Ελληνικά
Venetiis: Typographia Bartholomaei Javarina, 1729
ποικίλη αρίθμηση
  • Μέρος πολύτομου έργου με γενικό τίτλο και τίτλο ράχης : "Historiae Byzantinae"

Λαονίκου Καλκοκονδύλου Αθηναίου απόδειξις ιστοριών δέκα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Μέρος πολύτομου έργου με γενικό τίτλο και τίτλο ράχης : "Historiae Byzantinae"
    1. Βυζαντινή Αυτοκρατορία -- Ιστορία -- Πηγές
    2. Ιστοριογραφία, Βυζαντινή