ΠΛΗΡΗΣ ΑΣΦΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ

THE COMPLETE SECURITY OF THE SYMBOL (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γεδεών, Μανουήλ Ιω.
  5. 1931
  6. 144-147
    • This study is reffered to the dignity of Bishop and his contribution to the security of the symbol.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται στο αξίωμα του επίσκοπου και τη συμβολή του στην ασφάλεια του συμβόλου.