2046. - Δοκίμιον περί τών στοιχειωδών αρχών τής ανατροφής, συντείίέν ύπό Γεωργίου Σπουρτσεϊμ. Ίατροΰ' και μεταφρασθέν προς χρήσιν τής Ελληνικής νεολαίας ύπό Χ[ρ^στοο] Μ. Σ[χ:νά]. Έν Αίγίνη, έκ τής εθνικής τυπογραφίας διευθυνομένης ύπό Γ. Άποστολίδου Κοσμητοϋ. 1831. Είς 8ον, φ. 2 ά. ά. 4-σ. λ' + 88. ΕΒΕ. ΠΑΙΔ. 424*, ΒΒ—, ΓΕΝ. Ind. 502. *
Γεωργίου Σπουρτσεϊμ

Δοκίμιον περί των στοιχειωδών αρχών της ανατροφής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Δοκίμιον περί των στοιχειωδών αρχών της ανατροφής