1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλιογραφία)
  2. Βιβλιογραφία Legrand
  3. Legrand, Émile (1841-1903)
  4. ACROASES PHYSICAE | AD ADRIANVM SEXTVM PONT. MAX. MITTITVR | ad clarissimum IC | ad Johannem filium, de epistolari dicendi genere. | AD SANCTISSIMVM DOMINVM NOSTVM LEONEM DECIMVM PONTIFICEM MAXIMVM. | ADVERSVS CALVMNIATOREM PLATONIS | Advisi da uno Cristiano de Constantinopoli | Aeliani de instruendis aciebus opus ad Diuum Ha drianum | AESOPI VITA ET FABVLAE GRAECE | Aethica seu moralia Aristote | Aethica seu moralia Aristotelis | ALCVNI OPVSCVLETTI DELLE COSE MORALI DEL DIVINO PLVTARCO | ALEXANDRI APHRODISIEI COMMENTARIA in duodecim Aristotelis libros de prima Philosophia | Alexij Celadeni Episcopi Gallipolitani oratio ad sacrum Gardinalium Senatum ingressurum ad nouum Pont. eligendum | ALMAGESTVM SEV MAGNAE CONSTRVCTIONIS MATHEMATICAΕ OPVS | Alphabetum Graecum. | ALPHABETVM GRAECVM TRIBVS PARtibus distinctum | ANθOC ΤΩΝ ΧΑΡΙΤΩΝ : | Aphorismi. | Aphorismorum Sectiones VII | archiepiscopi costantinopolitani. de laudib'' et excellent sancti Pauli. | Aristoteles de uirtutibus. | Aristotelis DE ANIMA | ARISTOTELIS DE COELO LIBRI | Aristotelis DE GENERATIONE ANIMALIVM LIBRI V. | Aristotelis de natura animalium. lib. ix.Eiusdem de partibus animalium. lib. iiii.Eiusdem de generatione animalium. lib. v.Theophrasti de histioria (sic) plantarum. lib. ix.Et decimi principium dunlaxat.Eiusdem de causis plantarum. lib. vi '. | ARISTOTELIS ET THEOPHRASTI HISTORIAS | Aristotelis Peripatetici Philosophorum monarche Ethicorum dece libri ad Nicomachu, | ARISTOTELIS PHILOSOPHI PROBLEMATV | Aristotelis quinq3 de Animalium generatione | ARISTOTELIS. QVAESTIONES | ARISTOTELIS RHETORICA | ARISTOTELIS RHETORICORVM ad Theodectem. EIVSDEM RHETORICES | Aristotelis rheTORICORVM AD THEODECTEN | ARISTOTELIS RHETORICORVM AD THEodecten | ARISTOTELIS Stagiritae de anima libri tres | Aristotelis Stagiritae DE PRIMA PHILOSOPHIA seu Metaphysicorum | ARISTOTELIS STAGIRITAE DE ΗΙSTORIA ANIMALIVM LIB. IX.DEPARTIBVS ANIMALIVM, ET EARVM CAVSIS LIBRI ΙΙI. DE GENERATIONE ANIMALIVM LIBBI V. | ARISTOTELIS STAGIRITAE PARVA QVAE VOCANT NATVRALIA | ARISTOTELIS STAGIRITAE PERIPA PERIPATETICORVM PRINCIPIS ETHICORVM AD NICHOMACHVM | Aristotelis Stagiritae PeripATETICORVM PRINCIPIS ETHICORVM ad Nicomachum | ARISTOTELIS STAGIRITAE PERΙPATETICORVM PRINClpis ethicorum ad Nicomachum | ARISTOTELIS STAGYRITAE PHILOSOPHI | ARISTOTELIS VEL TΗΕΟphrasti de Coloribus libellas | ARISTΟTELIS DE ANIMA | Artis diuinatricis QVAM ASTROLOGIAM SEV iudiciariam vocant, encomia & patrocinia, quorum Catalogum sequons pagella continet. | ASCONII PAEdiani in Orationes | ASTRONOMORVM PRINCIPIS CENTVM SENTENTIAE | Aurea expositio clarissimi artiu et Theologie | auscultalionis de natura | AVLI GELLII | BATRACHOMYOMACHIA | Bessarione Cardinal Niccno e Patriarcha di conslantinopoli | BESSARIONIS Niceni Cardinalis orationes De grauissimis periculus, quae Reipublicae Christianae a Turca iam tum impendere prouidebat | BREVIS COM MENTARIOLVS MEMORABILIS FACTI SErenissimi Principis Maximiliani Bohemie Regis | BRVTl & GRATIS CYNICI EPISTOLAE | Burleus sup Libros Ethicoiv. | BYZANTINIGrammaticae Compendium Graecae linguae stndiosis aptissimum | Caietanus super libros de anima | CATO MAIOR, SIVE DE SENECTIVE LAELIVS, SIVE DE AMICITIA. SOMNIVM SCIPIONIS EX VI. DE REP. EXCEPTYM. ΠΑΡΑΔΟΞΑ. ΘEOΔΩΡΟΥ ΠΕΡΙ ΓΗΡΩΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ. ΟΝΕΙΡΟΣ ΣΚΙΠΙΩΝΟΣ. | C Hoc in uoluminc aurea haec opuscula continentur. Chfrii cosulti Fortunatiai Rhetoricorum libri tres. Dialectica Chirii consulti Fortunatiani. Computus forlunatiani. Francisci Puteolani Epistola ad Iacobum Antiquariu. Dionysii Halycarnasei praecepta de oratione nuptiali per Theodorum garzen e garaeco in latinu traducta. | CHRYSOLORAE | CICADA siue CARMINA | CLA. PTOLEMAEI INERRANTIVM STELlarum significationes | CLA. PTOLEMAI INERRANTIVM | Clarissimi Oralorοs Cumentarii in Philippicas Ciceronis Incipiut. | Claudij Ptolemaei centum Aphorismos Commentarius | collectanea priscorum uerborum. | COLLECTANEA PRISΗORVM VERUORVM | Comentum Nicoli super Aphorismos Hippo. | COMMENTARII IN QVATVOR LIBROS DE CAELO ARISTOTELIS | COMMENTARIO DE LE COSE DE TVRCHΙ ET DEL S.GEORGIO SCANDERBEG | COMPARATIONES PHYLOSOPHRVM ARISTOTELIS ET PLATONIS | Confutalio Alcorani seu legis Saracenorum, | CONSTANTINI LASCARIS INSTITVTIONES | CONTENTA | CONTENTA | CONTENTA | CONTENTA. | CONTENTA.C CONTINETVR HIC ARISTOTELIS | CONTENTA. Decem librorum Moraliu Aristotelis, tres conuersiones | CONTENTA . ETHICORVM ARISTOTELIS AD NICOMACHVM LIBRI DECEM : ET TRES corundem Conuersiones : | CONTENTA.Gcorgij Trapczontij diabeti-ca haec continens.De Enunciatione.De quinq3 vocibus, id est pdicabilibus.De prœdicamentis.De sylogismo catœgorico, id est prœdicatiuo.De sylogismo ypotηtico ac conditionali.De enthymemate .i. syllogismo imperl'ecto. | CONTENTA HOC VOLVMINE. | CONTENTA HOC VOLVMINE. Problematum Aristotelis sectiones duae de quadraginta | Contenta HOC VOLVMINΕ Problematum Aristotelis sectiones duae de quadraginta : | CONTENTA Ricoldi ordinis praedicatorum contra sectam Mahumeticam | CONTRA CELSVM | Conuersio in latinum, atq3 explanatio primi libri Aristotelis de partibus animalium | CONuorsio in Latinum, atque explanatio primi libri Arislotelis de partibus animalium. | CORONA PRETIOSA | COSMOGRAPHIA | COSMOGRAPHIA | Cosmographie | CTIXHPA | CΕΠΤΕΒΡΙΟC | D. BASILII MAGNI CAESARIENSIS episcopi eruditissima opera | De Amicitia : De Sencctutc : Paradoxe : & De Somnio Scipio-nis | De Amicitia De Senectute : Paradoxa : & De Somnio Scipionis.Cum D. Erasmi, Philippi Mel. ac Barplolemai Latomi Annota-tionib | De Amicitia : De Senectute : Paradoxa : & De Somnio Scipionis :cum D. Erasmi, Philippi Mel. ac Barptolemaei Latomi annotationibus. | de anima | de Anima | de animalibus. | DE ARTIFICIO CICERONIANAE ORAΟIONIS | DECEM LIBRI ETHICORVM | Decem libri ETHICORVM ARISTOTELIS | DECEM LIBRI ETHICORVM ARISTOTELIS | DECEM LIBRI ETHICORVM ARISTOTELIS AD Nicomachu | DECEM librorum Moralium Aristotelis | DECEM librorum Moralium Aristotelis | De Coelo III | DE COLORI BVS LIBELLVS | DE COLORIBVS OGVLORVM | de cuagelica | de euangelica | de Euangelica | DE EVANGELICA | DE EVANGELICA | DE EVANGELICA | DE EVANGELICA | DE EVANGELIGA PREPARATIONΕ | de factis e dictis Socratis memoratu | DE HISTORIA, | DE HISTORIΑ PLANTARVM | DE IESV CHRISTI SACERDOTIO NARRAtiuncula e Graeco translata | DE INSTRVENDIS ACIEBVS MORE GR/ECORVM : | de linguae graecae institutione liber secundus | DELLA CASA REGALE DI Cantacusini Patritio Constantinopolitano, delle historie, & origine de Principi de Turchi, ordine della Corte, loro rito, & Costumi. Opera nuouamente stampata, ne fin qui missa in luce. | DELLE ANTICHITA DELLA CITTA DI ROMA | DE MEDICA INVENTIONE. COMMVNE BONVM VNA PROPRVM DVCIT | de Mensibus atticis | DE MILITIA ROMANORVM & Castrorum metatione | DE MORIBVS AD nicomachum | De mute regio In almagstϋ ptolomei .·. | De natura animalium : libri nouem.De partibus animalium : libri quattuor.De generatione animalium: libri quinq5· | De natura animalium tibri nouem De partibus animalium libri quattuor De generatione animalium libri quinq3 | DE PARTIBVS ORATIONIS EX PHISCIANO COMPENDIVM. | DE PARTIBVS ORATIONIS ex Prisciani Grammatica Compendium EIVSDEM PRISCIANI EPITOME. | DE PARTIBVS ORATIONIS EX PRISCIANO COMPENDIVM. | DE PARTIBVS ORATIONIS EX PRISCIANO COMPENDIVM. | DE PLATONICAE ATQVE Aristotelicae Philosophiae differentia, Libellus, nuper in lucem editus | DE PLATONICΑΕ atq3 Aristotelicae Philosophie differentia Libellus | De politica et imperatoria institutione ad Traianum Imp. Id.de liberis educandis. Epistola | DE PVELLA GERMANICA | DE REBVS GESTIS ALEXANDRI REGIS. | de re militari. | de re Militari | DE RE MILITARI. | DE RE MILITARI. | DE ROMANORVM MILITIA, ET Castrorum metatione Liber utilissimus | Der Turcken heymligkeyt | DE SACRAMENTO EVCHARISTIAE | descriptionem Graeciae Sophiani, praefatio. | DE SYFFRVTICIBVS,HERBISQVE, AC FRVGIBVS LIBRI QVATtuor | de synceritate Christianae fidei Dialogus | DE VARIA HISTORIA | DE VARIA HISTORIOA | Dialectica | Dialectica | Dialectica, haec conlinens :De enuncialione. De praedicabilibus. De pranlicamentis. Desyllogismo categorico, & hypotethico. De entbymemate. De diffinitione ac diuisione. De thesi. ET HAEC OMNIA YTHiler,eleganterq3 & modo quide perbreni ac introduetorio PARISIIS | dialectica hae continens :De enuntiatione. De praidicabilibus. De praedicamentis. De syllogismo categorico, & hypothetico. De enthymemate. Dediffinitione ac diuisione. De thesi. ET HAEC OMNIA VTIliter.eleganterq3 & modo quidem perbreui ac introductorio | Dialogi. | DIALOGI | DIALOGI | DIALOGVS SYLLA AVTORE TRANQVILLO | DI CALENO DELLI MEZZI, CUE SI POSSONO | DICTIONARIVM LATINAE LINGVAE | DI GALENO A CHE GVISA SI POSSANO | DIONYSII HALICARNASSEI PRAECEPTA DE ORATIONE NVPTIALI, DE ORATIONE NATALITIA & DE EPITHALAMIO | DISPVTA | diuinarum institutionum Libri septem | DIVI CYRILLI ARCHIEPISCOPI ALEXANDRINI OPERA | doctorissimi Dialectica | Do natura animalium | DΕ OCTO ORATIONIS PARTIBVS, vna cum ciusdem authoris, & aliorum opusculis | EIΔΥΛΛIA, | EMANVE LIS CHRYSOLORAE BYSANTINI VIRI DOCTISS | EMANVELIS CHRYSOLORAE BYZANTINI, VIRI DOCTISS. GRAECAE GRAMMA TICAE INSTITVTIONES | EMANVELIS CHRYSOLORAE BYZANTINI, VIRI DOCTISS. GRAECAE GRAMMATICAE INSTITVTIONES | EMAVNE LIS CHRYSOLORAE BYSAN TINI, VIRI DOCTISS. GRAECAE GRAMMATICAE INSTITVTIONES | Epie aureis scntentijs referte theologie consentance. | EPIGRAMMATA E HYMNI | EPIGRAMMATA ET ΙΙYMΝΙ | EPIGRAMMATON | EPIGRAMMATON | Epistolarum | Epistole Bruti e Cratis. | EPISTOLΑE ET ORATIONES DE BELLO IN TVRCAS DECERNENDO | EROTEMATA | EROTEMATA | EROTEMATA | EROTEMATA | EROTEMATA, | Erotemata Guarini. | EROTEMATA GVARINI CVM MVLTIS ADDITAMENTIS EMENDATIORA | EROTEMATA GVARINI CVM MVLTIS ADDITAMENTIS EMENDATIORA QVAM VNQVAM PRODIERINT | EROTEMATA GVARINI CVM MVLTIS ADDITAMENTIS ET CVM COMMENTARIES LATINIS. | EROTEMETA CVARINI PER GEORGIVM RITHAYMER PRO REI NECESSITATE NONNIHIL AVCTA. ANOMAL VERBA | ETHICA ARISTOTELICA | ETHICA ARISTOTELIS Peripateticorum principis,Cum Ioannis Maioris Theologi Parisiensis Comentariis | Ethici seu morales | ETHICORVM ARISTOTELIS AD Nichomachum libri decem | ETHICORVM ARISTOTE LIS PHILOSOPHI CLARISIMI | Eusebius de euangelica | EVSEVIVS de Euangelica preparatione | EX PHYSIOLOGIA | EXPOSITIO IIII ORATIONES M. TVLLII CIC. CONTRA C. VERREM. | Expositio magistri | Fastorum Lib. VI. Tristium Lib. V. De Ponto Lib. IIII | FIRMIANI DIVINARVM INSTITVTIONVM | Flauius Vegetius Vir illustris de re militari.Sextus Julius Frontinus Vir consularis de re militari. Aelianus de instruedis aciebus.Modesti Libellus de vocabulis rei militaris. | FLAVII VEGETII RENATI VIRI ILLVSTRIS de re Militari libri quatuor | GALENI | GEMISTI PLE THONIS DE GESTIS GRAECORVM post pugnam ad Mantineam per Capita tractatis | GEORGII TRAPESVNTII DE DIALECTICA (sie) EX ARISTOTELE COMPENDIVM | GEORGII TRAPESVNTII VIRI DOCTISSIMI ATQVE LOQVENTISSIMI RHETORICORVM LIBER PRIMVS | GEORGII TRAPEZONTII dialectica | GEORGII TRAPEZONTII dialectica | GEORGII TRAPEZONTII dialectica, hec continens: De enuntiatione | GEORGII TRAPEZVNTII DE RE DIAlectica libellus | GEORGII TRAPEZVNTII DE RE DIALECTICA LIBELLVS | Graecae Grammaticae institutiones. | Graecae Grammaticae Institutiones | GRAEcae institutiones, | GRAEcae institutiones, | GRAECAE INTERROGATIONES DE OCTO PARTIBVS ORAtionis | GRAECA THEODORI GAZAE TRADVCTIO IN CICERONIS DE SENECTVTE DIALOGVM | GRAECI : TDIESSALONICENSIS : PRAEFATIO :IN LIBROS : DE ANIMALIBVS : ARISTOTELIS : PIIILOSOPHl : AD XYSTVM : QVARTVM ' : MAXIMVM. | grammaticae | Grammaticae | Grammaticae | GRAMMATICAE | GRAMMATICAE | GRAMMATICAE·ARTIS GRAECAE METHODVS | GRAMMATICAE COMPENDIVM, | GRAMMAticae institutioncs | Grammaticae institutionis | Grammaticae institutionis | GRAMMATICAE INstitutionis | GRAMMATICAE INSΟITVTIONIS | GRAMMATICES INTRODVCTIONIS | grammaticoru facile principis | GRAMMATICΑΕ INTRODVCTIONIS | GREGORII. EPISCOPI. NYSENI. VIRI & uitae sanctitate & ingenii magnitudine inter Graecos Christiana | G. TRAPEZVNTII RHETORICORVM LIBRI QVINQVE | HABENTVR HOC VOLVMI NE HAEC | HABENTVR HOC VOLVMINE HAEC THEO DORO GAZA INTERPRETE | HABENTVR HOC VOLVMINE HAEC THEO DORO GAZA INTERPRETE | HABES CANDI- | Habes in hoc volumine incudissime lector particulas septem Apho.Hyppo. | HEC TERTIA RECOGNITIO TYPIS ABSOLVTA EST IN OFFICINA HENRICI STEPHANI IMPENSIS EIVSDEM ET IOANNIS PARVI IN ARTE EXCVSORIA SOCIORVM | He sunt non minus elegantes qj vtiles Bessario nis Cardinalis Niceni epistole et orationes de arcendis immanibus turcis a finibus christianorum : | HEXAMERON | historia animalium libri JX | HISTORIA CAPTAE TVRCA CONSTANTINOPOLIS, DESCRIPTA | HISTORIA DE VITIS ET Rebus gestis Sanctorum Barlaam Eremitae | Hoc in uolumine continentur infrascripta opera Aristotelis uidelicet in principio : Vite eiusdem. Epistola eiusdem ad Alexandru | HOMER VATIS NATVRALISSIMI DE MVRVM FELISQVE BELLO COMOEDIA | HYMNI ET EPIGRAMMATA | HYMNI ET EPIGRAMMATA MARVLLI | H ΩΛΗ ΕΙΔΥΛΛΙΟΝ | ILLYSTRIVM VIRORVM EPISTOLΑE, HEBRAICΑE,GRΑΕCΑE ET LATINΑE, | IL SOGNO DIL CARAVIA | Incipiuntaliqui libri ex Iliade IIomeri | Incipiunt ysagoge porphirij in kathegorias areslotilis. | IN EVENGELIVM IOANNIS COMMENTARIA | IN HOC LIBRO HAEC CONTINENTVR | IN HOC LIBRO HAEC HABENTVR | IN HOC LIBRO ILAEC CONTINENTVR. | In hoc opere haec colinentur. | In hoc volumie puo i qzititate : maxio in virtute cotinentur infrascripli codices. Liber hysagoge Ioannitii. Liber Phylareti de pulsibus. Liber Theophili de vrinis. Iusiurandum Hypocratis. Liber pronosticoruni Hypocratis. Liber aphorismorum Hypocratis | In hoc volumie puo iztitate : maxlo in virtute cotinentur infrascripli codices. Liber hysagoge Ioannitii. Liber Phylareti de pulsibus. Liber Theophili de vrinis. Iusiurandum Hypocratis. Liber pronosticoruni Hypocratis. Liber aphorismoruni Hypocratis | In hoc volumine hec continentur : Marci Antonii Sabellici annotationes veteres e recencentes (sic) : Ex Plinio : Liuio e pluribus authoribus. Philippi Beroaldi annotationes centum .Eiusdem contra Seruium gramaticum libellus. Eiusdem castigationes in Plinium | IN HOC VOLVMINE HAEC CONTINENTVR. ARISTOTELIS. De historia animalium | in Librοs Posteriorum Aristotelis profundissima cοmentaria | IN LOcum illum Euagelij, Si uolo cum manere donec ueniam, & Opusculum | inslitutiones, una cum intcrprctatione latina, corum usui atque commodo dicatae | INSTITVTIOnis grammaticae | INSTITVTIONIS grammaticae | INSTITVTIONIS GRAMMATIcae | INSTITVTIONIS GRAMMATICAE | INSTITVTIONIS GRAMMATICAE | INSTITVTIONIS GRAMMATICAE | INSTITVTIONIS GRAMMATICAE LIBER PRIMVS | INSTITVTIONIS grammaticae liber Quartus | INSTITVTIONIS grammaticae liber secundus | INSTITVTIONIS grammaticae liber Tertius | INSTITVTIONIS grammaticae libri quatuor | INSTITVTIONIS grammatics | INTRDVCTIONIS GRAMMATICAE LIBRI QVATVR | Introductionis Grammaticae | INTRODVCTIONIS GRAMmaticae | INTRODVCTIONIS GRAMMATICAE | INTRODVCTIONIS Grammaticae libri quatuor | INTRODVCTIONIS GRAMmaticae libri quatuor | INTRODVCTIVAE GRAMMATICES | INTRODVCTIVAE GRAMMATICES LΟBRI QVATVOR | INTRODVCTIVAE GRAMMATIΗES LIBIRI QVATVOR. | Iohannes chrysostomus super Mattheϋ. | Jacobus de forliuio super afforismis cu Tabula. | LA CYROPEDIE | LA DIVINATIO NE DI MARCO TVL-lio Cicerone | L'ADONE | LA ENEIDE DI VERGILIO | La genealogie du grant Turc a present regnant | La genealogie du grant Turc a present regnant | L'ANDRIA, ET L'EVNVCHO DI TERENTIO, TRADOTTE IN VERSO SDRVCCIOLO PER MESSER GIO | Lascaris Bizantini de octo ora | Laudes beatissimi patris nostri Francisci. | Laudes beatissimipatris nostri . Francisci. | L. COELLI LACTANII FIRMIANNI DIVINARVM INSTITVTIONVM LIBRI SEPTEM PROXIME CASTIGATI, ET AVCTI | LE POVRQVOY | Les questions PROBLEMATIQVES DV POVRQVOY d'Amours | Lexicon graecolatinum | LIBELLVS DE MORIBVS TVRCARVM | LIBELLVS ELEGANTISSIMVS DE RETIONE MENSIVM APVD GRAECOS | Liber cthicorum Aristotelis | Liber ethicorum Aristotelis Johane Argyropilo Byzantio traductore | Liber hysagoge Joannitii | Liber hysagoge Joannitii ; liber Phylarcti de pulsibus ; liber Theophili de urinis; iusjurandum Hippocratis; liber pronosticorum Hypocratis ; liber afforismorum Hypocratis secundum antiquam translalionem et novam pariter οheod. Gazae eleganhssimam ; colle | Libri nouem | Libri oclo physicor Aristotilis | LIBRI OCTO PHYSICORVM ARISTOTELIS | Libri posterioriu Resoliitivorum Aristotelis | Libri Quatuor Aristotelis de Coelo | LIBRO PRIMO DELLE RIME SPIRITVALI, PARTE NVOVA | libros colectes | LI TRE LIBRI DE VARIE HISTORIE, NVOVAMENTE TRADOTTI IN BVONA LINGVA VOLGARE | LOGICORVM LIBRI DVODEVI ginti : soliito castigatiores facti : & ad graecam veritatem nouissime elimati : vt ia legi & intelligi possint : Diuo Seuerino : Boelio : & Ioane ARGYROPILO -Byzantio: alternatim interprelibus. PORPHIRII ISAGOGES | MAGICA ZOROASTRI ORACVEA, | MANILII CABACII RALLI IVVENILES INGENII LVSVS | Manoli Blessi Nella Rotta dell' armata de Svltan Selin, Vltimo Re de Tvrchi | Manoli Blessi Nella rotta dell' armata de Svltan Selin, Vltimo Re de Tvrchi. Con Privilegio | M. ANTONΟVM PUlLlPpicae orationes | MANVELIS CHRYSOLORAE EROTEMATA | MATHEMATICI DE ASTRONOMIA | Metaphisice Aristotelis | MICHAELIS TARCHANIOTAE MARVLLI NENIAE. | Moralium | Moralium Aristotelis | Moshus Graece et Latine | M. T. CICERONIS LIBRI TRES DE OFFICIIS | Mystica Mosaicae uitae enarratio, | MΕΛΟΣ | NASONIS FASTORVM | NICOLAI LEONICI THOMAEI DE VARIA HISTORIA LIBRI TRES NVPER IN LVCEM EDITI | NOMINA ANTIQVA ET RECENTIA VRBIVM GRAECIAE | Odyssea ad verbum translata, Andrea Diuo Iustinopolitano interprete. EIVSDEM BATRACHOMYOMACHIA, | ODYSSEA AD VERBVM translata, Andrea DiuoIustinopolitano interprθte. EIVSDEM BATRACΗOMYOMACΗΙA | OFFICIA CICERONIS RVRSVS accuratissime recognita per ERASMVN | oi:35744 | oi:35750 | oi:35859 | OKTΩBPIOC | OKTΩHXOΣ | OMAR DE Ν A | ONOSANDRI PLATONICI DE OPTImo Imperatore eiusq3 officio | Onosandri viri Clarissimi | Onosandri viri Clarissimi ad Q. Verannium | opera | opera | opera, | Opera | OPERA | OPERA | OPERA D. BASILII MAGNI CAESAREAE CAPPADOCIAE EPISCOPI OMNIA, SIVE RECENS VERSA, SIVE AD GRAECOS archetypos ita collata per vvolfgangum MVSCVLVM Dusanu | OPERA NVOVA | OPERA QVAE ORTHODOXAE FIDEI VIM OMNEM | Opus | Opus Absolutissimum rhetoricorum georgii trapezuntii cum additionibus herrariensis | Opus Aristotelis | Opus Aristotelis de Moribus Alias Ethicorum a Johane Argyropylo ex greco | Opus insigne bea ti patris Cyrilli patriarche Alexandrini in auagelium Ioanis | Opuw Aristotelis de Moribus Alias | OPVS ARISTOTELIS DE MORI BVS. A IOANNE ARGYROPY LO TRADVCTVM | OPVSCVLA NVPER IN LVCEM | oratio ad sacrum Cardinalium Senatum ingressurum ad nouum Pont, eligendum. | ORATIO HABITA | ORATIO HABITA AB ELOQVENTISsimo viro | ORATIONES COMMENTARII | Oratoris eximij, integra;Grammatices, | ORTHOGRAPHIA ET FLEXVS DICTIONVM GRAECARVM OMNIVM APVD STATIVM CVM ACCENTIB ET VARIIS VTRIVSQVE LINGVAE AVTORIB | PARISIIS In aedibus Simonis Colinaei | PARVA NATVRALIA | Pcrihermenias Aristotelis | Phenomena, | PHILIPPIGA SECONDA DI M. T. C. | PHILOSOPHI ET ΗISTQRICI CLARISS. OPERA MORALIA, | phisicorum Aristotelis : | Physicor Aristotelis | PHYSICO-RVM ARISTOTELIS,SEV,DE NATVRALI | Platoni libri quatuor | PLVTARCIII CHAERONEI opuscula | POETAE CLARISSIMI Odyssea, Andrea Diuo lustinopolitano interprete, adverbu translata.EIVSDEM BATRACHO myomachia, id est Ranaru murium pugna, | POETAE CLARISSIMI ODYSSEY, ANDREA DIuo Iustinopolitano interprete, ad uerbum translata. EIVSDEM BATRACHOMYOMAchia | Politicorum opus. Seu de civili Institutione ad Traianum Imperatorem | Posteriora Aristotelis | P. OVIDII NASONIS FASTORVM LIB. VI | PR00EMIVM.IN EXPOSITIONEM . LIBRI . ETHICORVM . ARISTOTELIS . AD CLARISSIMVM . VIRVM . COSMVM . MEDICEM. | praecellenti in cloquentia uiro S. P. D. | Preclare dicta septem sapietu grecie Georgio Hermonymo interprete | Preclare dicta septem sapietu griecie Georgio Hermonymo interprete. | Primus canonis auicenne principis cum explanatione lacobi de partibus medicine facultatis professons excellentissimi. | Primus phySICORVM ARIstotolis, | Problemata Alexandri Aphrodisei | Problemata Aristotelis | Problemata Aristotelis | PROBLEMATA, OMNIBVS STVDIOsis | Problematum Aristotelis | PROBLEMATVM Aristotelis. | pro declaratione picture siue descriptionis Graciae Sophiani, | PSELLI INTRODVCTIO in Philosophiae modos | Quae in hac uolomine continentur | Quae in hac uolumine continentur | Quae in hoc uolumine continentur. | Que in hoc volumine continentur | Questiones magistri Bartoli castrensis habitae pro totius logice prohemio. | Questiones magistri Ioannis dullaert A gandauo in librϋ Predicabilium Porphirii scdm duplice via Nominalium et Rea-lium inter se bipartitoru annexis aliquot questionibus et difficultatibus Ioanis Drabbe Bonicollii Gandensis | qui suis tem poribus sopitam et tantum non mortuam Eloquentiam suscitauit Ars Rhetorica nunc primum in qalliaοpressa : Et oratoribus nostri seculi maxle accommodata | QVAE HOC IN VOLVMINE TRACTANTVR | QVAE HOC IN VOLVMINE TRACTAΝTVR. | QVAE HOC LIBRO CONTINENTVR | QVAE IN HOC VOLVMINE CONTINENTVR. | QVAE IN SEQVENTIBVS HABENTVR | QVESTIONES logice, secudum viam realium & nominalium | REVEREN DISSIMI CARDINALIS NICAENI ad illustrissimos | REVERENDISSIMI PATRIS Genadii (sic) Scholarii Patriarchae Constantinopolitani, Libellus de quibusdam fidei articulis | REVEREΝDI PATRIS DOMLNICI SOTO SECOBIENSIS THEOLOGl ordinis Praedicatorum in Dialecticam Aristotelis Commentarij, | Rhetoricorum libri v. | RHETORICORVM | RHETORICORVM LIBRI | Rhicardi ex ordine fratum | Rhicardi ex ordine fratum | RICHARDI SVINSET OPVS AVREVM CALCVLATIONVM | RIME DI DIVERSI NOBILI HVOMINI ET ECCELLENTI POETI NELLA LINGVA THOSCANA | ROMA RISTA VRATA | ROMA TRIONFANTE DI BIONDO DA FORLI | Rubrica ptines ad principiϋ libri. | RΗETORICORVM ARISTOTELIS AD THEODECTEN | SCHOLIA IN ARISTOTELIS | Scrinium medicine | SECVNDI HISTORIA NATVRALIS RECENSENTIBVS IOΗANNE ANDREA ET THEODORO GAZA | Sententie siue apophthegmata septem sapietum Grecanica | Septem Psalmi poenitentiales cum laetaniis & orationibus | Sextus Iulius frotinus Vir Consularis de re militari | Sextus lulius frotinus Vir consularis de re militari | SIMON ARBORSELLVS ARTIVM ET MEDICINAE DOCTOR, ANGELO FORTIO NATVRAE INVESTIGA TORI EXQVI SITISSIMO. S. P. D. | SIVE DE AMICITIA | SIVE DE AMICITIA | Speculum | Speculum | s.Thomas super physica | Texlus ethicorum Aristotelis | Textus Aethicom Argy | Textus ethicoru Aristotelis | Theodori Grammaticae introductionis libri IIII | THEODORI VIRI VNDECVN | THEODORI VIRI VNDECVNQVE DOCTISSIMI | Thesaur nuncupat,qtuordcci libros coplectes | THESSALOnicensis Liber de Mensibus Atticis | TOTIVS OPERIS INDEX | TOV ΣΟΦΩΤΑΤΟΥ ΨΈΛΛΟΥ,επίλυσις εις τους εξ της φιλοσοφίας τρόπους.Του αυτού σύνοψις των πέντε φωνών, και Των δέκα κατηγοριών της φιλοσοφίας.Του Βλεμμίδου περί των πέντε φωνών, διότι εισί μόναι και ου πλέιους. ή έλάττους.Γεωργίου του παχυμερίου, | TRACTATVS DE PRESTANTIA CARDINALIVM AD BESSARIONEM CARDINALEM NICENVM | TRAGEDIA DETTA IL SOLDATO DI ANG. LEONICO AL MOLTO MAGNIFIGO CONTE | VERITATIS REDIVIVAE MILITIA | VERITATIS REDIVIVAE MILITIA | VETERINARIAE MEDICINAE LIBRI | Vir consularis de re militari. | Virgilii Liber Eneidos | VIRI DOCTISSIMI ATQVE ELOQVENTISSIMI RHETORICORVM | VITAE ILLVSTRIVM PHILOSOPHORVM SI CVLORVM ET CALABRORVM. | Vita inimici christiane fidei machometi nouiter impressa. | XENOPHONTIS DE FACTIS ET DICTIS SO CRATIS MEMORATV DIGNIS | ZANTINI DE OCTO PARTIBVS ORATIONIS LIBER PRIMVS. | ZONTH De dialectica commentarius, non minore facilitate, quam compendio scriptus | ΑΝΘΟC ΤΩΝ ΧΑΡΙΤΩΝ | Απόκοπος του μπεργαδή | ΑΠΟΣΤΟΛΟC | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΑ Δ' | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΑ Δ' | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | διάληψις | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΚ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ | ΕΙΔΥΛΛΙΑ, | ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΚΡΙΒΗΣ ΤΗΣ ορθοδόξου πίςεως. | Επαίνον Ουρβανού | ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ. | ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΙΝΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ CΥΝΤΕΘΕΙCA ΠΑΡΑ ΚΩΝCΤΑΝ ΤΙΝΟΥ ΛΑCKAREΩC TOY BYZANTIOY | ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΙΝΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ CΥΝΤΕΘΕΙCA ΠΑΡΑ ΚΩΝCΤΑΝ ΤΙΝΟΥ ΛΑCKAREΩC TOY BYZANTIOY | ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ | ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ | ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ TOY ΧΡΥΣΟΔΩΡΑ.περι ανωμάλων ρημάτων. Περι σχηματισμού των χρόνων εκ των χαλκονδύλου. Το τέταρτον του Γαζή, περι συντάξεως. Περι εγκλητικών. Γνώμαι μονόστιχοι εκ διαφόρων ποιητών. Κάτων. Ερωτήματα του Γουαρινού. | ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ TOΥ ΧΡΥΣΟΔΩΡΑ. Emanuelis ChrysoLORAE BYSANTINI, VIRIdoctissimi, Graecae Grammaticae Instituliones :multis locis recens & emendatae & magna cura atque diligentia castigatse. | ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ TOΥ ΧΡΥΣΟΔΩΡΑ Περί ανωμάλων ρημάτων. Περί σχημαατισμού των χρόνων, εκ των χαλκονονδύλου. Το τέταρτον του Γαζή, περί συντάξεως. Περί εγκλητικών (sic). Γνώμαι μονόστιχο εκ διαφόρων ποιητών. Κάτων. Ερωτήματα του Γουαρινού .EROTEMATA CHRYSOLOR | ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ TOΥ ΧΡΥΣΟΔΩΡΑ.Περί ενωμάλων (sic) ρημάτων.Περί σχηματισμού των χρονών εκ των χαλκονδύλου.Το τέταρτον του γαζή, περι συντάξεως.Περί εγκλητικών | ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΔΩΡΑ | ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΔΩΡΑ | Ερωτήματα του Χρυσολωρά | Ερωτήματα του Χρυσολωρά. Περί ανωμάλων ρημάτων. Περί σχηματισμού των χρόνων εκ των χαλκονδύλου. Το τέταρτον του γαζή, περί συντάξεως. Περί εγκλητικών. Γνώμαι μονόστιχοι εκ διαφόρων ποιητών. Κάτων | Ερωτήματα του Χρυσολωρά. Περί ανωμάλων ρημάτων. Περί σχηματισμού των χρόνων εκ των χαλκονδύλου. Το τέταρτον του γαζή, περί συντάξεως. Περί εγκλητικών. Γνώμαι μονόστιχοι εκ διαφόρων ποιητών. Κάτων. | ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ. Περί ανωμάλων ρημάτων. Περί σχηματισμού των χρόνων εκ των Χαλκονδύλου. Το τέταρτον του Γαζή, περί συντάξεως. Περί εγκλητικών. Γνώμαι μονόστιχοι εκ διαφόρων ποιητών. Κάτωνος γνώμαι ας μετήνεγκεν ο πλανούδης | ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ | Η ΠΕΡΙ ΓΗΡΩΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΣ ΤΟΥ ΣΚΙΠΙΩΝΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ | ΗΣΥΧΙΟΥ ΛΕΞΙΚΟΝ | ΘΕΟΔΟΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ εισαγωγής των εις τεσσαρα το πρώτον | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΙΒΛΙΑ Δ' | ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΕΙΔΥΛΛΙΑ, ΤΟΥΤΕΣΤΙ ΜΙΚΡΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ | ΘΕΟΚΡΊΤΟΥ ΕΙΔΥΛΛΙΑ ΤΟΥΤΕΣΤΙ μικρά ποιήματα | ΙΑΝΝΟΥΑΡΙΟΣ | ΚΑΤΩΝ Η ΠΕΡΙ ΓΗΡωΣ. | λεξικον. | ΛΟΓΟΙ ΕΝΝΕΑ | ΜΑΓΙΚΑ ΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟ TOΥ ΖΩΡΟΑΣΤΡΟΥ ΜΑΓΩΝ | Ν ATVRALIA | ΝΟΕΜΒΡΙΟC | ΠΑΡΑΔΟΞΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΕΡΙ ΓΗΡΩΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ | ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ. | ΠΕΝΤΙΚΟCΤΑΡΙΟΝ | ΠΕΡΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΕΩΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ | ΠΕΡΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΧΑΛΚΟΝΔΥΛΟΥ | Περι των μετα την εν μαντινεία μάχην | ΣYΝΤΑΓΜΑ ΕYΣΤΝΟπτον | ΣΠΑΝΟΣ | ΣΤΙΧΗΡΑ | ΣΤΙΧΗΡΑ | ΣΤΙΧΗΡΑ ΨΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΗΝΙ ΙΟΥΛΙΩ | ΣΤΙΧΗΡΑ ΨΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΗΝΙ ΙΟΥΝΙΩ | ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΙΣ επτά τραγωδία του ευριπίδου | Τα μετά τα Φυσικά | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΩΝ ΕΝ ΤΗΔΕ ΤΗ ΒΙΒΛΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΣ | ΦΕΥΡΟΥΑΡΙΟΣ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ. | ΩΡ0Λ0ΓΙ0Ν | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ