(13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις

Greek bibliography (ci. 1466-1800). Volume first (Αγγλική)

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλιογραφία)
 2. Πραγματείες της Ακαδημίας Αθηνών (1932-2014) | Άρθρα πρακτικών
 3. Ελληνικά
 4. Παπαδόπουλος, Θωμάς Ι.
 5. Αθήνα [Αθήναι]: Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών [Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών], 1984
 6. νθ΄, 726 σελίδες ; 28 εκατοστά
 7. Πραγματείες της Ακαδημίας Αθηνών ; Τόμος 48, 1984.
  • (English) This study, after the shortened alphabetical recording of the books of the years 1466 - 1800, refers, with abbreviation, to publications, on which this publication is mentioned in general or copies of that, which are kept in different collections and libraries. The order of that information is chronological, according to priority over those students of our printed national inheritance. Finally, are referred according to geographical order, copies of books from long lasting researches, in libraries.

  • (Ελληνικά) Η μελέτη αυτή μετά την συνεπτυγμένη αλφαβητική καταχώρηση βιβλίων των ετών 1466 - 1800, παραπέμπει με συντομογραφία δημοσιεύματα, στα οποία γίνεται λόγος για την έκδοση αυτή γενικότερα ή για αντίτυπα αυτής τα οποία φυλάσσονται σε διάφορες συλλογές και βιβλιοθήκες. Η διάταξη αυτών των πληροφοριών είναι χρονολογική με προτεραιότητα στους μελετητές της έντυπης εθνικής μας κληρονομιάς. Τέλος αναφέρονται κατά γεωγραφική διάταξη αντίτυπα των βιβλίων, από μακροχρόνιες έρευνες, στις βιβλιοθήκες.

 8. ΤΡΙΩΔΙΟΝ | In... Ciceronis | Inreliquas... Ciceronis | ΣΥΝΟΨΙΣ ιερά | ΣΥΝΟΨΙΣ ιερά | ΠΟΡΤΟΛΑΝΟΣ | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΙΚΟΙ κατά άλφάβητον εις την Παναγίαν Τριάδα | Λειτουργικόν | Λειτουργικόν | ΗΜΙΚΡΑ Στιχολογία | ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ Πρόχειρον του... 1800. | ΜΗΝΑΙΟΝ... Νοεμβρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Αυγούστου | ΜΗΝΑΙΟΝ]: Βιβλίον του Απριλλίου | ΜΗΝ Απρίλλιος | ΜΗΝΑΙΟΝ... Μαρτίου | ΜΗΝΑΙΟΝ Φεβρουαρίου | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ | Aι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ | Γραμματική | Γραμματική | Περί συντάξεως | Νέος Παράδεισος | Βίβλος | Γεωπονικόν | Λόγος...περί εξόδου ψυχής | Medicus Hippocraticus | Νέα σύνωψις[δίο] διαφόρων ιστοριών | Το παρόν βιβλίον εναι η παλαιά και νέα Διαθήκη | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ Μέγα | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ Μέγα | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ Μέγα | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ | Ώρολόγιον | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ | Aphorismorum | ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΙΚΟΝ | ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ Μέγα | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ Μέγα | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ Μέγα | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ | Τα Ευρισκόμενα | Omnia | ΓΝΩΜΟΛΟΓΙΚΟΝ | GIULIO Sabino | Η θεία λειτουργία | Η θεία λειτουργία | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ το Μέγα | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΑΙ του Λυχνικού και του Όρθρου | Εξήγησις του θαμαστού Η ΜΠΕΡΓΟΥ | ΕΚΛΟΓΑΙ | ΕΚΛΟΓΑΙ | Βιβλίον ιστορικόν | Βιβλίον ιστορικόν | Βιβλίον ιστορικόν | Βιβλίον ιστορικόν | Βιβλίον ιστορικόν | Βιβλίον ιστορικόν | Βιβλίον ιστορικόν | Βιβλίον ιστορικόν | ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ χριστιανική | ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ χριστιανική | ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ χριστιανική | DESCRIZIONE della festa dell' agricoltura celebrata al Zante | I imera apo ton christianon aghiasmeni. | θησαυρός | Θησαυρός | Έργα | CLARORUM virorum epistolae | Χρηστοήθεια... Αντωνίου... Βυζαντίου | CAPITOLΙ del dazio della conciadelle pelli...di S. Maura | Γραμματική ιταλική | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ του θείου Δαβίδ | Τα τέσσαρα..ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Τα τέσσαρα θεία και ιερά ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΡΙΟΝ | Θείον και Ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | Θείον και ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ | Ωδάρια | Compendio delle Regole | Εβδομαδοευχάριον | Physicorum | Physicorum | Περί Ψυχής | De Caelo libri quatuor | Περί Ουρανού | Περί Ζώων | Metaphysicorum | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Πράξεις και Επιστολαί | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Πράξεις και Επιστολαί | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Πράξεις και Επιστολαί | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Πράξεις και Επιστολαί | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Πράξεις και Επιστολαί | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Πράξεις και Επιστολαί