVAZIONI | DE / CLYSTERIBVS / EORVMQVE EFFECTIBVS,/ CONSENSV /INCLYTIMEDICORVMORDINIS/IN REGIA FRIDERICTANA | ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ /ΟΜΟΛΟΓΙΑ /ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ / ΚΑΙ/ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ/ΤΗΣ/ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ./ | RAZSUZH DENIYE / ΝΑ / DETSTVΙTELNO / KRITICHESKOYESOSTOYANIY OTTOMANSKOY PORTY | ΘΕΙΟΝ / ΚΑΙ / ΙΈΡΟΝ / ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | ORDINIS MEDICORVM / IN VNIVERSITATE LIPSICA / Η. Τ. /PROCANGELLARIVS / D. ANTONIVS GVΙLIELMVS PLAZ | DE / FEBRE ΛΟΙΜΙΚΗΙ / GRAECIS EPIDEMICA | DE / MEDIGIS CINNABARIS VIRIBVS / DΙSPVTAT / SIMVLQVE /VIRO CLARISSIMO / CHRISTIANO TRAVGOTT / GERISCHERO / MEDIGINAE BACCALAVREO | VIRO CLARISSIMO / IMMANVELI GOTTLOB / GERDESSEN /SVMMOS | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΙ ΥΨΗΛΟΤΑΤΑΙ / ΜΠΕΡΤΟΛΔΟΥ | VIRO CLARISSIMO / POLYCHRONIO DEMETRIO/THRACI | ΜΗΝΑΙΟΝ/ΤΟΥ / ΑΠΡΙΛΛΙΟΥ | ΖΥΓΟΜΕΤΡΟΝ | ΟΚΤΩΗ/ΧΟΣ | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ | ELOGIO /STORICO | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ / ΔΑΒΙΔ / ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ / ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΩΣ /ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΩΔΩΝ | DISSERTATIO | COMPONΙMENTI POETICI / PER / LE FAUSTE ΝΟΖΖΕ / DELLE LORO ECCELLENZE | ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΝ / ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | DISSERTATIO PHYSIOLOGICA / INAUGURALIS,/ DE / NUTRIΤΙΟΝΕ./ | DISSERTATIO MEDICA / INAUGURALIS,/ DE / APOPLEXIA./QUAM,/ FAVENTE SUMMO NUMINE,/ Ex Auctoritate MAGNIFICI RECTO RIS | GENERALEM/RECIDIVARVM/PATHOLOGICO-PRACTICAM/CONSIDERATIONEM / PRO GRADV DOCTORIS / MORE SANCITO IMPETRANDO / EXHIBET / EAMQVE CONSENSV | Σώνοψις ιερά | DISSERTATIO PHYSIGO-PRAGTICO-MEDICA / INAUGURALIS/DE/IDEA CALORIS HVMANI VERA | DE / TINCTVRAE / ALCALINAE MARTIALIS / PRAEPARAΤΙΟΝΕ VSV MEDICO ΕΤ / PRAEROGATIVA PRAE ALΙΙS TINCTVRIS | DE PVLSVVM / DIFFERENTIIS SIMPLICIBVS / CONSENSV ΑΜPLISSIMI MEDIGORVM ORDINIS / IN REGIA FRIDERICIANA / PRO GRADV DOCTORIS | ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ | CONCORDIA / GRAECAE ET LATINAE ECCLESIAE | DISSERTATIG | ΟΚΤΩΗ-/ΧΟΣ | (Συμπλήρωσις εις Προσθήκην υπ' αριθ. 597): | EXCELLENTISSIMO VIRO / D. D. SAID PASCHA, ROMANIAEPRAEFECTO / ET POTENTISSIMI, AC INVICTISSIMI TURCARUM IMPERATORIS,/ APUD CHRISTIANISSIMUM REGEM / LEGATO EXTRAORDINARΙΟ | CLAVIS HOMERICA,/ SIVE / LEXICON / VOCABULORUM OMNIUM,/ Quae continent™· in / HUMERI ILIADE / | ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΝ / ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΠΙΣΤΙΣ | ΓΝΩΜΙΚΑ / ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΙΝΩΝ / ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ,/ | (Συμπλήρωσες εις Προσθήκην υπ' αριθ. 553): | DISSERTATIONES / In Novam, Tutam, ac Utilem Methodum / Inoculationis, seu Transplantationis / VARIOLA RVM | Alcala y Burgos, Juan de: Flores genealogici augustae familiae Juliae Flaviae Lascareae ac Comnenae Angelae olim imperii, mox m. Magistratus Constantinianae militiae S. Georgii | ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ | De particulis Graecae linguae, liber particularis | (Συμπλήρωσις εις 1 Προσθήκας υπ' αριθ. 529 και 530}: | RELAZIONE / DELL' ACQUISTO / DELLA FORTEZZA / DIVΟΝΙΖ A | VERA, Ε DISTINTA / RELAZIONE / DEGL' ACQUISTI FATTI DALL' ARMATA / MARITTIMA / Delia /SERENISS.MA REPUBLICA / VENEΤΑ | BREVE, Ε SINCERA / ΝΟΤΙΖΙΑ / DEGLI ULTIMI SUCCESSI /DELL' ASSEDIO DI C Ο R F U / Ε della ritirata de Turchi da quell' Isola:/ | V. An Account or History, of the Procuring the SMALL POX in Incision, or Inoculation; as it has for some time been practised at Constantinople. | ΠENTHKO-/CTAPION,/ | AΠOCTOΛOC / ΣYN ΘΕΩ ΑΓΙΩ | ΓΡAMMATIKH | Ghirlanda di Pindo, intrecciata con lauripoetici in sonetti eroici, amorosi, funebri, sacri, istoriati, e morali | LETERE / DI RAGUAGLIO | OPUSCULA / MYTHOLOGICA / PHTSICA / ΕΤ / ETHICA./GRAEGE ΕΤ LATINE | Οκτώηχος | ΕΚΛΟΓΑΙ, / ΗΤΟΥΝ / BIBΛΙAPION | SVGCESSI / DELL' ARMI /.CESAREE / Nell' vna, o nell' altra Vngheria / descritti in varie Lettere | RELATIONE / Dell' Acquisto della Fortezza / DI / S. Μ A V R A /Fatto dall" Armi /DELLA SERENISSIMA REPUBLICA DI VENETIA./ | TRATTATO / SOPRA LA PESTE | HISTORIA / Ε GLORIOSI GESTI / ΕΤ VITTORIOSE IMPRESE /fatte contra Turchi | Θεού Ευδοκούντος /The great Preserver of Mankind, which is / ALEΧICACUS SPIRIT of SALT of the WORLD | Commentarii lucidissimi in octo libros Aristotelis De physico avditu uva cum quaestionibus | DE / CHOCOLATIS / ΡΟΤΙΟΝΕ / RESOLVTIO MORALIS | θεού Ευδοκούντος, The GREAT PRESERVER of MANKIND:/ALEXICACUS, Spirit of SALT of the World./Philosophically prepared and purged fromall hurtful of corroding Qualities, far beyond any thing yet Known to the World;/ | ΠΑΡΑΚΛΗ-/ΤΙΚΗ / ΣΥΝ ΘΕΩ ΑΓΙΩ | DE / OCTAVA / SYNODO / ΡΗΟΤΙΑΝΑ | The great Preserver of Mankind, which is / ALEXICACUS,/ SPIRIT of SALT of the WORLD | HISTOIRE / DE LA / DECADENSE / DE L' EMPIRE GREC,/ ETESTABLISSEMENT CE CELVY DES TVRCS | L'Histoire de la decadence de l'empire grec, et establissment de celvydes Turcs | CLAVIS HOMERICA,/ RESERANS / Significationes, Etymologies,De-/rivationes, Compositiones, & Dia-/lectos omnium vocabulorum | HISTORIA / VNIVERSALE / DELL' ORIGINE, GVERRE,/ ETIMPERIO DE TVRCHI./ RACGOLTA DA M. FRANCESCO SANSOVINO | EPIGRAMMATA / IN OBITVM / D. HIERONTMI ROSPIGLIOSII /patritij Pistoriensis, | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ / ΤΩ ΔΑΒΙΔ | ΒΙΒΛΙΟΝ / TOΥ / ΑΠΡΙΛΙΟΥ | OPUSCULA MEDICA SENILIA | DE / Erroribus Magnorum Virorum / indicendo / Dissertatio Rhetorica./ Ad Clarissimum & Eruditissimum / Virum,/ IOANNEM FRANCISCUM / Slingerandum,/ PROTONOTARIVM APOSTOLICVM,/ & Canonicum Duacensem./ | Α / LETTER | Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ / O ΜΑΚΕΔΩΝ | L'Histoire de la decadence de l'empire grec, et establissment de celvydes Turcs | VINDICIAE / Pro / ISAACO CASAUBONO,/CΟNTINENTES EXAMEN PRAE / cipuarum controversiarum, quas adversus / Ca-saubonum mouerunt / HERIBERTUS ROSVVEYDUS,/ ANDREAS EV-DA Ε Μ Ο Ν - Ι Ο Η Α Ν ΝIS,/ JUL. CAES. BULENGERUS | Delle historie del rnondo | DE POTESTATE / R.EGIA, ET VSVR-/patione Papali,/ | ANTILOGIA / ADVERSVS APOLO-/GIAM AND REAE EV-D A E-/M Ο Ν - TO ANN IS IESVITAE PRO / Henrico Garnero lesuita Prodito-''β | GLI ILLVSTRI / ET GLORIOSI / GESTI,/ ET VITTORIGSE / imprese, fatte contra Turchi | RELATIONS / DE LA VENVE, ET EN-/TREE SOLEMNELLE EN /la ville de Rome au 25. du/mois de Nouembre 1608 | SYLLOGE / STRATEGE-/MATVM, SIVE / Astutiae Militaris / AUCTORIBVS / FLAVIO VEGETIO RENA-/to viro Illustri | ΣΧΟΛΙΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ / ΕΙΣ ΤΑ / ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ / ΕΙΔΥΛΛΙΑ,/ΕΚ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑ-/φων | ΠEΝΘΟΣ / ΘΑΝΑΤΟΙ/ Ζωής μάταιον, και / προς Θεον επι=/στροφή./ | ALPHA-/BETVM / GRAECVM | Orazioni | Aristotelis VI tomus Physicus: in quom Metaphysicorum, lib. XIII. Decausis elementorum, lib. I. De causis, lib. I. Theologiae, seu mystica philosophiae,lib. XIII | Historische Erzehlung, / Einer lang verdeck-/ten heymischen, vnd gemeyner Kir- /chen gefarlichen That/ etlicher einverleibter / Wirtenbergischer Theologen, | ΓΡΑΜΜΑ-/ΤΙΚΗ | Χαρτοφύλαξ πάρος /αγχιςειών πείσ-/ματα λύσεν ερ[sic]=/μείη τέχνη./ νυν δι*[sic] Ιερεύς αλιτρός. | Aristotelis Stagiritae Philosophorum principis Philosophiae Naturalislibri omnes | GATHOLISCHE / Glossa oder Erleutterung / Georgij Scherers / Societatis IESV Theologi | Ι COSTVMI / L' VSANZE DI / tutte le Genti./ DIVISI IN TRE Di-li RI./ Raccolte, qui insieme da molti Illustri | ARISTOTELIS / STAGIRITAE / PERIPATETTCORVM / PRINCIPIS / Problematum·/ Sectiones due de quadraginta./ Quaestiones Mechanicae. Demiraculis naturae./ Physionornica./ De lineis insecabilibus. haec / & alia sequens pagina indicabit./ Quibus Alexandri Aphi | MOST RARE / and straunge Discour-/ses, of Amurathe the Turkish Em-/peror that nave is:/ Of the personne, and howe hee is /gouerned: | VOCABVLARIO / NVOVO | Gewisse und warhaffte / Newe Zeyttung ausz / Constantinopel vom Ηiere mi a jetzigen / Patriarchen daselbsten, was sein und aller / Griechischen und Orientalischen Kir-/chen Vrteil und Meinung sey von / alien Articuln Augspurgeri-/scher Confession | Difesa dello Eccell(entissi)mo | Was zu dieser zeit / In Griechenland / Asien Africa unter des Turcken /und Priester Johans herrschaften / Jtem in Vngern und Behemen etc | ΟRATIO / DE STATV / ECCLESIARVM HOC /TEMPORE IN GRAEGIA,/ | ΟRATIO / DE STATV EC-/elesiarum hoc tempore in GRAE-/CIA, Africa, Vngaria, / Boemia, &./ cui praeter / Epistolas aliquot Patriarchae Byzantini,/ et alias, in monte SINAI,/ | ARISTOTELIS...PHILOSOPHIAE NATVRALIS | Alphabetum graecum | Alphabetum / Graecum./ | Alphabetum Graecum | GENERAL AND RARE MEMORIALS / pertrayning to the Perfect Arte of / NAVIGATION:/ | PARS I./Aulae Turcicae,/ OTHOMANIGIQ'VE / IMPERII DESCRIPTIO: QVA | VOCABVLARIO / NVOVO | Insunt in hoc Codice,/ARISTOTELIS / STAGTRITAE PHILO-/SO-PHORVM PRINCIPIS, NA-/TVRALIVM QVAESTIONVM / LIBRI OMNES | IN QVATVOR LIBROS ARISTOTELIS / de Coelo, & Mundo Commentaria,/ | VOCABULARIO nuovo, | I COSTVMI,/ LE LEGGI, ET LE / usanze di tutte le genti./ DIVISIIN TRE LIBRI | DE MALEFICIIS / Tractatus,/ DE INQVIRENDIS ANIMADVERTENDISQ | RACCOLTA / DI VARII POEMI /Latini, o Volgari | SONETTO | SONETTI | NELLA ROTTA / DELL' ARMATA / DESVLTAN SELIN, VLTIMO / RE DE TVRCHI | BARZELETTA/ DE QVATTRO COM-/pagni Strathiotti de / Alba-nia,/ZVRADI DI AN-/DAR PER IL MONDO | LA / GENEALOGIE / DV GRAN TVRC,/ & la dignite des offices, & /ordre de sa Court /Auec l' origine des Princes, et la ma-/niere de uiure, et Cerimonie / des Turcz | De reversione animi in coelum. | Cato, vel De senectute. | GOSTVMI / LE LEGGI, ET / L' VSANZE DE / tutte le genti;/ DIVISI IN ΤRE LIBRI | NASPO BIZARO | ΒΙΒΛΙΟΝ / ΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΝ ΘΗΣΑΥΡΟΣ | χαρτοφύλαξ πάρος αγχιστειών πείσματα λύσεν ερμείη τέχνη, νυν δ' ιερεύς αλιτρός | (Σημείωσις εις Προσθήκην ύπ' αριθ. 224): | HIPPOCRATIS/ COI MEDICORVM / Omnium facile principle Opera /quae extant omnia | Epigrammata & Hymni | ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΦΟ-/ΡΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑ-/ΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ./THEOLOGORVM A-/LIQVOT GRAECORVM VETE-/RVM ORTHO-DOXORVM LIBRI GRAECI ET IIDEM | GLI COSTVMI, LE / LEGGI, ET LVSANZE[sic] / DI TVTTE LEGENTI;/ RACCOLTE | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ / ΤΩΝ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ | Do Morini quod Terovana(m) vocant, atque Hedini expugnatione, deeq(ue) praelio apud Rentiacum, & omnibus ad hunc vsque diem vario euentu inter Gaesarianos & Gallos gestis, breuis & vera narratio. | COLLIGET / Tomus Nonus in quo / MAGNI AVERROIS / CORDUBENSIS /PHILOSOPHI CONSVMATISSIMI / Medicinaeq; artis eruditissimiseptem libri Colliget, / & Auicennae Cantica cum eiudem Auer. | ARISTOTE-/LIS STAGI-/RITAE / LIBRI Omnes, quibus Historia,Par-/tes, Incessus, Motus, Generatioque / ANIMALIVM, atq; etiam PLAN-/TA-RVM naturae breuis descriptio / pertractantur./ | ARISTOTELIS / STAGIRITAE PERIPA-/TETICORVM PRINCI-PIS, ETHI-/CORVM AD NICOMACHVM LIBRI DE-/cem | ARISTOTELIS / STAGIRITAE PERIPA-/TETICORVM PRINCIPIS, ETIHI-/GORVM AD NIGOMACHVM LIBRI DE-/cem: | PHYSICO-/RVM ARISTO-/TELIS,/ SEV / DE NATVRALI / auscultatione, libri octo. | Εις συμπλήρωσιν Προσθήκης ύπ' αριθ. 186): Physicorum Aristotelis... | AVGVSTINI ΝΙΡΗΙ / Medices Philosophi Suessani / EXPOSITIO SVBLITISSIMA / NEC NON ET COLLECTANEA / COMMENTARIA QVE / INTRES LIBROS ARISTOTELIS DE ANIMA / nuperrime accuratissima diligentiarecognita | ARISTO-/TELIS / DE / ANIMA / LIBRI / TRES | Aristoteles: De caelo libri | HIPPOCRATIS COI / MEDICORVM OMNIVM LONGE / PRINCIPIS OPERA QVAE AD NOS EXTANT OM-/nia per IANVM Gornarium Medicum Physicum La-/tina lingua conscripta. & recognita | In octo Physicorum Aristotelis / libroscommentaria,/ Ex VETVSTISSIMO AC FIDISSIMO / manu scripto exemplar!, | Aristotelis... Ethicorum ad Nicomachum Libri decern | In Epistolam Q. Horatii Flacci De arte poetica Iasonis de Nores Cyprij ex quotidianis Tryphonis Cabrielij | PHYSICO-/RVM ARISTO-/TELIS / SEV / DE NATVRALI / auscultatione, libri octo | ARISTO-/TELIS / DE / ΑΝΙΜΑ / LIBRI / TRES | ARISTO-/TELIS / DE / COELO / LIBRI QVA-/TVOR./ | AVGVSTINI NIPHI/SVESSANI PHILOSOPHI IN/ARISTOTELISLIBROS / Posteriorum Analyticorum subti-/lissima commentaria | GONSILIA / QVAESTIONES, ET TRA-/GTATUS D. Bartoli: cum Annotationibus / D. Bernardi Landriani: | Aristotelis et Theophrasti historiae | ETHICORVM / ARISTOTELIS / AD NICOMA-/GHVM LIBRI /DECEM | NASO-./NIS / FASTORVM LIB. VI. | GLI GOSTVMI LE LEG-/GI, ΕΤ L' VSANZE DI TVTTE LE GEN/-ti, raccolte qui insieme da molti Illustri | Blessi, Manoli:I Dialogo, ouer Contrasto d'amore | Augustinus Suessanus super Posteriora Aristotelis. | Insunt in hoc codice Aristotelis Stagiritae philosophorum principis, naluralium quaestionum libri omnes, | Aristotelis / DE ΑΝΙΜΑ LIBRI /tres | De re dialectica libellus, ab innumeris,quibus hactenus scatuit, mendis repurgatus: una cum scholiis Bartholom. | INSTITVTIONIS GRAM/MATICAE LIBERPRIMVS | GLI COSTVMI, LE LEGGI, ΕΤ / l' usanze di tutte le genti, raccoltequi insieme / da molti Illustri | / EXPOSITIO / SVPER LIBROS ARISTOTELIS /DEANIMA | ARISTOTELIS STAGIRITAE/PERIPATETICORVM PRINCIPIS/LIBRI DE COELO ET MVNDO | PLVTARGHI / GHERONEI,/ PHILOSOPHI, HI-/STORICIQVE /CLARISSIMI/OPVSCVLA/MORA-/LIA | GLI COSTUMI, LE LEGGI, ET /l' usanze di tutte le genti, raccoltequi insieme / da molti illustri | Libri Qua-/TVOR ARISTO-/telis de Coelo | Aristotelis / STAGIRITAE DE / Auscultatione naturali /Libri VIII./ | ALPHABETEM Graecum | CLAVDII PTO-/LEMAEI PELVSIENSIS ALEXANDRI-/NI Ο-ΜΝΙΑ, QVAE EXTANT, OPERA, | ALPHABETVM GRAEGVM./ | rhetori-/corum libri qvinqve / nunc denvo diligenti cura excusi | (Συμπληρωματική σημείωσις εις Προσθήκην ύπ' αριθ. 147): | Verdeutschte verriiff/-ung des Auitandts in Picar-/dien zii Lyon beschehen./ Verteutschte Missif, Herrn / Erasmus von Oria, von erob-/rung der Schiff schlacht, / Mit den Turcken | Philippicae | In questo dialogo nominato / Spechio[sic] dela[sic] vit humana / se manifesta che cosa e. / Vita, e morte. / Sanita. infirmitate. / Calor naturale. | INSTITVTIONIS / grammaticae liber Quartus, de emendata graeci / sermonis structura una cum uersione / latina, multoquam ante hac / castigatiore. | INSTITVTIONIS / grammaticae liber Tertius, iunctis e regione La/tinis, quibus facile fuerit uel αυτοδιδά-/κτω cuiq;quicquid habet graeca lin-/gua creditae potius | Expositio Diui Thome Aqui/natis Doctoris Angelici super octo libros Phy/sicorum Aristotelis | RENATI VIRI / illustris de re Militari libri quatuor. / | INSTITVTIONIS Gram/maticae Liber Secundus, in quo repetit octo oratio-/nis partes: quasi loca quaedam primilibri denotans,/ & plura exponens. | Alphabetum Graecum in quo haec habentur: De literis Graecis, & quemadmodum ad nos ueniant... Aurea carmina Pythagorae. Phocyhdis poema ad bene,beateq; uiuendum | Alphabetum Graecum... Antwerpen | DE / RE DIALECTICA LIBELLVS / | LACTANIΙ FIRMIANI | INSTITVTIONIS / grammaticae Liber secundus, beneficio / Iacobi Tussani, professoris Regij,/ multis locis quam antea ca-/stigatior | ARISTO-/TELIS PRINCIPIS / Philosophorum Metaphi-[sic]/sicorum Libri | De auimorum essentiadialogus. | Dialectica brevis, sed iudicio omnium eruditorum absolutissima | HIPPOCRA-/TIS./ Aphorismi./ De natura humana. / De flatibus. /Praesagia. / De ratione victus. / Galeni ars medicinalis | Alphabetum graecum vna cvm alijs quae expeditum reddunt ad grammaticam graecam capessendam | L' HISTOIRE / des successeurs de Alexandre le Grand ex-/traicte de Diodore Sicilien: et quelque peu / de vies escriples par Plutarque, | Commentarii Philippicarum / Marci Giceronis cum Annotationibus / | THEOPH-/RASTI DE HI-/STORIA, ET CAVSIS / plantaru(m),Libri Quindecim | ALPHABETVM GRAECVM./ Modus orandi, Graece & Latine./Abbreuiationes aliquot Graecae. / ALPHABETVM HEBRAICVM./ Decalogus, Hebraice & Latine | Plutarchus, Moralia | Suessa. super poste(rio)ra cum tabula, Eutychi Augustini Nyplii...Go(m)entaria in libros Posteriorum Aristotelis | εκ των Διόδωρου, και Πλουτάρχου,περί των μ(ε)τ(ά) /την εν μαντινεία μάχην, εν κεφαλαίοις διάληψις·/ Ηρωδιανού της μετά Μάρκον βασιλείας ίς οριών βιβλία οκτώ./ Σχόλια παλαιά, και ξυνοπτικά ες όλον του Θουκυδίδην, ών χωρίς ούκ ευξύνετος ο ξυγγρα/φεύς | GALENI / De Morbis & Symptcomatis[sic]. Libri sex. / De Morborumdifferentia, Liber unus./ De Morborum causis, Liber unus / De Symptcomatum differentia, Liber unus./ De Symptojmatum causis, Libri tres./ Gulielmo Copo Basiliensi interprete./ Hippocratis | Physica Pauli Ueneti Cum textu Argiropyli./ Summa philosophienaturalis / prestantissimi viri Magistri Pauli Ueneti maxima dilige(n)tia / nuperrime recognita: et a c(om)plurimis erroribus purgata: inte-/gritaticq(ue) pristinerestituta | C Articelia nuperri/me impressa cu(m) c(om)plurimis / tractatib(us)pristine im/pressio(n)i sup(er)addi-/tis vt p(atet) i(n) pa/gina se-/que(n)ti./ | ORATIO HABITA AB / eloquentissimo Viro | ORATIO / HABITA AB ELO-/quentissimo uiro | ΠΕΡΙ ΓΗ/ΡΩΣ ΚΑΙ ΟΝΕΙ - /ΡΟΥ ΣΚΙΠΙΩ-/ΝΟΣ | EPISTOLAE | Burleus in artem veterem. Gualterij Burlei Anglici... In Ysagogas Porphyrij: Gilbertu(m) Poretanu(m): et artem veterem Aristotelis preclarissima co(m)mentaria: cu(m) duplici textus translatione | Articella nuper/rime impressa cu(m) c(om)plurimis / tractatib(us)pristine impres-/sioni super additis | Que in hoc volumine continentur. / Antiqua Hippocratis translatio supra se- /ptem sectiones Aforismor(um): vna cu(m) eru/ditissima Galeni co(m)mentatione. / Noua eiusdem Hippocratis translatio su/pra easdem septem sectiones Per Theo/dorum gazam habita | Libri oclo physicor(um) Ari-/stotelis | Gramma-/ticae institutionis libri duo, nempe / Primus & Secundus, sie translati per / ERASMVM ROTERODAMVM | in / octo libros physicorum Aristotelis e graeco in latinum per-/lucida traduction | Ethica aristotelis pe-/ripateticorum principis ad Nicomachum fili-/um | Articella nuperrime im-/pressa cu(m) c(om)plurimis tractatibus pri-/stine impressioni superad-/ditis: ut patet in pagi-/na sequenti./+/ Petri Pom-(m)arij Valentini Hispa-/ni ad lectorem Hexastychon | Que in hoc volumine continent(ur). | Ethica seu moralia Aristotelis | Aristotelis tres de anima libri | In Aristotelicorum Ethicoru(m) Co(m)men/datione(m) Herman(n)i Buschij paliphili. | in libros de anima Aristote/lis | Collecta et exercitata Friderici Sunczel Mo/sellani liberaliu(m) studioru(m) magistri i(n) octo / libros Phisicorum[sic] Aristotelis: | HAEC, VOLVMINE HOC CONTINENTVB | Accipe candidissime lector opera | Ξενοφώντος παραλειπόμενα | Commentaria Doctoris Subtilis Joannis Scoti / in .12. li. Metaphisice Aristotelis | Habes lector in hoc uolumine libros octo physicorum Aristotelis cumduplici | EPIGRAMMATON | Probleumata / arestotilis[sic] | Oratio in funere Bessarionis Cardinalis habita. | Lexicon graeco-latinum | ad Io-/hannem filium. de epistolari / dicendi genere. | Plinius Secundus, Gaius: | Στράβων. Γεωγραφία | VERTER / COMMEDIA | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΙΚΟΙ / ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ | ΑΙ ΘΕΙΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ / ΤΩΝ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ / ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ / ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, / ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ, / ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ./ ΗΤΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ, ΜΕΓΑ | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ | IL TRIONFO / DI CLELIA / NUOVO DRAMMA | IL MARITO / DI QUATTRO MOGLI / FARSA | LE CONVENIENZE/TEATRALI/FARSA | ΣΥΝΟΨΙΣ Ιερά. | Η ΜΙΚΡΑ / ΣΤΙΧΟΛΟΓΙΑ | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ | ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΝ/ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ / ΠΡΑΞΕΙΣ,/ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ | GLI ORAZI /Ε /Ι CURIAZI /TRAGEDΙΑ | LA CHIESA / MILITANTE / OPERA | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ / ΣΥΝ ΘΕΩ ΑΓΙΩ | ΑΙ ΘΕΙΑΙ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ / ΤΩΝ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ / ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ /ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,/ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ,/ κ (αϊ) ΓΡΗ-ΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ / ΔΙΑΛΟΓΟΥ./ ΗΤΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | ΔΙΑΛΟΓΟΣ / ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΟΣ | I ORAZI / Ε I CURIAZI / TRAGEDIA | LA MORTE / DI / CLEOPATRA / TRAGEDIA | GIOVANNA D'ARCO / Ο SIA / LA PULCELLA D' ORLEANS /DRAMMA | ΣΥΝΤΟΜΟΣ / ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ / ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ / ΤΗΣ / ΔΕΥΤΕΡΑΣ /ΑΥ'ΤΟΚΡΑΤΟΡΙΣΣΗΣ / ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΡΩΣΣΙΩΝ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ / ΜΕΓΑ | ΕΥΧΑΙ / TOΥ /ΛΥΧΝΙΚΟΥ/ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ / ΔΑΒΙΔ / ΤΟΥ / ΠΡΟΦΗΤΟΥ,/ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΩΣ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΔΑΒΙΔ / ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ,/ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΩΣ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ / TOΥ/ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | APELLE,/ Ε / CAMPASPE / DRAMMA | LE VADE MECUM / DU MEDECIN,/OU / PRECIS DE MEDECINE PRATIQUE./ | MEDICINAL DOCTORIS, ET GΥMNASIARCHAE / LVGDVNI ΒATAVORVM,/LEXICON / MANVALE / GRAECO-LATINUM,/ | Ο / ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ./ ΟΠΕΡΑ ήτοι ΔΡΑΜΑ ΗΡΩΙΚΩΝ | OPUSCVLVM / DE / CONTEMNENDA MORTE / GRAECE ET LATINE | ΗΥΜΝΙ / HOMERICI / CUM RELIQUIS / CARMINIBUS MINORIBUS / HOMERO TRIBUI SOLITIS / ET / BATRACHOMYOMACHIA | ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ/ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ | APELLE / Ε / COMPASPE / DRAMMA | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | DELL' / ANTICO TEATRO | Καλοκινήματα... κατά... Ευγενίου | ΜΗΝΑΙΟΝ / ΤΟΥ/ΑΠΡΙΛΛΙΟΥ | ΒΙΒΛΙΟΝ ΩΡΑΙΟΤΑΤΌΝ / ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ / ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑ | ΓΕΡΟΔΙΑΚΟΝΙΚΟΝ | ΘΗΣΑΥΡΟΣ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ. / ΔΑΒΙΔ / TOΥΠPOΦHTOY[sic] / ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΩΣ. / ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΩΔΩΝ./ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ / Της ΜΑΚΑΡΙΑΣ / ΠΛΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ | SAFFO / ΟSIA / I RITI D' APOLLO LEUCADIO / DRAMMA | LA PRINCIPESSA FILOSOFA / OSSIA / IL CONTRAVELENO /COMMEDIA | GERUSALEMME / DISTRUTTA / DRAMMA SACRO | ΠΕΝΤΗΚΟ-/ΣΤΑΡΙΟΝ | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ | PIETRO IL GRANDE / OSSIA / IL TRIONFO DELL' INNOCENZA./DRAMMA EROICO | Ι BAGNI D' ΑΒΑΝΟ / Ο SIA / LA FORZA DELLE PRIME IMPESSIONI | APELLE / DRAMMA | ΟΚΤΩΗ/ΧΟΣ | IL TARTUFFO / OSSIA / L' IMPOSTURE / COMMEDIA / DI MOLIERE./ | Η ΜΙΚΡΑ / ΣΤΙΧΟΛΟΓΙΑ | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ / ΜΕΓΑ | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ,/ ΜΕΓΑ | ORATIONES FVNEBRES | ΘΗΣΑΥΡΟ'Σ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ / ΔΑΒΙΔ / ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ,/ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΩΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ / ΠΡΑΞΕΙΣ / ΚΑΙ / ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ | ALLA SAC. CONGREGAZIONE / DE PROPAGANDA FIDE / PONENTE | ALLA SAC. CONGREGAZIONE / DE PROPAGANDA FIDE / PONENTE | TELEMACO / IN / SICILIA / DRAMMA | PARTENOPE / CANTATA | ΑIΚΑΤΕΡIΝΑ ή Β'./ | ΜΗΝΑΙΟΝ / ΤΟΥ / ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ | MUSEI OXONIENSIS/LITTERARII CONSPECTUS ET SPECIMINA | ΒΙΒΛΙΟΝ / ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ / ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΕΝ ΣΥΝΟΨΕΙ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ /ΚΑΙ ΕΞΟΧΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ | Ιστορική έρευνα περί της εποχής της βαπτίσεως της Ρωσίδος μεγάλης πριγκιπίσσης Όλγας | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ / ΔΑΒΙΔ / TOΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ / ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΩΣ / ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΩΔΩΝ | ΑΛΦΛΒΗΤΑΡΙΟΝ / ΜΙΚΡΟΝ / ΠΡΟΣ ΕΓΚΟΛΟΝ ΜΑΘΗΣΙΝΤΩΝ / ΠΑΙΔΙΩΝ | ΑΠΟΣΤΟΛ(ΩΝ)/ ΠΡΑΞΕΙΣ,/ ΚΑΙ / ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ | LA VENDETTA / DI NINO / MELODRAMMA TRAGICO | LA MORTE / DI SEMIRAMIDE / TRAGEDIA | LA MORTE / DI SEMIRAMIDE / TRAGEDIA | LA MORTE / DI / CLEOPATRA / TRAGEDIA | ERCOLE / AL TERMODONTE,/ OSSIA / IPPOLITA / REGINADELLE ΑΜΑΖΟΝΙ./ DRAMMA | ΣYΝΟΨΙΣ / ΙΕΡΑ | RACGOLTA DI POESIE / NELL' OCCASIONE / CHE VESTE L'ABITO RELIGIOSO DI S. BENEDETTO / NEL NOBILE MONISTERO / DI S.MATTEO DI MURANO | Ο ΚΑΦΕΝΕΣ / ΚΩΜΩΔΙΑ | ΘΗΣΑΥΡΟΣ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ / ΤΟΥ / ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | PIMMALIONE / SCENA DRAMMATICA / Tratta dalla Scena Lirica./ DI MONSIEUR J. J. | PIMMALIONE / SCENA DRAMATIGA / Tratta dalla seena Lirica /DI MONSIEUR / GIO: GIACOMO ROUSSEAU | LEXICON / MANUALE / GRAECO-LATINUM. / ΕΤ LATINO-GRAECUM | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ / ΣΥΝ ΘΕΩ ΑΓΙΩ | ΜΗΝΑΙΟΝ / ΤΟΥ / ΙΟΥΛΙΟΥ | ΜΗΝΑΙΟΝ / ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΛΙΟΥ | LE LETTERE | ΑΙ ΘΕΙΑΙ / ΛΕΤΌΥΡΓΙΑΙ / ΤΩΝ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ / ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ,/ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ / ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ,/ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥτου ΔΙΑΛΟΓΟΥ./ Ητοι των Προηγιασμένων | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ / ΤΟΥ / ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ./ | [Κενόν, εκ παραχρονολογήσεως. Έγινε: Προσθήκη 888 βλ.] | GIOVANNA D' ARCO/DRAMMA | GLI ARGONAUTI IN COLCO / Ο SIA / LA CONQUISTA DEL VELLO D' ORO / DRAMMA | MEMORIA | MEMORIA | ΜΗΝΟΛΟΠΟΝ / ΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΝ / SIVE / ΚΑLENDARIVM / ECCLESIAE CONSTANTINOPOLITANAE | ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ | EVRIPIDIS / TRAGOEDIAE FRAGMENTA EPISTOLAE / ΕΧ ΕΠΙΠΟΝΕ IOSVAE BARNESII | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ / ΔΑΒΙΔ / ΤΟΥ / ΠΡΟΦΗΤΟΥ,/ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΩΣ,/ | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ / ΠΡΑΞΕΙΣ / ΚΑΙ /ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ | ΒΙΟΣ / ΚΑΙ ΜΥΘΟΙ | Ελέω θεού ΗΜΕΙΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΣ / και ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ πάσης Ρωσσίας | ΤΑ /ΣΩΖΟΜΕΝΑ/ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΩΝ / | MEDECINE / CLINIQUE,/ OU / MANUEL / DE PRATIQUE,/TRADUIT DE L' ALLEMAND,/ DE M. CHRISTIAN GOTTLIEB SELLE,/ | ΛΑΥΣΑΙΚΟΝ | MEDICUS HIPPOCRATICUS / SIVE / DE PRAECIPUIS OFFICIISMEDICI / EX PRIMO HIPPOCRATIS APHORISMO / DEDUCTIS / Ο RATIO / | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ / ΠΡΑΞΕΙΣ,/ ΚΑΙ / ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ | DEUCALIONE / Ε / PIRRA / CANTATA / DA ESEGUIRSI LA SERA DEL / GIORNO 30. SETTEMBRE | MEMORIA | ΟΚΤΩH/ΧΟΣ,/ | OPVSCVLVM / DE CONTEMNDA MORTE | PYRETOLOGIAE SYNOPSIS | ΜΕΜΟΜΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ / ΠΡΑΞΕΙΣ,/ ΚΑI / ΕΠIΣΤΟΛΑI | LETTERA | DE ADVENTU / SANCTI SPIRITUS / Ο RATIO / ΗΑΒΙΤΑ IN SACELLO PONTIFICIO VATICANO | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ | DISSERTATIO INAVGVRALIS MEDICA / DE / SIGNIS COCTIONIS / IN / MORBIS / QVAM / GRATIOSAE / FACVLTATIS MEDICAE | ΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ / ΘΕIΑ ΚAI ΙΕΡΑ / ΕYAΓΓΕΛΙΑ./ | AΠΟΣΤΟΛΩΝ / ΠΡΑΞΕΙΣ / ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛAI | AΚΟΛΟΥΘIΑ / TOY / ΑΝΑΓΝΩΣΤΟY | ΜΗΝΑIOΝ / TOY~ / ΦΕΒΡΟΥΑΡIΌΥ | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ | DE ADVENTU / SANCTI SPIRITUS / Ο RATIO / ΗΑΒΙΤΑ IN SACELLO PONTIFICIO VATICANO / IPSO PENTECOSTES DIE AN. MDGCLXXX-IV/ | CLAVIS HOMERICA / SIVE / Lexicon Vocabulorum Omnium,/ Quaecontinentur in / Homeri ILIADE | ΣΥΝΟΨΙΣ / ΙΕΡΑ | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ / ΣΥΝ ΘΕΩ ΑΓΙΩ | ΛΕΞΙΚΟΝ / ΙΤΑΛΙΚΟΝ, κ(αι) ΡΩΜΑΙΚΟΝ / ΑΠΛΟΥΝ/ | RIFLESSIONI / SOPRA VARJ VELENI,/Ε Sopra varie altre sostanze. | I IMERA ΑΡΟ ΤΟΝ / CHRISTIANON AJASMENI | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ / ΔΑΒΙΔ / ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ,/ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΩΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ / ΠΡΑΞΕΙΣ,/ ΚΑΙ / ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ | MEMORIA | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ / ΔΑΒΙΔ / ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ./ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΩΔΩ'Ν | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ / ΠΡΑΞΕΙΣ,/ ΚΑΙ / ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ / ΠΡΑΞΕΙΣ,/ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | Η ΜΙΚΡΑ / ΣΤΙΧΟΛΟΓΙΑ / | ΜΗΝΑΓΟΝ / TOΥ / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | ΜΗΝΑΙΟΝ / TOΥ / ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | ΜΗΝΑΙΟΝ / ΤΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ. | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ / ΠΡΑΞΕΙΣ / ΚΑΙ / ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ | SAGGIO / DI / RIFLESSIONI / DI Ρ Ι Ε Τ R Ο S Ο G R Α F Ι / SUPRA L' AMPUTAZIONE DE MEMBRI. | ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΩΝ / ΒΙΒΛΙΑ Δ'./ | ΜΗΝΑΙΌΝ / ΤΟΥ / ΑΠΡΙΛΛΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΡΙΟΝ | Θείον καί ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ / TOΥ / ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ/ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ / ΤΟΥ / ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | DISSERTAZIONE / SOPRA IL QUESITO | ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑ | ΕΥΧΑΙ / ΤΟΥ ΛΥΧΝΙΚΟΥ"/ ΚΑΙ ΤΟΥ / Ο'ΡΘΡΟΥ,/ ΑΝΑΓΝΩΣΚΟΜΕΝΑΙ / ΕΝ ΠΑΣΑΙΣ ΤΑΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙΣ / ΤΟΥ / ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΡΑΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙΣ | ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ / ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ' | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ / ΔΑΒΙΔ /ΤΟΥ / ΠΡΟΦΗΤΟΥ,/ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΩΣ | ΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ / ΘΕΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ / ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ / ΤΟΥ / ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ./ | ΒΙΟΣ,/ ΚΑΙ ΜΥΘΟΙ | ΘΕΟΥ ΣΥΝΕΡΓΟΥΝΤΟΣ ΕΛΕΩ, ΗΜΕΙΣ / ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΕΥΤΕΡΑ / ΙΜΠΕΡΑΤΩΡ ΚΑΙ 'ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ / ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΡΩΣΣΙΩΝ,ΜΟΣΧΟ-/ΒΙΑΣ, ΚΙΩΒΙΑΣ, ΒΛΑΔΗΜΗΡΙΑΣ,/ | LEXICON / MANUALE / GRAECO-LATINUM,/ ΕΤ / LATINO-GRAECUM | ΜΗΝΑΙΟΝ ΤΟΥ ΙΑΝΝΟΥΑΡΙΟΥ | ΜΗΝΑΙΟΝ / ΤΟΥ ΙΑΝΝΟΥΑΡΙΟΥ | ΑΙ ΘΕΙΑΙ / ΚΑΙ ΙΕΡΑΙ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ / ΤΩΝ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ/ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ / ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ·/ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ,/ΗΤΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ./ | ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ | ΓΝΩΜΟΛΟΓΙΚΟΝ | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ / ΠΡΑΞΕΙΣ,/ ΚΑΙ / ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ,/ | ΜΗΝΑΙΟΝ / ΤΟΥ / AYΓOYCTOY | DE LITTERIS AD SE A FEBRONIO MISSIS /Ad Excellentissimum /JOSEPHVM ROSPIGLIOSIUM | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ | ΒΙΒΛΙΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ / ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ / ΜΕΓΑ | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ | ΠΟΝΗΜΑΤΙΟΝ / ΠΕΡΙ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ | VIRΟ / CLARISSIMO / PETRO IOANNI DANIELI / LVTHERITZ /LOMMATIO-MISNICO / MEDICINAE BACCALAVREO / DE / SVMMIS IN MEDICINA HONORIBVS | ΩΔΑΡΙΑ ΤΕΤΡΑΣΤΙΧΑ | DE VITA / ΕΤ REBUS GESTIS | ΒΙΟΣ, ΚΑΙ ΜΥΘΟΙ / | CONSTITUZIONI / DEL / Conservatory della Divina Prowidenza | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ | EPISTOLAE | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ /ΗΓΟΥΝ / ΕΚΛΟΓΗ / ΕΚ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΥ | TEORIA COMPITA / DELLA COSTRUZIONE / Ε DEL MANEGGIO / DE' BASTIMENTI / Ridotta al uso di quclli die s' applicano / alia navigazione | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ/ | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ / ΠΡΑΞΕΙΣ,/ ΚΑΙ / ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ / ΤΟΥ / ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ./ | ΜΗΝΑΙΟΝ / TOΥ/ ΦΕΥΡΟΥΑΡΙΟΥ / | ΛΕΞΙΚΟΝ / ΙΤΑΛΙΚΟΝ και ΡΩΜΑΙΚΟΝ / ΑΠΛΟΥΝ./ VOCABOLARIO / ITALIANO, Ε GRECO / VOLGARE. | ΓΝΩΜΟΛΟΓΙΚΟΝ | OPERA OMNIA/ | ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ / ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ | COSTITUZIONI / Ε CAPITOLI / DELLA NOSTRA CΗIESA / ERETΤΑ IN LIVORNO / SOTTO L' INVOCAZIONE / DELLA SANTISSIMA TRINITA./ ΘΕΣΜΟΘΕΣΙΑΙ / ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΑΙ / TOY ΗΜΕΤΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΑΘΙΔΡΥΘΕΝΤΟΣ ΕΝ ΛΙΒΟΡΝΩ, / ΕΙΣ ΟΝΟΜΑΤΙ / ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ | LA BUONA CAUSA / GIA DIFESA DAL P. CONTIN | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ / ΠΡΑΞΕΙΣ,/ ΚΑΙ / ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ / ΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ / ΚΑΘ' ΕΚΑΣΤΗΝ / ΚΗΡΥΤΤΟΜΕΝΑΙ | NUOVO / FIOR DI VIRTU | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ / TOΥ / ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΤΟΥ | ΜΗΝΑΙΟΝ / ΤΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ | ΜΗΝΑΙΟΝ / ΤΟΥ / MAIOY[sic] | EPISTOLARUM / DE VENERABILIS | CAPITOLI / DEL DAZIO / DELLA DOGANA DI SANTA MAURA, | ΝΟΤΙΖΙΑ / DELLA SCOPERTA FATTA / IN PADOVA / D' UN ΡΟΝΤΕ ANTICO | IL DIRITTO / Ε LA / RELIGIONE / GIUSTIFICATI | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ / ΔΑΒΙΔ / ΤΟΥ / ΠΡΟΦΗΤΟΥ,/ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΩΣ | ΑΠΟCTOΛΩΝ / ΠΡΑΞΕΙΣ / ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ, | NUOVO /FIOR DI VIRTU | ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ /ΩΡΑΙΟΤΑΤΟΝ ΚΑΙ / ΧΑΡΜΟΣΥΝΟΝ | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ / ΜΕΓΑ | ELOGIO STORICO | CAPΙTOLI / DELLA / PESCHIERA DI SANTA ΜAURA / DIPENDENTE DALLA CAMERA FISCAL DI S. MAURA | CAPITOLI / DELL' APPALTO, SIVE DAZIO / DEL PANE / DIPENDENTE DALLA CAMERA FISCAL DI S. MALI RA | CAPITOLI / DELL' APPALTO / DELLE CARTE DA GIUOCO NELLA CITTA ED / ISOLA DI S. MAURA | CAPITOLI / DELL' APPALTO / DELL' OGLIO ALLA MINUTA IN AMAXICHΙ/ DIPENDENTE DALLA CAMERA FISCAL DI S. MAURA | CAPITOLI / DELL' APPALTO / DEI CARNAMI MINUTI, Ε GROSSI / DIPENDENTE / DALLA CAMERA FISCAL DI S. MAURA | CAPITOLI / DEL / FORNO, Ε BOTTEGA IN FORTEZZA / DISANTA MAU RA/ DIPENDENTE DALLA CAMERA FISCAL DI S. MAURA | CAPITOLI / DEL DAZIO / DELLE TAVELLE, Ε COPPI / DIPEN-DENTE DALLA CAMERA FISCAL DIS. MAU RA | CAPITOLI / DEL / DAZIO / DELLA STADIERA DI S. MAURA/DIPENDENTE DALLA CAMERA FISCAL DI S. MAURA. | CAPITOLI / DEL DAZIO / DELLA SPINA DEL VINO DELLA FORTEZZA DI/SANTA MAURA | CAPITOLI / DEL DAZIO / DELLA CONCIA DELLE PELLI, Ε BULLA / DEI CURAMI | DIMOSTRAZIONE / ISTORICO-GRAMATICA[sie] | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ / ΠΡΑΞΕΙΣ / ΚΑΙ / ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ / ΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΘ' ΕΚΑΣΤΗΝ / ΚΗΡΥΤΤΟΜΕΝΑΙ./ | OSSERVAZIONE / SULLA NECESSITA' CHE HA / LA REPUBBLICA DI VENEZIA | ΜΗΝΑIΟΝ / ΤΟΥ / ΟΚΤΩΒΡΙΌΥ | CAPITOLI GENERALI PER LI DAZJ TUTTI... DI CORFU | CAPITOLI / DELLE DECIME / DE' GRANI, LINI, LEGUMI, OGLIO,/ Ε VINI DI PREVESA | CAPITOLI / DELLA / PESCHIERA DI PREVESA | GAPITOLI / DELLA DECIMA / DEL PASCOLO, Ο SIA ERBATICO/DI VONIZZA | CAPITOLI / DELLA DECIMA / DEI GRANI, LEGUMI, Ε LINI / DIVONIZZA | CAPITOLI / DELLA DECIMA / DE' GRANI, LINI, MINUTI, CIPOLE,/OGLJ, Ε VINI,/ | CAPITOLI/ DELL' APPALTO / DELL' OGLIO DI PREVESA | CAPITOLI / DEL DAZIO / INTITOLATO TRAGHETTO DELLAPARTE / DI PREVESA | CAPITOLI / DEL DAZIO / DELLA STADIERA DI PREVESA | CAPITOLI / DEL DAZIO / DEL PASCOLO, Ο SIA ERBATICO / DI PREVEZA | CAPITOLI / DEL DAZIO / DEI VITI FORESTIERI DI PREVEZA | CAPITOLI / DEL DAZIO / DE' CARNAMI MINUTI, Ε GROSSI DIPREVESA | CLAVIS HOMERICA/ SIVE / Lexicon Vocabulorum Omnium,/ Quae continentur in / HUMERI ILIADE | ΤΡΙΩΔΙΟΝ / | MAMACHIANA /PER /CHI VUOL / DIVERTIRSI./GELOPOLI | DIALOGHI DE MORTI/ OSIA / TRIMERONE / ECCLESIASTICO-POLITICO / IN DIMOSTRATIONE | DIALOGHI DE MORTI /Ο SIA TRIMERONE / ECCLESIASTICO-POLITICO / IN DIMOSTRAZIONE | ΠΡΑΚΤΙΚΗ / ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ/ | Πρακτική διά κάθε λογαριασμόν | ΠAΡAΔΕΙΣΟΣ,/ | ΕYΧΟΛΟΓΙΟΝ τo ΜΕΓΑ | ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ / ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ | ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΝ / | ΑΠΟCΤΟΛΩΝ / ΠΡΑΞΕΙΣ,/ ΚΑI / ΕΠΙΣΤΟΛΑI | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ / ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΝ / | ΜΗΝΑΙΟΝ /ΤΟΥ / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ | ΒΙΒΛΙΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ / ΕΚΛΟΓΙΟΝ | ΕIΡΜΟΛΟΓΙΟΝ / ΣΥΝ ΘΕΩ, ΑΓΙΩ | ΓΝΩΜΟΛΟΓΙΚΟΝ | ΕYΑΓΓΕΛΙ/CΤAΡΙΟΝ | ΝΟΤΙΖΙΕ / DEGL' INNESTI DI VAJUOLO / FATTI IN CEFALONIA/ | ΠΕΝΤΗΚΟ-/ΣΤΑΡΙΟΝ,/ | ΜΗΝ / ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | ΑΠΟCΤΟΛΩΝ / ΠΡΑΞΕΙΣ,/ ΚΑI / ΕΠIΣΤΟΛΑΙ,/ | ΚΑΛΕΝΔΑΡΙΟΝ | ΩΡΟΛΟΓΙΟ | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ | ΘΗΣΑΥΡΟΣ | LETTERA PRIMA / DEL CANONICO /GIOVANNI CADONICI/ | EXERCITATIO / ANATOMICO | LETTERA / D' UN CHIERICO REGOLARE / DELLE / SCUOLEPIE / SCOLARE / DEL / P. MARTINO NATALI | Η θεία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... Ιωάννου ... Χρυσοστόμου | LETTERA / DEL PADRE / FLORIANO DALHAM / CHIERICOREGOLARE / delle SCUOLE PIE,/ad un suo Amico sull' Opera / De anima bus justorum in sinu Abrahae / ante Christi mortem expertitus / uisionis Dei / PUBBLICATA | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ / ΔΑΒΙΔ / ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ,/ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΩΣ, /ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΩΔΩΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ /ΤΟΥ / ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ,/ | ΠΕΝΤΗΚΟ-/CΤΑΡΙΟΝ, | ΤΑ ΚΑΘ' ΗΡΩ ΚΑΙ ΛΕΑΝΔΡΟΝ | ΒΙΒΛΙΟΝ / ΠΡΟΧΕΙΡΟΝ ΤΟΙΣ ΠΑΣΙ. | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ / ΤΟΥ / ΑΝΑΓΝΩΣΤΌΥ | ΜΗΝΑΙΟΝ / ΤΟΥ /ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | Σπλάγχνον Γραμματικής | Doctoris./ DE TETANO / OBSERVATIO. | ΛΟΓΟΣ | Epistola Patri Emmanueli Bernardo Ribera | ΑΝ / ESSAT / On the DIFFERENT NATURE of/Accent and Quantity /With their USE and APPLICATION in the / ENGLISH, LATIN, and GREEK Languages: | ΘΕΩΡΙΑΙ / ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑΙ,/ ΚΑΙ / ΨΥΧΩΦΕΛΕΙΣ ΝΟΥΘΕΣΙΑΙ | DISSERTATION / SUR / LES BAINS / DES / ORIENTAUX | DISSERTATION / SUR / L' INOCULATION / DE LA / PETITEVEROLE | LEXICON / MANUALE / Graeco-Latiuum (it Latino-Graecum) | ΠENTHKO-/CTAPION | Η ΜΙΚΡΑ /ΣΤΙΧΟΛΟΓΙΆ | ΜΗΝΑΙΟΝ / ΤΟΥ / ΙΟΥΛΙΟΥ | ΑΝ / ESSAY / ON THE / DIFFERENT NATURE / OF / Accent and Quantity | ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ / ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ | ΘΗΣΑΥΡΟΣ | S.R.E. DIACONI CARDINALIS / DE INSERENDA IN SYMBOLUM PARTIGULA FILIOQUE / DISSERTATIO ANEKΔΟΤΟΣ / HABITA | ΑΠΟCTΟΛΩΝ/ΠΡΑΞΕΙΣ, ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ | ΣΥΝΟΨΙΣ / ΙΕΡΑ | ΜΗΝΑΙΟΝ / TOΥ / ΙΟΥΛΙΟΥ | ΑΠΟCΤΟΛΩΝ / ΠΡΑΞΕΙΣ, / ΚΑI ΕΠΙΣΤΟΛΑI | ΑΠ0ΣΤΌΛΩΝ / ΠΡΑΞΕΙΣ, / ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ | Σταυρινός Βεστιάριος, Διήγησις ωραιότατη του Μιχαήλ βοϊβόνδα] (ΙΣΤΟΡΙΑ/ΤΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗΝ / ΟΥΓΚΡΟΒΛΑΧΙΑΝ / ΤΕΛΕΣΘΕ'ΝΤΩΝ./ | Epistola Admodum Reverendi Patris Josephi Mariae Lugani, | ΟΙ ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΑΡΕΣ / ΟΓΚΟΙ / Της Υπεραγίας Θεοτόκου / κ (αι) Αειπαρθένου / ΜΑΡΙΑΣ | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ / ΜΕΓΑ | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ | ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ /ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ' | S. ATHANASIO / MAGNO AUSPICE / PRAEPOSITIONES PHILOSOPHICAΙ/PUBLICE PROPUGNANDAS INDISCRTMINATIM | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ / ΔΑΒΙΔ / ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ,/ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΩΣ./ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΩΔΩΝ./ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ / ΤΟΥ / ΠΡΟΦΗΤΟΥ / ΚΑΙ / ΒΑΣΙΛΕΩΣ / ΔΑΒΙΔ | ΕΥΑΓΓΕΛΙ-/0ΤΑΡΙΟΝ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ / ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | Αισώπου... Βίος και Μύθοι | ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΩΝ / ΒΙΒΛΙΑ Δ'. | RAGIONAMENTO SEGONDO /IN CUI / SI RISPONDE ALLE RAGIONI PROPOSTE | ORD. PRAEDICATORUM / AD VERSUS AUCTOREM LIBELLIITALICE SGRIPTI | AD ΑΝΤΤΡΡΗΣΙΝ /in Auctorem Libelli de Episcopatus | RAGIONAMENTO / DELL' ANTICHITA'/ DE' YESCOVI / DI CIVITA CASTELLANA / SOPRA QUELLI / DI ORTE | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ / ΜΕΓΑ | ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ ΣΥΝ ΘΕΩ/ ΑΓΙΩ | Αγιασματάριον ήτουν Εκλογή εκ του μεγάλου Ευχολογίου των χρησιμωτέρων, και αναγκαιοτέρων τοις ιερεύσιν Ακολουθιών και Ευχών | DE/IOANNE HERACLID Ε / DESPOTA / VALLACHORVM PRINCIPE / LIBRI TRES / ΕΤ DE / IACOΒΟ DIDASCALO / IOANNIS FRATRE / LIBER VNVS | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | BAGCOLTA / D' ALCUNI POETICI COMPONIMENTI / NELL' OCCASIONE CHE VESTE L' ABITO / DI SAN BENEDETTO / NELL' INSIGNEMONISTERO | ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΆ / ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ'. | Ordinis Praedieatorum Defensio Encyclicae Βenedieti XIV. P. M. ad Episcopos Galliae contra quaedam dubia proposita Eminentissimis DD. Cardinalibus Praenestae Congregationis pro Reformatione Studiorum Collegii do Propaganda Fide | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ ΣΥΝ ΘΕΩ | I IMERA / ΑΡΟ ΤΟΝ / CHRISTIANON AGHIASMENI / Dhia mesutis Prosevchis,/ ke Meletis,/ | ΘΗΣΑΥΡΟΣ | ΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ / ΘΕΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ / ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | GLAVIS HOMERICA / SIVE / Lexicon Vocabulorum Omnium quae,continentur in / HOMERΙ ILIADE / Et potissima parte / ODYSAEAE. CUM RREVI DE / DIALECTIS APPENDICE./ | Ragioni de PP. Domenicani Spagnuoli della Provincia delle Filippine sopra i Distretti di Ke-On detto altrimenti Phy-Tay, di Luc-Thuy, di Ke-Sat, et di Ke-Ran | Memoria sopra alciini riti del Tunquino | ΕΚΘΕΣΙΣ / ΤΗΣ ΨΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / ΕΝ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ / ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΝ / ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ / ΕΚ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ | ΣΥΝΟΨΙΣ / ΕΥΧΩΝ / | OMNIUM DISCIPLINARY /GENERE / PRAESTANTISSIMI | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ | ΠΑΡΑΚΛΗ-/ΤΙΚΗ / ΣΥΝ ΘΕΩ, ΑΓΙΩ | ΒΙΒΛΙΟΝ / ΤΟΥ/ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ / ΜΗΝΟΣ,/ | ΜΗΝ / CEΠTEMBPIOC | ΒΙΒΛΙΟΝ / TOΥ / ΦΕΥΡΟΥΑΡΙΟΥ / ΜΗΝΟΣ | ΓΕΡΟΔΙΑΚΟΝΙΚΟΝ | ΓΝΩΜΟΛΟΓΙΚΟΝ / | Η ΘΕΙΑ, ΚΑΙ ΙΕΡΑ / ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ / ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ / ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ / ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ / ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ /Πατρός, κ (αι) Προς ατου Κερκύρας | EPISTOLAE/IOANNES LAMIVS | DE SIMULACRO / QUODAM INCERTO:/AG / DE VOTO MELANTHI / DEQUE / ASCLEPIO / CUI NUNCUPATUM ESTVOTUM / DISSERTATIO | De PP. Francisco Gilio de Federich, et Matthaeo Alonzo, Leziniana Ordinis Praedicatorum, in Tunquino pro Religione christianagladio percussis Commentarius. | ΑI ΘΕIΑΙ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ / ΤΩΝ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ / Πατέρων ημών /Ιωάννου του Χρυσοςτόμου,/Βασιλείου του Μεγάλου,/ Και η των Προηγιασμένων./ | ΑΠΟCΤΟΛΩΝ / ΠΡΑΞΕΙΣ,/ ΚΑI ΕΠΙΣΤΟΛΑI | COLLECTIO / OPUSCULORUM / DE VENERABILI SERVO DETGREGORIO LOPESIO | ΠΕΡΙ / ΑΡΕΤΩΝ κ(αί) ΚΑΚΙΩΝ./ | ΘΗΣΑΥΡΟΣ | ALTRO / FRAMMENTO / DI UNA / LETTERA GRECA | Ι IMERA / ΑΡΟ ΤΟΝ / GHRISTIANON AGHIASMENI | Η ΚΑΙΝΗ/ ΔΙΑΘΗΚΗ /NOVUM / TESTAMENTUM | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | DE VERA ATTICORUM PRONUNCIATIONE/Ad Graecos intra Urbem / DISSERTATIO | Μην ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ | ΒΙΒΛΙΟΝ ΚΑΛΟYMENON[sic] / ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΝ,/ | GIORNALE de Letterati | ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΩΝ / ΒΙΒΛΙΑ Δ' | JO: DOMINICI / MANSI / CLER. REGUL./ CONGR. MATRIS DEI /LUCENSIS | ΑΠΟCΤΟΛΩΝ / ΠΡΑΞΕΙΣ, / ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ | Vita di Pietro il Grande | GIORNALE de' Letterati | ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ | De Epochis Conciliorum Sardicensis, & Sirmiensium ceterorumque incausa Arianorum, qua occasione rerum potissimarum S. Athanasii Chronologia restituitur | Sanctissimo Domino Nostra Papa Benedicto XIV. Spirensis Contra Capitulum Collegiatae Ecclesiae Eruchsaliae | In vindicias Diplomatum Odenheimeasium Exercitatio. | DIE IV SEPTEMBRIS / IN DIE OCTAVA / S. AUGUSTINI / EPISC.CONF. ET ECCL. DOCT. | Περι Θυμού στίχοι | Breve Trattato del suono delle Lettere Greche delle / Terminazioni de Nomi, e de Verbi, coll' aggiunta / di alcune regole della Grammatica | Kempis-De Imitatione Christi ab A. R. P. Μ. Fr. Petro Martyre Calomati, Chio Ord.s Praed.m Graece editus. | ΠENTHKO/CTAPION, | DE VETUSTATE / MONASTERIORUM / Sanctarum Crucium, et Populetani / Ordinis Cisterciensis in Catalonia./ DISSERTATIO APOLOGETICA. | ΓΝΩΜΟΛΟΓΙΚΟΝ | CARDINAL BESSARION | ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΕΩΣ / ΒΙΒΛΙΑ ΕΠΤΑ | ΟKTΩHXOΣ[sic], | Η ΚΑΙΝΗ / ΔΙΑΘΗΚΗ./ NOVUM TESTAMENTUM | ΛΟΓΟΙ / ΨΥΧΩΦΕΛΕΙΣ / ΕΙΣ ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΠΑΘΟΣ,/Και εις την Ενδοξον Ανάςασιν / TOΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ / ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ | IΈΡΟΔΙΑΚΟΝΙΚΟΝ | ΑΠΟCΤΟΛΩΝ / ΠΡΑΞΕΙΣ, / ΚΑI ΕΠΙΣΤΟΛΑI | ΑΠΟCΤΟΛΟΝ / ΠΡΑΞΕΙΣ,/ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ / ΤΟΥ / ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ | AD DOCTISSIMUM ET CLARISSIMUM VIRUM / ALEXIUM SUMMACHUM /MAZOCHIUM | ΠΕΡΙ ΤΙΝΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ /ΕΠΙΣΤΟΛΗ | ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | NOVUM / DICTIONARIUM / TETRAGLOTTON | THESES / DE ETHNICORUM ORACULIS,/ DE CRUCE CONSTANTINO VISA,/ET DE EVANGELICA CHRONOTAXI | ΛΟΓΟΙ /ΨΥΧΩΦΕΛΕΙΣ | ΚΑΘ' ΗΡΩ ΚΑΙ ΛΕΑΝΔΡΟΝ | DISSERTATIO / LITERARIA / DE / Opusculo | DISSERTATIO / DE / SUPPLICIIS SERVORVM. | DISSERTATIO / DE/SACRISELEUSINIS /EORUMDEM QUE MTSTERIIS. | DISSERTATIO / DE / OSIRIDE | DISSERTATIO / DE / LVDIS SCENICIS. | DISSERTATIO / DE / GLADIATORIBUS. | DISSERTATIO / DE / CIRCENSIBUS LUDIS. | LA IDROPICA / COMMEDIA | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ / ΤΟΥ / ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | LEXICON / MANVALE / GRAECO -LATINVM / ET / LATINO - GRAECUM | ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΕΩΣ | [Έξ αβλεψίας εδόθη ο αύξων αριθμός 568 εις έντυπον το όποιον εταξινομήθη | DE LUDIS SCENIGIS / ΜΙΜΟRUM ET PANTOMIMORUM/SYNTAGMA POSTHUMUM,/ | Ομιλίαι | DE REBUS / CONSTANTINOPOLITANIS /Α LEONE ARMENIO / AD / BASILIUM MACEDONEM | ΣΥΝΟΨΙΣ / ΙΕΡΑ | Alia Sagra / CONGREGATIONE / Di Propaganda Fide | Ανθολόγιον | LEXICON / MANUALE / GRAECO-LATINUM,/ ET / LATINO-GRAECUM | DE / ANIMALIUM / PROPRIETATE | CONCORDIA / ORTHODOXUM / PATRUM / ORIENTALIUM,/ET / OCCIDENTALIUM | ΒΙΒΛΙΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ / ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΝ | ICONOMAGHUS / PRAEDAMNATUS / JACOBUS PICENINUS | ΩΚΤΟ-/ΧΟΣ | ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ / ΔΑΒΙΔ | ΙΣΤΟΡΙΑ / ΩΡΑΙΩΤΑΤΗ | RELAZIONE / ISTORICA / DEL / MARTIRIO, | ΠΑΡΑΚΛΗ-/ΤΙΚΗ / ΣΥΝ ΘΕΩ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΟΚΤΩ-/ΧΟΣ | CLAVIS HOME RICA,/ SIVE / LEXICON / VOCABULO RUM OMNIUM | ΜΥΘΟΙ | ΠΕΡΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ / ΒΙΒΛΟΣ | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΠΟCΤΟΛOC / ΣΥΝ / ΘΕΩ/ ΑΓΙΩ | ΕΞΕΤΑCΙC / IN / EPISTOLAM / SCIPIONIS MAFFEJI MARCHIONIS/AD/GTSBERTUM CUPERUM,/ | Brevis ac Vera / FACTI INFORMATIO / JOANNIS / PAULI / COMITIS/VINTIMILIAE&./Jure Sanguinis/FLA VI I COMNENI, ANG ΕΤΙ, LASCARIS/ | LA/FALSITA/SVELATA/Contro a certo Giannantonio,/ CHE VANTASI / De FlaνjAngeli Comneni Lascaris ΡaΙeolog ο | ΠΕΝTHKΟ-/CTAPI0N | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΣΥΝΟΨΙΣ | ΑΙ ΘΕΙΑΙ, ΚΑΙ ΙΕΡΑΙ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ / ΤΩΝ ΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΠΑΤΕ'ΡΩΝ ΗΜΩΝ/ ΙΩΑΝΝΟΥ TOΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,/ΒΑΣΙΛΕΙΌΥ TOΥ MEΓΑΛΟΥ,/ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του ΔΙΑΛΟΓΟΥ[sic], / Ητοι των Προηγιασμένων | ΕΒΔΟΜΑΔΕΥΧΑΡΙΟΝ | Cydonii,/ Francisci Filii, e Colonia Cretensi, Regnique Insulae / Cretae Feudatariis, atque in Insigni F. JUL./Civitatis Basilica Collegiata Canonici | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ / ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ. / THEMISTOCLIS / EPISTOLAE,/ | DE OLIVIS | ANACEPHALAEOSIS / GEU / BREVIS RES / DIPLOMATICA | PRIVILEGIA | ΑΠΟCTOΛOC/ΣΥΝ/ΘΕΩ ΑΓΙΩ | ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ / ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑ./ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ / ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΩΝ / ΒΙΒΛΙΑ Δ' | Ωρολόγιον Μέγα. | PERPETUA / ECGLESIAE / DOCTRINA / DE INFALLIBILITATE /ΡΑΡΑΕ | ΑΙ ΘΕΙΑΙ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ / ΤΩΝ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ / Πατέρων ημών./Ιωάννου του Χρυσοςτόμου,/ Βασιλείου του Μεγάλου,/Και ή των Προηγιασμένων./ | ΕΥΑΓΓΕΛΙ-/ΣΤΑΡΙΟΝ | ΘΕIOΝ ΚΑI ΙΕΡΟΝ / ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ / ΤΩ ΔΑΒΙΔ / | RISTRETTO DIARIO | RISTRETTO DIARIO | FIRENZE / 21. Agosto 1717./ Ristretto di lettera venuta dal Ζ a n t ein dato degli 3. Agosto 1717. | RELAZIONE / DEI SUCCESI / Dell' Assedio, e della Liberazione /DELLA PIAZZA / DI CORFU | RELACAM / DIARIA / DO SITIO DE CORFU/ COM A DESCRIPAM DESTA / importante Praca, & da Ilha em que esta / situada. / OPERAC, | Ausfuhrliche / RELATION,/ | Α'ΠΟΌΤΟΛΟΟ/ΣΥ'Ν/ΘΕΩ* | LEXICON | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΟΝ, | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ. | LA PERPETUITE / DE LA FOY / DE L' EGLISE / CATHOLIQUE /TOUCHANT / L' EUCHARISTIE / DEFFENDUE | ΑΙ ΘΕΙΑΙ, ΚΑΙ ΙΕΡΑΙ/ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ / ΤΩΝ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ/ ΙΩΑΝΝΟΥ TOΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,/ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΌΥ ΜΕΓΑΛΟΥ,/κ(αί) ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του ΔΙΑΛΟΓΟΥ,/Ητοι των Προηγιασμένων | PREDICHE / QVARESIMALI | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝTA | De / PSELLIS,/ ET EORVM SCRIPTIS /Diatriba,/ Ad Nobilissimum et eruditissimum VIRUM / JACOBUM GAFFARELLUM | IL MAVRIZIO / IMPERADORE,/ Ε IL / CLODOALDO / PRINCIPEDI DANIMARCA,/ TRAGEDIE | ΑΙ ΘΕΙΑΙ, ΚΑΙ ΙΈΡΑΙ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ / ΤΩΝ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ / ΙΩΑΝΝΟΥ TOΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ/ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ,/κ(αί) ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του ΔΙΑΛΟΓΟΥ/Ητοι των Προηγιασμένων | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ / ΣΥΝ ΘΕΩ, ΑΓΙΩ | ΕΥΑΓΓΕΛΙ-/ΣΤΑΡΙΟΝ | ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΝ / ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | SINCERA / DICHIARATIONE / DE' NOBILI DI SCIO / | ARISTOPHANIS/COMOEDIAE UNDECIM,/ GRAECE ET LATIΝΕ,/ΕΧ CODD. MSS. EMENDATAE | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΜΥΘΟΙ./ | COLLECTANEA / DE / C Υ Η I L L Ο L U C Λ R Ι Ο / PATRIARCHA / Constantinopolitano | EPISTOLAE | ΛΟΓΟΣ /ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ/Εις τον εν Γερομονάχοις Θαυματουργών Μέγαν / ΝΙΚΟΛΑΟΝ | DE/CLEMENTE/UNDECIMO/PONT. OPT. MAX./Oratio Panegyrica / | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΤΩ ΔΑΒΙΔ | PRAESTANTIVM ac ERVDITORVM / VIRORVM / EPISTOLAE /ECCLESIASTICAE / ΕΤ THEOLOGICAE | LA / PERPETUITE / DE LA FOΥ / DE L' EGLISE / CATHOLIQUE / | Η ΤΩΝ / ΑΓΙΩΝ ΓΡΑΦΩΝ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ/ | ΣΥΝΟΨΙΣ/ΜΙΚΡΑ | LA / LUGE ASCOSA / ARCHITETTRICE DI MERAVIGLIE. / ΡΑNEGIRICO SACRO / DETTO | VSO / DE' LOGARITMI / Nella Triginometria Piaua,/ | SANCTISSIMI DOMINI / NOSTRI | ΑΠΟCTOΛOC / ΣΤΝ ΘΕΩ ΑΓΙΩ | Ο RATIO / DOMINICA / πολύγλωττος και πολύμορφος,/ | DE GRAECAE LINGVAE / PARTI CVLIS / LIBER / AD EXEMPLAR ROMANVM | ALPHABETVM / GRAECVM./ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ / ΤΩ / ΔAΒΙΔ./ | FELICITA' D' IMENEI / DAL DESTINO/Con l' occasione delle Nozze del Duca di Monterano | ΠΕΡΙ ΤΟΥ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ/ | COMPENDIARIA,/ET FACILIS / AD / LINGUAM GRAECAM /MANUDUCTIO | CTAXYOΛOΓΙΑ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ / Κατ' ερωταπόκρισιν της Γραμ-/ματικής Τέχνης, | ΠΕΡΙ ΥΨΟΥΣ,/καΙ τ' αλλα / ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ | ΑΙ ΘΕΙΑΙ, ΚΑΙ ΙΕΡΑΙ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ / ΤΩΝ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ / ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,/ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ,/κ(αί) ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του ΔΙΑΛΟΓΟΥ,/Ητοι των Προηγοασμένων | ΒΙΒΛΙΟΝ ΨΥΧΟΦΕΛΕC /ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΝ, ΔΙΑ ΤΗΝ / ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ, ΚΑΙ / ΔΙΑ ΚΑΘ' ΕΝΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΝ,/ΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΝ / ΝΕΟΣ ΚΑΙ ΜΑΚΑΣ | Ευχολόγιον σύντομον | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ/ ΣΥΝ ΘΕΩ, | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ / ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ/ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΩΣ / ΔΑΒΙΔ,/ | HISTOIRE / DE L' ESTAT PRESENT /DEL' EGLISE/GRECQUE./ET DE L' EGLISE / ARMENIENNE | ΒΙΒΛΙΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ / ΘΗΚΑΡΑΣ | ΒΙΒΛΙΟΝ ICTOPIKON / ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΕΝ ΣΤΝΟΨΕΙ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ /ΚΑΙ ΕΞΟΧΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ./Αρχόμενον απο κτίσεως Κόσμου, μέχρι της αλώσεως Κωνςαντινουπόλεως, | ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟΝ | LA/ ROSAVRA / Drama | Βιβλίον του Δεκεμβρίου | Βιβλίον του Νοεμβρίου | ΒΙΒΛΙΟΝ /TOΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ / ΜΗΝΟΣ | ΒΙΒΛΙΟΝ / TOΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΓΟΥ / ΜΗΝΟΣ | Βιβλίον του Μαρτίου | PANEGYRICVS / ALEXANDRO OCTAVO / PONTIFICI ΜΑΧΙΜΟ.[ Εις δεύτερον φύλλον ό τίτλος]: SECVRITAS PRAECLARI / ECCLESIAE REGIV / IN / ALEXANDRO OCTAVO / PONTIFICE MAXIMO,/Orta ex Idea /Purpurati Ppincipis omnium aptissimi/ad Sacerdotium Regale/ IN / PETRO | ΒΙΒΛΙΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ / ΠΑΡΑΔΙΣΟΣ | COMPENDIO / DE' PRIVILEGJ IMPERIALI, REGJ & /Bolle, Brevi, Motuproprj, Monitorj, Fulminatorj / Pontificj, ed altri Diplomi / DELL'/ ORDINE EQUESTRE | COMPENDIO / DELLE REGOLE / Ο VERO / COSTITVTIONI /MONASTICHE / DEL PROTOPATRIARCA / S. BASILIO MAGNO / Raccolto dal Dottiss. Card. BESSARIONE/ professore delle medesime: | ΑΠΟCOC / ΣΥΝ ΘΕΩ ΑΓΙΩ | ΠΑΡΑΚΛΗ/ΤΙΚΗ ΣΥΝ ΘΕΩ ΑΓΙΩ | ΜΑΡΓΑΡIΤΑΙ,/Ητοι / ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ | Βιβλιάριον oνομαζόμενον. / ΈΔΟΜΑΔΟ-/ EYXAPION | ΑΝΘΟΣ ΤΩΝ / ΧΑΡΙΤΩΝ./ | ΠΕΡI / ΑΠIΣΤΩΝ | CYΝΟΨΙΣ / ΜΙΚΡΑ | LEXICON / MANVALE / GRAECOLATINVM/ ET / LATINO-GRAECUM | ΒΙΒΛΙΟΝ / ΠΡΟΧΕΙΡΟΝ ΤΟΙΣ ΠΑΣΙ./ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΤΗΝ ΤΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗΝ / Αριθμητικήν, ή μάλλον ειπείν την λογαριαςικήν | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ / Της ΜΑΚΑΡΙΑΣ / ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ | FIDES ECCLESIAE / ORIENTALIS / SEU / G Α Β R Ι Ε L I S ΜΕ-TROPOLITAE / PHILADELPHIENSIS, / OPUSCULA,/ | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ' | Βιβλίον καλούμενον / Ε'ΚΛΟ'ΓΙΟΝ | ΏΡΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΝ | ΘΕΙΌΝ ΚΑΙ' IΕΡΟ'Ν / ΕΥAΓΓΕΛΙΟΝ | CLEARCO / IN / NEGROPONTE,/ DRAMA | ΒιΒΛΟΣ ΚΑΛΟΥΜΕ'ΝΗ /ΧΡΙΣΤΙΑΝΩ'Ν [sic] ΟΔΗΓΙΑ | VERA, Ε DISTINTA / RELATIONE / Dell' acquisto della Fortezza/DI Ρ R Ε V Ε S A./ | RELATIONE /dell' acquisto.../ DELL' ISOLA | NVOVA Ε VERA / RELATIONE / Delia segnalata Vittoria riportata dall' Armata Ma-/ritima della SERENISSIMA REPVBLICA / DI VENETIA,/ΕSVOI AVSILIARI,/ | ΑΙ ΘΕΙΑΙ / ΛΕΙΤΟΤΡΓΙΑΙ / ΤΩ'Ν Ε'Ν ΑΓΙΟΙΣ / Πατέρων ημών /Ιωάννου του Χρυσοζόμου,/ Βασιλείου του Msya Xou[sic], / Και η των Προηγιασμένων | DIARIO / IN COMPENDIO / Di quanto e seguito nell' assedio, & acquisto dell' Isola, e Fortezza di/SANTA MAVRA/ Fatto dall' Armi della Serenissima / REPVBLICA DI VENETIA,/ET AVSILIARIE | CAELESTES / CHRISTANAE IN TVRCAS / EXPEDITIONS DV-GES./ SIVE / ORATIONES DVAE / De Sanctis Alexandriae,/ ET Constantinopolis Praesulibus / ATHANASIO MAGNO,/ET / GREGORIO THEOLOGO,/DICTAE/Ab Alumnis Collegij Graecorum / CVM ANNOTATIONIBVS | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙ / Ητοι ΛΟΓΟΙ ΔΙΑ'ΦΟΡΟΙ | ΒΙΒΛΙΟΝ ΚΑΛΟΥ'ΜΕΝΟΝ / ΠΑΡΑ'ΔΕΙΣΟΣ,/ | Ω'ΡΟΛΟΓΙΟΝ | Ω'ΡΟΛΟ'ΓΙΟΝ | Η' ΘΕΙΑ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ / ΣΥ'Ν ΘΕΩ" | ΘΕΙΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | ΒΙΒΛΙΟΝ ΚΑΛΟΥ'ΜΕΝΟΝ / ΝΕΌΣ ΠΑΡΑ'ΔΕΙΣΟΣ | ΒΙΒΛΙΟΝ ΚΑΛΟΥ'ΜΕΝΟΝ / ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟ'ΜΙΟΝ | ΒΙΒΛΙΟΝ Ω'ΡΑΙΟ'ΤΑΤΟΝ, ΚΑΛΟΥ'ΜΕΝΟΝ / ΑΜΑΡΤΩΛΩ'Ν ΣΩΤΗΡΙΑ | ΒΙΒΛΙΟΝ Ω'ΡΑΙΟ'ΤΑΤΟΝ ΚΑΛΟΥ'ΜΕΝΟΝ / Α'ΜΑ'ΡΤΩΛΩΝΟΝ (sic) CΩΤΗΡΙΑ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΟΝ | ΒΙΒΛΙΟΝ ΙCTOPIKO'N,/ΠΕΡΙΕ'ΧΟΝ Ε'Ν ΣΥΝΟΨΕΙ ΔΙΑΦΟ'-ΡΟΥΣ/ /ΚΑΙ' Ε'ΞΟ'ΧΟΥΣ Ι'ΣΤΟΡΙΆΣ./ Α'ρχόμενον απο κτίσεως Κόσμου, μέχρι της αλώσεως / Κωνςαντινουπόλεως, κ(αι) επέκεινα./ | VITAE / SELECTORVM / ALIQVOT / VIRORVM / Qui Doctrina,Dignitate, aut Pietate | OPVSCVLA TRIA | ΑΝ / ACCOUNT / OF THE / Greek Church | ΠΑΡΑΚΛΗ-/ΤΙΚΗ' / ΣΥ'Ν ΘΕΩ' ΑΓΙ'Ω | ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝ | Ε'ΚΛΟΓΑΙ,/ Η'ΓΟΥΝ / ΒΙΒΛΙΆΡΙΟΝ | COMPENDIO / HISTORICO / DELL' ORIGINE, FONDAZIONE, e STATO | ΑΠΟCΤΟΛΟC / ΣΥ'Ν ΘΕΩ ΑΓΙΩ | ΨΑΛΤΗ'ΡΙΟΝ / ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ- / ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΩΣ / ΔΑΒΙΔ | Η' ΚΑΙΝΗ'/ ΤΟΥ / ΙΉΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ- / ΔΙΑΘΗ'ΚΗ./ NOVVM / ΤΕSTAMENTVM | MISCELANEORVM | CLAVIS HOMERIGA,/SIVE / LEXICON / Vocabulorum omnium,quae continentur in / HUMERI ILIADE / Et potissima parte / ODYSSEAE./ Cumbrevi de Dialectis / APPENDICE./Nee non/MICH. APOSTOLII PROVE RBIIS / Graeco - Latinis, nunquam antea ita editis./ Accessere eti | Βιβλίον... Νέος Θησαυρός | ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ / ΙΟΥΛΙΟΥ / ΜΗΝΟ'Σ | ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ / ΜΗΝΟΣ | Περί ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ | Βιβλίον ωραιώτατον ονομαζόμενον / ΠOPTOΛA'NOC./ 0'ΑΟΝΩ~Ν ΤΩΝ ΛΙΜΕ'ΝΩΝ./ | ΠΕΡΙ ' ΑΠΙΣΤΩΝ | LEXICON MANUALE / GRAECO - LATIUM / ET LATINO-GRAECUM | ΨΑΛΤΗ ΡΙΟΝ / ΔΑΒΙΔ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ / ΣΥ'Ν ΘΕΩ ΑΓΙΩ | COMPENDIOSA / LOGICA / IN VSVM SCHOLARIVM | Ε'ΚΛΟΓΑΙ / ΗΤΟΥΝ / ΒΙΒΛΙΑ'ΡΙΟΝ | ΒΙΒΛΙΟΝ / Ο'NO'MAZOMENON[sic] / ΘΗΣΑΥΡΟ'Σ | EPISTOLAE SEWLECTIORES... NORIMBERGAE,/ | ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ | AΠΟCTOΛOC / ΣΥΝ ΘΕΩ ΑΓΙΩ | Praostantium ac Eruditorum / VIRORVM / EPISTOLAE / ECCLEASHCAE / ET / THEOLOGICAE | IL RITRATTO/Del vero / CITTADINO / ARISTOCRATICO,/Ο pure LA VITA DI GEROLAMO / FOSCARINI | RERVM/FORO-IVLIENSIVM/Ab Orbe condito usque ad an. Redemptoria / Domini Nostri 452./LIBRI VNDECIM;/ Necnon / DE OPPVGNATIΟΝΕ GRADISCANA / LIBRI QVINQVE | Breue Narratione delle Pompe Funerali / dell' Illustrissimo Sig. K.GIO: COT.-/TVNIO Lettor Primario di / Filosofia nel celeberrimo Studio di Padoua | PALLADIS / LACRTMAE / SIVE PARENTALES FERIAE / In obitum /Iiustrissimi, ac Amplissimi D. D. /I 0. COT Τ V ΝI I / VERIENSIS EQVITIS/ Aristotelicae Sophiae Primi Professoris | EPINICIA / AD COMITEM DE CASTRILLO /Neapolitanorum Proegem | ΒΙΒΛΟΣ ΚΑΛΟΥΜΕ'ΝΗ / ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ | ΒΙΒΛΟΣ ΚΑΛΟΥΜΕ'ΝΗ / ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ | [Ejusdem scilicet, qui ludicem in EV/STAHIVM, Homeri Interpretem, confecit.] / LIBER / DE / GRAECAE LINGUAE/ PARTICULIS | IMPERIALIS / GENTIS / LASCARIS GENEALOGIA | IMPERATORIS / JVSTINIANI / DEFENSIO / ADVERSVS / Α L ΕMANNVM | ΜΥΡΙΟΒΙΒΛΟΝ,/ Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ./ | HIEROGLYPH ICA / sine / ANTIQVA SCHEMATA / GEMMARVM ANVLARIVM | ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ | Ανθολόγιον | ΑΝΘΟ-/ΛΟΓΙΟΝ / ΤΟΥ ΛΑΟΥ | ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ | MARRVCINI ΤΕΑΤΙΝΙ / I. C. AC V. P. / DE /TEATE ANTIQVO / MARRVCINORVM IN ITALIA METROPOLI | IL PLETRO D' APOLLO | ΒΙΒΛΙΟΝ/ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ/ ΜΙΝΟ΄Σ | DE ΒΥΖΑΝΤΙΝΑΕ / HISTORIAE | HYPODIGMA | MANVELIS / AVGVSTI / PALAEOLOGI / IN THEODORVM FRAREM / DESPOTAM PELOPONNESI:/ | ARTICVLI / CONFESSIONIS / BASILEENSIS./ | HISTORIA / Ε GLORIOSI / GESTI / ΕΤ UITTORIOSE / imprese,fatte contra Turchi,/ | ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΙΈΡΟ'Ν / ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | NATO / SERENISSIMO / COSMO / MEDICI / MAGNO ETRVRIAE /PRINCIPI / ODE | ΕΥΑΓΓΕΛΙCΤΑ-/ΡΙΟΝ | ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟ'Ν / ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | ROMAE VATICINIVM / De faustissimo / INNOCENTII Χ./ΡΟΝΤΙ-PlGATV. / ELEGIA / | ΥΗΣ[sic] ΘΕΙΑΣ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / ΤΟΥ / ΑΓΙΟΥ / ΙΩΑΝΝΟΥ /ΤΟΥ / ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ / ΔΥΟ ΚΕΙΜΕΝΑ. / DIVINAE MISSAE / SANCTI / | ΘΕΙΟΝ ΩΡΟΛΟΓΙΔΙΟΝ | DE/LIBRIS ECCLESIASTIGIS / GRAECORVM,/DISSERTATIONES DVAE | DE / QVAESITIS / Per Epistolas a Claris Viris / RESPONSA / FOR-VNlI LICETI / GENVENSIS | ACADEMIA / ΡΟΜΡΕΙΑΝΑ /SEV DEFENSIO / MAGNI POMPEII | ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ | ARISTOTELIS / OPERA OMNIA | ΒΙΒΛΙΟΝ/ΤΟΥ~ΑΠΡΙΛΛΙΟΥ~/ΜΗΝΟ'Σ | ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ | ATHENIENSIS HISTORIAKAECA RERVM TVRCICARVM, | Μηναίον Απριλίου | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ... | Illustrissimo & Excellentisslmo / D. FRANCESCO / MOLINO / GEΝERALI PRAEFECTO / ET INQVISITORI / REGNI CRETAE | ΠΕΡΙ ΜΗΝΩΝ | GALLICVS / ALCIDES | ΟΚΤΩΗ-/ΧΟΣ | HEROICA/HOMERI / ILIAS | GLI / ILLVSTRI / ET GLORIOSI / GESTI,/ ET VITTORIOSE / imprese, fatte contra Turchi,/ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ / ΤΩ ΔΑΒΙ'Δ | ΒΙΒΛΙΟΝ / ΤΟΥ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ / ΜΗΝΟ'Σ | ΣΤΟΙΧΕΓΩΣΙΣ / ΤΗ*Σ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩ'Ν | Τα ευρισκόμενα άπαντα./ | Ω'ΡΟΛΟΓΟ' = /ΠΟΥΛΟΝ | ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ | VRANOLOGION/SIVE SYSTEMA / VARIORVM AVTHORVM,/QVI DE SPHERA, AC SIDERIBVS, EORVMQVE MOTIBVS / Graece commentftti sunt. Sunt autem horum libri. | G.G.R. THEOLOGI,/ AD LVDOVICVM / DECIMVM - TERTIVM /GALLIAE ET NAVARRAE REGEM / CHRISTIANISSIMVM,/ ADMONITIO | ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ | BREVE / RELATIONE / Delia presa di quattro Galere / Barbaresche,/ Fatta dall' Armata Venetiana | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ / ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ / ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ / ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΥ /ΤΟΥ ΝΕΟΥ / ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΡΩΥΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ | ΟΜΟΛΟΓΙΑ [sic] ΤΗΣ / ΟΡΘΟΔΟΞΟY ΠΙΣΤΕΩΣ / YΠΟ ΤΩΝ ΓΡΑΙΚΩΝ, | ECLOGE / SENTENTIARVM / ET SIMILITUDINUM / FAMILIARlUM EX DIVO / ΙΟΑΝΝΕ CHRTSOSTOMO / desumpta:/ | ΒΙΒΛΙΟΝ / Ο'ΝΟΜΑΖΟ'ΜΕΝΟΝ / ΝΕΌΣ ΘΗΣΑΥΡΟ'Σ | Ω'ΡΟΛΟ'ΓΙΟΝ | TOΥ ΜΕΓΑΛΟΥ / ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ / ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ /ΚΟΡΥΦΑΙΟΥ ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ. / MAGNI / HIPPOCRATIS MEDI-/CORVMOMNIVM FABILE PRIN-/CIPIS, OPERA OMNIA | EPITHALAMIVM / In Nuptias / MARCI ANTONI / BVRGHESII / ET CAMILLAE VRSINAE | ARISTOTELIS / OPERA OMNIA / QVAE EXTANT,/ Graece & Latino/VETERVM AC RECENTIORVM INTERPRETVM, VT / Adriani Turnebi,Isaaci Casauboni, Iulij Pacij studio emendatissima | ύμνοι / ενδιαφόροις μέλεσι | OPERA OMNIA | Ε SOCIETATE IESV / REFVTATIO / EXERCITATIONVM ISAACI / CASAVBONI./ LIBRIS DVOBVS COMPREHENSA | NICEPHORI/GREGORAE/ROMANAE, HOC EST/BYZANTINAE HISTORIAE, quibus res a Graecis Impp. per annos CXLV./ gestae describuntur, | OPVSCOLI / MORALI, / DI PLVTARCO CHERONESE;/ Filosofo,& Historico notabilissimo | ΑΠΟCTO-/ΛΟC | ΑΠΑΝΤΑ | ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ | CECCHINA / Favola di diletto | HISTOIRE/ GENERALE / DES ROTAVMES DE / HIERVSALEM,CYPRE / Armenie & lieux circouoisins./ Contenant l' entiere description et situation d' iceux, de l' origine des Roys, Princes et grands seigneurs qui y ont com-/mande, dont la pluspart estoient Franco | ΠΕΝΤΗΚΟ-/CΤΑΡΙΟΝ | ΑΙ ΘEIAC / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / Των εν αγίοις π(ατέ)ρων ημών / Ιωάννου Χρυσοστόμου./ Βασιλείου του μεγάλου./Και η των προηγιασμένων./ | ΜΥΡΙΟΒΙΒΛΟΝ / Η" BIBLIOΘHKH | PARALLELVS / TORTI AC / TORTORIS EIVS / L. CICESTRENSIS:/ Siue / RESPONSIO AD TORTV-/RAM TORTI PRO ILLVSTR. mo / CARD.BELLARMINO | ΒΙΒΛΙΟΝ / Ο'ΝΟΜΑΖΟ'ΜΕΝΟΝ / ΝΕΌΣ ΘΗΣΑΥΡΟ'Σ | ΒΙΒΛΙΟΝ / TOΥ Ο'ΚΤΩΒΡΙΟΥ / ΜΗΝΟ'Σ | ΓΑΔΑ΄ΡΟΥ ΛΥΚΟΥ / Κιαλουπούς, διήγησις ωραία | GECCHINA / Fauola di diletto | ΒΙΒΛΙΟΝ / Ο'ΝΟΜΑΖΟ'ΜΕΝΟΝ / ΝΕΌΣ ΘΗΣΑΥΡΟ'Σ | ΑΙ ΘEIAC / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / των εν αγίοις π(ατέ)ρων / Ιωάννου του Χρυσοστόμου/ Βασιλείου του μεγάλου | ARISTOTELIS / STAGIRITAE / PROBLEMATVM Duodequadraginta /Sectiones, quibus ALEXANDRΙ / APHRODISAEI Proble-/matum | Σιβυλλιακοί χρησμοί, hoc est Siybllina. Oracula ex uett. codd. aucta,renouata, et notis illustrata a D. Iohanne Opsopaeo Brettano. | Διεγράφη. Εκ παραχρονολογήσεως ή Προσθήκη 354 έθεωρήθη εντυπον | Α΄ΠΟ΄CTO=ΛΟC | CLAVDII / AELIANI / TACTICA,/seu / DE INSTRVENDIS ACIEBVS/MORE GRAECORVM:/ | Ο RATIO / DE LAVDIBVS LINGVAE GRAECAE /SVB SERENISS. FERDINANDO III. / MAGNO AETRVRIA DVCE | DELLE / HISTORIE / DEL MONDO | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ[sic] / ΠΡΟ'ΦΗΤΟΥ[sic] ΚΑΙ /ΒΑΣΙΛΕΩΣ / TOY' ΔΑΒΙΔ. / PSALMORVM / LIBER | EPISTOLAE. | Antiquitatum Rom./Libri ΧΙ./ΑΒ ΑΕΜILΙΟ ΡΟRΤΟ / recens et post aliorum interpretationes Latine redditi./ | DELLE / HISTORIAE / DEL MONDO | ΑΝΘΟ/ΛΟΓΙΟΝ /TOΥ Ο΄ΛΟΥ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΨΑΛΤΗ ΡΙΟΝ /ΤΩ", ΔΑΒΙΔ | ΑI ΘΕΙΑΙ ΛΕΙ=/ΤΟYΡΓIΑΙ / ΤΩ'Ν Ε'Ν ΑΓΓΟΙΣ / ΠΑΤΕ'ΡΩΝ /Ι'ωάννου του Χρυσοζόμου./ Βασιλείου του μεγάλου./Και η των προηγιασμένων | [Ω]ΡΟΛΟΓΌ-/ΠΟYΛΟ | ΤΡΙ/Ω'ΔΙΟΝ | ISAGOGE | VIRI AETATIS / suae doctissimi Dialectica breuis, sed iu/dicio omnium eruditorum absolu/tissima, in gratiam studiosorum | GLA. PTO/LEMAEI INERRANTI=/um stellarum significationes | Libri afforismorum | LIBER ΡRIMVS / de Rudimentis Grae/carum Literarum | LIBRI TRES: / AD FIDEM CODICVM | ARISTOTE-/LIS STAGI-/RITAE / LIBRI Omnes, quibus Historia,Par-/tes, Incessus, Motus, Generatioque / ANIMALIVM, atq; etiam PLAN-/TARVM naturae breuis descriptio,/pertractantur. /Quorum seriem, nominaq; Interpretum/ versa pagina indicabit./Tomus Quartus./ | ARISTOTE-/LIS STAGI-/RITAE / RHETORICORVM, Artisque POETI-/CAE libri, atque etiam PROBLEMA-/TVM Sectiones omnes, quibus ALE-/XANDRT APHRODISAEI Omnia / Problemata adiuncta fuere | ΤΡΙΩΔΙΟΝ /CYN ΘΕΩ ΑΓΙΩ | ΜΗΝ /ΦΕΥΡΟΥΑΡΙΟC | ΤΟ'ΠΑΡΟ'Ν ΙΕΡΟ'Ν / ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | DELLE/ HISTORIE / DEL MONDO | OPVSCOLI / MORALI / DI PLVTARCO CHERONESE,/ | ANGELI/ARETINI,/ DE MALEFICIIS / TRACTATVS,/De inquirendis animaduertendisq(ue) criminibus./ OPVS NEDVM VTILE, SED NECESSARIVM | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ /ΤΟΥ ΣΤΑΓΕΙΡΙΤΌΥ / ΤΑ' ΣΩΖΟ'ΜΕΝΑ./ ΟΡΕRVM ARTSTOTELIS/STAGIRITAE PHILO-/sophorum omnium | BI'BΛION[sic] / ΠΡΟ'ΧΕΙΡΟΝ ΤΟΙΣ ΠΑΣΙ. / ΠΕΡΙΕ'ΧΟΝ ΤΗ'Ν ΤΕΠΡΑΚΤΙΚΗ'Ν [sic] / αριθμητικήν, | CYΝΤAΓΜΑ | HIERON. | DE BEL-/LO PELOPONNE-/SIACO LIBRI | ΒΙΒΛΙΟΝ / ΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΝ / ΘΗΣΑΥΡΟΣ | ΑΠΟCΤΟΑΟC / ΣΥΝ ΘΕΩ ΑΓΙΩ | Lettere et Orazioni... e prencipi d' Italia...imprender guerra contro al Turco | PRAECLARISSIMA / COMMENTARIA/IN LIBROS ARISTOTELIS PERIHERMENIAS, / ET POSTERIORVM ANALYTICORVM | TOMVS QVARTVS,/ Complectens / Expositio-/(nem) In Duodecim Libros Meta-/physicos Aristotelis./Et in Librum de Causis./NEC NON TRACTATVM DE ENTE,/& Essentia eiusdem Diui Thomae./Cum Commentarijs / Reuerendiss | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | DELLE / ISTORIE / DEL MONDO | HISTORIA | ΜΗΝ Aπρίλλιος | Aristotelis Ethicorum ad Nicomachum libri decern | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | MISCELLANEA ME-/NOLOGICA | ΠΕΝΤΗΚΟCΤΑ-/ΡΙΟΝ | CONCLVSIONES / THEOLOGICAE, / AC PHILOSOPHICAE./ | AB Α Ε Μ I L Ι Ο PORTO/ recens et post aliorum interpretationes Latine reduiti | ΙΕΡΟΝ / ΕYΑΓ/ΓΕΛΙΟΝ | CONSILIA / QVAESTIONES, ET TRACTATVS | IN QVATVOR LIBROS ARISTOTELIS/DE COELO ET MVNDO / Commentaria | DISCORSO / DI I A S Ο Ν D Ε Ν Ο RES / INTORNO / ALLA GEOGRAPHIA / ALL' ILLVSTRE / SIGNOR ANDREA ROSA / PATRON SEMPRE OSSERVANDISS | Ethicorum ad Nicomachum libri decern | LES / GENEALOGIES DE / SOIXANTE ET SEPT TRES NOBLES /ET TRES ILLVSTRES MAISONS | DISCORSO / DI I A S Ο Ν D Ε Ν Ο R Ε S / INTORNO A' QVE' PRINCIPII / CAVSE, ET ACCRESCIMENTI,/CHE LA COMEDIA, LA TRAGEDIA,/ ET IL POEMA HEROICO / RICEVONO DALLA PHILOSOPHIA MORALE | SERENISSIMI STE-/PHANI POLOΝΙΑΕ REGIS,/THEOLOGI./AD VVIRTEMBERGENSIVM | ΒΙΒΛΙΟΝ TOY ΜΑΡΤΙΟΣ | Les Droicts | DISCO RSO /DI IASON DENORES/ INTORNO A' QVE'PRINCIPII,/ CAVSE, ET ACCRESCIMENTI,/ CHE LA COMEDIA, LA TRAGEDIA, | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ / ΤΩ ΔΑΒYΔ | SPONGIA / CONTRA / PRAEDICAN-/TIVM VVIRTENBER-/GENISIVM ASPERGINES | ΕYΧΟΛΟΓΙΟΝ | ARISTOTELIS / STAGIRITAE / METAPHTSICORVM / LIBRIXIIII./Theophrasti Metaphysicorum Liber./De causis liber./PARS SEPTIMA | ΩΡΟΛΟΓIOΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ /TOY ΘΕΙΟY ΔΑΒΙΔ. | Gewisse und warhaffte / neue Zeytung aus / Constantinopel | CENSVRA / ORIENTALIS / ECCLESIAE./ | CENSVR/Oder Urtheil der / Orientalischen Kirchen | und ihres Patriarchen zu Constantinopell/ uber die Augspurgische Confession | ΜΗΝ/ Ο ΔΕΚΕΜΒΡΙΟC | Epistola Constantinopoli re-/cens scripta./ DE PRAESENTI / TVRGICI IMPERII/statu, & Gubernatoribus prae-/cipuis, & de Bello PER-/SICO./ | ΚΑΤΗΧΗΣΜΟΣ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | opera | ΙΕΡΟΝ / ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | CONSILIA,/ QVAESTIONES ET TRACTATVS | DELLE HISTORIE / DEL MONDO | ΑΙ ΘΕΙΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ | ΒΙΒΛΙΟΝ / Ο'ΝΟΜΑΖΟ'ΜΕΝΟΝ ΘΗΣΑYΡΟ'Σ./ | ARISTO-/TELIS STA-/GIRITAE OR-/GANVM / QVOD LOGICAM/APPELLANT | ALPHABETVM / GRAECVM | Ο'ΚΤΩΉΧΟC | ETHICORVM / ARISTOTELIS STA= / GIRITAE. / AD / NICOMACHVM / LIBRI DECEM | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ/ΤΩ ΔΑΒΙΔ | AΝΘΟΣ /Της χριστιανικής διδασκαλίας | ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ | ΕΡΓΑ | ΙΕΡΟΝ /ΕYAΓΓΕΛΙΟΝ | Aristotelis Opera Omnia. Vol. 1 - XIV | DELLE HISTORIE / DEL MONDO | FRATRIS BASILII ΜΑ-/GNI, OMNIA QVAE EXTANT / OPERA | Aristotelis Physicorum libri octo. | ISAGO-/GE, | LVGDVNAEI / DE PESTE / Commentarius | ARISTOTE-/LIS STAGI/RITAE / PROBLEMATVM Duodequadra-/ginta Sectiones, Quibus ALEXAN-/DRI APHRODISAEI Pro-/blematum libri adiecti / fuere | IN LIBROS ARISTOTELIS / DE COELOET MVNDO COMMENTARIA | ARISTOTELIS / STAGIRITAE / METAPHTSICORVM / LIBRIΧΙΙΙΙ./ Theophrasti Metaphysico=/rum Liber / Quorum omnium recognitionem, & additamentum versa pagina ostendit / PARS SEPTIMA | IL MINVTISSIMO / RAGGVAGLIO DELLA / perdita di Nicosia, | ΕYΧΟΛΟΓΙΟΝ | NELL A ROTTA / DELL' ARMATA / DE SVLTAN SELIN,/VLTIMO RE / DE TVRCHI | ΥΜΝΟΙ ΔΕΚΑ | DISCOVRS / DV PREPARA-/TIF ΕΤ EXPEDITION FAITE / PARLA TRES ILLVSTRE SEIGNEV-/rie | ΟΙ ΕΝ ΤΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ / τέχνη κορυφαίοι,/ AΦΘΟΝΙΟΣ,/ ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ,/Δ. ΛΟΓΓΙΝΟΣ/APHTHONIVS, HERMOGENES, et DIONTSIVS LONGINVS | CONCIONES SIVE / ORATIONES EX GRAE-/cis Latinisque historicis excerptae | Praeclarissima Commentaria/IN LIBROS ARISTOTELIS PERIHERMENIAS./ | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | ΒΙΒΛΙΟΝ / TOY ΦΕΥΡΟYΑΡIOC MHNOC | Ω'ΡΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΠΟCΤΟΛΟC | ΒΙΒΛΙΟΝ / ΠΡΟXΕΙΡΟΝ ΤΟΙΣ ΠΑΣΙ [sic]./ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΤΗΝ ΤΕTAKTIKHN [sic] / αριθμητικήν | ISAGOGE | PRAECLARISSIMA COMMENTARIA /IΝ LIBROS ARlSTOTELIS | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | Medicae artis principes, post Hippocratem et Galenum | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ | CONSILIA,/QVAESTIONES, ET TRACTATVS | ALPHABETVM / GRAECUM | PHILO/SOPHI ATQVE HISTO/rici clarissimi/MORALIA/OPVSCVLA, | AVISI/ DI COLORO / CHE HANNO CVRA / D' anime. DEL REVEREND ISS . | AVISI / DI COLORO,/ CHE HANNO GVRA / D' ANIME./ DEL REVERENDISS | ΣΤΟΙΧΕΙΩΣΙΣ / τ(ης) Χριστιάνων πίστεως, η Κατηχισμός,/κατά την πάλαιαν ονομασίαν. | ABISTOTELIS / STAGIBITAE PHILO-/SO-PHOBVM PRINCIPIS, NATVBALI-/VM QVAESTIONVM LIBBI OMNES | ΚΑΤΗΧΗ-/ΣΙΣ | COI MEDICOBVM / OMNIVM LONGE | I COSTVMI / LE LEGGI, ΕΤ / L' VSANZE DI / tutte le genti; | IN LIBROS ARISTOTELIS / DE GOELO,ΕΤ MVNDO COMMENTARIA | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ / ΤΟΥ ΟΛΟΥ / ΕΝΙΑΥΤΟΥ / ΠΛΟΥΣΙΩΤΑΤΌΝ | ΠΕΡΙ ΚΑΙΣΑΡΩΝ ΤΩΝ ΚΟΝ = /ΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΑΙΩΝ | LA/HISTORIA/DI BATTISTA PLATINA / DELLE VITE DE PONTEFICI | Νικήτα του Φιλοσόφου του και Δαβίδ, Ερμηνεία εις τα τετράστιχα του μεγάλου πατρός Γρηγορίου του Ναζιανζηνού | ΣΤΟΙΧΕΙΩΣΙΣ ΤΗΣ / Χριστιανών πίστεως, ή Κατηχισμός | COI MEDICORVM / OMNIVM LONGE | LΙTVRGΙAE, SIVE MIS-/SAE SANCTORVM PATRVM: / lacobi Apostoli & fratris Domini: / Basilii Magni, e vetusto codice Latinae tralationis:/Iannis Chrysostomi, Interprete Leone Thusco./ | ARISTOTELIS / DE ANIMA / LIBRI TRES, | Aristotelis Opera Omnia | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ALPHABETVM Graecum | I FATTI,/ Ε LE PRODEZZE / DΙ Μ Α Ν Ο L I B LES S Ι / STRATHIOTO,/ DI Μ. ANTONIO MOLINO | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ | ΒΙΒΛΙΟΝ / ΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΝ ΘΗΣΑΥΡΟΣ | Philippica septima./ | ARISTOTE-/LIS STAGI-/RITAE / RHETORICORVM Artisque POE-/TICAE libri omnes | IN LIBROS ARISTOTELIS / DE COELO,ΕΤ MVNDO COMMENTARIA | Aristotelis Ethicorum ad Nicomachum libri decern. | ΕΤΗICO RVM / ARISTOTELIS / AD NICOMA-/CHVM, / LIBRI DECEM | AESOP! / PHRTGIS / FABELLAE / GRAECE ET LATINE,/ | De Dialectica commentarius, no minore facilitate, quam / compendio scri-/ptus./Huc accessit lacobi Fabri de /hoclibello censura./ | SECOND A PARTE / DE LE COSE MORALI DI PLV-/TARCO; | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΤO ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ IEΡΟN / ΕYAΓΓΕΛΙΟΝ | LITVRGIAE, SIVE MISSAE / SANCTORVM PATRVM:/ Iacobi Apostoli & fratris Domini: / Basilii Magni, e vetusto codice Latinae tralationis:/ Ioannis Chrysostomi, Interprete Leone Thusco./ | IN METAPHTSICOBVM ARIST. LIBROS / PRAECLARISSIMA GOMMENTARIA: / | Aristotelis Ethicorum ad Nicomachum libri decern: | ARISTOTELIS / STAGYRITAE PERI-/PATETICORVM PRIN-/cipis Ethicorum ad Nico-/machum libri / decern./ | ARISTOTE-/LIS STAGI-/RITAE / METAPHYSIGORVM / LIBRIXlIII./ THEOPHRASTI META-/physicorum Liber | DE RE DIALE-/CTICA LI-/BER, Scholijs IOANNIS NEOMAGI, et BAR-/THOLOMAEI LATOMI Placenti-/ni | ALCVNI / OPVSCVLETTI DE LE COSE/MORALI DEL DIVINO /PLVTA R CO | ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ TOY / ΧΡYΣΟΛΩΡΑ./EMANVELIS CHRYSOLORAE ΒYΖΑΝΤΙΝΙ, VIRI / DOCTISSIMI, GRAECAE GRAM-/maticae Institutionesmultis locis recens & emendatae, & magna / cura atque diligentia / castigatae./ | Physicorum Aristotelis libri. | PHYSICO-/RVM ARISTO-/TELIS / LIBRI./ | PHYSICO-/RVM ARISTO-/TELIS / LIBRI./ | Physicorum, seu de naturali auscultatione libri octo. | Physicorum Aristotelis libri. | ARISTO-/TELIS/ DE / ANIMA / LIBRI / TRES | Aristotelis de anima libri tres. | ARISTO-/TELIS / DE CAELO / LIBRI / QVATVOR./ | ARISTO-/TELIS / DE / COELO. LI-/BRI QVA-/TVOR | Aristotelis Ethicorum ad Nieomachum libri decern. | ARISTOTELIS/STAGIRITAE PERI-/PATETICORVM PRIN-/cipisEthicorum ad Nico-/machum libri / decern./ | AΠΟCΤΟΛΟC | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | GLI COSTVMI /LE LEGGI, ET L' VSANZE / DI TVTTE LE GENTI RACCOLTE QVI INSIEME DA / molti illustri Scrittori per Giovanni Boemo /Aubano Alemano | PHYSICO-/RVM ARISTO-/TELIS / LIBRI. | ETHICORVM / ARISTOTELIS / AD NICOMACHVM / LIBRI DEGEM | Physicorum libri. Adiecimus argumenta in singulos libros ex optimis Graecorum commentariis iam recens conversa | PHYSICO-/RVM ARISTO-/TELIS / LIBRI. | ARISTO-/TELIS / DE / AΝΙΜΑ / LIBRI / TRES | ARISTO-/TELIS / DE / CAELO / LIBRI / QVATVOR. | ΚΑΤΗΧΗ-/ΣΙΣ | ARISTOTELIS / STAGYRITAE / ME-/TAPHYSICORVM | Logica Aristotelis Stagiritae | FLORES / EPIGRAMMATVM / EX OPTIMIS QVIBVSQVE | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ./ | CONSILIO-/RVM BARTOLI LIBRI / DVO : HIS INTERIECTI /sunt ciusdem Tractatus, & Quaestiones, cum /variae, turn eruditae: | Insunt in hoc codice, Naturalium quaestionum, libri omnes, quibus clarissima liberalium artium facultas inclytae Academiae Lovaniensis suos tyronesad rerum naturae cognitionem instituit, | Τριώδιον συν θεω άγίω, | DE RE DIALE=/CTICA LI-/BER,/ Scholijs IOANNIS NEOMAGI. & BAR-/THOLOMAEI LATOMI illustratus./ACCESSIT GEORGII VALLAE Placenti-/ni de expedita ratione argumentandi libellus, cum PETRI MOSSELANI Protegensis in eius-/dem Categoremataac Categorias Schulijs. | DE / RE DIALECTICA LIBELLVS,/ AB INNVMERIS, QVΙBVS HACTENVS | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ | IN EPISTOLAM / Q. HO RATH FLACCI / DE Arte Poetica / Iasonis de Nores | ARIST0TELIS / STAGIRITAE PERI-/PATETICORVM PRINCI-/pis Ethicorum ad Nico-/machum libri / decern | DELLE ANTICHITA / DELLA CITTA DIROMA | IN EPISTOLAM Q. HORA = /tij Flacci de Arte Poetica Iasonis de Nores Ciprij | Aristotelis... De caelo libri quattuor. | ARISTOTELIS / STAGIRITAE / PERI-/PATETICORVM Ρ RINGI-/pis Ethicorum ad Nico-/machum libri / decern./ | ARISTOTELIS / STAGIRITAE PERI-/PATETICORVM PRINCI-/pis Ethicorum ad Nico-/machum libri / decern./ | IN / ARISTOTELIS LIBROS /POSTERIORVM ANALYTICORVM / SVBLITISSIMA COMMENTARY./ | ORATIONES DOCTISSIMO-/RVM VIRORVM LVCVBRATIONES | DE HISTORIAPLANTARVM | DELLE ANTICHITA / DELLA CITTA DIHOMA | GENEALOGIA / D' IMPERATORI ROMANI ET / CONSTANTINOPOLITANI | ΚAΤΗΧΗΣΙΣ /TOY ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣ=/ΜΟY | OPERA OMNIA]:[Tom. Π]: ARISTOTELIS / STAGIRITAE / DE RHETORIGA ET POETICA /LIBRI, CVM / AVERROIS / CORDVBIENSIS / IN EOSDEM PARAPHRASES | de conflagratione / Agri Putcolani, | ΟΔΥΣΣΕΙΑ./ Βατραχομυομαχία. / Ύμνοι λβ' | ΣΤΌΙΧΕΙΩΣΙΣ ΤΗΣ / Χριστιανών πίστεως./ RVDIMENTA FIDEI/Christianae | COMMENTARIA QVAE EXTANT / IN,EOS, QVI / PARVA NATVRALIA ARISTOTELIS | ARISTOTELIS STAGIRI-/TAE DE PRIMA PHILO-/sophia seu Metaphysicorun / Libri ΧΠ, | ETHICORVM / ARISTOTELIS / AD NICOMA-/CHVM LIBRI / DE-GEM | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | EΠΙΣΤΟΛΑI ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ, | LA SEGONDA PARTE / DE LE HISTORIE DEL BION=/do | PROBLEMA-/tum Aristotelis / Sectio Prima, | PROBLEMATVM / ARISTOTELIS / SECTIONES / duodequadraginta./ PROBLEMATVM ALE-/XANDRI APHRODISIEI | DE ANIMA ARISTOTELIS EXPOSITIO. | ARISTOTELIS ET/THEOPHRASTI HISTORIAS, QVIBVS CVNCTA | ALPHABETUM / GRAECUM | RE DIALECTICA LIBELLVS, /AB INNVMERIS, QVIBVS HACTENVS / statuit mendis repurgatus:una cum scho-/lijs loannis Nouiomagi, et Barto/lom. | DE ANTIQVΙTA-/TIBVS VRBIS ROMAE / ab antiquis nouisq; auctoribus exce = /ptis, | ALCVNI OPVSCVLETTI DE LE CO/SE MORALΙ DEL DIVINO PLV/TARCO | Ω'ΡΟΛΟ'-/ΓΙΟΝ. | ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ | ROMA TRIONFANTE / DI BIONDO DA FORLI,/ | OPERA | AESOPI / PHRΥGIS FABELLAE / GREGE ET LATINE | CTIXHPA ΨΑ/ΛΛΟΜΕΝΑ./ ΜΗΝ! ΑΠΡΙΛΛΙΩ...... | ROMA TRIONFANTE / DI BIONDO DA FORLI, | ROMA / RISTAVRATA, ET ITALIA / illustrate di Biondo da Forli. | ROMA / RISTAVRATA, ET ITALIA / illustrate di Biondo da Forli | ARISTOTELIS / De naturali ausculta-/tione libri VIII | ARISTOTELIS / Stagiritae de anima / libri tres | ARISTOTELIS / Stagiritae de caelo | IN METAPHYSICAE ARISTO/TELISLIBROS, COMMENTARIA / PRAECLARISSIMA,/ CVM DVPLICI TEXTV, ANTIGVA VIDELICET | ARISTOTELIS / STAGIRITAE DE PRIMA / Philosophia seu Metaphysicorum | ORDINIS PRAEDICATORVM,/ ΡΕ-RIHERMENIAS, ET POSTERIORVM / ANALTTICORVM ARISTOTELIS,/ | ALPHABE/TVM GRAECVM./ | (Τόμ. Α' άρ. 2793: Ωρολόγιον. Venetiis, [Sessa, 1547] = Ρώμη: Vaticana I.VI.116. Ή κ. Evro Layton, ως με επληροφόρησεν, έξήτασε το ελλιπές αντίτυπον της Vaticana, το όποιον εταύτισε με γνωστήν εκδοσιν του 1546. Βλ. τόμ. Λ' άρ. 2791.«Αβιβλιογράφητος» | ΕΡΩTΗΜΑ-/ΤΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ. / Emanuelis Chryso-/LORAEΒΤΖΑΝΤΙΝΙ, VIRI DO-/ctissimi, Graecae Grammaticae Institutiones multis lo-/cisrecens et emeiidatae, et magna cura atq;/ diligentia castigatae | HISTORIE DEL / BIONDO, DA LA DECLINA-/tione de l' imperiodi Roma | PHTSICO-/RVM ARISTO = /TELIS, / SEV, / DE NATVRALI / auscultatione, libri octo./ | ARISTOTE-/LIS DE / COELO / LIBRI QVA = /TVO R | Aristotelis Ethicorum ad Nicomachum, libri decern, | De naturali auscultatione libri VIII. | PHYSICO-/RVM ARISTO-/TELIS, / SEV, / De Naturali auscultatione | ARISTO-/TELIS / DE / ΑΝΙΜΑ / LIBRI / TRES | ETHICO-/RVM ARI-/stotelis ad / NICOMACHVM / LIBRI DE-/CEM | AC HISTORIC! / EXCELLENTISSIMI | DE RE DIALE-/CTICALI-/BER,/Scholijs I0ANNIS NEOMAGI, & / BARTHOL. LATOMI illustratus./ | expo-/sitio in Aristotelis libros de Physica Auscultatio-/ne cum duobus textibus | ARISTOTELIS STAGIRITAE / PERIPATETICORVM PRINCIPIS /LIBRI/DE COELO ET MVNDO | ARISTO-/TELIS / DE / COELO / LIBRI QVA=/TVOR./ | COMMENTAIRE D' AVCVNES / choses des Turcs, & du Seigneur George Scan /derbeg, Prince | ΚΑ'-/των, ή περί γήρως | LA SECONDA PARTE / DE LE HISTORIE DEL BION = /do | ARISTOTELIS / STAGIRITAE PERIPA-/TETICORVM PRINCIPISETHI = /CORVM AD NICOMACHVM | VTILISSIMVSDE RE DIA=/LECTICA LIBELLVS | MACHVMETIS / SA RRACENORVM PRINCIPIS VITA AC DO-/ctrinaomnis, quae & Ismahelitarum lex, & ALCORANVM......THEODORI BIBLIAN-DRI......[ | ALCVNI OPVSCVLETTI DE LE CO/SE MORALI DEL DIVINOPLV/TARGO | LE VITE DI / PLVTARCHO RIDOTTE IN COM/pendio | LE HISTORIE DEL/BIONDO, DA LA DECLINA=/tione de l' impero di Roma | Aristotelis de naturali auditione, seu physicorum lib. VIII | EXPOSITIO / SVPER LIBROS ARISTOTELIS DE ANIMA | Aristotelis Stagiritae de anima | Aristotelis do coelo | ΟΔΥΣΣΕΙΑ./ Βατραχομυομαχία./ ύμνοι. | CONTENTA / Decern libroru(m) Moralium Ari = /stotelis, tres conuersiones: | ARISTO-/TELIS / RHETORICO-/RVM AD THEODE-/CTEN | ARISTO-TELIS/RHETORICO-/RVM AD THEODE-/CTEN LIBRI/ TRES | COMMENTA/RIO DE LE COSE DE/TVRCHI, ET DEL S. GEOH/GIO SCANDERBEG./PRINCIPE DI / EPYRRO./CON LA SVA VITA | ARISTOTE/LlS DE PHYSIGA / YVDITIONE | ARISTOTE-/LIS DE ANIMA / LIBRI TRES, AD / COSMAM MEDICEM, | ARISTO-/TELIS DE COELO | ALPHABE/TVM GRAECVM | ORATIONES | DE RE / DIALECTICA LIBELLVS, | DE RE DIALECTICA / LIBELLVS,/ | DE OC.TO /orationis partibus vna cum eiusdem authoris / et aliorum opusculis, | octo librosPhysico(rum) Ari-/stotelis | in decern libros ethi/corum ARISTOTELIS: profundissima commeiitaria | Decern li/BRI ETHICORVM / Aristotelis ad Nicomachum | ALPHABE/TVM GRAECVM./ | ORATIONES F. SYLVII AMBIA-/ni Philippi Melanchthonis, B. Latomi, & alio/rum, | PTOLOMAEI [sic] / PHELVDIENSIS ALEXANDRI-/NI PHILOSOPHIET MATHEMATICI / excellentissimi Phaenomena | DE / CELIBATV. | ΚΑΤΩΝ, H ΠΕΡΙ ΓΗΡΩΣ, | Ερωτήματα του Χρυσολωρα./ Περί ανωμάλων ρημάτων./Περί σχηματισμού τ(ων) χρόνων εκ τ(ων) χαλκονδυλου / Το τέταρτον του γαζή, περί συντάξεως./Περί εγκληματικών./ Γνώμαι μονόςιχοι εκ διαφόρων ποιητών./ Κάτων./Ε rotemata Chrysolorae./ De anomalis | PROBLEMATVM / ARISTOTELIS SECTIO-/nes duaedequadraginta./PROBLEMATVM ALEXAN/DRI APHRODISIEI / Libri duo | in Li-/bros Aristotelis Docelo et mundo commenta-/ria | DE RE / DIALECTICA LIBELLVS,VNA / cum scholijs Ioannis Nouiomagi | ΚΑ = /των, η περί γήρως | περί συντάξεως τινών | Expositio Diui Thome Aqui/natis Doctoris Angelici super octo libros Phy/sicorum Aristotelis | INTRO:/DVCTIO PHΥ/SICA | ARI=/stotelis de Coelo, | XENOPHONTIS PHI/LOSOPHI ET HISTORICI CLARISSIMI ΟΡΕ/RA, | De historia plantarum Libri Villi. | Articella nuper = /rime impressa cum c(om)plurimis / tractatibus pristine im = /pressioni superaddi = /tis: vt patet in / pagina se = /quenti | ΙNSTITUTIONIS Grammaticae | By-/zantini, Oratoris eximii, integrae / Grammatices, epitoma qui/dem, sed vndecunq(ue) ab/solutissima, | ADVERA/nium Fratrem, Dialogi duo | DE ANI = /ma Libri tree, ad Gosmam Medicem: | DE INSTRVENDIS ACIE-/BVS OPVS AD DIVVM ΗΑDRIANVM | DE / TVRCARVM / ORIGINE | Rhetorice | Dialogus./ Summam quandam Christianae / fidei complectens qui inscribitur,/Περί της οδού της σωτηρίας ανθρώπων | ISAGO=/GE, DE RECTO DE/CEM PRAEDICAMEN / torum usu, | PHILIPPICAE | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟC | Contenta Decern librorum Moraliu(m) Aristotelis | S. Thomas super post./ Cum tabula./ ANGELICI DIVI-/niq(ue) doctorissanctissimi. Thome aquinatis almi ordinis pre/dicatorum Aristo. | Eusebius de euangelica pre-/paratione | Aristotelis stagyritae | Go(m)mentaria praeclarissima et espolita D(omi)ni Alexandri TartagniImolensis doctoris | Gram(m)ati/cae institutio(n)is | ARISTOTELIS / tres de Anima libri | Habes accuratissime lector Aristotelis Posterio-/ru(m) opus | Paulus venetus super libros / posteriorum cum tabula / Pauli venetidoctoris egregij ordinis eremitaru(m) /s(an)c(t)i Augustini interpretatio in libros posteriorur(m) Aristo/telis: | Egidius super Jibros Po-/steriorum Aristotelis. | ALPHA - /BETVM GRAECVM,/Oratio | dialectics haec continens./ De Enuntiatione./ De quinq(ue) uocibus, id est praedicabilibus./ Depraedicamentis./ De syllogismo categorico, id est praedicatiuo./ De syllogismo hypotetico ac conditionali./ De Enthymemate .i. syllogismo imperfecto./ | Bartolomaei Socini / Senensis etatis sue proculdubio / principis consultissimi eommentaria in omnes fere Juris / Civilis partes. | Libri octo physico (rum) Aristotelis | Aristotelis tres / de anima libri | S. Tho. sup(er) Ethica Aristo./C Sancti Doctoris Thomae Aquinatisin decern libros / Ethicorum Aristotelis profundissima co(m)mentaria | Aristotelis Peripatetico(rum) citra co(n)trouersia(m) pri(n)cipis: | DE POENI/tentia PETRI arcliiepiscopi. Ale-/xandrini & martyris Canones./GREGORII Neocaesariensis epi-/scopi, Canones./ DE SIMONIA /GENNADI I patriarchae Con-/stantinopolitani Encyclia epistola./ DE LIGANDI / ET SOLVENDI POTESTATE, / NICEPHORI Chartopylacis/ | Εις φ. 3']: IN HOC LIBRO HAEC / HABENTVR | Problemata Aristotelis / cum commento./ C Aristotelis peripateticorum principis problemata | Sanctus Thomas super a(n)i(m)a(m) /Sa(n)cti doctoris Thome de aquino:i(n) tres libros Aristote/lis de anima | Ethica Aristotelis ad Nicomachum filium | [Έξ αβλεψίας εδόθη ό αύξων αριθμός 26 εις έντυπον το οποίον εταξινομήθη,έν συνεχεία, εις την ορθήν χρονολογικήν σειράν του και έλαβεν εις τας Προσθήκας αύξοντα αριθμόν 232 bis | Aristotelis peripateticoru(m) principis de morib(us) ad Nicomachumliber primus | dialecti = /ca liaec continens./ De Enunciatione./ De quinq(ue) vocibus. id est praedicabilibus./ De praedicamentis./ De syllogismo categorico, id est p(re)dicatiuo / De syllogismo bypoteticoac co(n)ditionali./ De Enthymemate .i. syllogismo imp(er)fect | Ad reverendissimum in christo Patrem / ac dominum dominu(m) Fratrem | introductiue Gra(m)ma/tices | Ricold de Monte Croce, Confutatio Alcorani | Elementale introductorium /in Nominum, & Verborura decli = /nationes Graecas. | CLARORVM VIRORVM EPISTOLAE | ETHICORVM/seu moralium Aristotelis | librorum De anima | C In hoc uolumi(n)e p(ar)uo i(n) q(uan)titate: mag(n)o /i(n) virtute(con)tine(n)tur i(n)frascripti codices./ | Libri octo physico (rum) Aristotelis | Habes lector in hoc uolumine libro, octo physicor(um) / Aristotelis | Ethica Ari/stotelis | Problemata Aristotelis | Problematum Aristotelis libri | Libri de Anima | Tres de anima libri..., | Varia opera novissime | de octo partibus orationis | Ethica Aristotelica | Aethica seu moralia Aristotelis | Liber Hysagoge Joannici./Liber Philareti de pulsibus./Liber Theophilide urinis./ Liber Aphorismor(um) Hypo. cu(m) | Moralium Aristotelis | Dictionarium graecum | VEGETIVS DE RE MILITARI | DE PA/RTΙBVS ΟRATTΟNIS ΕΧPRISCI/ANO COMPENDIVM

(14) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος δεύτερος. (Παράρτημα) - Προσθήκαι - Συμπληρώσεις - Διορθώσεις

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
    1. Βιβλιογραφία, Ελληνική