Ο χάρτης #6, Έτος Α', Αριθ. 6, Αθήναι, 10 Μαρτίου 1866 [10/03/1866]

  1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ο χάρτης
  4. 6, Έτος Α', Αριθ. 6, Αθήναι, 10 Μαρτίου 1866
  5. Εκδίδεται τρις της εβδομάδος
  6. 10 Μαρτίου 1866
  7. 4 σελίδες, 2 στήλες
  8. Η Πάπισσα Ιωάννα. Μεσαιωνική μελέτη Ε. Δ. Ροΐδου (Συνέχεια ίδε προηγ. αριθμόν)
  9. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια