Γεδεών, Μανουήλ Ιω.

Gedeοn, Manouel Io. (Αγγλική)

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 1851
  4. Κωνσταντινούπολη
  5. 1943
  6. Αθήνα
  7. Ελληνικά
  8. Τάξις των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών
  9. Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως (1897 - 1943) [Μέγας Χαρτοφύλακας]