Δοκίμιον περί των στοιχειωδών αρχών της ανατροφής

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 2046. - Δοκίμιον περί τών στοιχειωδών αρχών τής ανατροφής, συντείίέν ύπό Γεωργίου Σπουρτσεϊμ. Ίατροΰ' και μεταφρασθέν προς χρήσιν τής Ελληνικής νεολαίας ύπό Χ[ρ^στοο] Μ. Σ[χ:νά]. Έν Αίγίνη, έκ τής εθνικής τυπογραφίας διευθυνομένης ύπό Γ. Άποστολίδου Κοσμητοϋ. 1831. Είς 8ον, φ. 2 ά. ά. 4-σ. λ' + 88. ΕΒΕ. ΠΑΙΔ. 424*, ΒΒ—, ΓΕΝ. Ind. 502. *
  3. Δοκίμιον περί των στοιχειωδών αρχών της ανατροφής
  4. Γεωργίου Σπουρτσεϊμ