ΘΕΟΚΡΊΤΟΥ ΕΙΔΥΛΛΙΑ ΤΟΥΤΕΣΤΙ μικρά ποιήματα | Rhicardi ex ordine fratum | CLA. PTOLEMAEI INERRANTIVM STELlarum significationes | DE SACRAMENTO EVCHARISTIAE | ΝΟΕΜΒΡΙΟC | Η ΠΕΡΙ ΓΗΡΩΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΣ ΤΟΥ ΣΚΙΠΙΩΝΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ | ΤΩΝ ΕΝ ΤΗΔΕ ΤΗ ΒΙΒΛΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΣ | Dialectica | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΑ Δ' | Que in hoc volumine continentur | CΕΠΤΕΒΡΙΟC | ORATIO HABITA AB ELOQVENTISsimo viro | TOTIVS OPERIS INDEX | ALEXANDRI APHRODISIEI COMMENTARIA in duodecim Aristotelis libros de prima Philosophia | PARISIIS In aedibus Simonis Colinaei | GRAMMATICAE | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΑ Δ' | DIALOGVS SYLLA AVTORE TRANQVILLO | DIVI CYRILLI ARCHIEPISCOPI ALEXANDRINI OPERA | ΠΕΝΤΙΚΟCΤΑΡΙΟΝ | opera | GRAECA THEODORI GAZAE TRADVCTIO IN CICERONIS DE SENECTVTE DIALOGVM | historia animalium libri JX | INSTITVTIONIS grammaticae libri quatuor | IN EVENGELIVM IOANNIS COMMENTARIA | INTRODVCTIONIS GRAMmaticae libri quatuor | GALENI | Der Turcken heymligkeyt | ETHICA ARISTOTELIS Peripateticorum principis,Cum Ioannis Maioris Theologi Parisiensis Comentariis | Rhetoricorum libri v. | DECEM LIBRI ETHICORVM ARISTOTELIS AD Nicomachu | Grammaticae | Grammaticae | EROTEMETA CVARINI PER GEORGIVM RITHAYMER PRO REI NECESSITATE NONNIHIL AVCTA. ANOMAL VERBA | COMPARATIONES PHYLOSOPHRVM ARISTOTELIS ET PLATONIS | ARISTOTELIS STAGIRITAE PARVA QVAE VOCANT NATVRALIA | PARVA NATVRALIA | ARISTOTELIS RHETORICORVM ad Theodectem. EIVSDEM RHETORICES | Aurea expositio clarissimi artiu et Theologie | LIBELLVS ELEGANTISSIMVS DE RETIONE MENSIVM APVD GRAECOS | D. BASILII MAGNI CAESARIENSIS episcopi eruditissima opera | ΘΕΟΔΟΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ εισαγωγής των εις τεσσαρα το πρώτον | NICOLAI LEONICI THOMAEI DE VARIA HISTORIA LIBRI TRES NVPER IN LVCEM EDITI | Ερωτήματα του Χρυσολωρά. Περί ανωμάλων ρημάτων. Περί σχηματισμού των χρόνων εκ των χαλκονδύλου. Το τέταρτον του γαζή, περί συντάξεως. Περί εγκλητικών. Γνώμαι μονόστιχοι εκ διαφόρων ποιητών. Κάτων | OPERA NVOVA | GEORGII TRAPEZONTII dialectica | OPERA | ΙΑΝΝΟΥΑΡΙΟΣ | REVERENDISSIMI PATRIS Genadii (sic) Scholarii Patriarchae Constantinopolitani, Libellus de quibusdam fidei articulis | EXPOSITIO IIII ORATIONES M. TVLLII CIC. CONTRA C. VERREM. | RHETORICORVM LIBRI | IN HOC VOLVMINE HAEC CONTINENTVR. ARISTOTELIS. De historia animalium | doctorissimi Dialectica | XENOPHONTIS DE FACTIS ET DICTIS SO CRATIS MEMORATV DIGNIS | DECEM LIBRI ETHICORVM ARISTOTELIS | ΑΠΟΣΤΟΛΟC | EVSEVIVS de Euangelica preparatione | CONTENTA HOC VOLVMINE. Problematum Aristotelis sectiones duae de quadraginta | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ARISTOTELIS RHETORICORVM AD THEodecten | GEORGII TRAPEZONTII dialectica | THEODORI VIRI VNDECVN | CONTENTA. Decem librorum Moraliu Aristotelis, tres conuersiones | GRAMMATICAE | L. COELLI LACTANII FIRMIANNI DIVINARVM INSTITVTIONVM LIBRI SEPTEM PROXIME CASTIGATI, ET AVCTI | LIBRI OCTO PHYSICORVM ARISTOTELIS | ETHICORVM ARISTOTELIS AD Nichomachum libri decem | OFFICIA CICERONIS RVRSVS accuratissime recognita per ERASMVN | FLAVII VEGETII RENATI VIRI ILLVSTRIS de re Militari libri quatuor | La genealogie du grant Turc a present regnant | ΦΕΥΡΟΥΑΡΙΟΣ | ALPHABETVM GRAECVM TRIBVS PARtibus distinctum | ASCONII PAEdiani in Orationes | INSTITVTIONIS grammaticae liber Tertius | INSTITVTIONIS grammaticae liber Quartus | GEORGII TRAPEZONTII dialectica, hec continens: De enuntiatione | THESSALOnicensis Liber de Mensibus Atticis | ΗΣΥΧΙΟΥ ΛΕΞΙΚΟΝ | REVEREN DISSIMI CARDINALIS NICAENI ad illustrissimos | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΙΒΛΙΑ Δ' | Απόκοπος του μπεργαδή | Scrinium medicine | Moshus Graece et Latine | ORATIONES COMMENTARII | ΠΑΡΑΔΟΞΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΕΡΙ ΓΗΡΩΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ | DE ROMANORVM MILITIA, ET Castrorum metatione Liber utilissimus | CONTENTA | De Coelo III | ΑΝΘΟC ΤΩΝ ΧΑΡΙΤΩΝ | HOMER VATIS NATVRALISSIMI DE MVRVM FELISQVE BELLO COMOEDIA | EMANVELIS CHRYSOLORAE BYZANTINI, VIRI DOCTISS. GRAECAE GRAMMATICAE INSTITVTIONES | INTRODVCTIONIS Grammaticae libri quatuor | de linguae graecae institutione liber secundus | G. TRAPEZVNTII RHETORICORVM LIBRI QVINQVE | Expositio magistri | M. T. CICERONIS LIBRI TRES DE OFFICIIS | BATRACHOMYOMACHIA | OPERA QVAE ORTHODOXAE FIDEI VIM OMNEM | Ερωτήματα του Χρυσολωρά | SIVE DE AMICITIA | SIVE DE AMICITIA | Dialectica | s.Thomas super physica | EMAVNE LIS CHRYSOLORAE BYSAN TINI, VIRI DOCTISS. GRAECAE GRAMMATICAE INSTITVTIONES | INSTITVTIONIS GRAMMATICAE | GEORGII TRAPEZVNTII DE RE DIALECTICA LIBELLVS | Ethici seu morales | VERITATIS REDIVIVAE MILITIA | AD SANCTISSIMVM DOMINVM NOSTVM LEONEM DECIMVM PONTIFICEM MAXIMVM. | VERITATIS REDIVIVAE MILITIA | ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΕΙΔΥΛΛΙΑ, ΤΟΥΤΕΣΤΙ ΜΙΚΡΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ | grammaticae | THEODORI VIRI VNDECVNQVE DOCTISSIMI | OPERA D. BASILII MAGNI CAESAREAE CAPPADOCIAE EPISCOPI OMNIA, SIVE RECENS VERSA, SIVE AD GRAECOS archetypos ita collata per vvolfgangum MVSCVLVM Dusanu | ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΔΩΡΑ | ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΔΩΡΑ | CLA. PTOLEMAI INERRANTIVM | DE PLATONICAE ATQVE Aristotelicae Philosophiae differentia, Libellus, nuper in lucem editus | Textus Aethicom Argy | ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ. Περί ανωμάλων ρημάτων. Περί σχηματισμού των χρόνων εκ των Χαλκονδύλου. Το τέταρτον του Γαζή, περί συντάξεως. Περί εγκλητικών. Γνώμαι μονόστιχοι εκ διαφόρων ποιητών. Κάτωνος γνώμαι ας μετήνεγκεν ο πλανούδης | QVAE HOC IN VOLVMINE TRACTANTVR | Septem Psalmi poenitentiales cum laetaniis & orationibus | Ερωτήματα του Χρυσολωρά. Περί ανωμάλων ρημάτων. Περί σχηματισμού των χρόνων εκ των χαλκονδύλου. Το τέταρτον του γαζή, περί συντάξεως. Περί εγκλητικών. Γνώμαι μονόστιχοι εκ διαφόρων ποιητών. Κάτων. | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΚ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ | LIBELLVS DE MORIBVS TVRCARVM | INSTITVTIONIS grammaticae liber secundus | DECEM LIBRI ETHICORVM | INSTITVTIONIS grammaticae | libros colectes | Aristotelis rheTORICORVM AD THEODECTEN | Epistolarum | QVAE IN SEQVENTIBVS HABENTVR | GEMISTI PLE THONIS DE GESTIS GRAECORVM post pugnam ad Mantineam per Capita tractatis | QVAE HOC LIBRO CONTINENTVR | DE IESV CHRISTI SACERDOTIO NARRAtiuncula e Graeco translata | IN HOC LIBRO HAEC HABENTVR | Opus Absolutissimum rhetoricorum georgii trapezuntii cum additionibus herrariensis | PSELLI INTRODVCTIO in Philosophiae modos | CONSTANTINI LASCARIS INSTITVTIONES | INTRODVCTIONIS GRAMMATICAE | Fastorum Lib. VI. Tristium Lib. V. De Ponto Lib. IIII | IL SOGNO DIL CARAVIA | HEC TERTIA RECOGNITIO TYPIS ABSOLVTA EST IN OFFICINA HENRICI STEPHANI IMPENSIS EIVSDEM ET IOANNIS PARVI IN ARTE EXCVSORIA SOCIORVM | Decem libri ETHICORVM ARISTOTELIS | Aristotelis DE GENERATIONE ANIMALIVM LIBRI V. | CONTENTA | Libri Quatuor Aristotelis de Coelo | CONTENTA | EMANVELIS CHRYSOLORAE BYZANTINI, VIRI DOCTISS. GRAECAE GRAMMA TICAE INSTITVTIONES | Habes in hoc volumine incudissime lector particulas septem Apho.Hyppo. | INSTITVTIONIS GRAMMATICAE | ROMA RISTA VRATA | Opus insigne bea ti patris Cyrilli patriarche Alexandrini in auagelium Ioanis | BESSARIONIS Niceni Cardinalis orationes De grauissimis periculus, quae Reipublicae Christianae a Turca iam tum impendere prouidebat | ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ | EROTEMATA GVARINI CVM MVLTIS ADDITAMENTIS EMENDATIORA QVAM VNQVAM PRODIERINT | Opera | Les questions PROBLEMATIQVES DV POVRQVOY d'Amours | Preclare dicta septem sapietu grecie Georgio Hermonymo interprete | ARISTOTELIS STAGIRITAE PERIPA PERIPATETICORVM PRINCIPIS ETHICORVM AD NICHOMACHVM | Liber hysagoge Joannitii | L'ANDRIA, ET L'EVNVCHO DI TERENTIO, TRADOTTE IN VERSO SDRVCCIOLO PER MESSER GIO | Aethica seu moralia Aristotelis | DECEM librorum Moralium Aristotelis | LI TRE LIBRI DE VARIE HISTORIE, NVOVAMENTE TRADOTTI IN BVONA LINGVA VOLGARE | Quae in hac uolumine continentur | Sextus lulius frotinus Vir consularis de re militari | Claudij Ptolemaei centum Aphorismos Commentarius | HYMNI ET EPIGRAMMATA MARVLLI | Onosandri viri Clarissimi ad Q. Verannium | Opus Aristotelis de Moribus Alias Ethicorum a Johane Argyropylo ex greco | HISTORIA CAPTAE TVRCA CONSTANTINOPOLIS, DESCRIPTA | SIMON ARBORSELLVS ARTIVM ET MEDICINAE DOCTOR, ANGELO FORTIO NATVRAE INVESTIGA TORI EXQVI SITISSIMO. S. P. D. | DE MEDICA INVENTIONE. COMMVNE BONVM VNA PROPRVM DVCIT | ROMA TRIONFANTE DI BIONDO DA FORLI | Liber ethicorum Aristotelis Johane Argyropilo Byzantio traductore | EMANVE LIS CHRYSOLORAE BYSANTINI VIRI DOCTISS | HABENTVR HOC VOLVMINE HAEC THEO DORO GAZA INTERPRETE | INTRDVCTIONIS GRAMMATICAE LIBRI QVATVR | Platoni libri quatuor | Περι των μετα την εν μαντινεία μάχην | Preclare dicta septem sapietu griecie Georgio Hermonymo interprete. | INSTITVTIONIS GRAMMATICAE LIBER PRIMVS | P. OVIDII NASONIS FASTORVM LIB. VI | Rhicardi ex ordine fratum | BYZANTINIGrammaticae Compendium Graecae linguae stndiosis aptissimum | ZONTH De dialectica commentarius, non minore facilitate, quam compendio scriptus | RIME DI DIVERSI NOBILI HVOMINI ET ECCELLENTI POETI NELLA LINGVA THOSCANA | ΣΤΙΧΗΡΑ ΨΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΗΝΙ ΙΟΥΝΙΩ | Quae in hac uolomine continentur | Sextus Iulius frotinus Vir Consularis de re militari | Onosandri viri Clarissimi | ΣΤΙΧΗΡΑ ΨΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΗΝΙ ΙΟΥΛΙΩ | Opuw Aristotelis de Moribus Alias | ARISTOTELIS Stagiritae de anima libri tres | DE COLORI BVS LIBELLVS | HABENTVR HOC VOLVMINE HAEC THEO DORO GAZA INTERPRETE | GEORGII TRAPEZVNTII DE RE DIAlectica libellus | διάληψις | DI GALENO A CHE GVISA SI POSSANO | Alexij Celadeni Episcopi Gallipolitani oratio ad sacrum Gardinalium Senatum ingressurum ad nouum Pont. eligendum | BREVIS COM MENTARIOLVS MEMORABILIS FACTI SErenissimi Principis Maximiliani Bohemie Regis | LIBRO PRIMO DELLE RIME SPIRITVALI, PARTE NVOVA | ORTHOGRAPHIA ET FLEXVS DICTIONVM GRAECARVM OMNIVM APVD STATIVM CVM ACCENTIB ET VARIIS VTRIVSQVE LINGVAE AVTORIB | Problemata Aristotelis | Opus Aristotelis | Eusebius de euangelica | Libri nouem | Manoli Blessi Nella rotta dell' armata de Svltan Selin, Vltimo Re de Tvrchi. Con Privilegio | Manoli Blessi Nella Rotta dell' armata de Svltan Selin, Vltimo Re de Tvrchi | GEORGII TRAPESVNTII DE DIALECTICA (sie) EX ARISTOTELE COMPENDIVM | GEORGII TRAPESVNTII VIRI DOCTISSIMI ATQVE LOQVENTISSIMI RHETORICORVM LIBER PRIMVS | RICHARDI SVINSET OPVS AVREVM CALCVLATIONVM | OPVS ARISTOTELIS DE MORI BVS. A IOANNE ARGYROPY LO TRADVCTVM | MANVELIS CHRYSOLORAE EROTEMATA | MATHEMATICI DE ASTRONOMIA | pro declaratione picture siue descriptionis Graciae Sophiani, | L'ADONE | DELLA CASA REGALE DI Cantacusini Patritio Constantinopolitano, delle historie, & origine de Principi de Turchi, ordine della Corte, loro rito, & Costumi. Opera nuouamente stampata, ne fin qui missa in luce. | TRAGEDIA DETTA IL SOLDATO DI ANG. LEONICO AL MOLTO MAGNIFIGO CONTE | EROTEMATA GVARINI CVM MVLTIS ADDITAMENTIS EMENDATIORA | ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ TOΥ ΧΡΥΣΟΔΩΡΑ. Emanuelis ChrysoLORAE BYSANTINI, VIRIdoctissimi, Graecae Grammaticae Instituliones :multis locis recens & emendatae & magna cura atque diligentia castigatse. | DE COLORIBVS OGVLORVM | ALCVNI OPVSCVLETTI DELLE COSE MORALI DEL DIVINO PLVTARCO | LA DIVINATIO NE DI MARCO TVL-lio Cicerone | Artis diuinatricis QVAM ASTROLOGIAM SEV iudiciariam vocant, encomia & patrocinia, quorum Catalogum sequons pagella continet. | DI CALENO DELLI MEZZI, CUE SI POSSONO | INSTITVTIONIS GRAMMATIcae | ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ TOΥ ΧΡΥΣΟΔΩΡΑ.Περί ενωμάλων (sic) ρημάτων.Περί σχηματισμού των χρονών εκ των χαλκονδύλου.Το τέταρτον του γαζή, περι συντάξεως.Περί εγκλητικών | ARISTOTELIS VEL TΗΕΟphrasti de Coloribus libellas | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ | CTIXHPA | ΣΤΙΧΗΡΑ | DELLE ANTICHITA DELLA CITTA DI ROMA | Alphabetum Graecum. | ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ TOY ΧΡΥΣΟΔΩΡΑ.περι ανωμάλων ρημάτων. Περι σχηματισμού των χρόνων εκ των χαλκονδύλου. Το τέταρτον του Γαζή, περι συντάξεως. Περι εγκλητικών. Γνώμαι μονόστιχοι εκ διαφόρων ποιητών. Κάτων. Ερωτήματα του Γουαρινού. | REVEREΝDI PATRIS DOMLNICI SOTO SECOBIENSIS THEOLOGl ordinis Praedicatorum in Dialecticam Aristotelis Commentarij, | ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΚΡΙΒΗΣ ΤΗΣ ορθοδόξου πίςεως. | ΣΤΙΧΗΡΑ | NASONIS FASTORVM | LA CYROPEDIE | RHETORICORVM | EROTEMATA | EROTEMATA, | GRAMMATICAE COMPENDIVM, | Ν ATVRALIA | ARISTOTELIS DE COELO LIBRI | ARISTΟTELIS DE ANIMA | PHYSICO-RVM ARISTOTELIS,SEV,DE NATVRALI | ΩΡ0Λ0ΓΙ0Ν | EIΔΥΛΛIA, | descriptionem Graeciae Sophiani, praefatio. | ΣYΝΤΑΓΜΑ ΕYΣΤΝΟπτον | ARISTOTELIS STAGIRITAE DE ΗΙSTORIA ANIMALIVM LIB. IX.DEPARTIBVS ANIMALIVM, ET EARVM CAVSIS LIBRI ΙΙI. DE GENERATIONE ANIMALIVM LIBBI V. | RΗETORICORVM ARISTOTELIS AD THEODECTEN | GRAMMATICΑΕ INTRODVCTIONIS | COMMENTARIO DE LE COSE DE TVRCHΙ ET DEL S.GEORGIO SCANDERBEG | De Amicitia De Senectute : Paradoxa : & De Somnio Scipionis.Cum D. Erasmi, Philippi Mel. ac Barplolemai Latomi Annota-tionib | M. ANTONΟVM PUlLlPpicae orationes | ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΙΣ επτά τραγωδία του ευριπίδου | GRAMMAticae institutioncs | ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ TOΥ ΧΡΥΣΟΔΩΡΑ Περί ανωμάλων ρημάτων. Περί σχημαατισμού των χρόνων, εκ των χαλκονονδύλου. Το τέταρτον του Γαζή, περί συντάξεως. Περί εγκλητικών (sic). Γνώμαι μονόστιχο εκ διαφόρων ποιητών. Κάτων. Ερωτήματα του Γουαρινού .EROTEMATA CHRYSOLOR | Dialectica, haec conlinens :De enuncialione. De praedicabilibus. De pranlicamentis. Desyllogismo categorico, & hypotethico. De entbymemate. De diffinitione ac diuisione. De thesi. ET HAEC OMNIA YTHiler,eleganterq3 & modo quide perbreni ac introduetorio PARISIIS | ΕΙΔΥΛΛΙΑ, | GRAECAE INTERROGATIONES DE OCTO PARTIBVS ORAtionis | GRAEcae institutiones, | CORONA PRETIOSA | INSTITVTIONIS GRAMMATICAE | IN LOcum illum Euagelij, Si uolo cum manere donec ueniam, & Opusculum | DICTIONARIVM LATINAE LINGVAE | De Amicitia : De Sencctutc : Paradoxe : & De Somnio Scipio-nis | LA ENEIDE DI VERGILIO | ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ. | GRAEcae institutiones, | DIALOGI | CONuorsio in Latinum, atque explanatio primi libri Arislotelis de partibus animalium. | Aristotelis DE ANIMA | Primus phySICORVM ARIstotolis, | Aristotelis Stagiritae DE PRIMA PHILOSOPHIA seu Metaphysicorum | Aristotelis Stagiritae PeripATETICORVM PRINCIPIS ETHICORVM ad Nicomachum | FIRMIANI DIVINARVM INSTITVTIONVM | ONOSANDRI PLATONICI DE OPTImo Imperatore eiusq3 officio | ΛΟΓΟΙ ΕΝΝΕΑ | PHILOSOPHI ET ΗISTQRICI CLARISS. OPERA MORALIA, | PROBLEMATA, OMNIBVS STVDIOsis | SCHOLIA IN ARISTOTELIS | CONTENTA . ETHICORVM ARISTOTELIS AD NICOMACHVM LIBRI DECEM : ET TRES corundem Conuersiones : | DE PLATONICΑΕ atq3 Aristotelicae Philosophie differentia Libellus | ODYSSEA AD VERBVM translata, Andrea DiuoIustinopolitano interprθte. EIVSDEM BATRACΗOMYOMACΗΙA | DΕ OCTO ORATIONIS PARTIBVS, vna cum ciusdem authoris, & aliorum opusculis | INSTITVTIONIS grammatics | GRAMMATICAE·ARTIS GRAECAE METHODVS | ASTRONOMORVM PRINCIPIS CENTVM SENTENTIAE | TOV ΣΟΦΩΤΑΤΟΥ ΨΈΛΛΟΥ,επίλυσις εις τους εξ της φιλοσοφίας τρόπους.Του αυτού σύνοψις των πέντε φωνών, και Των δέκα κατηγοριών της φιλοσοφίας.Του Βλεμμίδου περί των πέντε φωνών, διότι εισί μόναι και ου πλέιους. ή έλάττους.Γεωργίου του παχυμερίου, | Conuersio in latinum, atq3 explanatio primi libri Aristotelis de partibus animalium | Contenta HOC VOLVMINΕ Problematum Aristotelis sectiones duae de quadraginta : | MAGICA ZOROASTRI ORACVEA, | ΠΕΡΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΕΩΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ | Aphorismi. | dialectica hae continens :De enuntiatione. De praidicabilibus. De praedicamentis. De syllogismo categorico, & hypothetico. De enthymemate. Dediffinitione ac diuisione. De thesi. ET HAEC OMNIA VTIliter.eleganterq3 & modo quidem perbreui ac introductorio | INSTITVTIOnis grammaticae | Graecae Grammaticae institutiones. | DE EVANGELICA | Odyssea ad verbum translata, Andrea Diuo Iustinopolitano interprete. EIVSDEM BATRACHOMYOMACHIA, | POETAE CLARISSIMI ODYSSEY, ANDREA DIuo Iustinopolitano interprete, ad uerbum translata. EIVSDEM BATRACHOMYOMAchia | ΜΑΓΙΚΑ ΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟ TOΥ ΖΩΡΟΑΣΤΡΟΥ ΜΑΓΩΝ | ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ. | PHILIPPIGA SECONDA DI M. T. C. | LE POVRQVOY | Phenomena, | DE PARTIBVS ORATIONIS ex Prisciani Grammatica Compendium EIVSDEM PRISCIANI EPITOME. | POETAE CLARISSIMI Odyssea, Andrea Diuo lustinopolitano interprete, adverbu translata.EIVSDEM BATRACHO myomachia, id est Ranaru murium pugna, | inslitutiones, una cum intcrprctatione latina, corum usui atque commodo dicatae | De Amicitia : De Senectute : Paradoxa : & De Somnio Scipionis :cum D. Erasmi, Philippi Mel. ac Barptolemaei Latomi annotationibus. | COMMENTARII IN QVATVOR LIBROS DE CAELO ARISTOTELIS | de Mensibus atticis | ETHICORVM ARISTOTE LIS PHILOSOPHI CLARISIMI | ARISTOTELIS STAGIRITAE PERΙPATETICORVM PRINClpis ethicorum ad Nicomachum | opera, | grammaticoru facile principis | Graecae Grammaticae Institutiones | ARISTOTELIS ET THEOPHRASTI HISTORIAS | DE EVANGELICA | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ. | Advisi da uno Cristiano de Constantinopoli | Lascaris Bizantini de octo ora | de re Militari | CATO MAIOR, SIVE DE SENECTIVE LAELIVS, SIVE DE AMICITIA. SOMNIVM SCIPIONIS EX VI. DE REP. EXCEPTYM. ΠΑΡΑΔΟΞΑ. ΘEOΔΩΡΟΥ ΠΕΡΙ ΓΗΡΩΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ. ΟΝΕΙΡΟΣ ΣΚΙΠΙΩΝΟΣ. | EPIGRAMMATON | Dialogi. | DE VARIA HISTORIA | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ | DE VARIA HISTORIOA | VETERINARIAE MEDICINAE LIBRI | in Librοs Posteriorum Aristotelis profundissima cοmentaria | de synceritate Christianae fidei Dialogus | ANθOC ΤΩΝ ΧΑΡΙΤΩΝ : | EPIGRAMMATA E HYMNI | DE HISTORIA, | Theodori Grammaticae introductionis libri IIII | Oratoris eximij, integra;Grammatices, | ALMAGESTVM SEV MAGNAE CONSTRVCTIONIS MATHEMATICAΕ OPVS | CONTENTA. | INTRODVCTIONIS GRAMmaticae | OKTΩBPIOC | Aristotelis quinq3 de Animalium generatione | OPVSCVLA NVPER IN LVCEM | de animalibus. | LOGICORVM LIBRI DVODEVI ginti : soliito castigatiores facti : & ad graecam veritatem nouissime elimati : vt ia legi & intelligi possint : Diuo Seuerino : Boelio : & Ioane ARGYROPILO -Byzantio: alternatim interprelibus. PORPHIRII ISAGOGES | Introductionis Grammaticae | OMAR DE Ν A | DIALOGI | CONTENTA HOC VOLVMINE. | ORATIO HABITA | DE RE MILITARI. | opera | GRAMMATICAE INSΟITVTIONIS | ΠΕΡΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΧΑΛΚΟΝΔΥΛΟΥ | Comentum Nicoli super Aphorismos Hippo. | PLVTARCIII CHAERONEI opuscula | de factis e dictis Socratis memoratu | λεξικον. | IN HOC LIBRO HAEC CONTINENTVR | GRAMMATICAE INstitutionis | Questiones magistri Ioannis dullaert A gandauo in librϋ Predicabilium Porphirii scdm duplice via Nominalium et Rea-lium inter se bipartitoru annexis aliquot questionibus et difficultatibus Ioanis Drabbe Bonicollii Gandensis | Burleus sup Libros Ethicoiv. | Mystica Mosaicae uitae enarratio, | Thesaur nuncupat,qtuordcci libros coplectes | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | MANILII CABACII RALLI IVVENILES INGENII LVSVS | Τα μετά τα Φυσικά | Jacobus de forliuio super afforismis cu Tabula. | Metaphisice Aristotelis | Problemata Aristotelis | ARISTOTELIS STAGYRITAE PHILOSOPHI | Opus | OPERA | ILLYSTRIVM VIRORVM EPISTOLΑE, HEBRAICΑE,GRΑΕCΑE ET LATINΑE, | La genealogie du grant Turc a present regnant | Problematum Aristotelis | Pcrihermenias Aristotelis | Grammaticae institutionis | EX PHYSIOLOGIA | ACROASES PHYSICAE | Speculum | Physicor Aristotelis | phisicorum Aristotelis : | Aristotelis Peripatetici Philosophorum monarche Ethicorum dece libri ad Nicomachu, | GREGORII. EPISCOPI. NYSENI. VIRI & uitae sanctitate & ingenii magnitudine inter Graecos Christiana | Grammaticae institutionis | GRAMMATICES INTRODVCTIONIS | INTRODVCTIVAE GRAMMATICES | oi:35859 | Moralium Aristotelis | diuinarum institutionum Libri septem | MICHAELIS TARCHANIOTAE MARVLLI NENIAE. | Flauius Vegetius Vir illustris de re militari.Sextus Julius Frontinus Vir consularis de re militari. Aelianus de instruedis aciebus.Modesti Libellus de vocabulis rei militaris. | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | CONTENTA.C CONTINETVR HIC ARISTOTELIS | HEXAMERON | In hoc opere haec colinentur. | Caietanus super libros de anima | CONTENTA.Gcorgij Trapczontij diabeti-ca haec continens.De Enunciatione.De quinq3 vocibus, id est pdicabilibus.De prœdicamentis.De sylogismo catœgorico, id est prœdicatiuo.De sylogismo ypotηtico ac conditionali.De enthymemate .i. syllogismo imperl'ecto. | Questiones magistri Bartoli castrensis habitae pro totius logice prohemio. | Aristotelis de natura animalium. lib. ix.Eiusdem de partibus animalium. lib. iiii.Eiusdem de generatione animalium. lib. v.Theophrasti de histioria (sic) plantarum. lib. ix.Et decimi principium dunlaxat.Eiusdem de causis plantarum. lib. vi '. | Speculum | Lexicon graecolatinum | ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ | CONTENTA Ricoldi ordinis praedicatorum contra sectam Mahumeticam | Posteriora Aristotelis | archiepiscopi costantinopolitani. de laudib'' et excellent sancti Pauli. | EPIGRAMMATA ET ΙΙYMΝΙ | EROTEMATA GVARINI CVM MVLTIS ADDITAMENTIS ET CVM COMMENTARIES LATINIS. | QVESTIONES logice, secudum viam realium & nominalium | de Anima | In hoc volumine hec continentur : Marci Antonii Sabellici annotationes veteres e recencentes (sic) : Ex Plinio : Liuio e pluribus authoribus. Philippi Beroaldi annotationes centum .Eiusdem contra Seruium gramaticum libellus. Eiusdem castigationes in Plinium | DE REBVS GESTIS ALEXANDRI REGIS. | In hoc volumie puo i qzititate : maxio in virtute cotinentur infrascripli codices. Liber hysagoge Ioannitii. Liber Phylareti de pulsibus. Liber Theophili de vrinis. Iusiurandum Hypocratis. Liber pronosticoruni Hypocratis. Liber aphorismorum Hypocratis | oratio ad sacrum Cardinalium Senatum ingressurum ad nouum Pont, eligendum. | In hoc volumie puo iztitate : maxlo in virtute cotinentur infrascripli codices. Liber hysagoge Ioannitii. Liber Phylareti de pulsibus. Liber Theophili de vrinis. Iusiurandum Hypocratis. Liber pronosticoruni Hypocratis. Liber aphorismoruni Hypocratis | ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ | Quae in hoc uolumine continentur. | Liber hysagoge Joannitii ; liber Phylarcti de pulsibus ; liber Theophili de urinis; iusjurandum Hippocratis; liber pronosticorum Hypocratis ; liber afforismorum Hypocratis secundum antiquam translalionem et novam pariter οheod. Gazae eleganhssimam ; colle | Aethica seu moralia Aristote | Moralium | de re militari. | Liber cthicorum Aristotelis | QVAE HOC IN VOLVMINE TRACTAΝTVR. | QVAE IN HOC VOLVMINE CONTINENTVR. | Επαίνον Ουρβανού | Erotemata Guarini. | Problemata Alexandri Aphrodisei | Epie aureis scntentijs referte theologie consentance. | OKTΩHXOΣ | NOMINA ANTIQVA ET RECENTIA VRBIVM GRAECIAE | ΣΠΑΝΟΣ | Sententie siue apophthegmata septem sapietum Grecanica | Clarissimi Oralorοs Cumentarii in Philippicas Ciceronis Incipiut. | qui suis tem poribus sopitam et tantum non mortuam Eloquentiam suscitauit Ars Rhetorica nunc primum in qalliaοpressa : Et oratoribus nostri seculi maxle accommodata | DE SYFFRVTICIBVS,HERBISQVE, AC FRVGIBVS LIBRI QVATtuor | H ΩΛΗ ΕΙΔΥΛΛΙΟΝ | AD ADRIANVM SEXTVM PONT. MAX. MITTITVR | DISPVTA | DE PVELLA GERMANICA | DE MILITIA ROMANORVM & Castrorum metatione | De politica et imperatoria institutione ad Traianum Imp. Id.de liberis educandis. Epistola | Politicorum opus. Seu de civili Institutione ad Traianum Imperatorem | EPIGRAMMATON | INTRODVCTIVAE GRAMMATIΗES LIBIRI QVATVOR. | INTRODVCTIVAE GRAMMATICES LΟBRI QVATVOR | IN HOC LIBRO ILAEC CONTINENTVR. | ZANTINI DE OCTO PARTIBVS ORATIONIS LIBER PRIMVS. | HISTORIA DE VITIS ET Rebus gestis Sanctorum Barlaam Eremitae | Rubrica ptines ad principiϋ libri. | Vita inimici christiane fidei machometi nouiter impressa. | de cuagelica | C Hoc in uoluminc aurea haec opuscula continentur. Chfrii cosulti Fortunatiai Rhetoricorum libri tres. Dialectica Chirii consulti Fortunatiani. Computus forlunatiani. Francisci Puteolani Epistola ad Iacobum Antiquariu. Dionysii Halycarnasei praecepta de oratione nuptiali per Theodorum garzen e garaeco in latinu traducta. | DIONYSII HALICARNASSEI PRAECEPTA DE ORATIONE NVPTIALI, DE ORATIONE NATALITIA & DE EPITHALAMIO | HABES CANDI- | EROTEMATA | CHRYSOLORAE | ΚΑΤΩΝ Η ΠΕΡΙ ΓΗΡωΣ. | Confutalio Alcorani seu legis Saracenorum, | CICADA siue CARMINA | Aristoteles de uirtutibus. | ARISTOTELIS RHETORICA | ARISTOTELIS. QVAESTIONES | PROBLEMATVM Aristotelis. | Libri posterioriu Resoliitivorum Aristotelis | Libri oclo physicor Aristotilis | Do natura animalium | DE MORIBVS AD nicomachum | Texlus ethicorum Aristotelis | auscultalionis de natura | de anima | HABENTVR HOC VOLVMI NE HAEC | Laudes beatissimi patris nostri Francisci. | Laudes beatissimipatris nostri . Francisci. | AESOPI VITA ET FABVLAE GRAECE | DE INSTRVENDIS ACIEBVS MORE GR/ECORVM : | He sunt non minus elegantes qj vtiles Bessario nis Cardinalis Niceni epistole et orationes de arcendis immanibus turcis a finibus christianorum : | de Euangelica | VITAE ILLVSTRIVM PHILOSOPHORVM SI CVLORVM ET CALABRORVM. | Primus canonis auicenne principis cum explanatione lacobi de partibus medicine facultatis professons excellentissimi. | De natura animalium : libri nouem.De partibus animalium : libri quattuor.De generatione animalium: libri quinq5· | HYMNI ET EPIGRAMMATA | de euangelica | DECEM librorum Moralium Aristotelis | Hoc in uolumine continentur infrascripta opera Aristotelis uidelicet in principio : Vite eiusdem. Epistola eiusdem ad Alexandru | De mute regio In almagstϋ ptolomei .·. | Vir consularis de re militari. | Aphorismorum Sectiones VII | DE RE MILITARI. | Textus ethicoru Aristotelis | VIRI DOCTISSIMI ATQVE ELOQVENTISSIMI RHETORICORVM | ETHICA ARISTOTELICA | De natura animalium tibri nouem De partibus animalium libri quattuor De generatione animalium libri quinq3 | EROTEMATA | EROTEMATA | ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΙΝΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ CΥΝΤΕΘΕΙCA ΠΑΡΑ ΚΩΝCΤΑΝ ΤΙΝΟΥ ΛΑCKAREΩC TOY BYZANTIOY | praecellenti in cloquentia uiro S. P. D. | oi:35750 | TRACTATVS DE PRESTANTIA CARDINALIVM AD BESSARIONEM CARDINALEM NICENVM | Aeliani de instruendis aciebus opus ad Diuum Ha drianum | Iohannes chrysostomus super Mattheϋ. | Epistole Bruti e Cratis. | ad clarissimum IC | oi:35744 | DE HISTORIΑ PLANTARVM | CONTRA CELSVM | MΕΛΟΣ | ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΙΝΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ CΥΝΤΕΘΕΙCA ΠΑΡΑ ΚΩΝCΤΑΝ ΤΙΝΟΥ ΛΑCKAREΩC TOY BYZANTIOY | DE EVANGELICA | Incipiunt ysagoge porphirij in kathegorias areslotilis. | COSMOGRAPHIA | Cosmographie | DE PARTIBVS ORATIONIS EX PRISCIANO COMPENDIVM. | PR00EMIVM.IN EXPOSITIONEM . LIBRI . ETHICORVM . ARISTOTELIS . AD CLARISSIMVM . VIRVM . COSMVM . MEDICEM. | DE ARTIFICIO CICERONIANAE ORAΟIONIS | collectanea priscorum uerborum. | GRAECI : TDIESSALONICENSIS : PRAEFATIO :IN LIBROS : DE ANIMALIBVS : ARISTOTELIS : PIIILOSOPHl : AD XYSTVM : QVARTVM ' : MAXIMVM. | Virgilii Liber Eneidos | COSMOGRAPHIA | ARISTOTELIS PHILOSOPHI PROBLEMATV | COLLECTANEA PRISΗORVM VERUORVM | DE PARTIBVS ORATIONIS EX PRISCIANO COMPENDIVM. | Incipiuntaliqui libri ex Iliade IIomeri | DE EVANGELICA | ad Johannem filium, de epistolari dicendi genere. | DE PARTIBVS ORATIONIS EX PHISCIANO COMPENDIVM. | BRVTl & GRATIS CYNICI EPISTOLAE | Bessarione Cardinal Niccno e Patriarcha di conslantinopoli | EPISTOLΑE ET ORATIONES DE BELLO IN TVRCAS DECERNENDO | DE EVANGELIGA PREPARATIONΕ | SECVNDI HISTORIA NATVRALIS RECENSENTIBVS IOΗANNE ANDREA ET THEODORO GAZA | AVLI GELLII | ADVERSVS CALVMNIATOREM PLATONIS

(02) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XV-XVI TOME TROISIEME

  1. Ψηφιακό τεκμήριο