Λαονίκου Καλκοκονδύλου Αθηναίου απόδειξις ιστοριών δέκα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Χαλκοκονδύλης, Λαόνικος, (1430-1490) | Leunclavius, Johannes, (1533?-1593) | Fabrot, Charles Annibal, (1580-1659)
  5. Βενετία [Venetiis]: Typographia Bartholomaei Javarina, 1729
  6. ποικίλη αρίθμηση
    • Μέρος πολύτομου έργου με γενικό τίτλο και τίτλο ράχης : "Historiae Byzantinae"
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές