ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΙΝ

GREEK GIRLS' EDUCATION AFTER THE FALL OF CONSTANTINOPLE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γεδεών, Μανουήλ Ιω.
  5. 1930
  6. 332-336
    • The education that could attain Greek girls after the Fall of Constantinople, is inspected. Some special schools for girls running some decades after the Constantinople's Fall and the names of some female teachers detected indirectly in manuscripts of the 16th-19th centuries, are reported.
    • Μελετάται η εκπαίδευση την οποία μπορούσαν να λάβουν οι Ελληνίδες μετά την Άλωση. Συγκεκριμένα, αναφέρεται η λειτουργία διαφόρων παρθεναγωγείων καθώς και μαρτυρίες για την ύπαρξη διδασκαλισσών, αμέσως μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης.