ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ ΚΑΝΑ, ΔΟΥΛΚΙΑ, ΚΑΙ ΛΗΜΜΑΤΑ

THE ORDINATIONS OF "KANA", "DOULKIA" AND ENTRIES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γεδεών, Μανουήλ Ιω.
  5. 1931
  6. 336-341
    • There are studied all these that are usual to ordinations and which are of origin very old. The "Kana" were given at the ordinations, preferments and tranfers from lower grade to higher or from one prefecture to another. Doulkia were known as "sweets" which were made by women of Constantinople and they were offered from the one who was ordained to Patriarch, prelates and clergy. The entries were small sums of money and were given to those who were ordained.
    • Μελετώνται όλα όσα συνηθίζονται στις χειροτονίες και τα οποία έχουν καταγωγή πολύ παλαιά. Τα κανά δίδονταν στις χειροτονίες, στους προβιβασμούς και τις μεταθέσεις από βαθμό κατώτερο σε ανώτερο, ή από μια επαρχία σε άλλη. Τα δουλκία που ήταν τα γνωστά "γλυκά" που παρασκεύαζαν οι γυναίκες της Κωνσταντινούπολης προσφέρονταν από τον χειροτονιθέντα στον πατριάρχη, τους αρχιερείς και τον κλήρο. Τα λήμματα ήσαν μικρές χρηματικές αμοιβές που δίδονταν στους χειροτονούντες.