Greek bibliography (ci. 1466-1800). Volume first (eng)
Ελληνικά
νθ΄, 726 σελίδες ; 28 εκατοστά
Πραγματείες της Ακαδημίας Αθηνών ; Τόμος 48, 1984.
  • (English) This study, after the shortened alphabetical recording of the books of the years 1466 - 1800, refers, with abbreviation, to publications, on which this publication is mentioned in general or copies of that, which are kept in different collections and libraries. The order of that information is chronological, according to priority over those students of our printed national inheritance. Finally, are referred according to geographical order, copies of books from long lasting researches, in libraries.

  • (Ελληνικά) Η μελέτη αυτή μετά την συνεπτυγμένη αλφαβητική καταχώρηση βιβλίων των ετών 1466 - 1800, παραπέμπει με συντομογραφία δημοσιεύματα, στα οποία γίνεται λόγος για την έκδοση αυτή γενικότερα ή για αντίτυπα αυτής τα οποία φυλάσσονται σε διάφορες συλλογές και βιβλιοθήκες. Η διάταξη αυτών των πληροφοριών είναι χρονολογική με προτεραιότητα στους μελετητές της έντυπης εθνικής μας κληρονομιάς. Τέλος αναφέρονται κατά γεωγραφική διάταξη αντίτυπα των βιβλίων, από μακροχρόνιες έρευνες, στις βιβλιοθήκες.

ΤΡΙΩΔΙΟΝ | In... Ciceronis | Inreliquas... Ciceronis | ΣΥΝΟΨΙΣ ιερά | ΣΥΝΟΨΙΣ ιερά | ΠΟΡΤΟΛΑΝΟΣ | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΙΚΟΙ κατά άλφάβητον εις την Παναγίαν Τριάδα | Λειτουργικόν | Λειτουργικόν | ΗΜΙΚΡΑ Στιχολογία | ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ Πρόχειρον του... 1800. | ΜΗΝΑΙΟΝ... Νοεμβρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Αυγούστου | ΜΗΝΑΙΟΝ]: Βιβλίον του Απριλλίου | ΜΗΝ Απρίλλιος | ΜΗΝΑΙΟΝ... Μαρτίου | ΜΗΝΑΙΟΝ Φεβρουαρίου | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ | Aι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ | Γραμματική | Γραμματική | Περί συντάξεως | Νέος Παράδεισος | Βίβλος | Γεωπονικόν | Λόγος...περί εξόδου ψυχής | Medicus Hippocraticus | Νέα σύνωψις[δίο] διαφόρων ιστοριών | Το παρόν βιβλίον εναι η παλαιά και νέα Διαθήκη | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ Μέγα | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ Μέγα | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ Μέγα | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ | Ώρολόγιον | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ | Aphorismorum | ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΙΚΟΝ | ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ Μέγα | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ Μέγα | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ Μέγα | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ | Τα Ευρισκόμενα | Omnia | ΓΝΩΜΟΛΟΓΙΚΟΝ | GIULIO Sabino | Η θεία λειτουργία | Η θεία λειτουργία | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ το Μέγα | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΑΙ του Λυχνικού και του Όρθρου | Εξήγησις του θαμαστού Η ΜΠΕΡΓΟΥ | ΕΚΛΟΓΑΙ | ΕΚΛΟΓΑΙ | Βιβλίον ιστορικόν | Βιβλίον ιστορικόν | Βιβλίον ιστορικόν | Βιβλίον ιστορικόν | Βιβλίον ιστορικόν | Βιβλίον ιστορικόν | Βιβλίον ιστορικόν | Βιβλίον ιστορικόν | ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ χριστιανική | ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ χριστιανική | ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ χριστιανική | DESCRIZIONE della festa dell' agricoltura celebrata al Zante | I imera apo ton christianon aghiasmeni. | θησαυρός | Θησαυρός | Έργα | CLARORUM virorum epistolae | Χρηστοήθεια... Αντωνίου... Βυζαντίου | CAPITOLΙ del dazio della conciadelle pelli...di S. Maura | Γραμματική ιταλική | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ του θείου Δαβίδ | Τα τέσσαρα..ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Τα τέσσαρα θεία και ιερά ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΡΙΟΝ | Θείον και Ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | Θείον και ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ | Ωδάρια | Compendio delle Regole | Εβδομαδοευχάριον | Physicorum | Physicorum | Περί Ψυχής | De Caelo libri quatuor | Περί Ουρανού | Περί Ζώων | Metaphysicorum | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Πράξεις και Επιστολαί | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Πράξεις και Επιστολαί | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Πράξεις και Επιστολαί | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Πράξεις και Επιστολαί | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Πράξεις και Επιστολαί | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Πράξεις και Επιστολαί | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Πράξεις και Επιστολαί | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Πράξεις και Επιστολαί | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Πράξεις και Επιστολαί | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Πράξεις και Επιστολαί | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Πράξεις και Επιστολαί | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Πράξεις και Επιστολαί | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Prover-biis graeco-latinis | Nuovo Fior di Virtu | Nuovo Fior di Virtu | ΑΝΘΟΣ των Χαρίτων | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | Σπλάγχνον Γραμματικής | ALPHABETUM Graecum | ALPHABETUM Graecum | ALPHABETUM Graecum | ALPHABETUM Graecum | ALPHABETUM Graecum | ALPHABETUM Graecum | ALPHABETUM Graecum | ALLA Sac. Gongregazione | ALLA Sac. Gongregazione... indifesa di... Gio. Battista | Ιστορία ωραιωτάτη..., ό βίος...ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του Μακεδώνος | H θεία και ιερά ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | Fabulae graece et latine | Fabulae graece etlatine | ΖΥΓΟΜΕΤΡΟΝ | ΖΥΓΟΜΕΤΡΟΝ | ΖΥΓΟΜΕΤΡΟΝ | ΖΥΓΟΜΕΤΡΟΝ | Oracula Magica... cumscholiis Plethonis | Oracula Magica... cumscholiis Plethonis | Magica... oracula | Μαγικά λόγια | Χρονικόν | Saggio di riflessioni | Oratio pro solemni studiorum instauratione | Memoriadel... sopra una singolare osservazione d' una pietra | Exercitatio anatomico-chirurgica... ex observationibus | Dissertazione sul polipodel nazo | Dissertazione sopra il quesito «Se nel caso... convenga l' usodella china china»... | Corsoelementare... di raccogliere i parti | Verter | La vendetta di Nino | II trionfo di Clelia | Le tre Tonine | Tom Jones | Telemaco in Sicilia | Stanislao Soczinicca | Saffo | La pulcella d' Oxford | Prosdocimo | La principessa filosofa | Pimmalione | Pimmalione | Pietro il Grande | Per le sceniche rappresentazioni | Partenope | Gli Orazi e i Curiazi | Gli Orazi e i Curiazi | Oratio pro solemni studiorum instauratione | Olivo e Pasquale | Le nozze in latino | La morte di Semiramide | La morte di Semiramide | La morte di Cleopatra | La morte di Cleopatra | II matrimonio democratico. | Il marito di quattro mogli. | II marito di quattro mogli. | II marito di quattro mogli | Lucietta | Le inconvenienze teatrali | Ercole al Termodonte | Deucalione e Pirra | Le convenienze teatrali | La caduta del tempio di Diana in Efeso | I bagni d' Abano | Iarico in Londra | Giovanna d'Arco | Giovanna d' Arco | Gerusalemme distrutta | L'exmarchese della Tomboletta a Parigi | Gli Argonauti in Colco | Apelle e Compaspe | Apelle e Compaspe | Apelle. Dramma | L'amor platonico | Il Theatro Moderno | Περί της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος | Πανοπλία Δογματική | Brevis delineatio Ecclesiae Orientalis Graecae | Οργανον προγυμναστικόν | Το ΖΗΤΗΜΑ, τίνι αν γλώττη,το αρχέτυπον του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου | Venceslao | II Tirsi | I rivali generosi | La resa di Modone | Pirro | Odoardo | Lucio vero | Lettere | Gli inganni felici | Gli inganni felici | Faramondo | Eumene | Dissertazioni Vossiane | La conquista di Navarino | ZEITNER Gustavus Georgius | Oratiopro solemni studiorum instauratione | H ναυτική νίκη... απο τόν στόλον των Ενετών | Oratio funebris | νοματολογία Βοτανική τετράγλωττος | Defensio disputationis de Processione Spiritus | De Anthia et Habrocome | Τa κατά Aνθίαν και Aβροκόμην | Σωκράτους Aπολογία | Κύρου Παιδείας | Κύρου Παιδείας | La Cyropedie | La Cyropedie | La Cyropedie | La Cyropedie | Κύρου Παιδεία | Κύρου Aναβάσεως | Κύρου Aναβάσεως | De factis et dictis Socratis | De factis et dictis Socratis | De factis et dictis Socratis | De factis et dictis Socratis | De factis et dictis Socratis | Απομνημονευμάτων | Απομνημονευμάτων | Απομνημονευμάτων | σωζόμενα Απομνημονευμάτων | Τα σωζόμενα Απομνημονευμάτων | Τα ευρισκόμενα | Τα ευρισκόμενα | Quae extant opera | Περί των απο ένυδρων τροφής | Discorso apologetico | Λεξικών απλορωμαϊκόν, γερμανικών και ιταλικών | Περί των διχονοιών των εν ταις εκκλησίαις της Πολονίας δοκίμιον ιστορικόν | Olimpia | Λόγος τοy παπά Χαριστησκίου | περί τοy παρόντος πολέμου ποιημάτιον | Επιστολή προς τhν αyτοκρατόρισσαν των Ρώσσων | To διεγερτικών των βασιλέων | VOLONTA' testamentaria del...Spiridione Perulli qu. Demetrio | Documenti militari | VOCABULARIO nuovo... italiano, greco | VOCABULARIO nuovo... Italiano, greco | VOCABULARIO nuovo... italiano, graeco | VOCABULARIO nuovo... italiano-greco | VOCABOLARIO italiano e greco | VOCABOLARIO italiano e greco volgare | VOCABOLARIO italiano e greco | VITA di S. Spiridione | VITA di Maometto | Georgicorum | Aeneidis | II libro ottavo de la Eneide | Liber Eneidos | Lesoeuvres | Epithalarnium Henrici | De victoria navali... christianorum adversus Turcas | Brevis ac vera...informatio contra Ioannem Antonium Lazier | VETERINARIAE medicinae | Quae extant | Quae extant | Compendio delle Historie Venete | VERA e distinta relazione della...disfatta dell' armata | VERA e distinta relatione dell' acquisto della fortezza di Prevesa | Exercitatio historico-theologica de Ecclesia Graecanica | Exercitatio historico-theologica de Ecclesia Graecanica | Defensio Exercitationishistorico - theologicae de Ecclesia Graecanica | Consideratioanabaptismi monachalis | Priscorum exemplorum | Fractorum et dictorum memorabilium | V. Amplissimi Claudii Puteani[= Claude de Puy] Tumulus | URANOLOGION | URANIA ombreggiata | Discorso accademico letto nella Accademia Agraria | Dissertatio medico-practica... de epilepsia. | Laus verasive De divo Thoma Aquinate | Geminus utilitatis... medicina... oratio | Προγύμνασμα γεωμετρικόν | Ποίημα Σαπφικόν | Έπος εις Φρ. Κολλάριον | Έπος εις Ιωσήφ Β' | Έπος εις Βικ. Ιωάννοβιτζ | Εγχειρίδιον αριθμητικόν | Carmen heroico-elegiacum | Carmen heroico-elegiacum ad... Catharinam secundam | Μεγαλυνάρια ψαλλόμενα εις την Κοίμησιν της... Θ[εοτό]κου | Κατά Ωκέλλου | ΤΥΠΙΚΟΝ | ΤΥΠΙΚΟΝ | ΤΥΠΙΚΟΝ | ΤΥΠΙΚΟΝ | ΤΥΠΙΚΟΝ | ΤΥΠΙΚΟΝ | ΤΥΠΙΚΟΝ | ΤΥΠΙΚΟΝ | ΤΥΠΙΚΟΝ | ΤΥΠΙΚΟΝ | ΤΥΠΙΚΟΝ | ΤΥΠΙΚΟΝ | ΤΥΠΙΚΟΝ | ΤΥΠΙΚΟΝ καί τά απόρρητα | ΤΥΠΙΚΟΝ | ΤΥΠΙΚΗ διάταξις | Oratiopro solemni studiorum instauratione | Politioris doctrinae sol. Oratio | Ελικώνος άνθη επί τη... δαφνοστεφανηφορία | La guida alia vera chiesadi... Cristo | Exercitatio biblica | ΤΥΧΗΣ όπου εις στίχους...αποκρίνεται | Saggio sopra alcuni fenomeni della peste | Relazioni sulle solenni esequie | Lettera del... al... Gio :Batista Marzari | Lettera al S. Marzani | Delia forza della musica | Dei danni che recano all' isola di Cefallonia | Articolo di lettera | Notizie degl' innesti di vajuolo atti in Cefalonia | Notizie degl' innesti di vajuolo atti in Cefalonia | Lettera del... ad un medicoanonimo | De tetano observatio | Compendio di medicina pratica | Gompendio di medicina pratica | Scientia cum sanctitate illustrior | Sol pulchrioris sapientiae | Scientiarum foedus | Scientiarum, armorumque foedus | Vita S. Hermagorae II | Virgo fortis | Pallas armata | Lilium angelicum | Infulata zodiaci mysticivirgo | Epigramrnatum heroicorum centuria prima | Cretici labyrinthi | Christianus Achilles | Artes regnorum altrices | Artes honorum altrices | Artes divinitatis alumnae | Antiquitatum civitatis Fori Iulii | Αntiquitatum civitatis Fori Iulii | ΤΡΟΜΠΑΣ Γεώργιος Λάσκαρις | Βασιλεύς ο Ρωδολίνος | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ και Πεντηκοστάριον | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | Προσκυνητάριον | TRIBUTI di ossequio | Ιστορία του Ταγιαπιέρα | Ιστορία του Ταγιαπιέρα | Ιστορία του Ταγιαπιέρα | Ιστορία του Ταγιαπιέρα | Ιστορία του Ταγιαπιέρα | Ιστορία του Ταγιαπιέρα | Ιστορία του Ταγιαπιέρα | Ιστορία του Ταγιαπιέρα | Ανδραγαθείαις τουΤαγιαπέτρα | Ιστορία του βασιλέως της Σκοτζίας | Ιστορία του βασιλέως της Σκοτζίας | Ιστορία του βασιλέως της Σκοτζίας | Ιστορία του βασιλέως της Σκοτζίας | Ιστορία του βασιλέως της Σκοτζίας | Ιστορία του βασιλέως της Σκοτζίας | Ιστορία του βασιλέως της Σκοτζίας | Ιστορία του βασιλέως της Σκοτζίας | Ιστορία του βασιλέως της Σκοτζίας | Ιστορία του Ρε της Σκοτζίας | Ιστορία του Ρε της Σκοτζίας | Ιστορία του Ρε της Σκοτζίας | Ιστορία του Ρε της Σκοτζίας | Ιστορία του Ρε της Σκοτζίας | Ιστορία του Ρε της Σκοτζίας | Ιστορία του Ρε της Σκοτζίας | Ιστορία του Ρε της Σκοτζίας | Ιστορία του Ρε της Σκοτζίας | Ιστορία του Ρε της Σκοτζίας | Ιστορία του Ρε της Σκοτζίας | Brevia linguae Ρωμαϊκής... elementa... Epistola | Υμνολογίδιον | ΤΡΙΑΔΙΚΗ Οκτόηχος | Oratio pro solemni instauratione artium... | Oratio pro | Oratiopara enetica ad studiosos | Rhetoricorura | Rhetoricorum | Rhetoricorum | Continentur hoc volumine...Rhetoricorum libri V... Aristotelis Rhetoricorum | Rhetoricorum libri | Opus absolutissimum Rhetoricorum. | Rhetoricorum liber primus | Rhetoricorum liber primus | In ...Ciceronis | In orationem | In... Ciceronis orationem Pro Q. Ligario | De artificio Ciceronianae orationis Pro Q. Ligario | De artificio Ciceronianae orationis Pro Quinto Ligario | In locum ilium Evangelij | In Claudii Ptolemaei centum Aphorismos commentarius | Dialectica brevis | Contenta... Dialectica haec continens | Dialectica brevis | Dialectica di | Dialectica haec continens | Dialectica haec continens | Dialectica hec continens | Dialectica haec continens | Dialectica hec continens | Dialectica brevis | Contenta | Contenta | Contenta... Dialeclica haec continens | Compendium ... De partibus orationis | De partibus orationis ex Prisciano compendium | De partibus orationis ex Prisciano compendium | De partibus orationis ex Prisciano compendium | De partibus orationis ex Prisciano compendium | De Dialetica [sic] ex Aristotele compendium | De re Dialectica commentarius | De re Dialectica liber | De re Dialectica liber | De re Dialectica libellus | De re Dialectica libellus | De re Dialectica libellus | De Dialectica commentarius | De re Dialectica liber | De re Dialectica libellus | De re Dialectica libellus | De re Dialectica libellus | De re Dialectica libellus...Coloniae | De re Dialectica libellus | De re Dialectica libellus | De re Dialectica | Libellus | De antiscijs: Cur astrologorum iudicia... fallant | Comparationes phylosophorum Aristotelis et Platonis | Commentarii in Philippicas Ciceronis | Ars Rhetorica | Dialogus Sylla | TRACTATUS bini de nova variolas | Academia Pompeiana | ΤΩΝ άγιων Συνόδων... Συνάθροισις | ΤΩΝ Εκκλησιών της Βελγικής…Ορθόδοξος Διδασκαλία | Letteratura Turchesca | Νουθεσίαι εις τον λαόν | Eγχειρίδιον περί της των...ανθρώπων υγιείας | Αυνανισμού επιτομή | Lettera al Reverendo | De Spiritus Sancti adventu | Dissertation sur les bains des Orientaux | Dissertation sur l' inoculation de la petite verole | Lettres a un amy | L'imposture de la pretendue Confession de foy de Cyrille | Η ΘΥΣΙΑ του Αβραάμ | Η ΘΥΣΙΑ του Αβραάμ | Η ΘΥΣΙΑ του Αβραάμ | Η ΘΥΣΙΑ του Αβραάμ | Η ΘΥΣΙΑ του Αβραάμ | Η ΘΥΣΙΑ του Αβραάμ | Η ΘΥΣΙΑ του Αβραάμ | Η ΘΥΣΙΑ του Αβραάμ | Η ΘΥΣΙΑ του Αβραάμ | Η ΘΥΣΙΑ του Αβραάμ | Η ΘΥΣΙΑ του Αβραάμ | Η ΘΥΣΙΑ του Αβραάμ | Η ΘΥΣΙΑ του Αβραάμ | Η ΘΥΣΙΑ του Αβραάμ | Η ΘΥΣΙΑ του Αβραάμ | ΘΥΡΑ της μετανοίας | Lettre a Monsieur Demetrius Ammirally | Περί του Πελοποννησιακού πολέμου | De bello Peloponnesiaco. | Περί του Πελοποννησιακού πολέμου | Nouvelle methode... de la langue grecque vulgaire | Ατθίδοςδιαλέκτου εκλογαί | Ερμηνεία, ευσεβείς... Περί μιμήσεως Χρίστου | Ερμηνεία!, ευσεβείς... Περί μιμήσεως Χρίστου | Περί μιμήσεως | Ερμηνείαι ευσεβείς | Eρμηνείαι ευσεβείς... Περί μιμήσεως Χρίστου | Ερμηνεία, ευσεβείς... Περί μιμήσεως Χρίστου | Les questions problematiqu[e]s du Pourquoy d' Amours | Le Pourquoy d'Amours | Dialoghi | Dialoghi | Dialoghi | De varia historia | De varie historia | De varia historia | De varia historia | De varia historia libri | Opuscula | ΘΗΣΑΥΡΟΣ. Βίοι Αγίων | Στοιχείων μαθηματικών...συνερανισθέντων | Στοιχεία φυσικής | Σειρά ενός και πεντήκοντα ύπο μνηματιστών εις την Οκτατευχον καιτά των Βασιλειών | Προσφώνημα τη ευσεβέστατη... Αικατερίνη | Orientalis Ecclesiae responsio | Λόγοι εις την... Μεγάλην Τεσσαρακοστήν | Κυριακοδρόμιον | Elogio di Nice | Διάφοροι λόγοι | Ορθόδοξος Απόκρισις | Απόκρισις ορθοδόξου τινός προς τίνα αδελφόν ορθόδοξον | Ερμηνεία εις τα τέσσαρα...Ευαγγέλια | Θεοφυλάκτου Αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας ερμηνεία εις τα τέσσερα Ιερά Ευαγγέλια | De historia plantarum | De historia plantarum | De historia plantarum | De historia et causis plantarum | De suffructibus, herbisque ac frugibus | Περί Φυτών | Ηθικοί Χαρακτήρες | Les Caracteres | Ηθικοί Χαρακτήρες | Άπαντα | [Opera]... Graece et latine | Ταμείον Ορθοδοξίας | Ταμείον Ορθοδοξίας | Οpera… | Μέθοδος σύντομος διά να εύρίσκη καθένας με ευκολίαν... πόσα φλορίντζια κάμνουν | Θύρσις... / 'Ησιόδου…Έργα και Ημέραι | Ειδύλλια... μετά σχολίων | Ειδύλλια | Ειδύλλια... Idyllia | Ειδύλλια... Idyllia | Ειδύλλια... Idyllia | Ειδύλλια... Idyllia | Ειδύλλια... Επιγράμματα...Σχόλια τα εις αυτά | Βουκολικά | Κατηχητικόν τουτέστιν αι κατηχήσεις του | Κατηχητικόν του-τέσ-ιν αι κατηχήσεις του αγίου…… | Galeomyomachia | Το ψυχοσωτήριον Ψαλτήριον | Το ψυχοσωτήριον Ψαλτήριον | Το ψυχοσωτήριον Ψαλτήριον | Το ψυχοσωτήριον Ψαλτήριον | Το ψυχοσωτήριον Ψαλτήριον | Το ψυχοσωτήριον Ψαλτήριον | Το ψυχοσωτήριον Ψαλτήριον | Το ψυχοσωτήριον Ψαλτήριον | Ερμηνεία [sic] εις το Άσμα των Ασμάτων | Τα σωζόμενα ελληνιστί | Τα σωζόμενα εις χρήσιν των... Ελλήνων | Επιστολαί | Επιστολαί | Epistolae | TESTIMONIUM adversus er-senistas triplex Lucae Holstenii | TESTAMENTO della signora Rigo Marcoran | ΤΗΣ Κυριακής προσευχής... εξήγησις | Ζητήματα διάφορα θεολογικά | Ζητήματα διάφορα θεολογικά | Ζητήματα διάφορα θεολογικά | Ζητήματα διάφορα θεολογικά | Βιβλίον καλούμενον Πίστις | Βιβλίον καλούμενον Πίστις | Βιβλίον καλούμενον Πίστις | Βιβλίον καλούμενον Πίστις | Βιβλίον καλούμενον Πίστις | Βιβλιάριον καλούμενον Πίστις | Βιβλιάριονκαλούμενον Πίστις | TERMINAZIONE degl' illustrissimi | L' Andria et l' Eunucho | Διατριβή εις Θουκυδίδην | II TEMPIO della divina signora donna Geronima Colonna d' Aragona | II TEMPIO alia divina s. donna Giovanna d' Aragona | Del TEMPIO alia divina signora donna Giovanna d' Aragona | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ και Καλυψώ | ΤΕΧΝΗ του ζην ήτοι νουθεσία | Le Vade Mecum du Medecin | Aμίντας | In Digestum vetus lecturae | Com(m)entaria... in secunda(m) Digestinovi partem... cu(m) apostillis... postiemo | Delle Historie del mondo | Delle Istorie del mondo | Delle Historie del mondo | Delle Historie del mondo | Delle Historie del mondo | Delle Historie del mondo | Delle Historie del mondo | Delle Historie del mondo | Delle Historie del mondo | Del sito, et lodi della cilta di Napoli | Delle Antichita... di Roma | Delle Antichita... di Roma | Compendio di Roma Antica | Delle Antichita... di Roma | De Antiquitalibus urbisRomae. | Delle Antichita | L' Adone | Oratio pro solemni studiorum instauratione | Caesarea Legatio | Vera historia unionis | Κατά των καλβινικών κεφαλαίων | Ακολουθία του εν αγίοις...Διονυσίου | Ακολουθία του εν αγίοις...Διονυσίου | Ακολουθία | Ακολουθία του εν αγίοις...Διονυσίου | ακολουθία του έν αγίοις... Διονυσίου | ΣΥΝΤΟΜΟΣ ιερά ιστορία της Εκκλησίας της παλαιάς και νέας Διαθήκης | ΣΥΝΤΟΜΟΣ ερμηνεία | ΣΥΝΤΟΜΟΣ βιογραφία Αικατερίνης της Δευτέρας | ΣΥΝΤΑΓΜΑ τινών αναγκαίων Ακολουθιών | ΣΥΝΤΑΓΜΑ τινών αναγκαίων Ακολουθιών | ΣΥΝΤΑΓΜΑ τινών αναγκαίων Ακολουθιών | ΣΥΝΤΑΓΜΑ | ΣΥΝΟΨΙΣ των αναμεταξύ Ρωσσίας και Πόρτας... συνθηκών | ΣΥΝΟΨΙΣ νέα βιβλίου νομικού | ΣΥΝΟΨΙΣ 'ιερά | ΣΥΝΟΨΙΣ ιερά | ΣΥΝΟΨΙΣ ιερά | ΣΥΝΟΨΙΣ ιερά | ΣΥΝΟΨΙΣ ιερά | ΣΥΝΟΨΊΣ ιερά | ΣΥΝΟΨΙΣ μικρά | ΣΥΝΟΨΙΣ ιερά | ΣΥΝΟΨΙΣ ιερά | ΣΥΝΟΨΙΣ ιερά | ΣΥΝΟΨΙΣ ιερά | ΣΥΝΟΨΙΣ ιερά | ΣΥΝΟΨΙΣ ιερά | ΣΥΝΟΨΙΣ ιερά | ΣΥΝΟΨΙΣ ιερά | ΣΥΝΟΨΙΣ ιερά | ΣΥΝΟΨΙΣ ιερά | ΣΥΝΟΨΙΣ ιερά | ΣΥΝΟΨΙΣ μικρά | ΣΥΝΟΨΙΣ μικρά | ΣΥΝΟΨΙΣ ιερά | ΣΥΝΟΨΙΣ μικρά | ΣΥΝΟΨΙΣ ιερά | ΣΥΝΟΨΙΣ ιερά | ΣΥΝΟΨΙΣ ιερά | ΣΥΝΟΨΙΣ ιερά | ΣΥΝΟΨΙΣ μικρά | ΣΥΝΟΨΙΣ ιερά | ΣΥΝΟΨΙΣ μικρά | ΣΥΝΟΨΙΣ ιερά | ΣΥΝΟΨΙΣ μικρά | ΣΥΝΟΨΙΣ μικρά | ΣΥΝΟΨΙΣ μικρά | ΣΥΝΟΨΙΣ μικρά | ΣΥΝΟΨΙΣ μικρά | SΥNODUS Ierosolymitana | SYNODUS Bethlehemitica | Incausa permutationis | Στηλίτευσις κατά της μιαρας... Φαρμαζωνικής αίρέσεως | Ύμνοι... Hymni | Ύμνοι | Ύμνοι... Hymni | Αι επιστολαί | Επιστολάριον | Epistolae graecis cum antiquis | Epistolae graecis cum antiquis | ΣΥΝΑΞΙΣ των δοξαστικών και απολυτίκιων | ΣΥΝΑΞΙΣ κανόνων | Τα ευρισκόμενα | Κατά αιρέσεων | Τα Άπαντα... μετενεχθέντα εις... απλοελληνικήν | Τα Άπαντα | Τα Άπαντα | Τα Άπαντα | ΣΥΛΛΟΓΗ λέξεων | ΣΥΛΛΟΓΗ διαφόρων Aκολουθιών | Opus aureum calculationum, recensente Iohanne de Cipro | SUMMA capita eorum quae ad interpretationem | SUMMA capita eorum quae ad interpretationem | SUMMA capita eorum quae ad interpretationem | SUMMA capita eorum quae ad interpretationem | SUMMA capita eorum quae ad interpretationem | SUMMA capita eorum quae ad interpretationem | SUMMA capita eorum quae ad interpretatonem | SUMMA capita eorum quae adinterpretationem | SUMMA capita eorum quae adinterpretationem | Osservazione sulla necessity | Oratio pro solemni studiorum instauratione | Oratio habita in Gymnasio | Notizia della scoperta...di un ponte. | Memoria del... intorno ad un fenomeno della diffrazione dellaluce | Memoria del... delle leggi d' agitazione de fluidi | Elementi d' idrostatica | Dell' antico teatro di Padova. | De duabus formis archetypis aeneis | De duabis formis archetypis aeneis.. | Odeskae ymni | Oratio pro solemni studiorum instauratione | Oratio pro solemni studiorum instauratione | Oratio pro solemni studiorum instauratione | De jure canonico oratio | Οratio pro solemni studiorum instauratione | Ιστορική μυσταγωγία | STORIA Letteraria di Europa | La STORIA dell' anno | Διδασκαλίαι ιατρικο-πρακτικαί προς χρήσιν των στρατοπεδικών και χωρικών χειρούργων | Voyage | STEMMA varus laudum floribus ab amicis contextum | Περί μετουσιώσεως κατά Κορυδαλού | Ανδραγαθείαις του... Μιχαήλ Βοεβόδα | Ανδραγαθείαις του... Μιχαήλ Βοεβόδα | Ανδραγαθείαις του... Μιχαήλ Βοεβόδα | Ανδραγαθείαις του... Μιχαήλ Βοεβόδα | Ανδραγαθείαις του... Μιχαήλ Βοεβόδα | Ανδραγαθείαις του... Μιχαήλ Βοεβόδα | Ανδραγαθείαις του... Μιχαήλ Βοεβόδα | Ανδραγαθείαις του... Μιχαήλ Βοϊβόνδα | Ανδραγαθείαις του .. Μιχαήλ Βοεβόδα | Ανδραγαθείαις του... Μιχαήλ Βοεβόδα | Aνδραγαθείαις του... Μιχαήλ Βοεβόδα | STATUTI et constitutioni... della | STATUTI e regolamenti della...Gonfraternita Greca... di Trieste | STATUTI delli due Collegi Greciin Padova | STATUTA et privilegia... Universitatis. | STATUTA Almae Universitatis | Lo STATO presente di tutti ipaesi e popoli del mondo | Orthographia et flexus dictionum graecarum | STAMPA | STAMPA | STAMPA pupilo Barso | STAMPA per la citta di Corfu | STAMPA per la citta di Corfu | STAMPA per D. Angelo Ruffo | STAMPA | STAMPA Iraclioti | STAMPA Fratelli Focca | STAMPA Fratelli Focca | STAMPA Dottor Nicolo Pettretin | STAMPA di D. Nicolo Nicca | STAMPA delli villici della villa Sfachiotes | STAMPA | STAMPA delli Sigg. Priori | STAMPA della Veneranda scuoladi S. Nicolo e chiesa di San Giorgio de Greci. | STAMPA della Signora Diamante Bulgari | STAMPA della Nob. Sig. Co. Sofia Carburi | STAMPA della fedelissima cittadi Corfu | STAMPA: Della commissaria del Quond | STAMPA | STAMPA. D. Spiridion Corafa | STAMPA. D. Monsignor Tipaldo | STAMPA delli Speciali di Corfu | STAMPA | STAMPA | STAMPA | STAMPA | STAMPA | STAMPA. Al taglio | STAMPA | STAMPA | STAMPA | Προς τους Ρωμαίους της Ελλάδος | Reparator Encomiastes | Oratio prosolemni studiorum instauratione | Mamachiana | Dialoghi de morti | Dialoghide morti | Pars prima. SPECIMEN animad-versionum in Triodium | ΣΠΑΝΟΣ | ΣΠΑΝΟΣ | ΣΠΑΝΟΣ | ΣΠΑ-ΝΟΣ | ΣΠΑΝΟΣ | ΣΠΑΝΟΣ | ΣΠΑΝΟΣ | ΣΠΑΝΟΣ | La genealogie du Grand Turc | La genealogie du Grant Turc. | I commentari di... dell' origine de principi Turchi | Delle historie & origine de principi de Turchi | La genealogie du Grant Turc | De Turcken heymligkeyt...durch | La genealogie du Grant Turc | Advisi da uno Cristiano de Constantinopoli. | Relation veritable des cruantes faites dans le monastere du Mont Saint Athos | La genealogie du Grant Turq | ΣΩΖΟΜΕΝΟΣ Ιωάννης, βιβλιοθηκάριος Μαρκιανής | Narratione della guerradi Nicosia | ΣΩΖΟΜΕΝΟΣ Ιωάννης | Τα ΣΩΖΟΜΕΝΑ | Progloriosis triumphis | Enypnion sophiae panagrypnon | Gion Paphlagonius | Suidae Lexicon graece & latine | Εκλογαί του ΣΟΥΙΔΑ | Suidas nunc primum... latinitate donatus ... opera Aemilii Porti | Suidas cuius integram latinam interpretationem &.emendationem Aemilius Portus | Σουΐδα | Επιτομή Γραμματικής | Επιτομή Γραμματικής | Επιτομή Γραμματικής | Επιτομή Γραμματικής | Εισαγωγή Λογική, ήτοι Προδιοίκησις εις άπασαν την λογικήν μέθοδον του Αριστοτέλους | II trionfo ad immagine della... Caterina | Λόγοι περί της εκπορεύσεως του θείου Πνεύματος | La chiesa militante | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | Relazione istorica del martirio... de'... martiri | L'orto della sacra sposa | La misericordia impegnata. | La misericordia impegnata | La luce ascosa | Περί κατασκευής και χρήσεως...αστρολάβου | Vita Ia-cobi [=Ιάκωβος Βασιλικός] despotae | SOMMARIO di alcuni privileggi | Θησαυρός της Ρωμαίκης και της Φράγκικης γλώσσας | Σοφός Σολωμωνούν | Ad Vuirtembergensium Theologorum invectivam... cum Hieremia Patriarcha | Ad Vuirtembergensium Theologorum invecthram... cum Hieremia Patriarcha | Commentaria in... Juris Civilis partes | Miscellanea in quibus continents Responsio ad... D. Simonii | De Graecae Ecclesiae hodierno statu | De Graecae Ecclesiae hodierno statu | Collectanea de Cyrillo Lucario | Collectanea de Cyrillo Lucario | An account of the Greek Church | Λόγος εισαγωγικός | Λόγος εισαγωγικός περί της αρχής και προόδου της φυσικής ιστορίας | Collegium Graecum | Τέχνη Ρητορικής Φραγκίσκου ιερέως του Σκούφο [sic] Κρητός του εκ Κυδωνίας, φιλοσοφίας και ιεράς θεολογίας διδασκάλου = Arte di retorica di Francesco Scuffi Dottor Teologo | Λόγος πανηγυρικός εις το γενέθλιον του Προδρόμου | Περί των της συγγενείας βαθμών | Περί των της συγγενείας βαθμών | Περί τών της συγγενείας βαθμόν | Περί των της συγγενείας βαθμών | Orazione detta nel regressodi... Sebastian Morosini | Lettera del cittadino | ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ Σπυρίδων | Βιβλίον περιέχον λόγους | Orationecsplicata alia partenza dell'... Nicolo Balbi | Ad Adrianum sextum.. | Dissertatio philosophica | Γένος, ήθος, κίνδυνοι και κατορθώματα Πέτρου... αυτοκράτορος πάσης Ρωσσίας | Catalog! duo codicum... graecorum | Victor victus | Historico-Physico-Topo-graphica Valachiae | Empirica illustris. | SINCERA dichiaratione de' nobili di Scio | Υπόμνημα εις τας δέκα Κατηγορίας…Aριστοτέλους | In librum Aristotelis Περί των αισθητηρίων... Περί μνήμης | Histoire critique de lacreance & des coutumes... du Levant | La creancede l' Eglise Orientale...que Cyrille Lucar | Ηίstoriae Mauricii | S. Spiridionis... vitam... Simul Andream Marmoranum... supplet | Torindo | SERIES propositionum quas demonstrabit hoc anno | SERIES propositionum quaehoc anno | Πνευματική κιθάρα | SENTENTIE sive Apophthegmata septem sapientum | Observations du medecine | Medecine clinique | Medecine clinique | Introduction a l'etude | Othomanorum famiglia seu De Turcarum Imperio | In Plutarchi de Civili Institutione praefatio | De Turcarum origine. Vite-bergae | De rebus Turcicis... partima... descripti | AdIohannem filium De epistolari dicendigenere | Των μαθηματικών στοιχείων αι πραγματείαι | Των μαθηματικών στοιχείων αί πραγματείαι..., σπουδή | Συνταγμάτιον περί... μυστηρίων | Συνταγμάτιον περί... μυστηρίων | Εγχειρίδιον | Κατά των λεγόντων τους Ορθοδόξους κακώς | Fides Ecclesiae Orientalisseu | Fides Ecclesiae Orientalis seu | Dissertatiomedica in auguralis de lithogenesi | Oratio de pronunciatione literae thau examinans sententiam | Gratulatio | Lexicon | Lexicon | Lexicon | Lexicon | Lexicon | Lexicon | Lexicon | Lexicon | Lexicon | ΣΧΟΛΙΑ παλαιά των πάνυ δοκί-...εις την Ομήρου Ιλιάδα | ΣΧΟΛΕΙΟΝ των ντελικάτων εραστών | Dialogus de Via Salutis | Dialogus Περί της οδού της σωτηρίας των ανθρώπων | Via Salutis hominum | Libellus de quibusdam fidei articulis | Dialogus.Summam quandam christianae fidei...qui inscribitur Περί της οδού της σωτηρίας ανθρώπων | De synceritate christianae fidei Dialogus qui inscribitur Περί της οδού της σωτηρίας ανθρώπων | Σύνοψις ευχών εκ του Ψαλτήρος | Σύνοψις ευχών εκ του Ψαλτήρος | Homiliae de Sacramento Eucharistiae | Epistola apologetica pro Basilio Magno | Defensio quinque capitum | Defensio quinque capitum | Defensio quinque capitum | Defensio quinque capitum...quae in | De Simonia...encyclia epistola | De praedestinatione...Wratislaviae | Deprae destinatione | (SCHIOPPALALBA . Giovanni Battista), | Acta Orientalis Ecclesiae contra Lutherihaeresim | Comedie | De vera Atticorum pronunciatione. | Depeste commentarius | Διδασκαλία θεωρικοπρακτική περί των πυρετών | (SANTI Ios.), Viaggio istorico-naturale per una parte della Toscana | Historia universale... De Turchi | Historia universale... deTurchi | Historia universale... De Turchi | Historia universale... deTurchi | Dell' Historia universale...de Turchi | Dell' Historia universale | Πόνημα χρυσούν | Oratio inobitum | ΣΑΛΠΙΓΞ της αληθείας | Λόγος περί των προτροπών | Λόγος... Αικατερίνη Β' | Ο πνευματικός πατήρ | Inscriptiones Patavinae...Patavii | Urbis Patavinae Inscriptiones | Agri Patavini Jnscriptiones | Περί θεών και κόσμου | Περί θεών και κόσμου | Περί θεών και κόσμου | Εισαγωγή προς την ευλαβή ζωήν | Εισαγωγή προς την ευλαβή ζωήν | Specimen Orientalis Ecclesiae | Specimen Orientalis Ecclesiae | Αρχαιολογία συνοπτική των Ελλήνων | In hoc volumine... continentur... Annotationes | Προσκυνητάριον της... Μεγίστης Αγίας Λαύρας | Λιτή ναυτική | Λατίνων θρησκείας έλεγχοι | Συνήγορος των ψυχών | La virtu adorata | I tributi di riverenza | II ritratto del vero cittadino | Rettimo giubilante | Oratio de divi Thomae laudibus | Le glorie dell' illustriss | L'applaus ogiubilante nel... ingresso | Vita del B. Girolamo Miani | Poemata | Expositio brevis & di lucida in duas priores sect.Aphorism. Hippocratis | Nuovo metodo di applicare | Παλαιά ιστορία | Παλαιά ιστορία | Ode sapphica invictissimoviro Angelo Emo | Dissertazione epistolare | Παραγγέλματα δια την καλήν ανατροφήν των παίδων | Παλαιά ιστορία | Orazione funebre | Relazione dell' assedio di Corfu | Alexicacus: Spirit of salt | Alexicacus Spirit of salt | The excellency... of the true Spirit of salt | Carmina graeca...gratulatoria de reditu...Caroli II | Ανθογνωμία δια στίχων ρυθμικών | A discourse in the praise of antimonie | Παράκλησις ευλαβής και ψυχοφελέστατη εις τον τίμιον...Σταυρόν | Σύνοψις των θείων και ιερών της Εκκλησίας μυστηρίων | Σύνοψις των θείων και ιερών της Εκκλησίας μυστηρίων | Περί ηρώων, στρατηγών, φιλοσόφων, αγίων... της Κύπρου | Περί εξομολογήσεως | Περί εξομολογήσεως | Πανοπλία πνευματική... της...πίστεως | Εξήγησις εις την ωδήν της Θεοτόκου | Άσκησις πνευματική | Άσκησις πνευματική | Απόκρισις εις την επιστολήν Ιωάννου πρεσβυτέρου | ROCCA (abbedella), | Scholia in Aeschyli tragoedias | Ιστορία της Αμερικής | Στοιχειομαχία | Essai sur la nouvelle doctrine medicale de Brown | Imperatoris Iustiniani defensio adversus | Imperatoris Iustiniani defensio adversus | Mysteria patrum Iesuitarum. | Castigatio notarum Sylvestri Petrasanctae | RISTRETTO diario de' fatti seguiti nell' Arcipelago | RISTRETTO diario de' fatti seguiti nell' Arcipelago | RISTRETTO di lettera venuta dal Zante | de preparatif et expedition | RIME di diversi nobili huomini | Discorsi pronunciati nella Societa Patriotica | Ακολουθία του όσιου... Στυλιανού του Παφλαγόνος | Ακολουθία του όσιου...Στυλιανού του Παφλαγόνος | Glossarium τακτικόν μιξοβάρβαρον | Confutatio legis | Confutatio... per Demetriu(m) Cydoniu(m) | Libellus de moribusTurcarum | Contenta | Contenta... Contra sectam Mahumeticam | Confutatio legis | Confutatio Alcorani | Epistolae selectiores | Τάργα της πίστεως | Histoire de l' Eglise Grecque | Histoire de Festat present de l' Eglise Grecque | RHETORES in hoc volumine habentur hi: Aphthonii | Defensede la perpetuite de la foy contre lesealomnies. | De Zacynthi antiquitatibus | RELAZIONE dell' assedio levato... sotto Corfu | RELAZIONE dei successi dell' assedio | RELATIONE dell' acquisto importante dell' isola di S.Maura | RELATIONE dell' acquisto della fortezza di Santa Maura | RELAQAM diaria del sitio de Corfu | Oratorum Graecorum volumen octavum | REGOLE e leggi per il buon governo del Santo Monte di Pieta di Corfu | RECUEIL de pieces concernant l' inoculation de la petite verole | Memoria sulle febbri infiammatorie | Lettera al professoro And. Vacca | Discorso sull' attrazione universale del Newton | Iατρικαί παραινέσεις | Διδαχαί | Ιαματική χάρις | Ηθική περιήγησις Κύρου | Cecchina | Cecchina | Cecchina | Cecchina | Iuveniles ingenii lusus | RACCOLTA di varii poemi…. | RACCOLTA di preposizioni d' idrostatica | RACCOLTA di poesie nel occa-sione che veste l' abito religiose | RACCOLTA d' alcuni poetici componimenti | Primordia Corcyrae | Primordia Corcyrae | Cure sagre e letterarie | Addoctissimum... virum Alexium Summachum. | Flores epigrammatum ex optimis... | Assertiones ex universa theologia | Nova et tuta variolas...per trasplantationem methodus | La medicina difesa | Imperialis gentis Lascaris genealogia | Phaenomena stellarum...Interprete Georgio Trapezuntio | Mathematicae constructionis liber primus | Inerrantium stellarum significationes | Significat. Inerrantium stellarum | Inerrantium stellarum significationes | Inerrantium stellarum significationes | Inerrantium stellarum significationes | Inerrantium stellarum significationes | Inerrantium stellarum significationes | Inerrantium stellarum signιficationes | Inerrantium stellarum significationes, per Nicolaum Leonicum | Inerrantium stellarum significationes per Nicolaum Leonicum | Inerrantium stellarum significationes | Inerrantium stellarum significationes | Fructus-Gentiloquium | Cosmographie liber primus | Cosmographia | Monumentum Adulitanum Leo Allatius | Cosmographia... & Manuele Chrysolora interpretibus | Centum sententiae, interprete Georgio Trapezuntio | Omnia... opera | Almagestum | Monumentum Adulitanum Leo Allatius | Oratio prosolemni studiorum instauratione | Oratio prosolemni studiorum instauratione | Σύνταγμα ευσύνοπτον εις τας τεσσάρας μαθηματικάς επιστήμας | Σύνταγμα ευσύνοπτον εις τας τεσσάρας μαθηματικάς επιστήμας | Metaphrasis libri secundi Posteriorum Analyticorum Aristotelis | Introduction in philosophiae modos | Επίλυσις εις τους εξ της φιλοσοφίας τρόπους | Επίλυσις εις τους εξ φιλοσοφικούς τρόπους | Εγχειρίδιον κατά ... της Λογικής του Ευγενίου | Έρωτος αποτελέσματα | Έρωτος αποτελέσματα | Αληθής ευδαιμονία | Λϊκατερίναη Β' ήτοι ιστορία ... της έν τη όδοιπορίααυτής προς... Γραικούς | PROSPECTUS eorum quae hocanno tradentur a Simone Stratico | POSPECTUS eorum quae hocanno tradentur a Simone Stratico | PROSPECTUS eorum quae hocanno tradentur a Simone Stratico | PROSPECTUS eorum quae hocanno tradentur a Simone Stratico | PROSPECTUS eorum quae hocanno traduntur a Simone Stratico | PROSPECTUS eorum quae hocanno tradentur a Simone Stratico | PROSPECTUS eorum quae hocanno tradentur a Simone Stratico | PROSPECTUS eorum quae hocanno tradentur a Simone Stratico | PROSPECTUS eorum quae hocanno tradentur a Simone Stratico | PROSPECTUS eorum quae hoe anno publice tradet comes Angelus Decima | PROSPECTUS eorum quae Angelus | ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟΝ της αγίας πόλεως Ιερουσαλήμ | ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟΝ της άγιας πόλεως Ιερουσαλήμ | ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟΝ της αγίας πόλεως Ιερουσαλήμ | ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟΝ της άγιας πόλεως Ιερουσαλήμ | ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟΝ... Ιερουσαλήμ | ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟΝ της αγίας πόλεως Ιερουσαλήμ | PROSE e rime | Ο αιρετικός διδάσκαλος | ΠΡΟΟΙΜΙΑΚΟΣ | ΠΡΟΝΟΜΙΑ και χάριτες δοθέν τα παρά... Μαρίας Τερεζίας προς την... αποικίαν των... Γραικών | Έλεγχος κατά άθεων και δυσσεβών | Αύλος ποιμενικός | Αυλός ποιμενικός | Ανέκδοτα... Arcana historia | Ανέκδοτα seu Historia arcana | Ανέκδοτα | Παράφρασις εις την του Πτολεμαίου Τετράβιβλον | Παράφρασις εις την του Πτολεμαίου Τετράβιβλον | Εις την Πλάτωνος θεολογίαν | PROFESSIO orthodoxae fidei aborientalibus | PROFESSIO orthodoxae fidei aborientalibus | PROCLAMA del Magistrato | PROCLAMA del Magistrato | PROCLAMA degl' illustrissimi | PROCEDURE provisorie de Τribunali della Repubblica Settinsulare | PRIVILEGIA quibus Serenissima gens Palaeologorum | PRIVILEGI imperiali... a favoredella famiglia Angela Flavia Comnena | PRIVILEGGIA imperialia ad favorem familiae Angelae Flaviae Comnenae | Castigatio... qui... Andream EudaemonoIoannem... nuncupat | La PRESIDENZA all' university | PRECLARE dicta septem sapientum | La falsita svelata contra | ΠΡΑΚΤΙΚΗ των Λογαριασμών | ΠΡΑΚΤΙΚΗ | ΠΡΑΚΤΙΚΗ | ΠΡΑΚΤΙΚΑ | PRAESTANTIU Maceruditorumvirorum epistolae | PRAESTANTIU Maceruditorum virorum epistolae | II sole eclissato, overo genealogia dell'... famiglia | Catena Graecorum Patrum in Evangelium secundum Marcum | Interrogation's & responsiones | In omnes Sophoclis tragoedias προλεγόμενα | Οι έν τη ρητορική τέχνη κορυφαίοι, Αφθόνιος, Ερμογένης, Δ. Λογγίνος. Aphthonius... | Οι εν τη ρητορική τέχνη κορυφαίοι, Αφθόνιος, Ερμογένης, Δ. Λογγίνος. Aphthonius... | Commentaria in varia Xenophontis | Commentarii in Pindari | Response de... aux lettres | Response de... aux lettres...de Pierre Carpentier | Ad Petri Carpentarii... epistolam responsio | Pindaricum lexicum | Περί, της παλαιάς των Ελλήνων συμπεριφοράς | Oratiuncula de variarum linguarum necessaria cognitione | Oratione d' | Oratio de variarum linguarum | Oratio | Oratio de baccalaureatus laudibus habita a... | Libellus de linguae graecae pronuntiatione | Λεξικόν Ιωνικόν Ελληνορρωμαϊκόν | Λεξικόν Δωρικόν Ελληνορρωμαϊκόν | Υπέρ πλείστων... ευεργετημάτων... ύμνος τω... θεω | De nihili antiquitate | De nihili antiquitate | Davidis... Psalmi omnes | Omnes Davidis Psalmi ingraecum carmine | Breves notaein | ΠΟΡΤΟΛΑΝΟΣ | ΠΟΡΤΟΛΑΝΟΣ | ΠΟΡΤΟΛΑΝΟΣ | Βιβλίον ωραιώτατον ονομαζόμενον ΠΟΡΤΟΛΑΝΟΣ | Βιβλίον ωραιώτατον ονομαζόμενον ΠΟΡΤΟΛΑΝΟΣ | ΠΟΡΤΟΛΑΝΟ oλουνών τών λιμένων | ΠΟΡΤΟΛΑΝΟΣ | Λεξικον λατινικόν, ρωμαίκον και έλληνικόν | Γραμματική της Ρωμαϊκής γλώσσας | Formae Orandi christianae | Modo d' Orare christiana-mente | Opuscula eccellentiss | De rerum naturalium principiis | De rerum naturalium principiis | De rerum naturalium principiis | Disputa dello eccellentissimo filosofo... sopra quella fanciulla della Magna | De puella Germanica | De puella Germanica | De humana mente disputatio | De dolore | De conflagratione Agri Puteolani Simonis Portii | De conflagratione Agri Puteolani Simonis Portii Neapolitani epistola | Trattato De colon de gl'occhi | De coloribus oculorum | De celibatu | Se l' huomo diventa buono ο cattivo | An homo bonus vel malus volens fiat | Urbano VIII.... panegyrica | Urbano VIII. ... panegyris | Romae vaticinium | Nato Serenissimo Cosmo Medici | Gallicus Alcides Gregorii | Gallicus Alcides Gregorii | Gallicus Alcides de Rupella Perdomita | Fornix Laurentianae Basilicae extructus | Epithalamium | Effigies marmorea | Cynepithe comachia | Barberina Clio | Specchio ο vero compendio dell' antichita di Roma | Relationedella venuta | Gualterij Burlei | Gualterij Burlei | Tsagoge... ad Cathegorias Aristotelis | Ομηρικά ζητήματα | De quinque voci-bus | Letteredi XIII huomini illustri | Den rede welche der hochwiirdigste Erzbischof von Belgrad | II POPOLO libero di Corfu | Φωσφόρος | Ο ΠΟΝΕΤΙΚΟΣ δρόμος του Σωτήρος | Monumentum | Σφάλματα τα κατ' άγνοιαν | Το παρόν βιβλιάριον το περιέχον μερικούς στίχους | Γραμματική | Εκδίκησις δικαιότατη | Breve | Oratio pro solemni studiorum instauratione | De jure canonico oratio | Die heilige Posaume des Glaubens | Sacra tuba fidei | Χρησμός ήτοι Προφητεία..Αγαθαγγέλου | Προφητεία του.,.Αγαθαγγέλου | De Militia Romanorum | Ex libro sexto fragmentum De Militia Romana | De Romanorum Militia | Liber... De Militia Romanorum | POLIZZA d' incanto per la deliberatione unita degli dazi dipendenti dalla Camera Fiscal di Cefalonia | Predica funerale seconda... A Ferdinando II | Predica fatta nella parrochiale | Predicafatta nella parrocchiale di Goritia | Βίος Δημητρίου βασιλέως Μοσχοβίας | Βίος Δημητρίου βασιλέως Μοσχοβίας | Βίος Δημητρίου βασιλέως Μοσχοβίας | POESIE nel primo... ingresso | Catechismo dell' huomo libero. | POISSON de la Chabaussiere An-ge-Estienne-Xavier | O ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ διδασκόμενος | De Politica et imperatoria institutione | Moralia | Opera Moredia | Opuscula | Delia Civile institutione | Politicorum opus | Παιδαγωγός | Libellus De Fluviorum etmontium nominibus | Opuscoli Morali | Opuscoli Morali | Alcuni opuscoli | La seconda parte de gli...Morali | Seconda parte... Morali | Alcuni opusculeti | Alcuni opusculetti... Morali | Alcuni opusculetti delle cose Morali | Seconda parte de ie cose Morali di | Le cose Morali di | Alcuni opusculetti | Opuscula LXXXII | Ελληνικών, και, Ρωμαϊκών Παραλλήλων μετάφρασις | Le Vite di…tradotte..per | Historia naturalis | II PLETRO d' Apollo nella...laurea | Ορθόδοξος Διδασκαλία | Ορθόδοξος Διδασκαλία | Ορθόδοξος Διδασκαλία | Theages | De Bebuspub. sive de justo. | Απαντα... Omnia opera | Άπαντα | Historia di... delle vite de i...Pontefici | La historia di….delle vite de Poentefici…. | Ωδαί | Ωδαί | ΠΙΝΑΚΙΔΙΟΝ αριθμητικόν | PILPAI [=Bidai], Μυθολογικών ήθικοπολιτικον του | Epinicia Divae Catharinae | Poesie | To dhendro tis zois... tis...Liturghias. | I colasis anicti ombros istamatia tu christianu. | alithini sofia | Epigrammi tradotti dal latino e da francese | Λόγος εγκωμιαστικός εις δόξαν του εν αγίοις... Σπυρίδωνος | Epistolae | Micri sinopsis tis Christianikis Dhidhascalias | Dizionario grammatiche edialoghi per apprendere le lingue italiana | Dizionario grammatiche, e dialoghi per apprendere le lingue italiana | ΦΥΛΑΚΤΗΡΙΟΝ της ψυχής | Εκλογή αττικών ρημάτων, και ονομάτων | Divina in terris sapientia | Χρονικόν | In libros Aristotelis De partibus animalium...commentarius | Επιστολαί... Epistolae | Μυριόβιβλον ή ΒιβΙιοθήκη | Μυριόβιβλον ή ΒιβΙιοθήκη | Μυριόβιβλον ή ΒιβΙιοθήκη | Βιβλιοθήκη | Ποίημανέον πάνυ ωραίον περί στρατιωτικής πραγματείας | Veritatis redivivae militia | Veritatis redivivae militia | II trattato della prisca medicine | II trattato della medicinal inventione | II trattato de la peste | Specchio della vita humana | Opera nuova... ove si contiene quattro Dialogi composti per | Incomincia lo libro nominato verita de la Alchimia | Divo Francisco primo Gallorum Regi | Dialogo degli incantamenti e strigarie | Dialogo de le comete | De mirabilibus vitae humanae | De medica inventione | De calamitoso errore Avicennae unde communiu | ΦΙΛΟΘΕΟΣ ο Θεσσαλονίκης πατριάρχ. Κ Πόλεως,Ο Παλαμάς εκείνος | ΦΙΛΟΤΑΣ | De septemorbis spectaculis Leonis Allatii... notis | Chronicon Ecclesiae Graecae | Ghronicon Ecclesiae Graecae | De animalium proprietate,ex... editione Arsenii | Στίχοι ιαμβικοί περί ζώων ιδιότητος | Ωδή εις την... σύλληψιν της Θεοτόκου | Ωδή εις την... σύλληψιν της Θεοτόκου | Pro solemni studiorum instauratione | Θούριος | Ο στρατάρχης Κεβενχύλλερ η Εγκόλπιον στρατιωτικόν περιέχον...κανονισμούς | Φυσικής απάνθισμα | Νέα πολιτική διοίκησις των κατοίκων της Ρούμελης, της Μικράς Ασίας | Ύμνος πατριωτικός της Ελλάδος | Ο ηθικός τρίπους | Tractatus de anima | Ωδή τω εκλαμπροτάτω κόμητι Γρηγορίω Ποτεμκίνω | De mira facultatis medicae difficultate | De medicae facultatis praestantia | Ερμηνεία εις τα Ευαγγέλια | PETRI CCA a Sonnino Angelus,De potestate Apostolorum. | Saggi giovanili poetici di Elcino di Corcyra | Σταύρωσις | Calvinianus verbero | De rimedi una, et I'altra fortuna | Compendium Grammaticae Graecae | Compendium Grammaticae Graecae. | Compendium Grammaticae Graecae | Indicis in Homeri poemata | ΠΕΡΣΙΑΝΟΣ Μανολάκης | Ύμνος εγκωμιαστικός παρ' όλης της Γραικίας προς τον.,.Μποναπάρτε | La PERPETUITE de la foy de l' Eglise Catholique | La PERPETUITY de la foy de l' Eglise Catholique | La PERPETUITE de la foy de l' Eglise Catholique | Graeci theologi de Christo | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... του... όρους Σίνα | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιερά του... Όρους Σινά. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ιερά του…όρους Σινά... και... Ακολουθία της μεγαλομάρτυρος...Αικατερίνης | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ιερά του…όρους Σινά... και... Ακολουθία της μεγαλομάρτυρος...Αικατερίνης | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ του μοναστηρίου του Αγίου Νικολάου του επονομαζομένου του Γρηγορίου του εν Άθωνι | Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ της σεβάσμιας...μονής του Κύκκου | Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ της σεβάσμιας...μονής του Κύκκου | Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ της σεβάσμιας...μονής του Κύκκου | Αποφθέγματα, υποθήκαι και προγυμνάσματα | PER solenne ingresso... di... Simon Contarini. Rime di molti | PER signori Calogera. Al taglio | PER signori Calogera. Al laudo | PER monsignor arcivescovo di Corfu | PER li sindici della comunita di Prevesa | PER li nobb. sign. ...Pieri contro... Teotochi | PER li creditori Nicca | PER li confratelli della Chiesa, e Scuola B.V. Spiliotissa, e S. Biasio | PER la povera Diamante Scordilli. Contro il signor Appostolo Volo | PER la famiglia Bulgari, juspa-tronataria | PER la D.Chiara Lupina | PER il reverendo capitolo delli canonici della chiesa cattedrale di Corfu. | PER il rev. monsignor arcivescovo di Corfu | PER il signor sargente mggaior Demetrio Vonda | PER il sig. Spiridion Machiedo contro D. Nicoletta Coero | PER il sig. Attanasio Zagoritti per li di lui titoli | PER il povero villico Vassili Cerigoto contro... Spiridion Marmora | PER il nob. sign. Co: Gradenigo Macri, e nob. Anastasio Macri | PER il nob. sig. Spiridion Marmora contro Vassili Cerigoto | PER D. Stati Cirigachi | Τα ευρισκόμενα... Opera... e graeco inlatinum vertit | De podagra libellus incerti auctoris...in latinum versus a Marco Musuro | De podagra libellus incerti auctoris | ΠΕΝΘΟΣ θανάτου ζωής μάταιον,και προς Θεόν επιστροφή | ΠΕΝΘΟΣ θανάτου, ζωής μάταιον,και προς Θ[εόν] επιστροφή | ΠΕΝΘΟΣ θανάτου, ζωής μάταιον,και προς Θεόν επιστροφή | ΠΕΝΘΟΣ θανάτου, ζωής μάταιον,και προς Θ[εο]ν επιστροφή | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ..., | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ | ΠΕΝΤΠΚΟΣΤΑΡίυΝ | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ | Συζήτησις pia De... Spiritus Sancti a Patre et Filio processione | Enchiridion graeco-latinum hymnorum | Concordia Orthodoxum Patrum | Περί της αρχής του Πάπα.../Γεωργίου Κορεσσίου... Διάλεξις.../Νείλου... Θεσσαλονίκης Βιβλία δύο.../...Βαρλαάμ Περί της του Πάπα αρχής.../Γαβριήλ...Σεβήρου…Έκθεσις | Ορθόδοξος Διδασκαλία | Υπέρ της χριστιανών ευσέβειας προς Ιουδαίους απολογία | Epistola... ad Ianum Dousan | Διάλογος | Της Ελλάδος περιήγησις | Της Ελλάδος περιήγησις | ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ | Συναγωγή των θεοφθόγγων ρημάτων και διδασκαλιών των... Πατέρων | Afflatus coelestis ad capescendas scientias | Εγκυκλοπαίδεια. Φιλολογική | Εγκυκλοπαίδεια Φιλολογική | Εγκυκλοπαίδεια Φιλολογική | Εγκυκλοπαίδεια Φιλολογική | Εγκυκλοπαίδεια Φιλολογική | Εγκυκλοπαίδεια Φιλολογική | Εγκυκλοπαίδεια Φιλολογική | ΠΑΤΕΝΤΑ περί του Καμπίου | Εξομολογητάριον | Decretum Synodale super Calvinianis | Εξομολογιτάριον | Εγχειρίδιον μεθοδικόν | ΠΑΡΑΦΡΑΣΙΣ των εσπερινών στιχηρών | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ | Προσκυνητάριον του Μεγάλου Σπηλαίου | Μεγαλινάριον των δεσποτικών εορτών | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΝ | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | ΠΑΡΑΚΛΗ | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | Χειραγωγία εις την Ελλάδα, ή Γραμματική νέα | Διδασκαλία ήγουν ερμηνεία της πολεμικής τάξεως και τέχνης | Πρόχειρος και ευπόριστος διδάσκαλος... της Γερμανικής γλώσσης | Πρόχειρος και ευπόριστος διδάσκαλος...της Γερμανικής γλώσσης | Πρόχειρος και ευπόριστος διδάσκαλος... της Γερμανικής γλώσσης | Οικιακός, και πρόχειρος διδάσκαλος, των αρχαρίων της ελληνικής γλώσσης | Το Μέγα Αλφαβητάριον | Το Μέγα Αλφαβητάριον | Το Μέγα Αλφαβητάριον | Λεξικόν Ρωμαϊκογερμανικόν | Είσοδος ραδία εις την Γερμανικήν γλώσσαν | Αλφαβητάριον μικρόν | Αλφαβητάριον μικρόν | Αλφαβητάριον Γερμανικόν | Le vendette della gratitudine. | Praenotationes Mystagogicae | Historia Gymnasii Patavini. | Quinti Sectani Pamphilinepotis Epistolae sex | Concordia graecae et latinae Ecclesiae | Adversus haereticam epistolam Ioannis Hokstoni responsio | Ad titulum XXIX libri I Decretalium...proponet | Trattato di Misser | Ritratto... di un huomocon tre faccie | Risposta de Sultan SelimImperator di Turchi a tutti i sonetti alui fatti | Bapresentazione di tutto il mondo con la diversita degli animaliin forma di un brazzo | Epistola di... a Sultan Selim Imperator de Turchi in formadi una predica | Βίος Παναγίας | Βίος του άγιου Νικολάου | Κανών παρακλητικός εις την υπεραγίαν Θεοτόκον | Dell' artificio della dispute veneziana. | Del[sic?] artificio della perorazione veneta | Ακολουθία της υπεραγίας...Θεοτόκου...της Μυρτιδιότισσας | Ακολουθία της υπεραγίας | ΠΑΝ ΕΥΣΠΛΑΓΧΝΙΚΩΤΑΤΗ Κυρία | ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΝ ποίημα | L'amorosa fede | Στίχοι εις την στολήν την ελληνικήν... μέτρω ίαμβικω | Πανηγυρισμός των Ρωσικών νικών επί των Οθωμανών | Ωδή τω εκλαμπροτάτω Κόμητι Νικήτα. | Ώδή τω έκλαμπροτάτω Κόμητι Γρηγορίω... Ορλόβ | Ωδή τω εκλαμπροτάτω Κόμητι Αλεξίω…Ορλώβ | Ωδή τω εξοχωτάτω Συμεώνι Ναριόκην | Eργασίαι του αυτοκρατορικού Κολλεγίου της Aγίας Πετρουπόλεως | Διήγησις της εκστρατείας των Oθωμανών εις Κριμαίαν | Rerum ForoIuliensium | PALLADIUS | lacrymae sive parentales feriae in obitum | Propugnator angelicus | Λόγοι αποδεικτικοί δύο | Oμιλίαι | In Theodorum fratrem | Disputatio philosophica et theologica...coram Emmanuele II Paleologo | Epistola | Defensio verae sententiae de magistratu | Turris sapientium. Oratio | Μιχαήλ Παλαιολόγος | νικος Παλαιολόγος | Νέα Παιδαγωγία | Των Μεταμορφώσεων... βιβλία | Των Μεταμορφώσεων... βιβλία | Των Μεταμορφώσεων... βιβλία | Epistola | Quae in hocvolumine continentur | Περί καισάρων των Κονσταντινουπολαιων | ORTHUS Zacharia | ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ομολογία της καθολικής και αποστολικής Ανατολικής Εκκλησίας | ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ομολογία της καθολικής και αποστολικής Ανατολικής Εκκλησίας | ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ομολογία της καθολικής και αποστολικής Ανατολικής Εκκλησίας | ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ομολογία της καθολικής και αποστολικής Εκκλησίας της Ανατολικής. Orthodoxa Confessio | ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ομολογία της πίστεως της καθολικής και αποστολικής Εκκλησίας της Ανατολικής... /Εισαγωγική εκθεσις περί των... αρετών | ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ομολογία της καθολικής και αποστολικής Εκκλησίας της Ανατολικής | ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ομολογία της καθολικής και αποστολικής Εκκλησίας της Ανατολικής | ORTHODOXE homologia | ORTHODOXA confessio Catholicae atque Apostolicae Ecclesiae Orientalis. | The ORTHODOX confession of the Catholic | Ιουστινιάνα | ΟΡΦΕΥΣ και Ευριδίκη | ΟΡΦΕΥΣ, Αργοναυτικά | Storia del signor Costanzo | Histoire de Μ. Constance | Histoire de M. Constance | Histoire de M. Constance ^Κωνσταν-τίνος Γεράκης | Contra Celsum libri octo. | ORDO recitandi divinum officium | ORDINIS Medici Ienensis | Dominica πολύγλωττος | Αλιευτικών βιβλία | Στρατηγικός... Strategicus | De optimo imperatore | De optimo imperatore | De optimo imperatore | De optimo imperatore | De optimo imperatore | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΩΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΙΚΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΟΙΚΟΙ κατ' αλφάβητον εις την παναγίαν Τριάδα | La NUOVA porpora della Rosa Ruzini | NUOVA e vera relatione...con lapresa di S. Maura | NOVUM Dictionarium tetraglotton... & Graecae | NOTIZIE e regole appartenenti all' erezione...di Corfu | ΝΟΤΙΖΙΑ capitata per espresso del Zante | Βιβλίον ψυχωφελέστατον περί της συνεχούς Μεταλήψεως | Εγχειρίδιον | Τόμος Καταλλαγής | Τόμος Χαράς | Τόμος Αγάπης | Ιστορία περί των εν Ιεροσολύμοις πατριαρχευσάντων | Εγχειρίδιον κατά Ιωάννου του Καρυοφύλλη | Συνταγμάτιον... Μετά των Εγχειριδίων... Γαβριήλ [Σεβήρου | Συνταγμάτων ,.. Μετά των Εγχειριδίων | Συνταγμάτιον.,.Μετά τ(ων)Εγχειριδίων... Γαβριήλ Σεβήρου | Περί ιερωσύνης λόγος | Ομιλίαι ολίγαι εκ των πολλών ευρεθείσαι | Ιστορία και περιγραφή της Αγίας Γής και της…Ιερουσαλήμ | Εγχειρίδιον...περί της κατ' εξοχήν υπεροχής της... πόλεως Ιερουσαλήμ | Εγχειρίδιον περι της κατ' εξοχήν υπεροχής της …πόλεως Ιερουσαλήμ… | Εισαγωγή εις τα γεωγραφικά και σφαιρικά | Εισαγωγή εις τα γεωγραφικά και σφαιρικά | Διδασκαλία ωφέλιμος περι μετανοίας | Αντίρρησις εις τα όσα κακώς... λέγονται εις το Προσκυνητάριον του...Σίνα | NONNULLA Privilegia | Oratio pro solemni instauratione artium habita | Oratio solemn | Per la Serenissima Republica di Venezia | Tributi di Pindo... | Dialogue de ... avec Vanni Efendi | Eρμηνεία περί του πώς πρέπει να θεραπεύεται το γαλλικών πάθος | Dissertatio inauguralis physiologico-medica | Antylli veteris chirurgi τα λείψανα | Λόγοι, ψυχωφελείς | Θεοτοκάριον Νέον | Φιλοκαλία των ιερών νηπτικών | Νέον Μαρτυρολόγιον | Επιτομή εκ των προφητανακτοδαβιτικών Ψαλμών | Εις δόξαν Πατρός | Εις δόξαν Πατρός | Γυμνάσματα πνευματικά | Βιβλίον ψυχωφελέστατον περιέχον διδασκαλίαν προς τόν πνευματικόν. ..Ηύξήνθη | Βιβλίον ψυχωφελέστατον καλούμενον Αόρατος πόλεμος | Βιβλίον ψυχωφελέστατον | Ερμηνεία εις τα τετράστιχα...Γρηγορίου του Ναζιανζηνού | Σειρά των Πατέρων εις τόν…Ιώβ | Hypodigma | Anacephalaeosis | ΝΕΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ | ΝΕΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ | ΝΕΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ | ΝΕΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ | ΝΕΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ | ΝΕΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ | ΝΕΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ | ΝΕΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ | ΝΕΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ | ΝΕΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ | ΝΕΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ | ΝΕΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ | ΝΕΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ | ΝΕΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ | ΝΕΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ | ΝΕΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ | ΝΕΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ | ΝΕΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ | ΝΕΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ | ΝΕΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ | ΝΕΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ | ΝΕΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ | ΝΕΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ | ΝΕΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ | ΝΕΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ | ΝΕΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ | Λόγος του ιερωτάτου | Γραμματικής εισαγωγή | Η θεία και ιερά Ακολουθία των όσιων...Βαρνάβα και Σωφρονίου | Η θεία και ιερά Ακολουθία των όσιων...Βαρνάβα και Σωφρονίου | Συλλογή πάντων των ιερών...κανόνων...των Συνόδων | Η Γραμματική του...Νεοφύτου εκείνου | Εκλογή του Ψαλτηρίου | Εκλογή του Ψαλτηρίου | Εκλογή του Ψαλτηρίου | Τυπική συν θεω διάταξις και λόγοι εις την Εξαήμερον | Του πάνυ | Προς τά προσκομισθείσας θέσεις | Επιτομή της ιεροκοσμικής ιστορίας | Επιτομή της ιεροκοσμικής ιστορίας | Επιτομή της ιεροκοσμικής ιστορίας | Επιτομή της ιεροκοσμικής ιστορίας | Επιτομή της ιεροκοσμικής ιστορίας | De artibus quibus missionariilatini | De primatu Papae | Επιστολών βιβλία Δ' | ΝΕΑ Sinopsis tis Christianikis Didhascalias. | H θεία λειτουργία μετά εξηγήσεων | Lettera d'onehierico | ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΟΝ | ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΟΝ | ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΟΝ | ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΟΝ | ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΟΝ | Ηθική φιλοσοφία | Uso de' Logaritmi | Fabrica etusus instrument | Ιερά Κατήχησις | νέοθεν.,.εγραψεν επαίνον Ουρβανού…Quas nouiter...carmine panxit | Carme [γρ. Carmen] in Platonem | Carmen Platonis operibus | Carmen Platonis operibus | Carmen | Raccolta d' applausi per la...laurea | Τα καθ' Ηρώ και Λέανδρον | Τα καθ' 'Ηρώ και Λέανδρον | Poema de Herone & Leandro | Ποιημάτιον τα καθ' Ηρώ [sic]...Λέανδρον / Ορφεύς, Αργοναυτικά... Ύμνοι | Ποιημάτιον τα καθ' Ηρώ και Λέανδρον / Όρφεύς, Αργοναυτικά... Ύμνοι | Ποιημάτιον τα καθ' Ηρώ και....Λέανδρον | Ποιημάτων τα καθ' Ηρώ και Λέανδρον | Αντιδοτάριον περί των ιοβόλων δηγμάτων | De raptu Helenae | To καθ' Ελένην και Αλέξανδρον. | tum in Orphei...de lapidibus | Περί σχεδών, ήτοι Γραμματική | Gramaticae artis graecae methodus | Λειτουργικόν | Λειτουργικόν | Βίος του άγιου...Νικολάου | Oratio de laudibus linguae graecae. | Ragionamento secondo | Corsi di penna...sopra l' isola di Ceffalonia | MONUMENTA pietatis literaria | Ευβιένα | Έρευνα περί προόδου και πτώσεως των Ρωμαίων | Epytoma...in Almagestum Ptolemaei | Βοσπορομαχία | Βοσπορομαχία | I fatti e le prodezze di Manoli Blessi | II Tartuffo | Mixten-comiasticon pro...laurea | Θεωρία της γεωγραφίας | Σημειώσεις φυσιολογικαί | Πραγματεία περί παίδων αγωγής | Παραλλαγή του Προς Νικοκλέα λόγου | Απολογία | De adventu Sancti Spiritus | Legum praesidium...Oratio...a..., Curzulensi... nationis Dalmatae | ΜΙΚΡΩΝ διαταγμάτων μοναχών | Η ΜΙΚΡΑ Στιχολογία | Η ΜΙΚΡΑ Στιχολογία | Η ΜΙΚΡΑ Στιχολογία | Η ΜΙΚΡΑ Στιχολογία | Η ΜΙΚΡΑ Στιχολογία | Η ΜΙΚΡΑ Στιχολογία | ΜΙΚΡΑ Στιχολογία | Διαιτητική | Νύκτα και ήμερα Ρωσσίας | Γραμματική της ρωσσικής διαλέκτου | Σύμβολον χρυσού κράτους | Περιηγηματικόν πυκτάτιον | Monumentum pietatis | Βασιλικόν θέατρον | Sol alter | Glossarium Graecobarbarum | Glossarium Graecobarbarum...Lugduni Batavorum | Εισαγωγή μαθηματική | Αριθμητική εις χρήσιν των ελληνικών σχολείων, μεταφρασθείσα | Ακολουθία του όσιου...Γερασίμου | Ακολουθία του οσίου...Γερασίμου | του όσιου...Γερασίμου | Ακολουθία του οσίου...Γερασίμου | Ακολουθία του οσίου...Γερασίμου | Ακολουθία του όσιου…Ιερασίμου | nes linguae arabicae | Convivium decern virginum | ΜΕΘΟΔΙΟΣ | Ζηνοβία. | Τραγωδίαι | Ο Θεμιστοκλής | Ο Δημοφόντης | Ο Αχιλλεύς εν Σκίρω | Ο ΜΕΤΑΝΟΩΝ διδασκόμενος | II MERITO, la scienza e la gloria | Νέα εγκυκοπαιδία της αποστολής της Κύπρου | Oratio pro solemni studiorum instauratione | Oratio habita Patavii ad instauranda artiumstudia | ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ | ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ πρόχεφον τοΰ έ-τους 1800 | ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ τοΰ Ιτους ΑΩ' | ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ | ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ των Ευαγγελίων | ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ πρόχειρον | Le glorie cadute dell' antichissima... Famiglia Comnena | Pallas rediviva | Oratio de medicinae dignitate | Πέτρα σκανδάλου | Πέτρα σκανδάλου | Πέτρα του σκανδάλου | Πέτρα σκανδάλου | Πέτρα σκανδάλου | Πέτρα σκανδάλου | Πέτρα σκανδάλου | Πέτρα σκανδάλου | Due prediche sacre e quattro orazioni. | Διδαχαί εις την..Μεγάλην Τεσσαρακοστήν | Διδαχαί εις την..Μεγάλην Τεσσαρακοστήν | Διδαχαί εις την..Μεγάλην Τεσσαρακοστήν | Διδαχαί εις την..Μεγάλην Τεσσαρακοστήν | Διδαχαί εις την..Μεγάλην Τεσσαρακοστήν | Διδαχαί εις την..Μεγάλην Τεσσαρακοστήν | Διδαχαί εις την..Μεγάλην Τεσσαρακοστήν | Διδαχαί εις την..Μεγάλην Τεσσαρακοστήν | Διδαχαί εις την..Μεγάλην Τεσσαρακοστήν | Διδαχαί εις την..Μεγάλην Τεσσαρακοστήν | Διδαχαί εις την..Μεγάλην Τεσσαρακοστήν | Διδαχαί εις την..Μεγάλην Τεσσαρακοστήν | Διδαχαί εις την..Μεγάλην Τεσσαρακοστήν | ΜΗΝΑΙΟΝ του Δεκεμβρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Δεκεμβρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Δεκεμβρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Δεκεμβρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Δεκεμβρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Δεκεμβρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Δεκεμβρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Δεκεμβρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Δεκεμβρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Δεκεμβρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Δεκεμβρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Δεκεμβρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Δεκεμβρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Δεκεμβρίου | ΜΗΝ Δεκέμβριος | Βιβλίον του Δεκεμβρίου | ΜΗΝ Δεκέμβριος | Βιβλίον του Δεκεμβρίου | Βιβλίον του Δεκεμβρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ Δεκεμβρίου | Βιβλίον του Δεκεμβρίου | Βιβλίον του Δεκεμβρίου | Βιβλίον του Δεκεμβρίου | Βιβλίον του Δεκεμβρίου | Βιβλίον του Δεκεμβρίου | Βιβλίον του Δεκεμβρίου | Βιβλίον του Δεκεμβρίου | Βιβλίον του Δεκεμβρίου | Βιβλίον του Δεκεμβρίου | Βιβλίον του Δεκεμβρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ Δεκεμβρίου | ΜΗΝ ο Δεκέμβριος | ΜΗΝΑΙΟΝ τοϋ Δεκεμβρίου | ΜΗΝ ο Δεκέμβριος | ΜΗΝ ο Δεκέμβριος | Βιβλίον του Δεκεμβρίου | Δεκέμβριος | ΜΗΝ Δεκέμβριος | ΜΗΝ Δεκεμβρίου | Δεκέμβριος | ΜΗΝΑΙΟΝ του Νοεμβρίου... | ΜΗΝΑΙΟΝ του Νοεμβρίου... | ΜΗΝΑΙΟΝ του Νοεμβρίου... | ΜΗΝΑΙΟΝ του Νοεμβρίου... | ΜΗΝΑΙΟΝ του Νοεμβρίου... | ΜΗΝΑΙΟΝ του Νοεμβρίου... | ΜΗΝΑΙΟΝ του Νοεμβρίου... | ΜΗΝΑΙΟΝ του Νοεμβρίου... | ΜΗΝΑΙΟΝ τοϋ Νοεμβρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ τοΰ Νοεμβρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ τοϋ Νοεμβρίου | ΜΗΝ Νοέμβριος | Βιβλίον του Νοεμβρίου | ΜΗΝ Νοέμβριος | Βιβλίον του Νοεμβρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ Νοεμβρίου | Βιβλίον του Νοεμβρίου | Βιβλίον του Νοεμβρίου | Βιβλίον του Νοεμβρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ Νοεμβρίου | Βιβλίον του Νοεμβρίου | Βιβλίον του Νοεμβρίου | Βιβλίον του Νοεμβρίου | ΜΗΝ Νοέμβριος | ΜΗΝ Νοέμβριος | ΜΗΝ Νοέμβριος | Βιβλίον του Νοεμβρίου | ΜΗΝ Νοέμβριος | Νοέμβριος | ΜΗΝ Νοέμβριος | Νοέμβριος | ΜΗΝΑΙΟΝ Οκτωβρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ Οκτωβρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ Οκτωβρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ Οκτωβρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ Οκτωβρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ Οκτωβρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ Οκτωβρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ Οκτωβρίου | ΜΗΝ Οκτώβριος | ΜΗΝΑΙΟΝ Οκτωβρίου | ΜΗΝ Οκτώβριος | Βιβλίον του Οκτωβρίου | ΜΗΝ Οκτώβριος | ΜΗΝ Οκτώβριος | Βιβλίον του Οκτωβρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ Οκτωβρίου | Βιβλίον του Οκτωβρίου | Βιβλίον του Οκτωβρίου | Βιβλίον του Οκτωβρίου | Βιβλίον του Οκτωβρίου | Βιβλίον του Οκτωβρίου | Βιβλίον του Οκτωβρίου | Βιβλίον του Οκτωβρίου | ΜΗΝ Οκτώβριος | ΜΗΝ Οκτώβριος | ΜΗΝ Οκτώβριος | ΜΗΝ Οκτώβρίος | Βιβλίον του Οκτωβρίου | Βιβλίον του Οκτωβρίου | Οκτώβριος | ΜΗΝ Οκτώβριος | Οκτώβριος | ΜΗΝΑΙΟΝ του Σεπτεμβρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Σεπτεμβρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Σεπτεμβρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Σεπτεμβρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Σεπτεμβρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Σεπτεμβρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Σεπτεμβρίου | ΜΗΝ Σεπτέμβριος | ΜΗΝΑΙΟΝ του Σεπτεμβρίου | ΜΗΝ Σεπτέμβριος | Βιβλίον του Σεπτεμβρίου | ΜΗΝ Σεπτέμβριος | Βιβλίον του Σεπτεμβρίου | Βιβλίον του Σεπτεμβρίου | Βιβλίον του Σεπτεμβρίου | Βιβλίον του Σεπτεμβρίου | Βιβλίον του Σεπτεμβρίου | Βιβλίον τοΰ Σεπτεμβρίου | Βιβλίον του Σεπτεμβρίου | Βιβλίον του Σεπτεμβρίου | Βιβλίον του Σεπτεμβρίου | Βιβλίον του Σεπτεμβρίου | ΜΗΝ Σεπτέμβριος | ΜΗΝ Σεπτέμβριος | ΜΗΝ Σεπτέμβριος | Βιβλίον του Σεπτεμβρίου | Βιβλίον του Σεπτεμβρίου | ΜΗΝ Σεπτέμβριος | Σεπτέμβριος | ΜΗΝ Σεπτέμβριος | Σεπτέμβριος | ΜΗΝΑΙΟΝ Αυγούστου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Αυγούστου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Αυγούστου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Αυγούστου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Αυγούστου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Αυγούστου | ΜΗΝΑΙΟΝ Αυγούστου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Αυγούστου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Αυγούστου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Αυγούστου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Αυγούστου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Αυγούστου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Αυγούστου | ΜΗΝΑΙΟΝ Αυγούστου | ΜΗΝ Αύγουστος | ΜΗΝ Αύγουστος | ΜΗΝΑΙΟΝ Αυγούστου | Βιβλίον του Αυγούστου | ΜΗΝ Αύγουστος | ΜΗΝΑΙΟΝ Αυγούστου | Βιβλίον του Αυγούστου | Βιβλίον του Αυγούστου | Βιβλίον του Αυγούστου | Βιβλίον του Αυγούστου | ΜΗΝΑΙΟΝ Αυγούστου | Βιβλίον του Αύγουστου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Αυγούστου | Βιβλίον του Αυγούστου | Βιβλίον του Αυγούστου | ΜΗΝ Αύγουστος | Βιβλίον του Αύγουστος | Βιβλίον του Αυγούστου | Βιβλίον του Αυγούστου | Βιβλίον περιέχον...τας...ακολουθίας τω Αυγούστω | Στιχηρά ψαλλόμενα ΜΗΝΙ Αύγούστω | ΜΗΝΑΙΟΝ του Ιουλίου | ΜΗΝΑΙΟΝ Ιουλίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Ιουλίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Ιουλίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Ιούλιος | ΜΗΝΑΙΟΝ Ιουλίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Ιουλίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Ιουλίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Ιούλιου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Ιουλίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Ιουλίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Ιουλίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Ιουλίου | ΜΗΝΑΙΟΝ Ιουλίου | ΜΗΝ Ιούλιος | Βιβλίον του Ιουλίου | ΜΗΝ Ιούλιος | Βιβλίον του Ιουλίου | Βιβλίον του Ιουλίου | Βιβλίον του Ιουλίου | Βιβλίον του Ιουλίου | Βιβλίον του Ιουλίου | Βιβλίον του Ιουλίου | Βιβλίον του Ιουλίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Ιουλίου | Βιβλίον του Ιουλίου | ΜΗΝ Ιούλιος | Βιβλίον του Ιούλιος | Βιβλίον του Ιουλίου | Βιβλίον του Ιουλίου | Βιβλίον περιέχον...τας...ακολουθίας τω Ιουλίο | Στιχηρά ψαλλόμενα ΜΗΝΙ Ιουλίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Ιουνίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Ιουνίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Ιουνίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Ιουνίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Ιουνίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Ιουνίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Ιουνίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Ιουνίου | ΜΗΝ Ιούνιος | ΜΗΝΑΙΟΝ του Ιουνίου | ΜΗΝ Ιούνιος | Βιβλίον του Ιουνίου | ΜΗΝ Ιούνιος | Βιβλίον του Ιουνίου | Βιβλίον του Ιουνίου | Βιβλίον του Ιουνίου | ΜΗΝΑΙΟΝ Ιουνίου. Βενετία | Βιβλίον του Ιουνίου | Βιβλίον του Ιούνιος | Βιβλίον του Ιουνίου | ΜΗΝΑΙΟΝ Ιουνίου | Βιβλίον του Ιούνιος | ΜΗΝ Ιούνιος | ΜΗΝ Ιούνιος | ΜΗΝ Ιούνιος | Βιβλίον του Ιούνιος | Βιβλίον του Ιουνίου | Βιβλίον του Ιουνίου | Aι ανίκουσαι ακολουθίαι τω Ιουνίω. | Στιχηρά ψαλλόμενα ΜΗΝΙ Ιουνίου | Στιχηρά ψαλλόμενα ΜΗΝΙ Ιουνίω | ΜΗΝΑΙΟΝ του Μάιος | ΜΗΝΑΙΟΝ του Μαΐου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Μαΐου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Μαΐου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Μαΐου | ΜΗΝΑΙΟΝ Μαΐου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Μαΐου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Μαΐου | ΜΗΝΑΙΟΝ τοΰ Μαΐου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Μαΐου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Μαΐου... | ΜΗΝ Μάιος | Βιβλίον του Μαΐου | ΜΗΝ Μάιος | Βιβλίον του Μαΐου | Βιβλίον του Μαΐου | Βιβλίον του Μαΐου | Βιβλίον του Μαΐου | Βιβλίον του Μαΐου | Βιβλίον του Μαΐου | Βιβλίον του Μαΐου | Βιβλίον του Μαΐου | Βιβλίον του Μαΐου | ΜΗΝ Μάιος | ΜΗΝΑΙΟΝ Μαίου | Βιβλίον του Μαΐου | Βιβλίον του Μαΐου | Βιβλίον του Μαΐου | Βιβλίον του Μαΐου | Στιχηρά ψαλλόμενα ΜΗΝΙ Μαίω | ΜΗΝΑΙΟΝ του Απριλλίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Απριλλίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Απριλλίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Απριλλίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Απριλλίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Απριλλίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Απριλλίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Απριλλίου | ΜΗΝ Απρίλλιος | ΜΗΝΑΙΟΝ του Απριλίου | ΜΗΝ Απρίλλιος | ΜΗΝΑΙΟΝ του Απριλλίον | ΜΗΝ Απρίλλιος | Βιβλίον του Απριλλίου | ΜΗΝ Απρίλλιος | ΜΗΝ Απρίλλιος | Βιβλίον του Απριλλίου | Βιβλίον του Απριλλίου | Βιβλίον του Απριλλίου | Βιβλίον του Απριλλίου | Βιβλίον του Απριλλίου | Βιβλίον του Απριλλίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Απριλλίον | ΜΗΝΑΙΟΝ Απριλίου | Βιβλίον του Απριλλίου | Βιβλίον του Απριλλίου | ΜΗΝΑΙΟΝ Απριλίου | ΜΗΝ Απρίλιος | Βιβλίον του Απριλλίου | ΜΗΝ Απρίλιος | Βιβλίον του Απριλλίου | Βιβλίον του Απριλλίου | Βιβλίον του Απριλλίου | Στιχηρά ψαλλόμενα ΜΗΝΙ Απριλλίω | ΜΗΝΑΙΟΝ Μαρτίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Μαρτίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Μαρτίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Μαρτίου | ΜΗΝΑΙΟΝ Μαρτίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Μαρτίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Μαρτίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Μαρτίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Μαρτίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Μαρτίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Μαρτίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Μαρτίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Μαρτίου | ΜΗΝ Μάρτιος | Βιβλίον του Μαρτίου | ΜΗΝ Μάρτίος | Βιβλίον του Μαρτίου | Βιβλίον του Μαρτίου | Βιβλίον του Μαρτίου | Βιβλίον του Μαρτίου | ΜΗΝΑΙΟΝ Μαρτίου | Βιβλίον του Μαρτίου | Βιβλίον του Μαρτίου | Βιβλίον του Μαρτίου | Βιβλίον του Μαρτίου | Βιβλίον του Μαρτίου | ΜΗΝ Μάρτιος | ΜΗΝΑΙΟΝ Μαρτίου | ΜΗΝ Μάρτιος | Βιβλίον του Μάρτιος | Βιβλίον του Μαρτίου | ΜΗΝ Μάρτιος | Βιβλίον του Μαρτίου | Βιβλίον του Μαρτίου | Βιβλίον του Μαρτίου | ΜΗΝΑΙΟΝ Μαρτίου | Στιχηρά ψαλλόμενα ΜΗΝΙ Μαρτίω | ΜΗΝΑΙΟΝ του Φεβρουαρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Φεβρουαρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Φεβρουαρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Φεβρουαρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Φεβρουαρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Φεβρουαρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Φεβρουαρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Φεβρουαρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Φεβρουαρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Φεβρουαρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Φεβρουαρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Φεβρουαρίου | ΜΗΝ Φευρουάριος | Βιβλίον του Φευρουαρίου | ΜΗΝ Φευρουάριος | Βιβλίον του Φεβρουαρίου | Βιβλίον του Φεβρουαρίου | Βιβλίον του Φευρουαρίου | Βιβλίον του Φευρουαρίου | ΜΗΝ Φευρουάριος | ΜΗΝ Φευρουάριος | ΜΗΝΑΙΟΝ Φεβρουαρίου | ΜΗΝ Φεβρουάριος | ΜΗΝΑΙΟΝ Φεβρουαρίου | ΜΗΝ Φευρουάριος | ΜΗΝ Φευρουάριος | Βιβλίον του Φευρουαρίου | Φευρουάριος | ΜΗΝ Φευρουάριος | Φευρουάριος | ΜΗΝΑΙΟΝ του Ιαννουαρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Ιαννουαρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Ιαννουαρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Ιαννουαρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Ιαννουαρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Ιαννουαρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Ιαννουαρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Ιαννουαρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Ιαννουαρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ- του Ιαννουαρίου | ΜΗΝΑΙΟΝ του Ιαννουαρίου | ΜΗΝ Ιανουάριος | Βιβλίον του Ιανουναρίον | ΜΗΝ Ιαννουάριος | Βιβλίον του Ιαννουαρίου | Βιβλίον του Ιαννουαρίου | Βιβλίον του Ιαννουαρίου | Βιβλίον του Ιαννουαρίου | Βιβλίον του Ιαννουαρίου | Βιβλίον του Ιαννουαρίου | Βιβλίον του Ιανουαρίου | ΜΗΝ Ιανουάριος | ΜΗΝ Iανουάριος | ΜΗΝ Iανουάριος | ΜΗΝ Iανουάριος | Βιβλίον του Iανουαρίου | Ιανουάριος. | ΜΗΝ Ιανουάριος | Ιανουάριος | MEMORIE per servire all' Istoria Letteraria in Venezia | MEMORIA intorno all'uso di due specifici a favore delle donne gravide | MEMOIRE sur les trois departemens de Corcire | Collectio opusculorum de... Gregorio Lopesio | Ακολουθία της όσιας... Θεοδώρας της βασιλίσσης | Epinicia ad comitem de Castrillo | ΜΕΛΙΣΣΑ | Oratio ad solemnen studiorum instauratione…in Ecclesia…Patavii | Επιστολάριον | Επιστολάριον | Διδαχαί εις την... Μεγάλην Τεσσαρακοστήν | De natura structuraque hominis | Γεωγραφία παλαιά και νέα | Εκκλησιαστική ιστορία | Θρησκεία και εθη των Εβραίων. | θρησκεία και έθη Έβραίων | Έγχειρίδιον κατά του σχίσματος των παπιστών | Mystagogia | Operum tomus primus | Ad Com. Aloysium Blanchum Palaeologum | Απανθίζματα | Απάνθισμα της χριστιανικής πίστεως | Φιλόθεου πάρεργα | Περί καθηκόντων. | Περί καθήκοντος | Περί καθηκόντων | Περί καθηκόντων | Περί καθηκόντων | Περί των καθηκόντων | Λόγος περί νηκοτιανής | Commentatio de litterarum studiis | Pneumaticum circulandis anguinis | Pneumaticum... Circulandis anguinis | Pneumaticum... Circulandis anguinis | Panareta virgo | Ιστορία ιερά ήτοι τα Ιουδαϊκά | Γραμματική περί συντάξεως | Aureus Niius | Το αποστολικόν δύκτιον | Γραμματικής εισαγωγής βιβλία τρία | Eγχειρίδιον περί συντάξεως των του λόγου μερών | Orationes quatuor | Theoremata... contra... misconsultorum sententias | Theotocodia ...in laudem...Virginis | Προς Γρηγόριον | Ποιήματα | Γραμματική των φιλοσοφικών επιστημών. | Poetae elegantissimi | Poemata | Epigrammata & Hymni | Epigrammaton libri quatuor | Epigrammata et Hymni.Parisiis | Neniae. Eiusdem Epigrammata | Epigrammata et Hymni | Hymni et Epigrammata | Hymni et Epigrammata | Epigrammaton | De principum institutione… | Istruzione al popolo di Corfu | Raccolta di varie notizie concernenti | Delia historia di Corfu | Ηθική Ιστορία Βελισσαρίου | Θέατρον πολιτικόν | Θέατρον πολιτικόν | Θέατρον πολιτικόν | Μετεωρολογικών, ήγουν διήγησις χαριεστάτη εις τά Μετέωρα του Αριστοτέλους | Sermones de jejunio et de Melchisedech | Ακολουθία του εν Κέρκυρα... θαύματος... του εν αγίοις... Σπυρίδωνος | Λόγοι πανηγυρικοί και εγκωμιαστικοί | Βίβλος οδηγός της αληθείας | Χριστοπανηγυρικόν | Βίοι αγίων | Βίοι αγίων | Βίοι αγίων | Βίοι άγιων | Βίοι άγιων | Βίοι άγιων | Συναξάρια | Βίοι άγιων | Συναξάρια | Συναξάριον | Βίοι αγίων | Βίοι άγιων | Βίοι άγιων | Βίοι άγιων | Βίοι αγίων | Scholia anascevastica | Poemata aliquot sacra | Hymni | Μάξιμου του Μαργούνιου επισκόπου Κυθήρων Ύμνοι ανακρεόντειοι = Maximi Margunii Episcopi Cytherorum Hymni anacreontici | Επιστολαί δύο' α' Περί του, Τίνα τρόπον... παρακεχώρηται τα κακά 'β' Περί της του παναγίου πνεύματος εκπορεύσεως... | Brevistractatus de consiliis | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙ των τριών Ιεραρχών | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙ, ήτοι Λόγοι | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙ των τριών Ιεραρχών.. | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙ, ήτοι Λόγοι | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙ, ήτοι Λόγοι. | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙ, ήτοι Λόγοι | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙ, ήτοι Λόγοι | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙ, ήτοι Λόγοι | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙ, ήτοι Λόγοι. | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙ, ήτοι Λόγοι | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ, ήτοι Λόγοι | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙ | Prosua de anno | Περί φύσιος άνθρωπου | Ιερόν εγκόλπιον | Quattromassime di Christiana filosofia | ΜΑΝΙΦΕΣΤΟΝ της Οθωμανικής Πόρτας | De Romano iurisconsulto oratio | Περί των αοράτων... πραγμάτων | Ομοιατών ελλειπόντων ομοίων ιάματα | Σύνοψις ιστορική | Σύνοψις ιστορική | Theses De ethnicorumoraculis | Sanctissimo Domino...Benedicto XIV... contra capitulum...Ecclesiae Bruchsaliae | Ragioni de' PP | Originum et antiquitatum christianorum libri XX | de ratione tradendae philosophiae | Memoria sopra alcuni ritidel Tanquino | Le Lettere | In vindicias diplomatum Odenheimensium | Alethini Philaretae Epistolarum de venerabilis Ioannis Palofoxii. | Alethini Philaretae, Epistolarum de ven | Epistolarum ad Iustinum Febronium | Pisti Alethini Epistolarum ad auctorem | Epistola patri Emmanueli Bernardo Ribera | Epistola admodum reverendi patris Iosephi Mariae Lugani | Die IV Septembris in dieoctava S. Augustini | Defensio encyclicae Benedicti XIV | De costumi de primitivi cristiani | De costumi de primitivi cristiani | De vetustate monasteriorum Sanctarum Crucium | Christianopulus Herm. Dom... De illustribus viris PP | De litteris ad se a Febroniomissis | De Leone X Pontifice Maximo Oratio. | De epochis Conciliorum | De episcopatus Hortani antiquitate | De diritto libero della Chiesa | De animabus justorum | Costituzioni del Gonservatorio | Adversus auctorem libelli | Ad Ioh. D. Mansium De ratione temporum Athanasianorum | Ad αντίρρησιν in auctorem libelli De episcopatus | ΜΑΛΑΞΟΣ | Σταχυολογία τεχνολογική | Σταχυολογία τεχνολογική | Σταχυολογία τεχνολογική | Στιχυολογία τεχνολογική | Σταχυολογία τεχνολογική | Σταχυολογία τεχνολογική | Στιχυολογία τεχνολογική | Στιχυολογία τεχνολογική | Στιχυολογία τεχνολογική | Σταχυολογία τεχνολογική | Σταχυολογία τεχνολογική | Σταχυολογία τεχνολογική | Σταχυολογία τεχνολογική | Καθ' Υσμινίαν και Υσμίνην | Τό καθ' Υσμήνην και Υσμηνίαν | Τρόπαιον της Ελλαδικής πανοπλίας | Animus a vitiorum tabe semper immunis | Oratio pro solemni studiorum instauratione | Oratio pro solemni studiorum instauratione Gymnasii Patavino | Oratio prosolemni studiorum instauratione Gymnasii Patavini | Oratio prosolemni studiorum instauratione | Ευαγγελική Σάλπιγξ | Ευαγγελική Σάλπιγξ | Ευαγγελική Σάλπιγξ | Orazione panegirica | Λόγος πανηγυρικός εις τον...Μέγαν Κωνσταντίνον | Λόγος εις το σωτήριον πάθος | Spudaeo sotyrion seu litterarum studium | Σύντομος ερμηνεία περί της ενεργείας... μερικών... ιατρικών | Σύντομος ερμηνεία περί της ενεργείας... μερικών...ιατρικών | Excellente apologie et defense | ΛΥΡΙΚΟΙ | Κατήχησις | Κατήχησις... η μικρά καλούμενη, ελληνικολατίνη | Κατήχησις... Η καλούμενη μικρά, ελληνικολατίνη | Οδηγία των αμαρτωλών του Αλουσίου του Γρανάτα | Epistolae | Panegyricus Alexandre octavo | II Maurizio Imperadore, e II Clodoaldo..., tragedie date in luce daTeodoro Pangalo | Raccolta di cinque discorsi | Histoire generale | Histoire contenant une...description des genealogies... les Princes | Les genealogies de soixante et sept... maisons | Les genealogies de soixante et sept... maisons | Les Droicts, autoritez... Au Royaume de Hierusalem | Description de toute l' Islede Chypre | La defense des religieux | Chorograffia et breve historia universale | Catalogue virorum | Basilicon philactirion | Affinitates omnium principum christianitatis | Oratio prosolemni studiorum instauratione | Διάλογοι | Delle Opere | Σύντομος πραγματεία κατά Iουδαίων | Lettres anecdotes de... et sa Confession de foi. | Confessio | Confessio christianae fidei omnia graece et latine | Ομολογία της χριστιανικής πίστεως | La confession de foy | La confession de foy | La confession de foyde | The confession of faith | Ομολογία | Παίγνια της φαντασίας | Παίγνια της φαντασίας | Παίγνια της φαντασίας, | Λόγγου Ποιμενικά, Τα κατά Δάφνιν και Χλόην | Περί ύψους | Περί ύψους | De natura…. | ΛΟΓΟΣ εγκωμιαστικός ήτοι θρηνητικός εις την... ταφήν... Στάμκου Δάκου | ΛΟΓΟΙ ιζ' παιδείας, φυσικής, θρησκείας και χριστιανικής θεολογίας ανάμεστοι | ΛΟΓΟΙ ιζ' παιδείας, φυσικής, θρησκείας και χριστιανικής υψηλής θεολογίας ανάμεστοι | Eγχειρίδιον μετα-φυσικο-διαλεκτικόν | Oratio demedicinae dignitate | Ιστορία των δύο ετών 1787,1788 | Orazione funebre in morte di…Gregorio Facea | Επιτάφιος λόγος εις... κηδείαν Γρηγορίου Φατζέα | Ασφαλής οδηγία της κατά Χριστόν ηθικής ζωής | Ασφαλής οδηγία της κατά Χριστόν ηθικής ζωής | Concordia discors. | Hieroglyphica sive antiqua schemata | De quaesitis per epistolas | LIBRO primo delle rime spirituali | LIBRO delle famiglie nobili...di Corfu. | Μελέται, λόγοι τε καί εκφράσεις | Λόγων τμήμα β'...Operum tomus II | LEXIKON [κυριλλικοί χαρακτήρες]. Λεξικόν τρίγλωττον | ΛΕΞΙΚΟΝ τετράγλωσσον... και ελληνικής | ΛΕΞΙΚΟΝ τετράγλωσσον... ελληνικής | ΛΕΞΙΚΟΝ ρωμαϊκόν απλούν | ΛΕΞΙΚΟΝ των Ψαλμών | ΛΕΞΙΚΟΝ των Ψαλμών | ΛΕΞΙΚΟΝ ιστορικόν | ΛΕΞΙΚΟΝ γραμματικόν, ιστορικόν της Οκτώηχου | ΛΕΞΙΚΟΝ ιταλοελληνικόν | ΛΕΞΙΚΟΝ ιταλικόν κ (αι) ρωμαϊκόν απλούν | ΛΕΞΙΚΟΝ ιταλικόν και ρωμαϊκόν | ΛΕΞΙΚΟΝ ιταλικόν κ (αι) ρωμαϊκόν | ΛΕΞΙΚΟΝ ιταλικόν και ρωμαϊκόν | LEXICON graecolatinum | ΛΕΞΙΚΟΝ γεωγραφικόν πρόχειρον ιταλικο-γραικικόν | LETTERE scritte | LETTERA sopra il libro intitolato Leonis Allatii Animadversiones in Etruscarum... fragmenta | Tragedia detta II soldato | L'amore di Trolio | Historia captae a Turca Constantinopolis | De veranobilitate... tractatus apologeticus | Βούλλα του Μακαριωτάτου...περί των προνομίων των Γραικών | Βούλλα του Μακαριωτάτου...περί των προνομίων των Γραικών | Bolladel Beatissimo... circai privilegii de Greci | Βούλλα του Μακαριότατου | Σύντομος διήγησις της θαυμαστής μεταθέσεως | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΝ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΝ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΝ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΝ | Η θεία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | Η θεία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | Η θεία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | Η θεία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | Η θεία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | Η θεία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | Η θεία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | Της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | Της θείας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | Της θείας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | Η θεία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | Η θεία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | Της θείας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | Της θείας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | Της θείας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ... | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ... | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ... | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ... | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ... | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ... | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ... | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ... | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ... | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ... | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ... | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ... | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ... | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ... | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ... | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ... | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ... | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ... | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ... | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ... | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ... | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ... | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ... | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ... | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ... | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ... | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ... | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ... | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ... | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ... | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ... | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ... | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ... | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ... | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ... | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ... | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ... | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ... | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ... | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ... | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ... | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ... | Αί θείας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ... | Αί θείας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ... | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ... | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ... | Sacre Liturgiae | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ... | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ... | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ... | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ... | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ... | Αι θείαι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ... | Διδασκαλία χριστιανική | Διδασκαλία χριστιανική... | Διδασκαλία χριστιανική... | Διδασκαλία χριστιανική | Διδασκαλία χριστιανική | Διδασκαλία χριστιανική | Panoplia contra schisma adversus criminationes Nectarii | Varia | Dissertationes in novam...methodum inoculationis variolarum... | Anecdote historique de la Colonie Grecque...de Corse... | Ragionamento dell' antichita de' vescovi... di Orte | Εξέτασις in epistolam Scipionis Maffeji... | Λόγοι πνευματικοί εις αίνον της Θεομήτορος | Λόγοι[=Λόγοι] πανηγυρικοί εις την παν ύμνη τον Θεοτόκον. | De medicae facultatis praestantia ac utilitate. Oratio... | De medicae facultatis praestantia ac utilitate.Oratio... | ΛΑΥΣΑΡΚΟΝ... | ΛΑΥΣΑΡΚΟΝ..., | ΛΑΥΣΑΡΚΟΝ... | ΛΑΥΣΑΡΚΟΝ... | ΛΑΥΣΑΡΚΟΝ... | Oratio | Quaestiones naturales | LAUREAE philosophicae... Robert!... | LAUREA doctoralis... | LAUDES beatissimi Patris nostri Francisci... | LAUDES beatissimi Patris nostri Francisci... | LAUDES beatissimi Patris nostri Francisci... | Vitae illustrium philosophorum Siculorum et Calabrorum. | Γραμματική... | Γραμματική... | Γραμματική..., | Γραμματική | Γραμματική..., | Γραμματική... | Γραμματική... | Γραμματική | Γραμματική... | Γραμματική... | Γραμματική... | Γραμματική... | Γραμματική... | Γραμματική... | Γραμματική... | Γραμματική... | Γραμματική... | Γραμματική... | Γραμματική... | Γραμματική... | Γραμματική... | Γραμματική..., | Γραμματική... | Γραμματική... | Γραμματική | Γραμματική... | Γραμματική..., | Γραμματική..., | Γραμματική..., | Γραμματική... | Γραμματική... | Επιτομή των οκτώ του λόγου μερών... | Grammaticae compendium | Grammaticae compendium | Grammaticae institutiones... | Grammaticae compendium | Grammaticae compendium...cum interpretatione latina... | Grammaticae institutiones...cum interpretatione latina...(... | Graecaeinstitutiones...cum interpretatione latina... | Graecaeinstitutiones...cum interpretatione latina... | De octo orationis partibus... | De octo orationis partibus...( | Graecaeinstitutiones...cum interpretatione latina… | De octo orationis partibus... | la hoc libro haec continentur...De octo partibus orationis... | In hoc libro haec continentur...De octo partibus orationis... | De octo partibus orationis... | In hoc libro haec continentur...De octo partibus or[ati]onis... | In hoc libro haec continentur...De octo partibus or[ati]onis...(... | In hoc libro haec habentur...De octo partibus or[ati]onis... | Institutiones… | De octo partibus orationis… | In hoc libro haec continentur...Erotemata | Προοίμιον του περί ονόματος και ρήματος τρίτου βιβλίου. | Επιτομή των οκτώ του λόγου μερών... | Επιτομή των οκτώ του λόγου μερών... | Γραμματική: 'Επιτομή των οκτώ του λόγου μερών... | Επιγράμματα...Epigrammata. | Επιγράμματα...Epigrammata. | Epigrammata. Verundantur Iodoco Badio...... | De veris Graecarum literarum…Formis… | De veris Graecarum literarum...formis… | De veris Graecarum literarum…Formis… | De veris Graecarum literarum…Formis… | De veris Graecarum literarum...formis... | De veris Graecarum literarum...formis… | De verisGraecarum literarum…formis | Discorso funebre... | Philologiae Barbaro-Graecae... | Colloquia scholastica.Schol'nie razgovori. | Colloquia..Συλλαλιαί σχολαστικαί. | La fede e la fedelta a Dio...Orazione funebre...presente il cadaveredi...Melezio Tipaldi | Applausi delle Muse...al merito di...Alvise Pisani... | Θεοτοκάριον... | Θεοτοκάριον ωραιότατον και χαρμόσυνον | Θεοτοκάριον... | Θεοτοκάριον... | Θεοτοκάριον... | Θεοτοκάριον... | Θεοτοκάριον... | Θεοτοκάριον | Θηκαράς.,., | Θηκαράς.,., | Θηκαράς.,., | Θηκαράς.,., | Παράδεισος..., | Παράδεισος... | Παράδεισος... | Παράδεισος... | Παράδεισος... | Παράδεισος... | Παράδεισος... | Παράδεισος... | Παράδισος [sic]... | Παράδεισος... | Παράδεισος. .. | Παράδεισος. | Παράδεισος... | Βιβλίον καλούμενον παράδεισος | Νέος Παράδεισος... | Νέος Παράδεισος... | Νέος Παράδεισος... | Νέος Παράδεισος | Νέος Παράδεισος... | Νέος Παράδεισος... | Νέος Παράδεισος... | Νέος Παράδεισος... | Νέος Παράδεισος... | Νέος Παράδεισος | Νέος Παράδεισος... | Νέος Παράδεισος... | Νέος Παράδεισος | Νέος Παράδεισος... | Νέος Παράδεισος. | Νέος Παράδεισος... | Νέος Παράδεισος... | Νέος Παράδεισος... | Κυριακοδρόμιον | Κνριακηλερινέ... | Κυριακοδρόμιον | Κυριακοδρόμιον | Κυριακοδρόμιον | Κυριακοδρόμιον | Κυριακοδρόμιον | Κυριακοδρόμιον | Κυριακοδρόμιον | Κυριακηλερινέ... | Κυριακοδρόμιον | Κυριακοδρόμιον | Κυριακοδρόμιον | Κυριακοδρόμιον | Κυριακοδρόμιον | Κυριακοδρόμιον | Κυριακοδρόμιον | Κυριακοδρόμιον | Κυριακοδρόμιον | Κυριακοδρόμιον | Καλοκαιρινή... | Καλοκαιρινή... | Καλοκαιρινή... | Καλοκαιρινή... | Καλοκαιρινή... | Καλοκαιρινή... | Καλοκαιρινή... | Καλοκαιρινή | Καλοκαιρινή... | Καλοκαιρινή... | Καλοκαιρινή... | Καλοκαιρινή... | Αμαρτωλών Σωτηρία... | Αμαρτωλών Σωτηρία... | Αμαρτωλών Σωτηρία... | Αμαρτωλών Σωτηρία | Αμαρτωλών Σωτηρία | Αμαρτωλών Σωτηρία | Αμαρτωλών Σωτηρία | Αμαρτωλών Σωτηρία..., | Αμαρτωλών Σωτηρία | Αμαρτωλών Σωτηρία | μαρτωλών Σωτηρίατα | Αμαρτωλών Σωτηρία | ΑμαρτωλώνΣωτηρία | Aμαρτολών[sic] Σωτηρία | Αμαρτωλών Σωτηρία | Αμαρτωλών Σωτηρία... | Αμαρτωλών Σωτηρία | Αμαρτωλών Σωτηρία... | Αμαρτωλών Σωτηρία... | Αμαρτωλών[sic] Σωτηρία... | Αμαρτωλών Σωτηρία... | Αμαρτωλών Σωτηρία... | Αμαρτωλών Σωτηρία... | Αμαρτωλών Σωτηρία... | Γεωπονικόν... | Γεωπονικόν... | Γεωπονικόν... | Γεωπονικόν... | Γεωπονικόν... | Γεωπονικόν... | Γεωπονικόν... | Γεωπονικόν... | Γεωπονικόν... | Γεωπονικόν... | Γεωπονικόν... | Γεωπονικόν... | Βιβλίον καλούμενον Γεωπονικών…. | Γεωπο-wttoV | Εκλόγιον... | Εκλόγιον... | Εκλόγιον... | Εκλόγιον ήτοι.. .βίοι., .αγίων... | Εκλόγιον... | Εκλόγιον ήτοι βίοι...άγιων... | Εκλόγιον... | Εκλογών... | Εκλόγιον... | Εκλόγιον... | Εκλόγιον... | Εκλόγιον... | Εκλόγιον... | Εκλόγιον... | Εκλογή | Χριστιανών & οδηγία | epistolae...Florentiae | Dissertatio... De opusculo... quod... tribuitur Gennadio Scholario…περί της οδού της σωτηρίας... | Le LAG RIME della fama nella...morte della... | Εγχειρίδιον [sic] ορθόδοξον των Ρωμαίων... | Διδασκαλία χριστιανική... | De coelo animato disputatio... | Divinarum institutionum lib. VII. | Divinarum institutionum libri septem | Divinarum institutionum...libri septem | Divinarum institutionum libri septem | Στοιχεία αριθμητικής τε και άλγέβρης | Στοιχεία αριθμητικής τε και άλγεβρας | Προσφώνημα εις την.,.εκλογήν...Πέτρου Βούλγαρη, μητροπολίτου Κερκύρας... | Ακολουθία του αγίου.,.Βλασίου... | Ακολουθία του άγιου... Νικολάου του εκ κώμης Μετζόβου... | Ακολουθία του αγίου...Νικολάου του εκ κώμης Μετζόβου | Ψυχωφελές Σαραντάριον... Sarantarium... | Ψυχωφελές Σαραντάρι | Eminentissimis... Cardinalibus... Ecclesiae Gallicanae... | Ακολουθία του άγιου…Ιαννουαρίου... | Κατηχήσεις του…. | Τα ευρισκόμενα πάντα...Opera... | Preclarum opus... quod. ..Thesaurus nuneupat..., | Preclarum opus...quod Thesaurus..., | Λόγος του...περί εξόδου ψυχής... | Super Evangelium Ioannis.../ Opus insigne quod Thesaurus inscribitur... | In Evangelium Ioannis.../Opus insigne quod Thesaurus inscribitur..., | Opus insigne...in Evangelium Ioannis: | Opus insigne...in Evangelium Ioannis: | Προαγωγή της Χριστιανικής κατηχήσεως | Ιστορία χρονολογική της νήσου Κύπρου ερανισθείσα εκ διαφόρων ιστορικών και συντεθείσα απλή φράσει… | Εορτολόγιο | Δογματική διδασκαλία της…Ανατολικής... Εκκλησίας... | Δογματική διδασκαλία της…Ανατολικής…Εκκλησίας... | Opusculum De contemnenda morte... | Opusculum... De contemnenda morte, graece et latine | De contemptu mortis.../ | Περί του καταφρονείν τον θάνατον… | Περί τίνων λέξεων λειτουργικών επιστολή...De vocibus... | Λόγος πανηγυρικός...εις την...Γέννησιν του...Χριστού... | Ομολογία της Aνατολικής Εκκλησίας... | Epistola de vocibus qui busdam liturgicis | Epistola de vocibus quibusdam liturgicis... | Emendationes et animad-versiones in Iohannis Meursii Glossarium | Aπόκρισις προς την ζήτησιν του...ανδρός... | Ep[isto]le | Epistolae... et Gratis | Epistolae...traduct. Athanasio Chalcheopulo | Medica facultas nunquam satis praedicamenta.Oratio | Oratio liminaris | Oratio academica De veranobilitate | Oratio academica De formis rerumpublicarum | Manuale scholasticum | Lectiones... in primum Aristotelis...De meteoris... | Immortalitati Alcidi Philelleni... | Ελληνικών επιγραμμάτων | Expositio universae logices... | De triplici statu animae... | De triplici statu animae...Bononiae | De conficiendo epigrammate...Bonon[iae], | Compendiosa logica | Commentarii lucidissimi intres Aristotelis libros De anima | Commentarii lucidissimi inocto libros Aristotelis De physico auditu... | Commentarii...in quatuor libros Arist. De coelo | Quod gymnasia sint arces | Gontroversiae celebres | Ιερά καί ασφαλής οδοσοφία χριστιανού... | Τύποι Επιστολών... η τε Περί ρητορικής…έκθεσις... | Έκθεσις περί 'Επιστολικών τύπων..Αφθονίου, Προγυμνάσματα…Έκθεσις περί ρητορικής του αυτού [=Κορυδαλέως]..., | Περί 'Επιστολικών τύπων...Περί ρητορικής εκθέσεως... | Περί Επιστολικών τύπων (…Έκθεσις περί ρητορικής...). | Είσοδος φυσικής ακροάσεως κατ' Αριστοτέλην | Εις άπασαν την Λογικήν του Αριστοτέλους υπομνήματα και ζητήματα υπό του σοφωτάτου κυρίου κυρίου Θεοφίλου του Κορυδαλλέως | Sapientiae, ac pietatis certamen...Oratio... | Pacis auspicium ab Astraea | Oraison funebre de...Genenieve | Oraison funebre de...Eugene Blandel... | Λόγοι ηθικοί, πανηγυρικοί και επιτάφιοι... | Εγχειρίδιον ρητορικόν | De medicinae sumraa praestantia...Oratio... | Προς τον γαληνότατον….Νικόλαο Σαγρέδον….Λόγος | L'apice Sagreda | Ερωτόκριτος | Ερωτόκριτος | Ερωτόκριτος | Ερωτόκριτος | Ερωτόκριτος | Ερωτόκριτος | Ερωτόκριτος | Ερωτόκριτος | Ερωτόκριτος | Ερωτόκριτος | Ερωτόκριτος | Ερωτόκριτος | Orazione di... in lode dell'...Francesco Medici... | Orazione di...in lode dell'.., Francesco Medici | Operetta intorno al galeggiare de corpi solidi | Memorie del calcio Fiorentino (Διήγησις του... αγώνος των Φλωρεντινών... όστις... Κάλτζιον... αποκαλείται...) | Narratio inclyti certaminis Florentinorum... | Διήγησις του...αγώνος των Φλωρεντινών. ..όστις...Κάλτζιον ...καλείται [sic?]... | Ωδή | Ωδή | Σύνοψις της Ιεράς Ιστορίας | Pyretologiae Synopsis | Emendationes in Hippocratem... | Άσμα πολεμιστήριον... | Αδελφική διδασκαλία...εις αντίρρησιν...της...Πατρικής διδασκαλίας. | Ποιημάτιον...Carmen heroicum... | Πένθιμον εις την... θανήν…Αλεξάνδρου Λεοπόλδου | Νεκρικοί διάλογοι Γ... | Τα κατά την αθέμιστον άποτομην Λουδοβίκου δεκάτου έκτου | Ύμνος ηρωικός | Σύνοψις της φυσικής δυνάμεως | Dissertatio medica...de morbis aetatum | Ιστορίαι παλαιαί...της...πόλεως Αθήνης | Λόγος πανηγυρικός εις τιμήν...αγίου...Σπυρίδωνος | De bono universi liber ad...Academiam Cretensem Exrtavagantium | Panegyricus ad Leonardum Fusculum | Ιστορία παγκόσμιος του βασιλείου της Κίνας | Ιστορία του βασιλείου της Κίνας... | Παγκόσμιος Ιστορία της Οικουμένης | Dietionarium quatuor linguarum...Opera...Λεξικόν τετράγλωσσον | Dictionarium quatuor linguarum...Opera | Συνταγμάτιον ορθόδοξον | Ακολουθία των αγίων...Τιμοθέου και Μαύρας,προστατών...Λευκάδος | II maestro desingannato | Scritturae diversae publicae et autentichae | Quoniam de officio...in statutis nostris | Manifesto | Genealogia diversarum principum | Προσκυνητάριον του Αγίου Όρους του Άθωνος | Προσκυνητάριον του Αγίου Ορους του Άθωνος... | Precishistorique de la Maison...des Commenes | Conclusiones theologicae | Universis ed singulis adquos... nostrum... degradationis decretum | Regulae Equitibus Angelicis | Informatione sincera... | Διδασκαλία παραινετική... | Αλεξιάς...Alexias. | Παιδαγωγός ή Πρακτική Γραμματική... | Ecclesia Graeca Lutheranizans | Excerpta de antiquitatibus Constantinopolitanae | De officiis Magnae Ecclesiae et aulae Gonstantinopolitanae | Atlas sapientiae redivivus... Oratio | De D. Nicolao Myrensi...Oratio | Οίκοι εις τον άγιον... Σπυρίδωνα | Οίκοι εις τον άγιον [sic]...Σπυρίδωνα | Λόγος εγκωμιαστικός εις τιμήν…Αγγέλου Μαρία...Κουερίνου | Ακολουθία του εν αγίοις...Νικολάου, | Oedipus Aegyptiacus | Ιστοριών λόγοι εξ...Historiarum | Συνταγμάτιον | Συνταγμάτιον | Συνταγμάτιον... και Πασχά-λιον αΐώνιον | Συνταγμάτιον | Συνταγμάτιον | Συνταγμάτιον | Συνταγμάτιον | Πασχάλιον αιώνιον | Πασχάλιον αιώνιον | Πασχάλιον αιώνιον | Πασχάλιον αιώνιον | Πασχάλιον αιώνιον | Πασχάλιον αιώνιον | Νέα σύνοψις διαφόρων ιστοριών. | Νέα σύνωψις [sic] διαφόρων ιστοριών | Narratione dell' antichissimo...Διήγησις του γενομένου θαύματος | Elenchusdissertationum...in Aristot | Panegirico in lode di S. Alipio Stilita | Alia Sagra Congregatione. | Ερμηνεία εις το τέταρτον της του Θεοδώρου του Γαζή Γραμματικής | Ερμηνεία εις το τέταρτον της του Θεοδώρου Γαζή Γραμματικής | Ερμηνεία εις το τέταρτον της Θεοδώρου του Γαζή Γραμματικής… | Εγκώμιον του εν αγίοις...Σπυρίδωνος... | Πίναξ, | Πίναξ (Βασιλείου του Μεγάλου Λόγος...Πλουτάρχου Περί παίδων...Ξενοφώντος Ιέρων...) | Αποφθεγμάτων απανθίσματα άγιων Πατέρων και Φιλοσόφων | Oratio pro solemni studiorum instauratione | Oratio pro solemni studiorum instauratione... | ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ Μάρκος 'Αντώνιος, | Oratio prosolemni studiorum instauratione | Vita di Pietro il Grande | Vita di Pietro il Grande... | Βίος του Πέτρου του Μεγάλου | Vita di Pietro | Vita di Pietro | Vita di Pietro | Vita di Pietro | Vita di Pietro | Γραμματική | Γραμματική | Γραμματική | Γραμματική... | Γραμματική | Γραμματική | Τα άγια Μυστήρια | De theologiae, philosophiae,...medicinae...praestantia | ΚΑΤΗΧΙΣΜΟΣ η Πρώτη παίδευσις της χριστιανών ευσέβειας | Μικρά ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ | Μικρά ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ | Vita di S. Giovanni da Capistrano... | Orazione panegyrica detta all'...Marco Ruzini | Orazione in lode di NicoloPisani | Orazione in lode di... Girolamo Delfino | Orazione detta nella quarta elezione... dell'... Francesco Morosini... | Orazione detta nella morte | Orazione detta nel principio della campagna | Orazione detta ne funerali di Michiel Foscarini | Orazione detta in lode | Orazione detta in lode | Orazione detta in lode | Orazione all' lllustriss. | Opere postume | La gloriaposta in comune fra l' uomo e la donna | ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ των βιβλίων της τυπογραφίας Θεοδοσίου | ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ των βιβλίων του...Νικολάου Σάρου | ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ της τυπογραφίας Νικολάου Γλυκύ | ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ... βιβλίων | Oratio pro solemni studiorum instauratione | Oratiopro solemni studiorum instauratione | Στόχασαις ωφελιμώ τα ταις δια την απόκτησιν του φόβου του Θεού... | Στόχασες ώφελιμώταταις δια την απόκτησιν του φόβου του Θεού | Πίναξ των πλέον συνηθισμένων βιβλίων της Εκκλησίας μας | Illustrissimo & Excellentissimo D. Francesco Molino | Noctes Tusculanae... Romae, | Αποδοκιμασία και Κατάκρισις της Κυρίλλου [Λουκάρεως]... | Κατάκρισις της ομολογίας της πίστεως...Κυρίλλου [Λουκάρεως]... | Αποδοκιμασία και Κατάκρισις της...Κυρίλλου [Λουκάρεως]... | Έλεγχος της ψευδοχριστιανικής κατηχήσεως Ζαχαρίου.,.Γεργάνου | Conclusiones theologicae acphilosophicae...Romae, | Censura confessionis fidei...Cyrilli [Lucari]... | Αντίρρησις προς Νείλον τον Θεσσαλονικέα | Εγχειρίδιον περί τινών αποριών και λύσεων...της Εκκλησίας δογμάτων | η παλαιά τε και νέα Διαθήκη | To παρόν βιβλίον είναι η παλαιά και νέα Διαθήκη | ή παλαιά τε και νέα Διαθήκη | παλαιά τε και νέα Διαθίκη | Memoria sopra le api... | Λόγος απολογητικός... Oratio apologetica | Ιερά ιστορία της παλαιάς καί νέας Διαθήκης | Oratio adsolemnem studiorum instaurationem... | Oratio pro solemni studiorum instauratione | Ποιημάτια ιατρικά... Poemata medica | De venae sectione…περί της φλεβοτομίας | θησαυρός Γραμματικής...Τόμ.Α' (-Β' ). | II sogno dil [sic?] Caravia... | Lapieta prodigiosa nella vita di S. Spiridione... | Trofei riportati dal...Spiridione Bua | Orationi heroiche...dedicate all'... Comunita di Corfu | Ιστοριών A'....Historiarum... | ΚΑΝΟΝΕΣ Οκτόηχοι εις τον…Ιωάννην τον Ευαγγελιστήν. | ΚΑΝΟΝΕΣ και δόγματα της...έν τριδέντω...Συνόδου | Virtutis, et sapientiae... | Constantiae simulacrum...Oratio | La vita divina...In Roma | Synopsis rhetoricae | Ηθική στιχουργία | Oratio quam anniversario Io. Baptistae Zeni...funere | θεωρία ορθόδοξος θεολογική | Molinum ac Ericium Numen..Venetiis | Lacrymae Graeciae... | Italia rediviva | ΚΑΛΟΓΕΡΕΑΣ Κωνσταντίνος, | Ακολουθία του εν αγίοις...Μύρωνος επισκόπου Κρήτης | De admirabili universi orbis opificio theoremata | Templum immortalitatis | Spretae gloriae trophaeum | Perpetuaorbis terrarumdie-tatrix | Raccolta d'opusculi scientifici | Nuove memorie per servire all' istoria letteraria | Nuova raccolta d' opusculi scientifici e filologici | Memorie intorno alia vita di M. Luca de Renaldis | Giornale de letterati di Europa | Εισαγωγήεις το Εβραϊκόν ιδίωμα | Προσκυνητάριον των ιερών τόπων | Προσκυνητάριον των ιερών τόπων | Προσκυνητάριον των ιερών τόπων... | Προσκυνητάριον των ιερών τόπων | Οί εικοσιτέσσαρες οίκοι της...Θεοτόκου | Οί εικοσιτέσσαρες οίκοι... | Οι εικοσιτέσσαρες οίκοι της...Θεοτόκου | Οί ΚΔ' οίκοι της... Θεοτόκου | Οι ΚΔ' οίκοι της...Θεοτόκου | Παιδαγωγία | Συναξάρια εις τας επισήμους εορτάς | Συναξάρια εις τας επισήμους εορτάς | Συναξάρια εις τας επισήμους εορτάς | Σιναξάρια [sic] εις τάς επίσημους εορτάς | Συναξάρια | Διδασκαλία προς τους πνευματικούς πατέρας...περί εξομολογήσεως | Διδασκαλία προς τους ιερείς και διακόνους... | Ύμνοι | Ακολουθία του αγίου...Γοβδελαά.,. | Voluptatis artifex dolor prolusio | Satira ars bene dicendi | Optimum oratorem | Historia prudentiae | Et spes, et ratio eloquentiae | Divinam Venetae Reipublicae | Dissertatio De suppliers servorum | Dissertatio De sacris Eleusinis | Dissertatio De Osiride | Dissertatio De ludis scenicis | De ludis scenicis | De ludis scenicis | Dissertatio De gladiatoribus | Dissertatio De circensibus ludis | De ortu et interitu libros | Panegyris in laudem | Oratione funebre | ΚΑΛΕΝΔΑΡΙΟΝ Γρηγοριανόν... | ΚΑΛΕΝΔΑΡΙΟΝ | ΚΑΛΕΝΔΑΡΙΟΝ | ΚΑΛΕΝΔΑΡΙΟΝ | ΚΑΛΕΝΔΑΡΙΟΝ | ΚΑΛΕΝΔΑΡΙΟΝ... | Explication dela Liturgie | Primam Fen primi Ganonis Avicennae | Panegirico all' | Pallas armata | De D. Thoma Aquinate Oratio | Gl' allori freggiati | II delicioso giardino di Semiramide | Excelsa panegyris... Oratio... Patavij | Λόγος ιστορικός | ΚΑΙΣΑΡΟΒΑΣΙΛΙΚΟΝ προνόμιον.,. | ΚΑΙΣΑΡΟΒΑΣΙΛΙΚΗ πατέντα περί του Καμπίου | ΚΑΙΣΑΡΟΒΑΣΙΛΙΚΗ διαταγή περί Καμβίων, | Oratio contra foeneratores | Πρωτοπειρία. | Εισαγωγή Γραμματικής... | Εισαγωγή Γραμματικής... | Acta Sacri Oecumenici Concilii Florentini... | Documenti spirituali... Νουθετήματα | Documenti spirituali...Νουθετήματα | INSTRUZIONE al [sic?] Tribunali criminali | ISTRUZIONE ai Tribunali criminali | Aliquot epistolae… | Λόγοι και πάλαι | Λόγοι τρεις | Λόγοι | Τα ευρεθέντα Ασκητικά | Imperatoris antiquae regulae Equitum S. | Imperatoris activi. | Risposta di Carmide Atheniese. | Epistolae familiares | De divo Nicolao Smirnae Pontifice | Brevis commentariolus... | Ad Lazarum Bonamicum epistola | Zweyte… | Ακολουθία εις την πάροδον του... λειψάνου του εν αγίοις...Νικολάου | Συμφοράν τε άλωσιν Μωρέως | συμφορά...Μωρέως | Περί της συμφοράς και σκλαβείας του Μώρεως | Περί της συμφοράς και σκλαβείας του Μωρέως | Περί της συμφοράς και σκλαβείας του Μωρέως | Ιστορία περί της συμφοράς και σκλαβιάς του Μορέως... | Ιστορία περί της συμφοράς και σκλαβείας του Μωρέως | Συμφορά και αιχμαλωσία του Μωρέως | Ασμα των Ασμάτων | Ιερά βίβλος ή καλούμενη Αποστολική Σαγήνη | Ερμηνεία του... Μεγάλου Κανόνος | Έρωταποκρισεις πνευματικαί | Η Νέα Κλίμαξ, | Νέος Κλίμακας | Νέος Κλίμακας | Νέος Κλίμακας | Κλίμαξ του Παραδείσου | Επιγράμματα τετράστιχα...Hortus epigrammatum | Κανών και βίος του νέου μάρτυρος Aντωνίου του Αθηναίου | IN obitus Ioannis Conradi Hofmann..lacrymosa…parentalia | IN Georgii Contareni obitum carmina | ILLUSTRIUM virorum epistolae | Orazione funebre nei...funerali | Συνταγμάτιον Νομικόν... | ΥΜΝΟΛΟΓΙΟΝ | ΥMNOI δοξαστικοί εγκωμιαστικοί διά στίχων ψαλλόμενοι εις την Γέννησιν του Κυρίου | Ιερόν απάνθισμα | ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΝ | ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΝ | ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΝ | ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΝ | ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΝ | ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΝ | ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΝ | ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΝ | ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΝ | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ. | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ... | θείον ΩΡΟΛΟΓΙΔΙΟΝ | In epistolam... De arte poetica, | In epistolam... De arte poetica, | In epistolam... De arte poetica, | Hieroglyphica | HORAE in laudem beatissimae Virginis... | HOORNBECK Ioannes, | ΟΜΟΛΟΓΙΑ της ορθοδόξου πίστεως ύπο των Γραικών... | ΟΜΟλΟΓΙΑ [sic] της ορθοδόξου πίστεως υπό των Γραικών | ΟΜΟΛΟΓΙΑ της ορθοδόξου πίστεως υπό των Γραικών | OΜΙΛΙΑ επί των παθών τοy Χρίστου | Iλιάς | Iλιάς | Iλιάς | Hρωϊκά…Iλιάς.. | Heroica | Heroica…Ilias | Ηρωικά…Ιλιάς..Ιlias... | Ήρωϊκά…Ιλιάς..Ιlias | Ιλιάς | Incipiunt aliqui libri exIliade | Hymni..., | Hymni..., | Hymni..., | Hymni..., | Hymni | Batrachomyomachia | Ο πόλεμος των ποντικοβατραχων | Βατραχομυομαχία | Βατραχομυομαχία | De murum felisque bello comoedia | Batrachomyomachia.../ | Βατραχομυομαχία | Odyssea, Batrachomyomachia, Hymni et Epigrammata graece et latine | Odyssea...Batrachomyomachia, Hymni & Epigrammata... | Οδύσσεια. Βατραχομυομαχία. Ύμνοι λβ'...Odyssea | Οδύσσεια... Βατραχομυομαχία. Ύμνοι λβ'-..Odyssea | Οδύσσεια. Βατραχομυομαχία. Ύμνοι λβ' | Οδύσσεια... Βατραχομυομαχία. Ύμνοι λβ'-..Odyssea | Poemata duo Ilias et Odyssea | [Τa σωζόμενα, Ι-ΙΙ]. | ΟΔΟΣ μαθηματικής... | ΟΔΟΣ μαθηματικής | De Graecis illustribus... | HISTORIAE Byzantinae scriptores post Theophanem….Venetiis, | ΙΣΤΟΡΙΑ του παρόντος πολέμου αναμεταξύ Ρουσίας και της Οθωμανικής Πόρτας | ΙΣΤΟΡΙΑ θρηνητικη και θλιβερά Στάθη του Πραγματευτού | ΙΣΤΟΡΙΑ της Ταυρικής Χερσονήσου | Ιερά ΙΣΤΟΡΙΑ της παλαιάς και νέας Διαθήκης | ΙΣΤΟΡΙΑ της παλαιάς και νέαςΔιαθήκης | ΙΣΤΟΡΙΑ περί του θανάτου του βασιλέως της Γαλλίας Λουΐγκη IS'..., | ΙΣΤΟΡΙΑ περί των μυθολογουμενων θεών | ΙΣΤΟΡΙΑ περί των μυθολογουμένων θεών | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΙΣΤΟΡΙΑ δια στίχων... Περιλαμβάνουσα τον βίον... του... άρχοντος...Σταυράκη | ΙΣΤΟΡΙΑ δια στίχων... Περιλαμβάνουσα τον βίον... του... άρχοντος...Σταυράκη | ΙΣΤΟΡΙΑ εβραιοπούλας της Μαρκάδας... | ΙΣΤΟΡΙΑ εβραιοπούλας της Μαρκάδας... | ΙΣΤΟΡΙΑ εβραιοπούλας της Μαρκάδας | ΙΣΤΟΡΙΑ εβραιοπούλας, της Μαρκάδας... | ΙΣΤΟΡΙΑ δια στίχων... Περιλαμβάνουσα τον βίον... του... άρχοντος...Σταυράκη | De Hominis | De Hominis | De Hominis | Περί αέρων, υδάτων, τόπων | De Flatibus | De Flatibus, | Aphorismi... | Afforismorum | Aphorismos | Aphorismor(um | Afforismi | Aphorismorum | Aphofrismos | Liber Aphorismorum | Liber Aphorismoru(m)... | Liber Hysagoge...Liber Aphorismor(um) | Aphorismorum sectiones VII | Τα ευρισκόμενα | Τα ευρισκόμενα... | Τα ευρισκόμενα... | Τα ευρισκόμενα | Των πνευματικών πατέρων κανών | IΕΡΟΔΙΑΚΟΝΙΚΟΝ | IΕΡΟΔΙΑΚΟΝΙΚΟΝ | IΕΡΟΔΙΑΚΟΝΙΚΟΝ | IΕΡΟΔΙΑΚΟΝΙΚΟΝ | IΕΡΟΔΙΑΚΟΝΙΚΟΝ | IΕΡΟΔΙΑΚΟΝΙΚΟΝ | IΕΡΟΔΙΑΚΟΝΙΚΟΝ | IΕΡΟΔΙΑΚΟΝΙΚΟΝ | IΕΡΟΔΙΑΚΟΝΙΚΟΝ | IΕΡΟΔΙΑΚΟΝΙΚΟΝ | IΕΡΟΔΙΑΚΟΝΙΚΟΝ | IΕΡΟΔΙΑΚΟΝΙΚΟΝ | IΕΡΟΔΙΑΚΟΝΙΚΟΝ | IΕΡΟΔΙΑΚΟΝΙΚΟΝ | IΕΡΟΔΙΑΚΟΝΙΚΟΝ | De calendario novo Gregoriano | Censura Orientalis Ecclesiae | Gewisse und Warhafftige... griechischen und orientalischen Kirchen... | Gewisse und Warhaffte... griechischen und orientalischen Kirchen | Censura Orientalis Ecclesiae | Censur oder Urtheil der orientalischen Kirchen | Censura Orientalis Ecclesiae | Censura Orientalis Ecclesiae | Censura Orientalis Ecclesiae de praecipuis nostri saeculi haereticorum dogmatibus … | Βιβλίον καλούμενον Κριτής της αληθείας, διηρημένον εις τόμους δύο = Liber quivocatur ivdex veritatis, distinctus in partes duas | Λογική και ηθική πραγματεία... | Λεξικόν... Dictionarium | Λεξικόν... Dictionarium | Λεξικόν... | Της μετά Μάρκον βασιλείας | Της μετά Μάρκον βασιλείας ιστοριών | Histoire | Histoire | L' Histoire | Vita inimici...Machometi | De Jesu Christi sacerdotio | ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ... | ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ... | ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ... | ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ... | ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ... | ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ..., | ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ... | ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ... | ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ... | ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ... | ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ... | ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ... | ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ... | ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ ... | ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ... | ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ..., | ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ... | ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ... | ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ. | ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ. | ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ. | ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ. | ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ. | ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ. | ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ. | ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ. | Ποιμάνδρης./Ασκληπιού, Όροι προς Άμμονα βασιλέα... Poemander | ΕΡΜΗΝΕΙΑ των πέντε κεφαλαίων...της...Συνόδου... Φλωρεντίας | ΕΡΜΗΝΕΙΑ των εκκλησιαστικών κανόνων. | ΕΡΜΗΝΕΙΑ περί των ενεργειών του...ιατρικού καλουμένου Εσσέντια της ζωής | ΕΡΜΗΝΕΙΑ και Ακολουθία εις εγκαίνια ναού... | II glorioso eroc...in honore dell'...Andrea Cornaro | ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ. | ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ. | ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ. | ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ. | ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ. | ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ. | ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ. | ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ. | ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ. | ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ. | ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ. | Coup d'oeil historique | ΗΜΕΡΟΛΟΠΟΝ | ΗΜΕΡΟΛΟΠΟΝ | ΗΜΕΡΟΛΟΠΟΝ | ΗΜΕΡΟΛΟΠΟΝ | ΗΜΕΡΟΛΟΠΟΝ | ΗΜΕΡΟΛΟΠΟΝ | ΗΜΕΡΟΛΟΠΟΝ | ΗΜΕΡΟΛΟΠΟΝ | ΗΜΕΡΟΛΟΠΟΝ | ΗΜΕΡΟΛΟΠΟΝ | Status praesens Ecclesiae Graecae... | Σταχυολογία τεχνολογική | Αιθιοπικών βιβλία δέκα. | Isagoge | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ Μέγα | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝήγουν... | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ Μέγα | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ Μέγα | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ Μέγα | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ. | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ. | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ. | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ Μέγα | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ Μέγα | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ Μέγα | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ Μέγα | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ. | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ. | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ. | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ. | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ. | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ. | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ. | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ. | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ. | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ. | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ. | Αγιασματάριον ήτουν Εκλογή εκ του μεγάλου Ευχολογίου των χρησιμωτέρων, και αναγκαιοτέρων τοις ιερεύσιν Ακολουθιών και Ευχών | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ. | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ. | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ. | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ. | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ. | Η ΑΓΙΑ και Οικουμενική εν Φλωρεντία Σύνοδος | Η ΑΓΙΑ και Οικουμενική εν Φλωρεντία γενομένη Σύνοδος | Αικατερίνη ειρηνοποιώ | Oratio habita...in qua Rhodiorum oppugnationis & deditionis summa continetur | Oratio habita ab...in qua Rhodiorum oppugnationis & deditionis summa continetur. | Delle Opere | II Verato secondo | II Verrato [sic], | Πάστωρ φίδος | Origine e fondatione di tutte le religioni...di Gavallieri | Origine e fondatione di tutte le religioni...di Cavallieri | Oratio prosolemni restauratione Patavini Archilycei...Patavii | Copia d' una lettera di... a Monsignor Odescalco, | Vita latino graeca S.P. Benedict!... | Πατερικόν | Επιστολή περί του μαρτυρίου Κετάβας | Σύνοψις των θείων και ιερών της Eκκλησίας δογμάτων | Σύνοψις των θείων και ιερών της Eκκλησίας δογμάτων | Σύνοψις των θείων και ιερών της Eκκλησίας δογμάτων | Σύνοψις των θείων και ιερών τhς Eκκλησίας δογμάτων | Στόμα θανάτου | Breve del Santissimo Patriarca | Εγκύκλιος προς τους κατοίκους των Iονίων νήσων | Opera.../(De Vita Moysis) | Mystica Mosaicae Vitae | De vitae perfectione sive Vita Moysi liber… | Tractatus ad Harmonium | Opuscula quinque | In Psalmorum inscriptiones | De vitaein virtute perfectione & quis verus christianus | Orationes... XVI | Arcana...opera Dauidis Hoeschelij | Υμνολόγιον... | Observation sur la dissertation du D.N. ... | Reflexion sur la vegetation. | De hydrope uteri...Halae | Panoplia per i Greci in cui si da un saggio del libro mss. | Ρωμαϊκή Ιστορία...Byzantina Historia. | [Διάλογος...]: | Διάλογος του...μετά τίνος Εβραίου | Διάλογος του.,.μετά τίνος Εβραίου | Διάλογος του.,.μετά τόνος Εβραίου..., | Διάλογος του.,.μετά Εβραίου τινός…, | DeIoanne Heraclide... et de Jacobo...Varsaviae | Les GRANDS miracles | Rispostadi...a una lettera | GRAMMATICA Italiana...Γραμματική Ιταλική | GRAMMATICA Italiana... Γραμματική Ιταλική | GRAECIAE obsequia Senatuj Veneto | Animadversio sive Crusius. | Γραμματική γεωγραφική, ή μάλλον ανάλυσις καθαρά εξακριβωμένη και σύντομος του ολοκλήρου σώματος της νεοτέρας γεωγραφίας | Πονημάτιον περί ορθογραφίας | Ακολουθία του αγίου... Σεραφείμ αρχιεπισκόπου Φαναριού και Νεοχωρίου | Ακολουθία του άγιου...Σεραφείμ αρχιεπισκόπου Φαναριού καί Νεοχωρίου | Έγχειρίδιον περί της των σφαιρών χρήσεως | Ηστοχαστική και ωραία χήρα | Ο καφενές | Ο καφενές | Ο καλός οικοκύρης | Ο δεισιδαίμων απαιτητής των αρχαιοτήτων, και Αι διχόνοιαι πενθεράς και νύμφης | Η αρετή της Παμέλας | Ο έξωστρακισμός του ασεβούς Χριστοδούλου του Μονοφθάλμου του έξ' Ακαρνανίας | Ηθοποιία δραματική επιθαλάμιος | Ευχολόγιον | Εύχολόγιον | ΓΝΩΜΟΛΟΓΙΚΟΝ | ΓΝΩΜΟΛΟΓΙΚΟΝ | ΓΝΩΜΟΛΟΓΙΚΟΝ | ΓΝΩΜΟΛΟΓΙΚΟΝ | ΓΝΩΜΟΛΟΓΙΚΟΝ | ΓΝΩΜΟΛΟΓΙΚΟΝ | ΓΝΩΜΟΛΟΓΙΚΟΝ | ΓΝΩΜΟΛΟΓΙΚΟΝ | ΓΝΩΜΟΛΟΓΙΚΟΝ | ΓΝΩΜΟΛΟΓΙΚΟΝ | ΓΝΩΜΑΙ μονόστιχοι εκ διαφόρων ποιητών κατά στοιχείον | Βιβλίον πρόχειρον | Βιβλίον πρόχειρον | Βιβλίον πρόχειρον | Βιβλίον πρόχειρον | Βιβλίον πρόχειρον | Βιβλίον πρόχειρον | Βιβλίον πρόχειρον | Βιβλίον πρόχειρον | Βιβλίον πρόχειρον | Βιβλίον πρόχειρον | Βιβλίον πρόχειρον | Βιβλίον πρόχειρον | Βιβλίον πρόχειρον | Βιβλίον πρόχειρον | Βιβλίον πρόχειρον | Βιβλίον πρόχειρον | Βιβλίον πρόχειρον | Βιβλίον πρόχειρον | Αναγνωστικόν | Le GLORIE de gli Incogniti | Απόκρυφα πολιτικά και Καλενδάριον του παρόντος έτους 1783 | Defebrium natura | GIORNALE di Medicina | GIORNALE di Medicina | GIORNALE de' Letterati | GIORNALE de' Letterati | Ικετηρία του γένους των Γραικών | In Iereraiam...Commentarii | Carminum...,pars lyrica | Ανθος της χριστιανικής διδασκαλίας | Ο θάνατος του Αβελ | Ακολουθία του οσίου...Συμεών του Νέου | Η θεία λειτουργία ερμηνευμένη | Η θεία λειτουργία ερμηνευμένη | Η θεία λειτουργία ερμηνεμένη | Η θεία λειτουργία ερμηνεμένη | Η θεία λειτουργία ερμηνεμένη | Vocabolario italiano et greco | GERMANICARUM rerum scriptures varii | Χριστιανική Κατήχησις | Pro declaratione picturaesive descriptionis Graeciae | In descriptionem Graeciae | Ερμηνεία εις το τέταρτον βιβλίον της του Θεοδώρου Γαζη Γραμματικής | Ερμηνεία εις τo τέταρτον βιβλίον της του Θεοδώρου Γαζη Γραμματικής | ΓΕΡΑΣ ει μ' όνομάσειας σπάνιον των σπουδαίων | Oratio de Jurisprudentiae | Beschreibung...der Inseln Samos | A description of... Samos | Αtrue and exact relation of the strangle | ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ νεωτερική | Jurisprudentiae nobilitas | De rebus Constantinopolitanis | Ioannis Andreae…comneni..Napoli | GENEALOGIA | GENEALOGIA d' Imperadori Romani et Co(n)stantinopolitani | GENEALOGIA d' Imperadori Romani et Constantinopolitani | GENEALOGIA d' Imperatori Romani et Constantinopolitani | GENEALOGIA d' Imperatori Romani et Constantinopolitani | GENEALOGIA d' Imperatori Romani et Constantinopolitani | Ad Sanctissimum. | Orationes funebres | Περί αρετών | Virtutum divisio | Quatuor Virtutum explicate. | Quatuor Virtutum explicate graece & latine | Ελληνικών βιβλία | La postera historia de la monarchia de los Persas...de las cosas sucedidas despues de la Jornada deMantinea. | Des choses aueneues depuis la iournee de Mantinee | Des choses avenues depuis la iournee de Mantinee | Rerum quae post pugnam Mantineam | Περί των μετά την εν Μαντινεία μάχην | Des choses avenues depuisla iournee de Mantinee | Περί των μετά την εν Μαντινεία | De gestis Graecorum postpugnam ad Mantineam | Έκ των Διοδώρου | Libellus de fato | Dell' Istorie de' Greci | Historiae Graecae commentariorum. | De rebus Peloponnes. orationes duae | De Platonicae atque Aristotelicae philosophiae differentia | De Platonicae atque Aristotelicae philosophiae differentia | De Platonicae atquae Aristotelicae philosophiae differentia | Noctes Atticae | Περί Μηνών | Liber de Mensibus | Liber de Mensibus | Libellus elegantissimus deratione Mensium | De Mensibus | Κυνός εγκώμιov | Γραμματικής εισαγωγής βιβλία τέσσαρα | Γραμματικής εισαγωγής βιβλία τέσσαρα | Γραμματικής εισαγωγής βιβλία τέσσαρα. | Γραμματικής εισαγωγής βιβλία τέσσαρα | Γραμματικής εισαγωγής βιβλία τέσσαρα | Γραμματικής εισαγωγής βιβλία τέσσαρα | Γραμματικής εισαγωγής βιβλία τέσσαρα | Γραμματικής εισαγωγής βιβλία τέσσαρα | Liber primus de rudimentis Graecarum literarum | Introductivae Grammatices libri quatuor | Liber quartus de constructione... orationis | Institutionis Grammaticae liber primus | Institutionis Grammaticae liber primus. | Grammaticae introductionis libri quatuor | Introductionis Grammaticae libri quatuor | Institutionis Grammaticae liber secundus | Grammaticaelibri quatuor | Introductionis Grammaticae libri quatuor | Γραμματικής εισαγωγής των εις τα τέσσαρα το πρώτον και δεύτερον | Institutionis Grammaticae liber secundus | Introductionis Grammaticae libri quatuor | Institutionis Grammaticae libri quatuor... | Institutionis Grammaticae libri quatuor... | Introductionis Grammaticae libri quatuor | Introductionis Grammaticae libri quatuor | Institutionis Grammaticae liber quartus. | Institutionis Grammaticae liber tertius | Introductivae Gram(m)atices libri quatuor | Γραμματικής εισαγωγής των εις τέσσαρα το πρώτον | Institutionis Grammaticae libri quatuor. | Theodori Grammaticae introductionis libri IIII | Introductionis Grammaticae libri quatuor | Introductionis Grammaticae libri quattuor | Γραμματικής βιβλία | Γραμματικής βιβλία | Introductionis Grammaticae libri quatuor | Grammaticae institutionis liber tertius. | Grammaticae institutionis liber primus | Institutionis Grammatices libri quatuor | Introductionis Grammaticae libri quatuor | Grammaticae institutionis liber tertius | Grammaticae introductionis libri quatuor. | Grammaticae introductivae liber tertius | Grammaticae institutionis liber secundus | Gra(m)maticae institutio-(n)is...primus & secundus | Grammaticae institutionis libri duo priores | Γραμματικής εισαγωγής βιβλία | Grammaticae introductivae liber quartus | De linguae graecae institutione liber secundus | Grammaticae institutionis libri primus & secundus | Introductivae Grammatices libri quatuor. | Grammatices introductionis liber secundus | Primus liber Grammatica e institutionis | Introductivae Grammatices libri quatuor | Grammatica | Grammaticae institutionis liber primus. | Introductivae Gra(m)matices liber primus | Introductivae Grammatices | Γραμματικής εισαγωγής | In hoc volumine haec insunt. | Στοχασμοί ενός Φιλέλληνος | Oratio pro solemni studiorum instauratione | θεραπευτικής μεθόδου λόγος πρώτος | Speculum... Epitome... Demorbis oculorum | Speculum... Epitome | Libri anatomici | Delli mezzi...per conservarci la sanita | Gommentarius in secudum Epidemiorum Hippocratis | A che guisa si possano | De adventu Spiritus Sancti | Elogio storico del signor...Genovesi | Τρόπαιον της ορθοδόξου πίστεως | ΓΑΔΑΡΟΥ Λύκου Κιαλουπούς διήγησις ωραία | ΓΑΔΑΡΟΥ Λύκου Κιαλουπούς διήγησις ωραία | ΓΑΔΑΡΟΥ Λύκου Κιαλουπούς διήγησις ωραία | ΓΑΔΑΡΟΥ Λύκου Κιαλουπούς διήγησις ωραία | ΓΑΔΑΡΟΥ Λύκου Κιαλουπούς διήγησις ωραία | ΓΑΔΑΡΟΥ Λύκου Κιαλουπούς διήγησις ωραία | ΓΑΔΑΡΟΥ Λύκου Κιαλουπούς διήγησις ωραία | ΓΑΔΑΡΟΥ Λύκου Κιαλουπούς διήγησις ωραία | ΓΑΔΑΡΟΥ Λύκου Κιαλουπούς διήγησις ωραία | ΓΑΔΑΡΟΥ Λύκου Κιαλουπούς διήγησις ωραία | ΓΑΔΑΡΟΥ Λύκου Κιαλουπούς διήγησις ωραία | Ακολουθία του όσιου...Γερασίμου | Τελετουργία ιερά | Historia e gloriosi gesti | Gli illustri et gloriosi gesti | Gli illustri et gloriosi gesti | Gli illustri et gloriosi gesti | Commentario de le cose deTurchi et del S. Georgio Scanderbeg | Scanderbeg. Commentaire d'aucunes choses des Turcs, & du Seigneur George Scanderbeg | Commentario de le cosede Turchi | Commentario de le cosede Turchi, | Commentario de le cose de Turchi | Q.D.B.V. De Cyrillo Lucari | Altro FRAMMENTO di una lettera Greca | FRAGRANTISSIMI fiori | Trieste, tragedia | Bonaparte liberatore, Oda | Διδασκαλία Χριστιανική προς ψυχωφέλειαν της...Σύρας | Ομιλίαι περί πληθύος κόσμων | Γαλάτεια | FLO RES ex amaenissimo laudum pomaerio | FILOSOFIA christianiki | Spongia Herrn...dem Patriarchen zu Constantinopel | Spongia contra Praedicantium Vuirten bergensium | FICKLER | Collectanea priscorum verborum | Collectane apriscorum verborum | Τύχαι Τηλεμάχου | FELICIBUS auspiciis | FELICI triumpho | FEDELISSIMA citta di Corfu | Kurtze Nachricht von der Religion der heutigen Griechen | Λεξικόν το Μέγα | Το Μέγα Λεξικόν | Μέγα, και πάνυ ώφέλιμον Λεξικών... Magnum... Dictionarium | FAVI di lode per la felicissima laurea | La FAMA foriera | Πάπας τί έστι | Lettera dell' abate | ΕΞΕΤΑΣΙΣ της συνειδήσεως | ΕΞΕΨΑΛΜΑΤΑ | ΕΞΑΨΑΛΜΟΣ | Παρεκβολαι εις την Ομήρου Ιλιάδα και Οδύσσειαν | In Hexahemeron commentaria | De Eva(n)gelica preparac[i]o(n)e | De Evangelica praeparatione | De Evangelica praeparatione | De Evangelica preparatione | De Evangelica praeparatione | De Evangelica praeparatione | De Evangelica praeparatione | De Evangelica praeparatione | De Evangelica praeparatione | De Evangelica praeparatione | De Evangelica praeparatione | Ecuba | Hecuba, Orestes et Phoenissae | Tragoediae | Απαντα | Τραγωδιών όσα σώζονται | Tragoediae XIX | Τραγωδίαι έπτα και δεκα | Τραγωδίαι τέσσαρες | Teoria compita della costruzione | Στοιχεία της Αριθμιτηκής και Aλγέβρης | Κεφάλαια συλλογιστικά προς Λατίνους περί της του Αγίου Πνεύματος εκπορεύσεως | Λόγος αντιρρητικός | Responsio ad epistolam | Responsio ad caput | Refutatio exercitationum | Parallelus torti actortoris | Parallelus torti actortoris | Excerpta ex litteris | Epistola, quam de relapsuac πΐ0Γΐβ. | Epistola monitaria | Epistola ad amicum Galium. | Defensio Annalium | Confutatio Anticoran L.Moguntiae | Castigatio Apocalypsis Apocalypseos Thomae Brightmanni | Seeliges Ent welches Robertus Bellarminus | Castigatio eorum quae adversus Robert | de Antichristo sophismata | Admonitio ad lectores librorum M. Antonii de Dominis | Ad Ludovicum decimumtertium | Ad actionem proditoriam Edouar di Coqui Apologia | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ το Μέγα | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ...Σεραφείμ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ το Μέγα | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ το Μέγα | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ το Μέγα | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ το Μέγα | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ το Μέγα | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ το Μέγα | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ το Μέγα | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ το Μέγα | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ το Μέγα | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ το Μέγα | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ το Μέγα | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ συν θεω Αγίω νεωστί | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ το Μέγα | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ το Μέγα | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ το Μέγα | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ σύντομον | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ συν θεώ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ. | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΥΧΑΙ του Λυχνικού και του Όρθρου | ΕΥΧΑΙ του Λυχνικού και του Όρθρου | ΕΥΧΑΙ του Λυχνικού και του Όρθρου | ΕΥΧΑΙ του Λυχνικού και του Όρθρου | ΕΥΧΑΙ του Λυχνικού και του Όρθρου | ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ Μέγα | ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ Μέγα | ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ Μέγα | ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ Μέγα | Vocum quae apud Hippocratem sunt collectio | ΕΠΙΤΟΜΗ γραμματικής | ΕΠΙΤΟΜΗ γραμματικής | ΕΠΙΤΟΜΗ γνωμών | ΕΠΙΣΤΟΛΗ Αλεξάνδρου | Νέον ΕΠΙΣΤΟΛΑΡΙΟΝ | Νέον ΕΠΙΣΤΟΛΑΡΙΟΝ | Νέον ΕΠΙΣΤΟΛΑΡΙΟΝ | Νέον ΕΠΙΣΤΟΛΑΡΙΟΝ | Επιστολάριον ή επιστολικός χαρακτήρ δι' ου διδάσκονται οι φιλομαθείς Τόμος πρώτος | Νέον ΕΠΙΣΤΟΛΑΡΙΟΝ | Νέον ΕΠΙΣΤΟΛΑΡΙΟΝ | ΕΠΙΣΤΟΛΑΡΙΟΝ | Νέον ΕΠΙΣΤΟΛΑΡΙΟΝ | ΕΠΙΣΤΟΛΑΡΙΟΝ | Νέον ΕΠΙΣΤΟΛΑΡΙΟΝ | Νέον ΕΠΙΣΤΟΛΑΡΙΟΝ | Επιστολαί διαφόρων φιλοσόφων, ρητόρων, σοφιστών, εξ προς τοις είκοσι, ων τα ονόματα εν τη εξής ευρήσεις σελίδι = Epistolae diversorum philosophorum, oratorum, rhetorum, sex & viginti quorum nomina insequenti in venies Pagina | Περί τον Φυσιολόγον | EPIGRAMMATUM Graecorum | EPICEDIA illustri heroi Gasparis Colignio | Λόγοι και παραινέσεις | Λόγοι και παραινέσεις. | Εις την Ελλάδος καταστροφήν, θρήνος. Του αυτού επιστολαί | ΕΠΑΙΝΟΙ διαφόρων Αγίων | ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ των παίδων | Εγχειρίδιον περί της εκπορεύσεως του Παναγίου Πνεύματος | ΕΜΠΟΡΙΚΗ οδηγία | Ιστορία | Ιστορία | Ιστορία ωραιότατη | Ιστορία | ιστορία | ιστορία | ιστορία | ιστορία | ιστορία | ιστορία | ιστορία | Εξήγησις του θαυμαστού | Στοιχείων αριθμητικής | Βιβλίον ιατρικόν της ποδαλγίας | Nieuwste Beschryving vande Grieksche Christenen in Turkyen | Nieuwste Beschryving vande Grieksche Christenen in Turkyen | Neueste Beschreibung derer Griechischen Christen in der Turckey. | Λόγος εγκωμιαστικός εις.,.Ιωάννην Αλέξανδρον | ELEMENTALE introductorium | ΕΚΘΕΣΙΣ της ψαλλομένης Λειτουργίας | ΕΚΛΟΓΗ | ΕΚΛΟΓΑΙ | ΕΚΛΟΓΑΙ | ΕΙΔΗ νέων χαρακτήρων | ECLOGE sententiarum | DUO carmina in honorem D. Iacobi Basilici | Του ιερού πολέμου | Glossarium...mediae et infimae graecitatis | Solaureus...Oratio | Κατήχησις ιεράπρος τους μέλλοντας αναβήναι εις τον της Ιερωσύνης βαθμόν | De itinere suo Constantinopolitano epistola | Epistola...ad...Gulielmum Ursinum regnantem | Oratio | Λόγος ίκετήριος εις τόν...βασιλέα...Ροδούλφον | Historia Byzantina | Historiae lateralis ad extrahendum calculum sectionis appendix | Βιβλίον ιστορικόν | Βιβλίον ιστορικόν | Βιβλίον ιστορικόν | Βιβλίον ιστορικόν | Βιβλίον ιστορικόν | Βιβλίον ιστορικόν | Βιβλίον ιστορικόν | Βιβλίον ιστορικόν | Βιβλίον ιστορικόν | Βιβλίον ιστορικόν | Βιβλίον ιστορικόν | Βιβλίον Ιστορικόν | Βιβλίον ιστορικόν | Βιβλίον ιστορικόν | Βιβλίον ιστορικόν | Βιβλίον ιστορικόν | Βιβλίον ιστορικόν | Ό Χρονογράφος | Βιβλίον ιστορικόν | Βιβλίον ιστορικόν | Βιβλίον iστορικόν | Βιβλίον ιστορικό ν | Letteradi un marchese Francesco Albergati Capacelli in apologia alia lettera del... Ab.Compagnoni | In felicem doctoratus lauream. | ΔΟΓΜΑ πάνυ vφελημώτατον και σωτηριόδες καθοληκών ελλήνων | Dissertatio historico-philologico-theologico | DISTRIBUZIONE | DISTRIBUZIONE | DISTRIBUZIONE | DISTRIBUZIONE | DISTRIBUZIONE | DISTRIBUZIONE | DISTRIBUZIONE | DISTRIBUZIONE | DISTRIBUZIONE | DISTRIBUZIONE | DISSERTAZIONE | DISSERTAZIONE | DISGOURS | DISCORSO | DISCORSO | DISCORSI | DISCORSI | DIPLOMA | Vita Innocentii IV | Memorie | Angeli [Aretini] vita | Angeli [Aretini] vita | Angeli[Aretini] vita | Αngeli [Aretini] vita | Ακολουθία ετεροφθάλμου και αντίχριστου Χριστοδούλου του έξ Ακαρνανίας | Ακολουθία ετεροφθάλμου και αντίχριστου Χριστοδούλου του έξ 'Ακαρνανίας | Ομιλίαι ευσύνοπται ηθικαί | Ομιλίαι διάφοροι | Praecepta de orationenuptiali | Praecepta de oratione nup-tiali | Antiquitatum Rom | Antiquitatum Rom | Antiquitatum Rom | Antiquitatum Rom | Antiquitatum Rom | Antiquitatum Rom | Antiquitatum Rom | Οpera...graece et latine | Delle Historie del mondo | DIONIGI | Περί βίων,δογμάτων και αποφθεγμάτων των εν φιλοσοφία ευδοκιμησάντων | ΔΙΗΓΗΣΙΣ περί της...Συνόδου της Φλωρεντίας | ΔΙΗΓΗΣΙΣ εις τας πράξεις | ΔΙΗΓΗΣΙΣ εις τας πράξεις | ΔΙΗΓΗΣΙΣ εις τας πράξεις | ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ της Εκκλησίας των Γάλλων | ΔΙΗΓΗΣΙΣ εις τας πράξεις | ΔΙΗΓΗΣΗΣ | ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ πρόχειρος | ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ πρόχειρος | ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ περί του ιερού θρόνου της Ρώμης | ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ εξομολογούντων και εξομολογουμένων | ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ χριστιανική | ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ χριστιανική | ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ χριστιανική | ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ χριστιανική | ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ χριστιανική | ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ χριστιανική | ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ χριστιανική | ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ χριστιανική της ορθοδόξου ημών πίστεως | ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ χριστιανική | ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ χριστιανική εις κοντολογίαν | ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ χριστιανική | ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ χριστιανική | ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ χριστιανική ορθόδοξη | ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ χριστιανική ορθόδοξη | ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ χριστιανική ορθόδοξη. | DICTIONARIUM Graecum | ΔΙΑΘΗΚΗ | ΔΙΑΤΑΞΙΣ του Μικρπύ [sic] Αγιασμού | ΔΙΑΤΑΞΙΣ του Μικρού Αγιασμού | ΔΙΑΤΑΓΑΙ των αγίων Αποστόλων | ΔΙΑΤΑΓΑΙ γάμων | Encomium Mataei Flacii | Avisi...,recata | DIAS | DIABIO in compendio di quantoe seguito nell' assedio, & acquisto | ΔΙΑΛΟΓΟΣ προς τους νέους παραινετικός | Αδίλογος [=ΔΙΑΛΟΓΟΣ] κατά αλφάβητον αν[θρώπ]ου και χάρου | ΔΙ-Α-ΛΟ-ΓΟΣ και Δι-η-γή-σεις | ΔΙΑΛΟΓΟΙ ιεροί διάφοροι απαθείς... | Διήγησις δια στίχων του δεινού πολέμου | Διήγησις δια στίχων του δεινού πολέμου | Βιβλίον ωραιότατον περιέχον στίχους...εις την Θεοτόκον | Χρησταγωγία ελληνική | Riflessioni sopra varj veleni. | Prolaccio di materia medica | Orationes duae...Patavii | Oratio habita in Gymnasio Patavino in materiam medicam | Lettera scritta... dal...al...Orazio Lancellotti | Lettera del...al...Giuseppe Toaldo | Degli accomulamento[sic?] gazosi | De trium corporum...problemate | Νουθεσίαι διδακτικαί του πατρός προς τον υιόν | Λόγοι διδακτικοί του πατρός προς τον υιόν | Ιστορία | Ιστορία της Σωσάννης | Ιστορία τής Σωσάννης | Ιστορία | Ιστορία της Σωσάννης | Ιστορία της Σωσάννης | Ιστορία της Σωσάννης | Ιστορία της Σωσάννης | Ιστορία της Σωσάννης | Ιστορία της Σωσάννης | Ιστορία της Σωσάννης | Ιστορία της Σωσάννης | DENUNZIA di un empio Catechismo | Tavole di... del mondo, et della sphera | Sphera | Poetica di…In Padova | Panegirico di...in laude della | Oratione di... al...principe di Venetia Sebastian Veniero | Introduttione di...sopra...Rhetorica d' Aristotele | In M.T.G[iceronis] universam philosophiam...institutio | In Μ. Tullii Ciceronis universam philosophiam...institutio | Discorso di...intorno a li ageographia | Discorso di...intorno a...cause...che la comedia...et...ricevono dalla philosophia morale | Discorso di...intorno...a...cause...che la comedia...et...ricevono dalla philosophia morale | Discorso di...intorno a...cause. ..che la comedia...et...ricevono dalla philosophia morale | Delia rettorica | De constitutione partium universae...philosophiae quam Aristo | Breve trattato dell' oratore | Breve trattato del mondo | Breve institutione dell' ottima Republica | Apologia contra l' autor del Verato | Ευχρηστότερος ορθοδόξων ομολογία κατ' επιτομήν | Η Σκριττούρα δόππια... των...κατάστιχων | Γραμματική της Ιταλικής | Χειραγωγός έμπειρος εις τα της πραγματείας | Viro clarissimo Petro...Lutheritz... | Περί του πόσον η δύναμις αέρος βοηθεί | Περί λοιμικής νόσου | Γραμματική Ελληνο-λατινίς εκ διαφόρων συλλεχθείσα, παρά Γεωργίου του Δημητρίου του προσκ. Κυρ. ευπατρίδους του εξ' Αργυροκάστρου … | Απανθίσματα εκ τίνος βιβλίου ετερογλώσσου | Πρόχειρος περιγραφή του…όρους Σινά | Περιγραφή της αγίας... εικόνος...της...Θεοτόκου Χρυσοβίτζης | Γνώμαι ηθικαί και πολιτικαί | Oratio prosolemni studiorum instauratione | L'echogiuliva... per l' oratione | Γνωμικά παλαιών τίνων φιλοσόφων | Γνωμικά παλαιών τίνων φιλοσόφων | Γνωμικά παλαιών τίνων φιλοσόφων | Γνωμικά παλαιών τίνων φιλοσόφων | Γνωμικά παλαιών τίνων φιλοσόφων | Άκολουθία του οσίου…Αθανάσιου | Syntagmatis historici...de tribus sanctorum Anargyrorum. | Liber De Graecae linguae particulis | Liber De Graecae linguae particulis | De Graecae linguae particulis | Liber De Graecae linguae particulis | De Graecae linguae particulis | De Graecae linguae particulis | De particulis Graecae linguae. | Sacra sponsa in thalamo suo | Encyclopedia seu Universae sapientiae theses | Προσκυνητάριον των Ιεροσολύμων | Dissertatio in auguralis medica de signis coctionis in morbis | Γραμματική Γερμανική | Εισαγωγή εις την ελληνικήν γλώσσαν | Τράπεζα πνευματική | Λόγοι πανηγυρικοί | Καθρέπτης γυναικών | Εξήγησις της θείας Λειτουργίας | Επιστολαί διά στίχων κατά της υπερηφανίας | Επιστολαί δια στίχων απλών κατά της υπερηφανίας | Εγκόλπιον λογικόν | Εγκόλπιον λογικόν | Εισαγωγική διδασκαλία | I imera apο ton christianon ajasmeni | I imera apo ton christianon aghiasmeni | I imera apo ton christianon aghiasmeni | A lord Nelson...Ode | Επίτομος Λογική κατ' Αριστοτέλην και Τέχνη ρητορική | De divoThoma Aquinate | Tractatio methodica de libertate cogitandi | Parerga medica | Meditationes academicae decognitione humana | ΔΑΜΙΑΝΟΣ Σινωπεύς | S.Athanasio | Θησαυρός Δαμασκηνού του υποδιακόνου και Στουδίτου του Θεσσαλονικέως, μετά της προσθήκης εν τω τέλει και ετέρων επτά λόγων ψυχωφελεστάτων και της εξηγήσεως του Πάτερ ημών | Θησαυρός | Θησαυρός | Θησαυρός | Θησαυρός | Θησαυρός | Θησαυρός | Θησαυρός | Θησαυρός | Θησαυρός | Θησαυρός | Θησαυρός | Θησαυρός | Θησαυρός | Θησαυρός | Θησαυρός | Θησαυρός | Θησαυρός | Θησαυρός | Θησαυρός | Θησαυρός | Θησαυρός | Θησαυρός | Θησαυρός | Θησαυρός | Θησαυρός | Θησαυρός | Θησαυρός | Θησαυρός | Θησαυρός | Θησαυρός | Θησαυρός | Θησαυρός | Θησαυρός | Θησαυρός | Θησαυρός | Θησαυρός | Θησαυρός | Θησαυρός | Θησαυρός | Θησαυρός | Μερική διάγνωσις | Μερική διάγνωσις | Μερική διάγνωσις | Μερική διάγνωσις | Μερική διάγνωσις | Μερική διάγνωσις | Παρακλητικών...της... Θεοτόκου | Contra Manicheos dialogus | Λόγοι τρεις | Έργα | Historia Iosaphat et Barlaam | Historia de vitis et rebusgestis | Opera | Omnia quae hactenus...opera | Εκδοσις της ορθοδόξου πίστεως. | Έκδοσις της ορθοδόξου πίστεως | Έργα...Opera omnia... Basileae | elementare deigas | Ragguagli sopra la corteccia d' angostura e le sue virtu mediche | Lettera del...sull' opera. | Ad Emmanuelem Philibertum | Trattato di materia medica | Trattato di materia medica | Turcograeciae | Hodoeporicon | Germanograeciae...Basileae | Aethiopicae Heliodori historiae epitome | Πανουργίαι υψηλόταται | Πανουργίαι | Πανουργίαι υψηλόταται | Πανουργίαι υψηλόταται | Πανουργίαι | Πανουργίαι υψηλόταται Μπερτόλδου | Πανουργία!, υψηλόταται του Μπερτόλδου | Βίος του Βερτολδίνου | CROCE della Lira Giulio Cesare | Lexicon Graecolatinum | Oratio habita in creatione | Γραμματική ελληνoρωμαϊκή | In Graecas Budaei epistolas annotationes | COSTITUZIONI e capitoli | COSTITUZIONI e capitoli | COSTITUZIONI e capitoli | COSTITUZIONI e capitoli della nostra chiesa da erigersi in Trieste | In Posteriora Aristotelis | CORONA Pretiosa | CORONA Pretiosa | CORONA Pretiosa | CORONA Pretiosa | CORONA Pretiosa | Introductio nuovo intitolato | Monarchia Solipsorum | Monarchia Solipsorum | COPIA di una lettera | CONTROVERSIAE Ecclesiae Orientalis et Occidentalis | II diritto e la religione | CONTIN (Tommaso Antonio) | Lexicon Graecolatinum | La CONFESSION de foy des Eglises Chretiennes Grecques ou Orientales | CONCORDIA Nationum | CONCIONES sive Orationes ex Graecis Latinisque historicis | COMPONIMENTI | COMPONIMENTI poetici per l' esecuzione | COMPONIMENTI poetici in occasione delle.-.nozze dell'...Lorenzo Dona e Chiara Tron | COMPONIMENTI poetici di varjautori in lode di Caterina II | COMPONIMENTI in lode dell'...Tullio Smacchia | COMPONIMENTI degli... Ricoverati per la morte della...Elena Lucretia Cornaro Piscopia | COMPENDIO historico dell' origine...dell' ordine...di San Giorgio | COMPENDIO historico dell' origine...dell' ordine...di San Giorgio | COMPENDIO de' privilegj... dell'ordine di S. Giorgio e de principi | COMPENDIO de' privilegi...dell' Fordine | COMPENDIARIA et facilis adlinguam Graecam manuductio | COMMENTARII in septem tragoedias Sophoclis | COME i Fei & Baronie lo Primogenito succiede | Italia et Hispania Orientalis | Increpatio Andreae Eudaemono Ioannis | Απόδειξις του κύρους των της Νέας και Παλαιάς Διαθήκης βιβλίων | Homiliae Sanctissimi...exlatino in graecum | Homiliae in S. Pascha et in D. Petrum | Homiliae duae...ex latino in graecum | Homilia habita in festo | Homilia in Pascha | Homilia | Homilia habita...die Natali | Homilia...in die Natali | Sanctissimi...Homilia...die Natali | Bulla graece reddita | Rhetorice...,adnotationes | In M. Antonium Philippica. | In Μ. Antonium Philippicae orationes XIII...commentariis | Philippica seconda | Philippicae...&...commentariis | Epistolarum | La Divinatione | Περί γήρως | Officiorum | Cato Major | De officiis | De officiis | De officiis | Κάτων η Περί γήρως | De officiis | De officiis | Κάτων η Περί γήρως | Κάτων η Περί γήρως | De officiis | Officiorum | De Senectute | Κάτων ο Μείζων η Περίγήρως | Officia | Περί γήρως, ερμηνεία | Περί γήρως, ερμηνεία | CICERO Marcus Tullius | CICADA Hieronymus, Cicada sive Carmina | Oratio de statu ecclesiarum...in Graecia | Oratio de statu ecclesiarum...in Graecia | Oratio de statu ecclesiarum...in Graecia | Oratio...de statu ecclesiarum in Graecia | Epistola Constantinopolirecens scripta | Epistola Constantinopoli recens scripta. | ΧΡΥΣΟΥΝ εγκόλπιον | Super Mattheu(m) | Traduction librorum | Οι Περί ιερωσύνης λόγοι | Περί ιερωσύνης | Ομιλίαι | Homiliae LXXVII | Ομιλίαι δέκα | Delaudib | Contra Iudaeos homiliae VI | Τόμος πρώτος Χρυσοπηγή καλούμενος | Habes...grammaticen | Ερωτήματα | Ερωτήματα...Graecae Grammaticae institutiones. | Erotemata Guarini | Ερωτήματα... / Περίσχηματισμού τών χρόνων | Ερωτήματα...Graecae Gram-maticae institutiones | Ερωτήματα | Ερωτήματα | Erotemata | Ερωτήματα | Graecae Grammaticae institutiones | Ερωτήματα... /Περί σχηματισμού των χρόνων | Ερωτήματα... / Περί σχηματισμού των χρόνων | Erotemata Guarini | Graecae interrogatenes de octo partibus orationis | Graecae Grammaticae institutiones | Ερωτήματα... / Περί σχηματισμού των χρόνων | Ερωτήματα... Περίσχηματισμού των χρόνων | Ερωτήματα | Graecae Grammaticae institutiones | Graecae Grammaticae institutiones | Graecae Grammaticae institutiones | Ερωτήματα | Graecae Grammalicae institutiones | Integrae Grammatices, epitoma | Ερωτήματα | Integrae Grammatices epitoma | Erotemata Guarini | Ερωτήματα | Ερωτήματα | Ερωτήματα...Grammatica | Εγχειρίδιον Γραμματικής | Ερωτήματα | Ερωτήματα... | Ερωτήματα | Quae hoc libro continentur | Ερωτήματα... Grammatica | Erotemata Guarini | Ερωτήματα | Ερωτήματα | Εις πόσα διαιρούται | Είς πόσα διαιρούνται | Erotemata Guarini | Ερωτήματα... Grammatica | Εις πόσα διαιρούνται | [Ε]ις πόσα διαιρούνται τα είκοσι τέσσαρα γράμματα | [Ε]ίς πόσα διαιρούνται τα είκοσι/τέσσαρα γράμματα | [Ε]ίς πόσα διαιρούνται τα είκο/σι τέσσαρα γράμματα | Γραμματική | Λόγοι πανηγυρικοί | Ακολουθία του αγίου... Χαραλάμπους | Ακολουθία του άγιου... Χαραλάμπους | Ακολουθία του άγιου... Χαραλάμπους | Ακολουθία του άγιου... Χαραλάμπους | Ακολουθία του άγιου...Χαραλάμπους | Ακολουθία του άγιου...Χαραλάμπους | Ακολουθία του άγιου...Χαραλάμπους | Ακολουθία του αγίου... Χαραλάμπους | Ακολουθία του αγίου... Χαράλαμπους | Ακολουθία του αγίου Χαράλαμπους | Ακολουθία του αγίου...Χαράλαμπους | Ακολουθία του αγίου...Χαραλάμπους | Ακολουθία του αγίου...Χαραλάμπους..., τυπωθείσα έξ.,.αναλωμάτων...Γεωργίου Μαϊώτου | Ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου του Τιμίου | Βίβλος ιερά περιέχουσα | Ακολουθία του εν αγίοις...Μιχαήλ Συνάδων | Ακολουθία του οσίου…Ιωάννου του Λαμπαδιστού | Προσκυνητάριον της αγίας πόλεως Ιερουσαλήμ | Εγχειρίδιον περιέχον τον Παρακλητικόν κανόνα και τους ΚΔ' οίκους εις τον...Σταυρόν...Σπουδή | Κανονικόν ήτοι οι θείοι Κανόνες των...Συνόδων | Περί φιλοσόφου, φιλοσοφίας, φυσικών, μεταφυσικών | Reginae...Eucharisticon | De S. Exuperantio | ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ Διδασκαλία | ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ Διδασκαλία | ΧΡΗΣΙΜΟΣ παιδαγωγία | ΧΡΗΣΙΜΟΣ παιδαγωγία | ΧΡΗΣΙΜΟΣ παιδαγωγία | ΧΡΗΣΙΜΟΣ παιδαγωγία | ΧΡΗΣΙΜΟΣ παιδαγωγία | ΧΡΗΣΙΜΟΣ παιδαγωγία | ΧΡΗΣΙΜΟΣ παιδαγωγία | ΧΡΗΣΙΜΟΣ παιδαγωγία | ΧΡΗΣΙΜΟΣ παιδαγωγία | ΧΡΗΣΙΜΟΣ παιδαγωγία | Oratio in annuis exequis | Ερωφίλη | Ερωφίλη | Ερωφίλη | Ερωφίλη | Ερωφίλη | Ομιλία | De inauguratione | Trutina medica | De hydrophobia | Tre sonetti ed un epigramma latino in morte | Dissertazione istorico-fisicadelle cause e degli effetti dell'eruttazioni del Monte Vesuvio negli anni 1751e 1752 | Dissertazione istorico-cronologica del Regimento Real Macedone | Dissertazione istorico-cronologica del Regimento Real Macedone | Ιστορία...Historia | Ακολουθία του έν αγίοις...Κλήμεντος αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας | Degli ostacoli...all' agricoltura di Cefallonia | Oratio ad Medicinae atque Artium studia | Oratio ad Medicinae | Ακολουθία του εν αγίοις | Ό Ινδός Φιλόσοφος | ΧΕΙΡΑΓΩΓΙΑ εις την καλοκαγαθίαν | Risposta al padre Ermenegildo Pini sulla nuova teoria | Memoria del...sopra un...prodotto ricavato dalla decompositione del tartaro vitriolato | Memoria del...sopra | Lettera sopra una specie d'insetto | Lettera del conte... al...Ermenegildo Pini | Esperimenti sopra il ferro crudo | Transport d'un rocher | Monument eleve a la gloire de Pierre le Grand | Element! di chimica | CHANT civique pour l' anniversaire de la Republique | Aπόδειξις Iστοριών δέκα | Histoire | L' Histoire de la decadence de l'Empire Grec | Απόδειξις Iστοριών δέκα | L' Histoire de la decadence de l' Empire Grec | L' Histoire de la decadence de l' Empire Grec | Hist. Turcicae | Historia de origine ac rebus gestis Imperatorum Turcicorum | L' Histoire de la decadencede l'Empire Grec | Historia Turcica | L'Histoire de la decadencede l'Empire Grec | L'Histoire de la decadence de l' Empire Grec | Turcicam Historiam | Turcicam Historiam | Turcicam Historiam | Ιστορία | Erotemata | Grammaticae | [Γραμματική ]: Ερωτήματα | Elogio di Spiridione Palazzo l Scordilli detto nelle...sue esequie | Panegyris in festivitate divae Catherinae | Stella orientalis | Oratio in laudem D. Ioannis Chrysostomi | Προσφώνημα προς τo...γένος... Μαρουτσαίων και Καραϊωαννίδων | ΧΑΙΡΕΤΗΣ Κήρυκας, Eγχειρίδιο ντης των ζώων οικονομίας | CERES Legifera opus heroicis generis | Oratio ad Sacrum Cardinalium Senatum | CECHINI Piermaria, Scielta divarie composizioni | Vera utrisq | II CATTALOGO de nomi giusto | Χρηστοήθεια | Χρηστοήθεια | H Χρηστοήθεια | H Χρηστοήθεια | H Χρηστοήθεια | Χρηστοήθεια | H Χρηστοήθεια | H Χρηστοήθεια | Χρηστοήθεια | Lettre de...a Francois Portes | Epistolaad Franciscum Portum | Orationes | I.N. | Vere e distinte notizie dell' assedio | CAPODISTRIA | CAPITOLI per la decima dell' oglio di Corfu | CAPITOLI per la decima deloglio di Corfu | CAPITOLI generali per li dazj | CAPITOLI generali per li dacj | CAPITOLI generali per li dacj | CAPITOLI generali per li dazj...di Corfu | CAPITOLI delli dazj della dogana | CAPITOLI delle decime de grani. | CAPITOLI della peschiera | CAPITOLI della peschiera di Prevesa | CAPITOLI della decima del pascolo | CAPITOLI della decima dei grani, legumi e…. | CAPITOLI della decima de vini | CAPITOLI dell' appalto, sivedazio del pane | CAPITOLI dell' appalto delle carte da giuoco | CAPITOLI dell' appalto dell' oglio | CAPITOLI dell' appalto dell' oglio | CAPITOLI dell' appalto dell' acquavite del Zante | CAPITOLI dell' appalto dei carnami | CAPITOLI del forno, e bottegain fortezza | CAPITOLI del dazio vini forastieri di Corfu | CAPITOLI del dazio, sive appalto della panateria | CAPITOLI del dazio, sive appalto della panateria | CAPITOLI del dazio ponto emolo | CAPITOLI del dazio nuovo delle rive di Parga | CAPITOLI del dazio intitolato traghetto | CAPITOLI del dazio intitolatograna dell' isola | CAPITOLI del dazio detto predadi Oros | CAPITOLI del dazio detto di Oros | CAPITOLI del dazio delle tavelle | CAPITOLI del dazio delle scor-delle de molini... di Corfu | CAPITOLI del dazio delle acque...di Corfu | CAPITOLI del dazio della stadiera | CAPITOLI del dazio della stadiera di Prevesa, e Vonizza | CAPITOLI del dazio della spinadi fortezza vecchia...di Corfu | CAPITOLI del dazio della spinadi fortezza vecchia...di Corfu | CAPITOLI del dazio della spinadell' isola...di Corfu | CAPITOLI del dazio della spinadel vino | CAPITOLI del dazio della spinadel vino | CAPITOLI del dazio della peschiera | CAPITOLI del dazio della panateria | CAPITOLI del dazio della dogana | CAPITOLI del dazio del pascolo | CAPITOLI del dazio dei vini forestieri | CAPITOLI del dazio dei vini forestieri | CAPITOLI del dazio de' carnami | CAPITOLI del dazio bon tornese... di Corfu | CAPITOLI del [sic?] appalto delle carte da giuoco | Συμβεβηκότα...των εν Βλαχία Καντακουζηνών και Βραγκοβάνων | Diva-nul sau Cilceava | Κατηχισμός εικονισμένος | Κατήχηση | Του νέου Ρομπινσόν συμβάντα | Ψυχολογία πρός χρησιν των παίδων | Γεωμετρία | Κατήχησις του χριστιανισμού | Κατήχησις του χριστιανισμού | De Teateantiquo | Στοιχείωσις της χριστιανών πίστεως. | Στοιχείωσις τ(ης) χριστιανών πίστεως | Στοιχείωσις της χριστιανών πίστεως | Στοιχείωσις της χριστιανών πίστεως | Στοιχείωσις της χριστιανών πίστεως | CALLIGRAPHIA oratoria linguae Graecae | Grammatica linguae graecae vulgaris | Epistolae Domini et Servatoris nostri Iesu Christi...in linguam graecam vulgarem conversae | De inserenda in Symbolum | CAELESTES christianae in Turcas expeditiones duces... Orationes | Philosophia ars vitae. Oratio | Letteraprima del... al padre... Tommaso Ma Mamacchi | Oratio...in Archigymnasio Patavino | Επιστολαί ελληνικαί | Επιστολαί ελληνικαί | Επιστολαί ελληνικαί | Επιστολαί ελληνικαί | Epistolae | Epistolae | Ιωσήφ μοναχού του Βρυεννίου τα ευρεθέντα | Περί πολιτείαςΦλωρεντινών | BREVISSIMA introductio ad litteras graecas | BREVISSIMA introductio ad litteras graecas. | BREVISSIMA introductio ad litteras graecas | BREVE relatione della presa | Λόγος πανηγυρικός εις τον πρωτομάρτυρα....Στέφανον | Λόγος πανηγυρικός εις τον πρωτομάρτυρα...Στέφανον | Λόγος πανηγυρικός εις την...Μετάστασιν της παρθένου θεομήτορος | Λόγος πανηγυρικός | Λόγος πανηγυρικός εις τον...Μέγαν Νικόλαον | Λογίδιον εις το...πάθος του θεανθρώπου | De graecaeet latinae missae consensu | Some account what is said of inoculating ortransplanting the Small Pox | Χριστιανών οδηγία διά της σοφίας του Σολομώντος | Κατάνυξις ωφέλιμος διά κάθε χριστιανόν | Κατάνυξις ωφέλιμος διά κάθε χριστιανόν | Διήγησις δια στίχων του...πολέμου του εν...Κρήτη | Διήγησις δια στίχων του..πολέμου...Κρήτης | Εις τον Ευαγγελισμόν της...Θ[εοτό]κου στίχοι | Applausi funebri per la morte dell'...Andrea Cornaro | Ακολουθία της άγιας... βασιλίδος Θεοδώρας | Ακολουθία αγίας... βασιλίδος Θεοδώρας | Ακολουθία της αγίας...Φωτεινής. | Ακολουθία..Ιωσήφ του Υμνογράφου | Ακολουθία..Αλυπίου του Κιωνίτου | Θρήνος της περίφημου πόλεως Αθήνης διά τον...θάνατον του...Μιχαήλ Λιμπόνα | Λογίδριον | Documenti del servigio | Vera relatione del thaumaturgo di Corfu Spiridione | Κατήχησις ιερά | Ιερά Κατήχησις | Ιερά Κατήχησις | Ιερά Κατήχησις | Ιερά Κατήχησις | Κατήχησις ιερά | Κατήχησις ιερά… | Αι θείαι και Ιεραί Ακολουθίαι Σπυρίδωνος | Στοχασμοί εις τους παρόντας κρίσιμους καιρούς του κράτους του Οθωμανικού | Φήμαι ψαλλόμεναι κατά διαφόρους ημέρας | Ορθόδοξος ομολογία συσχεδιαστήσα | Η λογική εκ παλαιώντε και νεωτέρων … Ης προτέτακται αφήγησις προεισοδιώδης, περί αρχής και προόδου της κατά της φιλοσοφίας ενστάσεως … | Istoritsheskoje Roziskanije | Το Ιερόν της Δόξης, ποίημα ιστορικόν | Ευχαριστία προς την... Αικατερίναν Β' | Επιστολή του σοφωτάτου Ευγενίου | Επιστολή Ευγενίου | Επί τοις παναισίοις γάμοις | Επί τη πανενδόξω ειρήνη | Επί τη πανενδόξω ειρήνη | Βιβλιάριον κατά Λατίνων | Αλφάβητον Ελληνικόν | Lettera...all'...Steffano Bulgari | In solemni studiorum instauratione. | Storia naturale emedica dell' isola di Corfu | Fedra | Η ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑ | Η ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑ | Η ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑ | Η ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑ | Η ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑ | Η ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑ | Η ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑ | Η ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑ | Η ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑ | Η ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑ | ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑ | Reductionde las letras | Sul numero delle Vaginali del testicolo | Sulle Vaginali del testicolo | Sopra l'amore boreale | Angelico lume | BOLZANIUS Urbanus, Grammaticae institutiones | BOLLE degli beatissimi | De doctis hominibus Graecis | I costumi... di tutte le genti. | Gli costumi...di tutte le genti | Θησέος και γάμοι, της Εμηλίας | Διηγήματα δύω προς τοις είκοσιν | II vero successo della presa | Un sonetto | Sopra la presa de Margaritin | Sonetti | II primo libro delle Greghesche. | Nella rotta dell' armata de Sultan Selin ultimo re de Turchi | Dialogo de Selin | Barzeletta di quattro | Barzeletta di quattro | ΑΙsignor Zan Miches | Νικηφόρου μονάστου και πρεσβυτέρου του Βλεμμίδου Επιτομή λογικής | Elogio funebre | Ladifesa della Chiesa Greca | Λεξικόν ιταλικόν γραικικόν | Νέον Λεξικόν ίταλικο-γραι-κικόν | Γραμματική ιταλική | Διήγησις της πανευτυχούς...μεγαλοπόλεως | Georgius Castriottus | Dictionarium latino-epiroticum | Vindiciae canonicarum | Πλέον εύχριστοι διάλογοι | Esquisse d'une Histoire de la Medecine | Θησαυρός της εγκυκλοπαιδικής βάσεως | Θησαυρός | Θησαυρός της εγκυκλοπαιδικής βάσεως τετράγλωσσος: μετά της των επιθέτων εκλογής, και διττού των Λατινικών και Ιταλικών λέξεων πίνακος = Thesaurus encyclopeadicae basis quadrilinguis | Αρμονία οριστική των όντων | ΒΙΟΣ και κατορθώματα Σαβαρώφ Ριμνικού | ΒΙΟΣ του αγίου...Νικολάου | ΒΙΟΣ τοϋ έν άγίοις...Νείλου τοϋΝέου. | ΒΙΟΣ του όσιου...Μάρκου του Αθηναίου | ΒΙΟΣ τοy αγίου Ανδρέου Κρήτης | ΒΙΟΣ Αισώπου | ΒΙΟΣ Αισώπου | ΒΙΟΣ... Αισώπου | ΒΙΟΣ Αισώπου | ΒΙΟΣ...Αισώπου | Roma trionfante | Roma trionfante | Roma trionfante | Roma ristaurata | Roma ristaurata | Roma ristaurata | Roma ristaurata | Roma ristaurata | La seconda parte de le Historie | Le Historie | La seconda parte de le Historie | Le Historie | ΒΙΟΙ Αγίων | ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ του Πασβαντόγλου | ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ του Μποναπάρτε | ΒΙΒΛΟΣ της δημοσίας ευχής...κατά το έτος της Αγγλικανικής Εκκλησίας | ΒΙΒΛΟΣ περιέχουσα Κανόνας | Βίβλος ενιαύσιος η κοινώς καλουμένη Εβδομαδαρία, ήτις και Πανθέκτη καλείται, περιέχουσα πάσαν την του χρόνου ακολουθίαν, εις δύο μέρη διαιρεθείσα | ΒΙΒΛΟΣ ενιαύσιος | ΒΙΒΛΟΣ ενι-αύσιος | ΒΙΒΛΟΣ ενιαύσιος | ΒΙΒΛΟΣ ενιαύσιος | ΒΙΒΛΟΣ ενιαύσιος | ΒΙΒΛΟΣ | ΒΙΒΛΟΣ | ΒΙΒΛΟΣ | ΒΙΒΛΟΣ | ΒΙΒΛΟΣ χρονική | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΔΑ[ΥΙ]Δ Προφήτου...μέλος | ΔΑΥΙΔ Προφήτου...μέλος | ΒΙΒΛΟΣ -Παλαιά Διαθήκη: Πεντάτευχος | Τα τέσσαρα θεία και ιερά ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Τα τέσσαρα θεία και ιερά ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΡΙΟΝ... κ(αι) Πασχάλιον διηνεκές | Θείον και ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ...και η Αποκάλυψις | Τα τέσσαρα...ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΤΕΤΡΑΕΥΑΓΓΕΛΟΝ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΡΙΟΝ... και Πασχάλιον διηνεκές | Θείον και ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | Τα τέσσαρα θεία και ιερά ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΤΕΤΡΑΥΑΓΓΕΛΟΝ | Τα τέσσαρα θεία και ιερά ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΡΙΟΝ... και Πασχάλιον διηνεκές | Θείον και ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ το Ιερόν | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΡΙΟΝ...και Πασχάλιον διηνεκές | Θείον και ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | Τα τέσσαρα θεία και ιερά ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΡΙΟΝ.,.και Πασχάλιον διηνεκές | Θείον και ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΡΙΟΝ.,.και Πασχάλιον διηνεκές | Θείον και ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | Θείον και ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | Τα τέσσαρα θεία και ιερά ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Τα τέσσαρα θεία και ιερά ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Τα τέσσαρα θεία και ιερά ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Θείον και ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | Τα τέσσαρα θεία και ιερά ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Θείον και ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | Θείον και ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | Τα τέσσαρα θεία και ιερά ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Τα τέσσαρα θεία και ιερά ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΡΙΟΝ... Πασχάλιον διηνεκές | Θείον και ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΡΙΟΝ...και Πασχάλιον διηνεκές | Θείον και ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΡΙΟΝ... Πασχάλιον διηνεκές | Θείον και ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | Τά τέσσαρα θεία και ιερά ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Τά τέσσαρα θεία και ιερά ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΡΙΟΝ...κ(αι) Πασχάλιον διηνεκές | Θείον και ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΡΙΟΝ...και Πασχάλιον διηνεκές | Θείον και ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | Θείον και ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | Τα τέσσαρα θεία και ιερά ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Τα τέσσαρα θεία και Ιερά ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Η Καινή Διαθήκη ήγουν τα...τέσσαρα ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Τα τέσσαρα θεία και ιερά ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΡΙΟΝ... και Πασχάλιον διηνεκές | Θείον και ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | Τα τέσσαρα θεία και ιερά ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΡΙΟΝ... και Πασχάλιον διηνεκές | Θείον και ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΡΙΟΝ... και Πασχάλιον διηνεκές | Θείον και ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΡΙΟΝ... και Πασχάλιον διηνεκές | Θείον και ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | Θείον και ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΡΙΟΝ... και Πασχάλιον διηνεκές | Θείον και ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΡΙΟΝ... και Πασχάλιον διηνεκές | Θείον και ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΡΙΟΝ...κ(αι) Πασχάλιον διηνεκές | Θείον και ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΡΙΟΝ... και Πασχάλιον διηνεκές | Θείον και ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | Τα ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ενιαυτού | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΡΙΟΝ... και Πασχάλιον διηνεκές | Θείον και ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | Θείον και ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΡΙΟΝ... και Πασχάλιον διηνεκές | Θείον και ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | Θείον και ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΡΙΟΝ | Θείον και ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | Θείον και ιερόν ΕΤΑΓΓΕΛΙΟΝ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΡΙΟΝ | Θείον και ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΡΙΟΝ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΡΙΟΝ | Θείον και ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΡΙΟΝ...και Πασχάλιον διηνεκές | Θείον και ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΡΙΟΝ | Θείον και ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΡΙΟΝ... και Πασχάλιον διηνεκές | Θείον και ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΡΙΟΝ... και Πασχάλιον διηνεκές | Θείον και ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΡΙΟΝ... και Πασχάλιον διηνεκές | Θείον και ιερόν ΕΤΑΓΓΕΛΙΟΝ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΡΙΟΝ | θείον και ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΡΙΟΝ... και Πασχάλιον διηνεκές | θείον και ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | Το παρόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΡΙΟΝ...και Πασχάλιον διηνεκές | Το παρόν Ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | Ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | ΕΤΥΑΓΓΈΛΙΣΤΑΡΙΟΝ...και Πασχάλιον διηνεκές | θείον και ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | Ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | Τά τέσσαρα ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | Ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | Ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΡΙΟΝ, Πασχάλιον και Ημερολόγιον | Τό θείον και ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | Ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | Το θείον και ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | Ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | Ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | Το θείον και ίερον ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ. | Ιερόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ | Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ | Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ | Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ | Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ | Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ | Της ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ άπαντα | Της ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ άπαντα. | Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ | Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ | Η ΚΑΙΝΗ...ΔΙΑΘΗΚΗ | Της ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ άπαντα | Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ | Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ | Της ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ άπαντα | NOVUM TESTAMENTUM graece & latine | Η Θεία Γραφή...Παλαιάς, και Νέας | BIBLIOTHECA sive Antiquitates urbis Constantinopolitanae | ΒΙΒΛΙΟΝ Του ορθού λόγου βεβαίωσις καλούμενον | ΒΙΒΛΙΟΝ περιέχων [sic] υποδείγματα επιστολών προς διάφορα πρόσωπα | Γεωργητάριον | Φως | Ιδέα | Βιβλίον καλούμενον Εκλογαί , περιέχον τον Ακάθιστον Ύμνον και άλλας τινάς Ακολουθίας και Ευχάς αναγκαίας, και επωφελείς παντί Χριστιανώ … | ΒΙΒΛΙΟΝ ιστορικόν καλούμενον Ιουστίνος | ΒΙΒΛΙΟΝ διηρημένον εις μέρη δύω | ΒΙΒΛΙΑΡIΔΙΟΝ πρόχειρου... Περιέχον τους αριθμούς | BIANCO Vincentio | Poemata | Applausi poeticial merito dell' Emmanuel Timoni | Lettere et Oralioni di...contro Turchi | Lettere & Orazioni... A principi d' Italia...imprender guerra contr oal Turco | Orationes duae...ad principes Italiae...de...bello in Turcam | Lettere et Orazioni... e prencipi d' Italia...imprender guerra contro al Turco | Lettere et Orationi...& principi d' Italia | Lettero et Orationi... esortai principi d' Italia...contra il Turco | Oratio de suscipiendo bellocontra Turcam | Orazione a tutti li signori d' Italia | Orationes de gravissimis periculis | Orazioni a tutti li signori d' Italia | Ad illustrissimos…Italiae principes contra Turcas…Romae… | He sunt... Epistolae et Orationes de arcendis immanibus turchis | Oratione del... agli Signoriditalia... per gli turchi | Epistolae et Orationes de bello in Turcas decernendo | Oratione di... a tutti gli Signori ditalia... contra il Turcho | Przecz pochodzenin | Opusculum de processione Spiritus S. | Lettro du...sur Ja querelledes philosophes | Epistola Graecobarbara | Epistola ad Senatum Venetum | Epistola ad Senatum Venetum | Disputatio pro infinite | De Sacramento Eucharistiae | De Sacramento Eucharistiae | De Sacramento Eucharistiae | Quae in sequentibus habentur...Oratio De Sacramento Eucharistiae...Epistola ad Graecos | De ea parte Euangelii | Quae hoc in volumine tractantur...In Calumniatorem | In Calumniatorem | Adversus Calumniator em | L. Apuleii... Metamorphoseos | Απόκοπος | Απόκοπος | Απόκοπος | Η αλήθεια κριτής εις τας μεγάλας διαφοράς των τεσσάρων χριστιανικών λατρειών | Απόκοπος | Απόκοπος | Απόκοπος | Απόκοπος | Απόκοπος | Απόκοπος | Απόκοπος | La confession de foy de Cyrile | Ιστορία των γυναικών των κάλων, και των κακών | Ιστορία φυλαργυρίας μετά της περηφάνιας | Περιγραφή του παντός | Λεξικόν τρίγλωσσον | Γραμματική της Γαλλικής διαλέκτου | Γραμματική της Γαλλικής διαλέκτου | Αλφαβητάριον μικρόν | Επιτομή Γραμματικής | II trionfo d' astrea... nella...laurea | Sapienstriumphus | Ragionamento fatto dalla Santita | Dottrina Christiana | Dottrina Christiana breve | Dottrina Christiana | Dottrina Christiana ...Διδασκαλία χριστιανική της αγίας … | Διδασκαλία χριστιανική | Διδασκαλία χριστιανική | Διδασκαλία χριστιανική | Dichiarazione phi copiosadella Dottrina Christiana | Dottrina Christiana breve...Διδασκαλία κριστιανική σύντομος | De ascensione mentis...Περί αναβάσεως του νου | Συλλογή διαφόρων ποιημάτων | Ωδάρια | Πρόχερον εγχειρίδιον παντοτεινού σελινοδρομίου | Ακολουθία του όσιου…Ιωάννου του Ερημίτου | Ακολουθία του όσιου..Ιωάννου του Ερημίτου | Psichofelis Loji | Περί Θυμού | Panegirico | Dimostrazione istorico-gra-matica[sic] del suono delle Lettere Greche | Dissertatio de Litterarum Graecarum pronuntiatione | Dissertatio de Litterarum Graecarum pronuntiatione | Breve trattato del suonodelle Lettere Greche | Didascalia Christianiki | Anapausis tis cardhias...para tu...sinathrismeni ec tu patros Alfonsu Bodriquez | Inscriptiones insententias | Αποθήκη των παίδων | Αποθήκη των παίδων | Λογική | Λογική | Περιγραφή | II mastro di campo generale | Triumphus virtutis | Immortalitas. | De Morini quod Terovanam vocant | Un Brief...recit de la prince de Terovane | De Morini quod Terovanamvocant. | Arborillustrissimae Heraclidarum familiae | Breve raccolto delle Constitution | Σύντομος εκλογή των Ασκητικών Διατάξεων | Hexameron | Opera | Opera I-II | Opera quaedam | Opera | Opera | Opera | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ό Μέγας | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ό Μακεδών | Βίος του Παναγιώτου Σινωπέως | Tyberiadis... Tractatus De Fluminibus | Consilia, quaestiones et tractatus | Consilia, quaestiones et tractatus | Consilia, quaestiones et tractatus. | Consilia, quaestiones et tractatus | Consiliorum | BARTOLUS a Saxoferrato | Νέος Ανάχαρσις | Περιήγησις του Νέου Αναχάρσιδος | Νέα εξήγησις του...Ψαλτηρίου | Λόγοι ψυχωφελείς | Λόγοι ψυχωφελείς | Λόγοι ψυχωφελείς | Λόγοι ψυχωφελείς | Λόγοι ψυχοφελείς | Λόγοι ψυχωφελείς | Λόγοι ψυχωφελείς | Λόγοι ψυχωφελείς | Λόγοι ψυχωφελείς | Λόγοι ψυχωφελείς | Λόγοι ψυχωφελείς | Λόγοι ψυχωφελείς | Λόγοι ψυχωφελείς | Λόγοι ψυχωφελείς | Eβδομαδευχάριον | Eβδομαδευχάριον | Demedicinae facultatis praestantia | Logistica latine reddita | Λογιστική βιβλίοις | L'iride. Panegyrico | Ingenii cultus.Oratio | Tractatusde prestantia cardinalium | Imperium Orientale sive Antiquitates Constantinopolitanae | De vitaet rebus | Miscellaneorum liber primus | Ingeniorum Sphere | Εκθεσις συνοπτική αριθμητικής, άλγγεβρας[sie] και χρονολογίας | Monumens authentiques de la religion des Grecs | AVILA Pietro d' (di Cipro) | AVICENNA | AUSFURLICHE Relation...der...Corfu.. | Εγχειρίδιον | Εγχειρίδιον | Κατηχησμός | AU Roy sur la necessite de faire fleurir les sciences...Discours | Η ΑΘΛΙΟΤΗΣ των δοκησισόφων | ΑΘΗΝΑΙΟΣ | Ερμηνεία εις την Ιεράν Αποκάλυψιν Ιωάννου του Θεολόγου | Historia radicis Scillae marinae | Φιλοσοφικά συνταγμάτια | Περί του υπερανεστηκότος κράτους | εαυτόν περί της αθανασίας της ψυχής διατρανών | Ο ρήτωρ Αντιπατελλάρος | Ρητορική πραγματεία | Απολογία Χριστιανική | Χριστιανική Απολογία | Ό Αντίπαπας | Η θεία και Ιερά Ακολουθία του αγίου Ελευθερίου | Παπικό αξίωμα…διάλογος | De divo Thoma Aquinate Oratio | ΑΣΦΑΛΗΣ οδηγία | ARTICULI confessionis Basileensis | Lacrymae & suspiria Ecclesiae Graecae | De rebus gestis Alexandri | De rebus gestis Alexandri | Περί Aλεξάνδρου Aναβάσεως | De rebus gestis Alexandri | Eξάβιβλος | Eξάβιβλος... | Eξάβιβλος | Κωνσταντίνου Αρμενόπουλου κριτού Θεσσαλονίκης Πρόχειρον, το λεγόμενον ή Εξάβιβλος | Isidorianae collationes | Utrum detur Purgatorium | Utrum detur Purgatorium | Περί του Καθαρτηρίου Πυρός | Opuscula aurea theologica | Opuscula aurea theologica | Menologium Graecorum | Menologium Graecorum latine versum | Libri VII. De concordia Ecclesiae Occidentalis et Orientalis in septem Sacramentorum administratione | Libri VII. De Concordia Ecclesiae Occidentalis & Orientalis in septem Sacramentorum administratione | Libri VII. De Concordia Ecclesiae Occidentalis & Orientalis in septem Sacramentorum administratione | De concordia Ecclesiae Occidentalis & Orientalis in septem Sacramentorum administratione | Aντίρρησις abo Apologia przeciwko | Miniera dell'argutezze scoperta dal signor Silvio Arcudi ed illustrata | Galatina Ietterata | Anatomia degl' ipocriti di Candido Malamorte Ussaro | La Rosaura | La Rosaura | Νέον Aνθολόγιον | In Lecce | Prediche quaresimali | La Rosaura | Ristretto della vita della...Giuliana contessa di Collalto | Ghirlanda di Pindo | Felicita d'Imenei dal Destino | II coronato Sagredo | II Clearco in Negroponte | Clearco in Negroponte | Clearco in Negroponte | Clearco in Negroponte | Brenno in Efeso | Libri Auscultationis de Natural | Physicorum | in octo Physi-corum. | Insunt in hoc codice... Na-turalium Quaestionum | Physicorum | Physicorum | Physicorum | Physicorum | Physicorum | Physicorum | Physicorum libri | Insunt in hoc codice Natu-rahum Quaestionum | Physicorum | in octo Physicorum. | in octo Physicorum. | De Naturali Auscultatione libri VIII | Physicorum...libri octo | Physicorum... libri octo | De Naturali Auscultatione libri VIII | Physicorum | in... libros De Physica Anscultatione | De Naturali Auditione | Primus | De Physica Auditione libriocto | Expositio | Expositio | Introductio Physica | De Auscultatione Naturali | Libri octo Physicorum | Libri octo Physico | Acroaseos Physicae | Expositio | Expositio | De Naturali Auscultatione liber primus | Libri octo Physicorum | Libri octo Physico[rum] | Habes lector in hoc volumine libros octo Physicorum | Rhetorica | Τέχνης Ρητορικής βιβλία τρία | Rhetoricorum | Rhetoricorum | Rhetoricorum | Rhetoricorum | Rhetoricorum | Rhetoricorum | Rhetoricorum | Rhetorica | Commentari in...Aristotelis Problematum | Problematum | Problematum | Problematum | Problematum | Problematum | Problematum | Problematum | Problematum | Problematum | Problemalum | Problemata | Problematum | Problemata | Problemata | Problematum | Problematum | Problemata | Problemata | In hoc uolumine contine(n)tur... Problemaia | Problematum particula prima. | Quaestiones variae | De Anima libri tres | in tres libros...De Anima | De Anima libri tres | in libros De Anima | De Anima | in tres libros...De Anima | De Anima libri tres | De Anima libri tres | in tres libros De Anima | De Anima libri tres | De Anima libri tres | De Anima libri tres | De Anima libri tres | super... De Anima | De Anima libri tres | De Anima libri tres | De Anima libri tres | De Anima libri tres | Tres De Anima libri | De Anima libri III | Tres De Anima | i(n) tres libros... De Anima | De Anima | Liber De Anima | De Anima libri | Questiones perutiles librorum De Anima | Libri De Anima | Tres De Anima libri | Liber De Coloribus | De Coloribus libellus | De Coloribus | Περί Ύπνου | in... De Coelo | in...De Coelo | in... De Coe-lo. | in... De Coelo | in... De Coelo | De Coelo | De Coelo libri quatuor | De Caelo | De Coelo | De Coelo libri quatuor | Libri De Coelo | De Coelo | De Coelo libri IIII | De Coelo | Libri quatuor... De Coelo | Habes | De Coelo | De Coelo, | De Coelo IIII | De Celo | De natura... partibus... Degeneratione Animalium | Animalium | De partibus Animalium | De historia... partibus... generatione Animalium | De historia Animalium...De partibus... De generatione | De generatione Animalium | conversio... primi libri... De partibusAnimalium | conversio atque explanatio primi libri Aristotelis De partibus Animalium | conversio... primi libri Aristotelis Departibus Animalium | De historia Animalium... Tiepartibus, De generatione | In hoc volumine haec continents | Quinque De Animalium generatione | Περί Ζώων γενέσεως | In hoc volumine haec continentur... De historia Animalium... Departibus... De generatione | De natura Animalium... Departibus... De generatione | De natura Animalium | Praefatio in... De Animalibus | Perihermenias | Perihermenias | erihermenias | De Virtutibus | Parva Naturalia | commentaria-... in... Parva Naturalia | Parva Naturalia | Parva...Naturalia...in latinum conversa. | Parva Naturalia... in latinum conversa | Metaphysices | Metaphysicorum | Metaphysicorum | in Metaphysicorum.. .commentaria | De prima Philosophia seu Metaphysicorum | in Metaphysicae... commentaria | De prima Philosophia Seu | De prima Philosophia seu Metaphysicorum | Commentaria | Τα μετά τα Φυσικά | Opus Metaphysicorum a...Bessarione | Logica | Logica | Predicamenta | Philosophia Moralis | Philosophia Moralis | Ethicorum | Ethicorum | Ethicorum | Ethicorum | Ethicorum | Ethicorum | Ethicorun | Ethicorum | Ethicorum | Ethicorum | Ethicorum | Ethicorum | Ethicorum | Ethicorum | Ethicorum | Ethicorum | Ethicorum | Ethicorum | Ethicorum | Ethicorum | Ethicorum | Ethicorum | Contenta: Decern librorumMoraliu(m)... | Ethicorum | Libri decern Ethicorum | Ethicorum | Ethicorum | Ethicorum | Ethicorum | Ethicorum | Ethicorum | Ethicorum | Ethicorum | in Ethicorum Aristotelis... commenta-ria | Ethicorum | Ethicorum | Contenta. Decern librorumMoralium | Ethicorum | Ethicorum | Ethicorum | Ethica | Contenta decern librorum Moralium | Contenta decern librorum Moraliu(m) | In decern libros Ethicorum | Decern libri Ethicorum | Ethicorum | Ethica | Ethica | De Morib[us]... liber primus | Ethici seu Morales | Ethicorum decern libri | Decern librorum Moralium | Ethicorum | Decern libri Ethicorum | Decern libri Ethicorum | Opus... De Moribus | Decern librorum Moralium | Ethica | Aethica seu Moralia | Decern librorum Moralium | Liber Ethicorum | Opus... De Moribus | Ethica | Aethica seu Moralia | Decern librorum Moralium | Opus | Decern librorum Moraliumtres conversiones | Textus Ethicorum | Ethica | Opus... De Moribus | De Moribus | Ethicorum | Hoc in volumine continentur... Epistola | Opera | Dialecticae | Opera | Opera | Dialectica | Dialectice | Dialectica | Libri Posteriorum | Augustini | Augustini | Posteriora | Posterio. ... Posteriorum | Paulus... Venetus super | Egidius super | Libri... Posterioru | Opera | Opera | Problematum | Rhetoricorum...Problematum | Τα σωζόμενα | Perihermenias et Posteriorum Analyticorum | Perihermenias et Posteriorum Analyticorum | Opera | Philosophic Naturalis | Rhetoricorum... Problematum.. | Opera | Metaphysicorum | Perihermenias et Posteriorum Analyticorum | Perihermenias et Posteriorum Analyticorum | Primus tomus... Naturalisphilosophiae | Opera | Metaphysicorum | Physicorum | Peri Hermenias & Posteriorum Analyticorum | Opera | Opera | Pherihermenias et Posteriorum Analyticorum | Των εν τήδε τη βίβλω... Περί Ζώων..., Περί Ψυχής..., Περί Ύπνου...,Περί Χρωμάτων..., Περί θαυμάσιων Ακουσμάτων | in... Perihermenias et Posterior | De Animalibus. In hoc...volumine | Logicorum | Ex Physiologia | Habentur hoc volumine | Quae in hoc uolumine continentur | Habentur hoc volumine | Periherminias | Varia opera | Habentur hoc volumine | Incipiunt ysagoge | Comoediae undecim, graece et latine | Κωμωδίαι ενδέκα | Κωμωδίαι ένδεκα | Κωμωδίαι εννέα | Κωμωδίαι εννέα | Κωμωδίαι εννέα | Σύνταγμα κατά αζύμων | Σύνταγμα κατά αζύμων | Εγχειρίδιον περί βαπτίσματος | Ραντισμού στηλίτευσις | Ραντισμού στηλίτευσις | Άνθος της ευσέβειας | ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΝ | ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΝ | ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΝ | ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΝ | ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΝ | ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΝ | ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΝ | ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΝ | ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΝ | Angelo Fortio naturae investigator | AQUINO Aloisius de, Universis | Η των Αγίων Γραφών αυτάρκεια εν δυσί διαλέξεσιν | APPLAUSI trionfanti al merito | APPLAUSI doll' Accademia de' Ricoverati | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Πράξεις και Επιστολαί | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Πράξεις και Επιστολαί | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Πράξεις και Επιστολαί | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Πράξεις και Επιστολαί | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Πράξεις και Επιστολαί | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Πράξεις και Επιστολαί | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Πράξεις και Επιστολαί | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Πράξεις και Επιστολαί | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Πράξεις και Επιστολαί | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Πράξεις και Επιστολαί | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Πράξεις και Επιστολαί | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Πράξεις και Επιστολαί | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Πράξεις και Επιστολαί | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Πράξεις και Επιστολαί | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Πράξεις και Επιστολαί | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Βενετία | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Πράξεις και Επιστολαί | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Πράξεις και Επιστολαί | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Πράξεις και Επιστολαί | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Πράξεις και Επιστολαί | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Πράξεις και Επιστολαί | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Πράξεις και Επιστολαί | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Πράξεις και Επιστολαί | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Πράξεις και Επιστολαί | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Πράξεις και Επιστολαί | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Πράξεις και Επιστολαί | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Πράξεις και Επιστολαί | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Πράξεις και Επιστολαί. | Πράξεις ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Πράξεις και Έπι-στολαί | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Πράξεις και Επιστολαί | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Πράξεις και Επιστολαί | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Πράξεις και Έπι-στολαί | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Πράξεις και Έπι-στολαί | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Πράξεις και Επιστολαί | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Πράξεις και Έπι-στολαί | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Ενετίησιν | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Ενετιήσιν | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Βενετία | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Ενετιήσιν | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Ενετιήσιν | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Ενετιήσιν | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Ενετιήσιν | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Ενετιήσιν | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Ενετίησιν | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Ενετίησιν, | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΕΝ Βενετίαις εκ των τύπων του κουνάδου | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ…Εν Βενετίαις | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Ενετίησιν παρά των κληρονόμων Χριστοφόρου τω Ζανέτω | ΑΠΟΣΤΟΛΣ, Ενετίησιν | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ…Εν Βενετίαις, εν οικία Ιακώβου…Λεογγίνου | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ…Εν Βενετίαις, εν οικία Ιακώβου…Λεογγίνου | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Ενετίησιν | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Βενετία | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Ενετίησιν | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Ενετίησιν, οικία Ανδρέου του Σπινέλλου | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Ενετίησιν, αναλώμασι Δαμιανού | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Ενετιήσι | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Εν Ουηρώνη | ΑΠΟΣΤΟΛΣ, Ενετίηση, πόνω και δεξιότητι Δημητρίου του Ζήνου | Proverb[ia] graeco-latinis | Proverb[ia] graeco-latinis | Proverb[ia] graeco-latinis | Proverb[ia] graec. et lat | Proverb[ia] graec. et lat | Proverb[ia] gr. & lat. | Παροιμίαι | Παροιμίαι | Παροιμίαι | Σχόλια των πάνυ δοκίμων επτά τραγωδίας του Ευριπίδου | Σχόλια των πάνυ δοκίμωνων επτά τραγωδίας του Ευριπίδου | Αποφθέγματα φιλοσόφων και στρατηγών | APOLOGIA | Αργοναυτικά | De Syntaxi... libri | ρημάδα | ρημάδα | Διήγησις ωραιότατη | ρημάδα | ΑΠΟΛΩΝΙΟΣ | ΑΠΟΛΩΝΙΟΣ | ΑΠΟΛΩΝΙΟΣ | ΑΠΟΛΩΝΙΟΣ | ΑΠΟΛΩΝΙΟΣ | ΑΠΟΛΩΝΙΟΣ | ΑΠΟΛΩΝΙΟΣ | ΑΠΟΛΩΝΙΟΣ | ΑΠΟΛΩΝΙΟΣ | APANTISMATOLOGIA | Epichirimata tis parussias tu Theu. | Ακολουθία εις την αγίαν... Ζωήν | Bilancio dei pesi | Operaomnia | Ecclesiae Orientalis ANTIQUITATES clarissimorum virorum | ANTIQUITATES Ecclesiae Orientalis clarissimorum virorum | Θεωρίαι χριστιανικαί | Θεωρίαι χριστιανικαί | Θεωρίαι χριστιανικαί | Θεωρίαι χριστιανικαί | Θεωρίαι χριστιανικαί | Θεωρίαι χριστιανικαί | Θεωρίαι χριστιανικαί | Επίσκεψις πνευματικού | Επίσκεψις πνευματική …Ενετίησι | Βοσκός λογικών προβάτων | Νέον ΑΝΘΟΣ Χαρίτων | Nuovo Fior di Virtu | Nuovo Fior di Virtu | Nuovo Fior di Virtu | Nuovo Fior di Virtu | Nuovo Fior di Virtu | Nuovo Fior di Virtu | Nuovo Fior di Virtu | Nuovo Fior di Virtu | Nuovo Fior di Virtu | ΑΝΘΟΣ των Χαρίτων | ΑΝΘΟΣ τώνΧαρίτων | ΑΝΘΟΣ τών Χαρίτων | ΑΝΘΟΣ τών Χαρίτων | ΑΝΘΟΣ τών Χαρίτων | ΑΝΘΟΣ των Χαρίτων | ΑΝΘΟΣ τών Χαρίτων | ΑΝΘΟΣ τών Χαρίτων | ΑΝΘΟΣ τών Χαρίτων | ΑΝΘΟΣ τών Χαρίτων | ΑΝΘΟΣ τών Χαρίτων | ΑΝΘΟΣ τών Χαρίτων | ΑΝΘΟΣ τών Χαρίτων | ΑΝΘΟΣ τών Χαρίτων | ΑΝΘΟΣ αρετής και γνώσεως | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ... περιέχον... Άκο-λουθίαν ... Σεπτεμβρίου ... - Δεκεμβρίου | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ... περιέχον... Άκο-λουΟίαν.. .Μαΐου... - Αυγούστου | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ... περιέχον... Άκο-λουθίαν...Ίαννουαρίου...-Άπριλλίου | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ | Ανθολογία διαφόρων επιγραμμάτων, αρχαίοις συντεθειμένων σοφοίς, επί διαφόροις υποθέσεσιν, ερμηνείας εχόντων επίδειξιν και πραγμάτων ή γενομένων ή ως γενομένων αφήγησιν | Νουθεσίαι χριστιανικοπολιτικαί | Προσευχή έωθινή δια κάθε χριστιανόν | Παρακλητικόν Συνταγμάτιον | Εύχαί πασών των... εορτών | Ακολουθία παρακλητική τής όλης εβδομάδος | Σύνταγμα Γραφικής Θεολογίας | Σύνταγμα Γραφικής Θεολογίας | Ερμηνεία του Ψαλτηρίου | Διδασκαλία πατρική | ΑΝΘΗ νεοθαλή.,.του κατά Κέρκυραν...Φροντιστηρίου...και πανηγυρικός λόγος εις ... θεοτόκον | ΑΝΘΗ ευλάβειας...εις την... Μετάστασιν της θεομήτορος | Ο ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ | Opera omnia | Περί απίστων | Περί απίστων | ANNALIUM Ordinis | Statuti ecapitoli della militia... angelica | Status et ritus Ecclesiae Graecae | Status et ritus Ecclesiae Graecae | Πόνησις | Πόνησις | Πόνησις | Πόνησις... των πολλών πληγών... γευσαμένου... παρά των Τούρκων | Historia Graeca | Eγκώμιον της ενδοξότατης Μεγάλης Βρεττανίας | Περί της καταστάσεως των σήμερον…Eλλήνων Eγχειρίδιον | Έγχειρίδιον περί της καταστάσεως των σήμερον... Eλλήνων | De statu hodiernorum Graecorum Enchiridion | Enchiridion | Enchiridion de institutis Graecorum. | Eγχειρίδιον περί της καταστάσεως των σήμερον ευρισκομένων Ελλήνων | Labor... de Apostasia Ecclesiae | Πόνος...περί της Aποστασίας της Eκκλησίας | Ossequiosa rappresentanza | Vindiciae sermonis SanctiIldefonsi | Vetus Graecia de Sancta Romana Sede | Triumphus veritatis | Statera veritatis | Specimen philosophiae moralis | Perpetua Ecclesiae doctrinade infallibilitate Papae | Perpetua Ecclesiae doctrinade infallibilitate Papae | Peremptorium Iconomachiae | Repertorium | Orazione in lode | panegyrica | Iconomachus | De Simulacro quodam incerto | De incerto quodam Simulacro | De Clemente undecimo | Consensus turn Graecorumturn Latinorum | Clementina constitutio | Libellus Περί παθών | Οδηγός | Σπλάγχνον Γραμματικής | Υπόμνημα εις τάς πέντε φωνάς | Πεpi ομοίων και διαφόρων λέξεων | In hisquae geographiae debent adesse | ALPHABETUM Graecum | ALPHABETUM Graecum | ALPHABETUM Graecum | ALPHABETUM Graecum | ALPHABETUM Graecum | ALPHABETUM Graecum | ALPHABETUM Graecum | ALPHABETUM Graecum | ALPHABETUM Graecum | ALPHABETUM Graecum | ALPHABETUM Graecum | ALPHABETUM Graecum | ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟΝ | ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ | L'ALLORO trionfante nella...laurea. | ALLEGATIO | ALLEGATIO | Vita e morte del... Alessandro Baldrati | Vita della... Maria Raggi | Vindiciae Synodi | Tiberius Sophista,Herodianus, Lesbonactes | Συμμίκτων... libri X | Σύμμικτα | Σύμμικτα | Σύμβολον του αγίου Αθανασίου | Antisthenis et aliorum. | Romanae aedificationes curatae a Laelio Biscia | Poeti antichi raccolti | ανδριάς | Opuscula tria | Melissolyra | carmine expressus | Librorum editorum elenchus. | Lagallae... vita | Lagallae philosophi. | Hottingerus fraudis et imposturae | In Roberti Creigtoni [sic]apparatum | In Roberti Creightoni ap-paratum... ad historian | In antiquitatum Etruscarum fragmenta ab Inghiramio | Animadversiones In antiquitatum Etruscarum fragmenta ab Inghiramio | Iatrolaurea | Έγχειρίδιον περί της Εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος | Drammaturgia | Hellas | Graeciae Orthodoxae tomus primus | Excerpta varia Graecorum | Eridanus | Drammaturgia | Del viaggio della...Lucretia Barberina | De templis Graecorum...,De narthece..., De Graecorum... opinationibus | De Symeonum scriptis | De S. Ιο. Damascenο prolegomena | prolegomena | Dissertatio... exponens...consensionem | De utriusque Ecclesiae | De Psellis et eorum scriptisdiatriba | De Psellis et eorum scriptisdiatriba.. | De patria Homeri | De octava Synodo Photiana | De mensura temporum...Graecorum | De libris ecclesiasticis Graecis | De libris et rebus ecclesiast-cis Graecorum | De libris ecclesiasticis Graecorum | De libris ecclesiasticis Graecorum | Confutatio fabulae De Ioanna Papissa | De Ioanna Papissa fabula comrnentatio | De erroribus magnorum virorum in dicendo | De Ecclesiae Occidentalisatque Orientalis | De cryptographia Graecorum | De aetate et interstitiis | In Spenti Academici Sepulti epistolam | Apes Urbanae | Apes Urbanae...Romae | Εισαγωγή των δογμάτων Πλάτωνος | Λόγος διδακτικός των Πλάτωνος δογμάτων | Perle... nozze | Διήγησις ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του Μακεδόνος | Ιστορία του Μεγάλου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | Ιστορία εις την οποίαν... ο βίος... Α | Διήγησις ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Μακεδόνος | Διήγησις ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του Μακεδόνος | Ιστορία εις την οποία…ο βίος...ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του Μακεδόνος | Διήγησις ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του Μακεδόνος | Ιστορία νέα του Μεγάλου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | Ιστορία...ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του Μακεδώνος | Διήγησις ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του Μακεδόνος | Ιστορία ωραιωτάτη ..., ο βίος... ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του Μακεδώνος | Ιστορία ωραιωτάτη ..., ο βίος... ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του Μακεδώνος | Ιστορία ωραιωτάτη ..., ο βίος... ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του Μακεδώνος | Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ο Μακεδών | Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ο Μακεδών | Ιστορία ωραιωτάτη ..., ο βίος... ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του Μακεδώνος | Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ο Μακεδών | Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ο Μακεδών | Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ο Μακεδών | Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ο Μακεδών | Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ο Μακεδών | Εις τα Τοπικά Αριστοτέλους,υπομνήματα | Ρroblemata | Problemata | Commentaria in... Aristotelis | Η ΑΛΗΘΗΣ πολιτική | ΑΛΗΘΗΣ οδός εις την ευδαιμονίαν | De Lateranensibus Parietinis | De Lateranensibus Parietinis | Διάταξες Κυπριά του... Constitutio | ALBUM | AL taglio | AL laudo | AL fortissimo | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ... Θεοφάνονς του Νέου | Χρονική συγγραφή | Χρονική συγγραφή | Χρονική συγγραφή | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ... Θεοδώρου του εν νήσω Κυθήρων ασκήσαντος | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ... Θεοδώρας της εν Θεσσαλονίκη | Παλαιά ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ της άγιας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ... Στυλιανού Παφλαγόνος | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ...Σπυρίδωνος | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ...Σπυρίδωνος...καί...του...θαύματος εν Κέρκυρα | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ... Σπυρίδωνος... και... του.. Θαύματος εν Κέρκυρα | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ...Σπυρίδωνος...και...του...θαύματος εν Κέρκυρα | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ...Σπυρίδωνος...και...του...θαύματος εν Κέρκυρα | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ...Σπυρίδωνος... καί... του... θαύματος έν Κέρκυρα | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ... Σπυρίδωνος | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ…Σπυρίδωνος | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ...Σπυρίδωνος | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ...Σπυρίδωνος | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ…Σιλβέστρου του Νέου | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ... Σεργίου καί Βάκχου | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ... Σεραφείμ αρχιεπισκόπου Φαναριού και Νεοχωρίου | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ... Σεραφείμ αρχιεπισκόπου Φαναριού και Νεοχωρίου | Βίβλος ιερά περιέχουσα την…ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ...Ρηγίνου | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ... Φιλοθέης | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ... αποστόλου Φίλιππου | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ...Πέτρου αρχιεπισκόπου Αργούς και Ναυπλίου | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ... Πέτρου αρχιεπισκόπου Αργούς καί Ναυπλίου... | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ εν τη αγία και μεγάλη Κυριακή του Πάσχα και όλη τη λαμπρά Ευδομάδι | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ... Παρασκευής της Νέας. Και ... Γρηγορίου ...Δεκαπολίτου | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ... Νικολάου του Νέου του εκ Καρπενησίου | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Νικολάου του Νέου του εξ 'Ανατολής | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ... Νικολάου του Νέουτου εξ 'Ανατολής | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ...Νικολάου του Νέου του εξ Ανατολής | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ... Νικόδημου του Νέου | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ…Νικάνορος | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ...Νεοφύτου του Εγκλείστου | Βιβλίον περιέχον την ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ...Νεοφύτου και Μαξίμου του Ομολογητού | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ...Ναούμ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ...Ναούμ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ... Ματρώνης της Χιοπολίτιδος | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ...Ματρώνης της Χιοπολίτιδος | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ της...Παρθένου Μαρίας | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ της... Παρθένου Μαρίας | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ της... Παρθένου Μαρίας | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ της...Παρθένου Μαρίας | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ της... Παρθένου Μαρίας | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ του αγίου Μανδηλίου | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Κλήμεντος | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ... Κασσιανού | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ…Ιωάννου εξ Ιωαννίνων. | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ... Ιωάννου του Βλαδίμηρου | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ... Ήρακλειδίου | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ψαλλομένη... έν Ζακύνθω εις ανάμνησιν του... θαύματος παρά του αγίου... .Γεωργίου | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΑΟΎΘ1ΑΙ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑι | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ | Βίος και Μύθοι | Βίος και Μύθοι | Βίος και Μύθοι | Βίος και Μύθοι | Βίος και Μύθοι | Βίος και Μύθοι | Βίος και Μύθοι | Βίος και Μύθοι | Βίος και Μ΄ύθοι | Βίος και Μύθοι | Βίος και Μύθοι | Βίος και Μύθοι | Βίος και Μύθοι | Μύθοι | Βίος και Μύθοι | Μύθοι | Βίος και Μύθοι | Βίος και Μύθοι | Μύθοι | Μύθοι | Βίος και Μύθοι | Μύθοι | Μύθοι | Μύθοι | Μύθοι | Μΰθοι | Μύθοι | Μύθοι | Ηρώ και Λέανδρος | Μύθοι | Μύθοι | Τραγωδίαι επτά | Θεού συνεργούντος | Ερμηνεία της κραταιοτάτης | Ελέω θεού ημείς | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Β' Ρωσσίας | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Β' | Έκθεσις παραινετική | De instruendis aciebus | Tactica seu De instruendis aciebus | De instruendis aciebus | De instruendis aciebus | De instruendis aciebus | Tactica seu De instruendis aciebus | Τα ευρισκόμενα | De instruendis aciebus | De militaribus | De instruendis aciebus | De instruendis aciebus | De instruendis aciebus | De instruendis aciebus | De instruendis aciebus | De instruendis aciebus | De instruendis aciebus | De instruendis aciebus | AELIANUS Claudius | Controversiae Marcephistarum | Apologiae | ACTA physico-medica | ACTA generalis | ACTA et scripta theologorum | Architettura militare offensiva | Βιβλίον συν Θ[ε]ώ περιέχον της Μάλτας πολιορκίαν και πως ο σουλεϊμάνις | Νέα Χαλιμά | Αραβικόν Μυθολογικόν | Αραβικόν Μυθολογικόν | Αραβικόν Μυθολογικόν | Άραβικόν Μυθολογικόν | Απανθίσματα ποιητικά | Βιβλίον καλούμενον Εβδομαδευχάριον | A stampa dell'Universita degli Ebrei di Corfu

(13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. (14) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος δεύτερος. (Παράρτημα) - Προσθήκαι - Συμπληρώσεις - Διορθώσεις
    1. Βιβλιογραφία, Ελληνική