Ελληνικά
Κωνσταντινουπόλει: [Ελληνικός Σύλλογος Ερμής;], 1880
Τεύχος
  • Έτος Γ' - Τεύχος Β', Δεκέμβριος 1880

Ερμής : σύγγραμμα περιοδικόν κατά μήνα εκδιδόμενον

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Έτος Γ' - Τεύχος Β', Δεκέμβριος 1880
    1. Ελληνικά περιοδικά -- Κωνσταντινούπολη -- 19ος αι.