Γράμμα Ε. Ροΐδη προς Μ. Παπαρρηγόπουλο για να ματαιωθεί η απόλυσή του από την Εθνική Βιβλιοθήκη

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ02.Υ03.017
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Ελληνικά
 7. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 8. Παπαρρηγόπουλος, Μιχαήλ I. (1840-1920)
 9. Προσωπικά τεκμήρια
 10. Απόλυση Εμμανουήλ Ροΐδη από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
 11. Χειρόγραφη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 3 σελίδες
  • Πρωτότυπο