ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΑΣΥΣΤΑΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ

THE UNTENABLE PRIVILEGES OF IRAKLIAS' BISHOPS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γεδεών, Μανουήλ Ιω.
  5. 1930
  6. 203-208
    • Presentation of the untenable privileges of the bishops of Thracian Iraklia, which are preserved in memory of the alleged subjugation of the bishop of Byzantium to the Metropolite of Iraklia.
    • Παρουσιάζονται τα ασύστατα προνόμια των αρχιερέων της Θρακικής Ηρακλείας, που διατηρούνται σε ανάμνηση της δήθεν υποταγής του επισκόπου του Βυζαντίου στον μητροπολίτη της Ηρακλείας.